ایرادات ریکو آفشیو

Error

Code

Description

SC184

CIS Transmission Error

SC191

BarCodeScanningError

SC192

Automated SBUAdjustment Error/Bar

Code NumberisDifferent

SC193

ImageTransferError/IDUError

SC194

SBU White LevelDetectionError

SC195

DFGateAssertError/SerialNumberError

SC196

DFGate NegateError

SC197

DFGate Error

SC198

MemoryAddress Error

SC199

DFScanning Finish Error

SC201:

PolygonMotorError

SC220

LaserSynchronization DetectionError

SC221

Scan Length Detection Error

SC230

BCU ReceivednoFeedbackfromLD F-GateError

SC231

LaserBeam Feedback Signal Error

F-GateTimeout

SC240

LDPowerSupply Excessive

SC260

HPSensor Error

SC261

HPSensor NotTurning Off

SC285

Line PositionError

SC300

Charge Corona Output Error1

SC301

Charge Corona Output Error2

ChargeCurrentLeak

SC302

Charge Corona Output Error3

GridVoltageError

Charge Roller Current Leak

SC303

Charge Corona Output Error4

GridLeak

Charge Cleaner MotorError

SC304

Charge RollerCurrentCorrection Error

SC305

Charge Corona WireCleanerError1

SC306

Charge Corona WireCleanerError2

Charge RollerHomePositionError

SC310

Potential Sensor CalibrationError1

SC311

Potential Sensor CalibrationError2

SC312

Potential Sensor CalibrationError3

SC314

Potential Sensor CalibrationError4

SC315

Potential Sensor CalibrationError5

SC316

Potential Sensor CalibrationError6

SC317

Potential Sensor CalibrationError7

 

Error Codes ricoh

TheseareErrorCodesforLanier/ RicohMachines.Forgreaterdetail refertotheServiceManualsfortheunit youare repairing.ErrorCodesappear inthesectionentitled Troubleshooting.”

Error

Code

Description

SC101

ExposureLamp Error

SC107

Scanner LampRegulatorMalfunction

SC120

ScannerHomePositionError1

HP SensorAbnormalStaysOff

SC121

ScannerHomePositionError2

HP SensorAbnormalStaysOn

SC122

ScannerHomePositionError3

SC123

ScannerHomepositionError4

SC124

ScannerMotorEncoderSignalError

SC125

ScannerMotorSpeedError1

SC126

ScannerMotorSpeedError2

SC127

ScannerMotorEncoderRotatingDirection

Error

SC128

ScannerMotorStartError

SC129

ScannerMotorSpeedControlError

SC130

SBU defectiveError/ScannerStart

Abnormal

SC131

F-GateAssertedDuringShading

SC142:

Whiteleveldetectionerror.

SC143

SBUAuto AdjustError

SC144

SBUConnectionError

SC150

ScannerROMMismatch

SC170

ScannerDA1Abnormal/VideoProcessing

Error1

SC171

ScannerDA2Abnormal/VideoProcessing

Error2

SC172

ScannerDA3Abnormal/VideoProcessing

Error3

SC173

Scanner LampRegulator AdjustmentError

SC174

ScannerDA2Abnormal

SC181

CISLampAbnormal

SC183

CISAutoAdjustError

 

Error

Code

Description

SC354

ID Sensor Error5

Black TDSensor GainAdjustment Error

SC355

Yellow TD SensorGain AdjustmentError

SC356

MagentaTD SensorGainAdjustment Error

SC357

CyanTD SensorGainAdjustmentError

SC360

HardDiskDetectionError1

Development BiasLeak

SC361

HardDisk DriveError2

Revolver HP Sensor Error

SC362

HardDiskDetectionError2

IMAC Image CompressionError

SC364

HardDisk DriveError

SC365

Image Storage AddressError

SC366

HardDiskBadSectorMaximum

SC367

Hard Disk(HDD) BadSector Maximum

SC370

IMAC (Image Compression IC)Input FIFO Error

BlackTD SensorDetectionError

SC371

Yellow TD SensorDetection Error

SC372

IMAC (Image Compression IC)Output

FIFO Error

Cyan Sensor DetectionError

SC373

MagentaTD SensorDetection Error

SC374

IMAC (Image Compression IC)Modes

Setting Error

BlackTD Sensor Lower Detection

Abnormal

SC375

Yellow TD SensorLower Detection

Abnormal

SC376

DataTransmission Error

Cyan TD Sensor LowerDetection

Abnormal

SC377

MagentaTD SensorLower Detection

Abnormal

SC380

DataTransmissionTime Out (VideoInput) DrumPotential SensorCalibration Error Black DevelopmentMotor Error

SC381

ChargePotential Abnormal

Color DevelopmentMotor Error

SC382

DataTransmissionTime Out (Video

Output)

VDAdjustmentError

SC383

VLAdjustmentError

SC384

DataTransmissionTime Out (Connect

Copy

LD ExposureAbnormal

Error

Code

Description

SC320

PolygonMirrorMotorError/Lock

SC321:

NoLaserWritingSignal(F-GATE)Error 1

TransferBeltSignalError

SC322

1st LaserSynchronizationSignalError

SC323

LD DriveCurrentOver

SC324

LD DriveCurrentOver

SC325

MagnificationCorrectionError

SC326

2ndLaser Synchronization Error

FGate1Error

SC327

LD UnitHomePositionError 1

FGate2Error

SC328

LD UnitHomePositionError 2

SC329

LD UnitHomePositionError 3

LDUnitPitchAdjustmentError

SC330

LD UnitNoInitialSetting

SC331

LD UnitHomePositionError 4

SC332

LDUnitPresentPositionError

SC335

Polygonal MirrorMotorError1

SC336

Polygonal MirrorMotorError2

SC337

Polygonal MirrorMotorError3

SC338

Polygonal MirrorMotorError1

SC340

TD SensorOutputError

SC341

TD SensorAdjustmentError1

BlackDevelopmentMotor Error

SC342

TD SensorAdjustmentError2

BlackSleeve MotorLock

SC343

Yellow SleeveMotorLock

SC344

MagentaSleeveMotorLock

SC345

DeveloperBiasLeak

OutputAbnormal

CyanSleeveMotor Lock

SC346

ColorDevelopmentMotorLock

SC350

ID Sensor/PatternTestError1

BlackTDSensorInitialSetting

CommunicationError

SC351

IDSensor/VSGTestError 2

Yellow TDSensorInitialSettingError

TD SensorFailure

SC352

IDSensor/PatternEdge DetectError3

MagentaTDSensorInitialSettingError

SC353

ID Sensor

LEDCurrent AbnormalatInitializationError

4

CyanTDSensorInitialSettingError

 

Error

Code

Description

SC452

TransferBelt Mark Detection Error

SC455

PaperTransfer BeltDischargeCorona

Current Leak

SC456

Paper TransferUnit Position Error

SC457

Image TransferBeltCleaningUnit Position

Error

SC460

Thermistor1Temperature Error

SC461

Thermistor 2 Error (-001😮pen circuit) (-002:short circuit)

SC471

TransferBeltH.P.SensorError

SC490

TonerSupply MotorLeak Exhaust Fan Motor Lock MainFanAbnormal

TransferBiasPaperAttractionRoller Bias

Leak Error

SC492

Cooling FanMotor Lock

SC493:

Exhaust FanMotor Lock

SC494

Fuser ExhaustFanMotorLock

SC495

TonerRecyclingUnit Error Humidity Sensor Temperature Detection Error

SC496

TonerCollectionBottleError

HumiditySensorError

SC497

TonerRecyclingMotor Error

TonerCollection MotorError

SC500

MainMotor/Transport MotorLock/Fusing

MotorError

SC501

Drawer1 LiftMotorMalfunction

1stPaperTrayError

SC502

2nd(or1st)TrayLiftMotorMalfunction

2ndPaper TrayError

SC503

Drawer3 (or2nd) LiftMotorMalfunction

3rdPaperTrayError

SC504

Drawer4 (or3rd)LiftMotor Malfunction

4thPaperTrayError

SC505

LCC TrayMalfunction(OptionalLCC)

SC506

Paper Tray Motor Lock

SC507

LCTMain/Feed MotorLock

SC508

RearFenceDriveError

SC509

Drawer 3LCTRight Fence Error

SideFenceError

SC510

LCTLower Limit Error

Paper Feed Motor Locks

SC511

LCC Motor Lock(OptionalLCC)

Error

Code

Description

SC385

IDSensorVSGAdjustmentError

SC386

DataTransmissionTime Out (HardDisk

Write)

AmountofToneronSensorPattern Too

LowDuringIDPatternMeasurement

DevelopmentGammaError (Black)

SC387

DevelopmentGammaErrorYellow

DrumPotentialError

SC388

DataTransmissionTime Out (HardDisk

Read)

DevelopmentGammaError (Cyan)

SC389

DevelopmentGammaCalculation Error

DevelopmentGammaError (Magenta)

SC390

CRC Error/TD SensorAdjustmentError

DevelopmentBias OutputError

SC391

ImageStorage AddressError DevelopmentBiasLeak ChargeAC Output Error

SC392

TD SensorInitialSettingError

SC395

DevelopmentOutput Abnormal

SC400

TransferRollerLeakError

ImageTransferBeltBiasError

SC401

TransferOutputAbnormal

SC401-

1

TransferRollerLeakDetected

SC401-

2:

TransferRollerLeak

OpenError

SC402

TransferRollerLeak

OpenError

ImageTransfer Belt Lubricant Brush

CurrentLeak

SC403

TransferBeltPositionSensorError

SC405

TransferBeltPositionAbnormal

SC406

TransferRollerPositionAbnormal

SC410

PaperSeparationCurrentLeak

SC411

SeparationBiasLeakError

PaperDischargeLeak

SC420

CleaningMotor Lock

SC422

PCC Leak

SC430

QuenchingLampError

SC440

MainMotorLock/DrumMotorLock

SC441

DevelopmentMotorLock

DrumPeripheralComponentMotorLock

SC450

PaperTransfer BiasCurrent Leak

SC451

PaperTransfer BeltMotor Lock

 

Error

Code

Description

SC592

TonerBank MotorError

SC599

Copy Exit TrayMotorLock

SC600

CommunicationErrorBetween Main

Control AndOperation Panel Boards

SC601

CommunicationErrorBetween BICU & MCU/Main Controland Scanner Control Boards

SC602

CommunicationErrorBetween BICU & HDDController/MainControlandTransfer BeltMotor Drive Boards

SC603

Communication ErrorwithinMain Control

Boards

SC604

Serial Signal ErrorinMain ControlBoard/ IDU CommunicationError

SC605

CommunicationErrorBetween Main

Controland IPU Boards

SC610

CommunicationTimeOut BetweenSBCU/ BICU & ADF

SC611

CommunicationBreakErrorBetweenthe

CBCU/BICU & ADF

SC612

Communication Command Error Between theBICU/SBCU&ADF

SC620

CommunicationErrorBetween BICU/ SBCU &RADF1/Finisher/Communication ErrorBetween IOB&ADF

SC621

Communication ErrorBetweenBICU & RADF2

Communication Timeout Errorbetween

SBCU &Finisher/SorterCommunication

Error

SC622

CommunicationErrorBetween BICU & RADF 3/Main Control Board andDisplay Editor

SC623

Communication TimeOut ErrorBetween BICU & Paper Tray Unit13/MainControl Boardand Projector Unit

SC624

Communication TimeOut ErrorBetween theBICU&LCT/Tray1-3

SC625

Communication ErrorBetweenBICU & Finisher 1/FPU

SC626: CommunicationErrorBetween

BICU &Finisher 2/LCT/Paper TrayUnit

SC627

CommunicationBreakErrorBetweenBICU

&LCT

SC630

CSS(RSS)Communication ErrorBetween LineAdapter&CSSCenter/RDS Communication Error

SC632

Key/CardCounterDevice Error1

SC633

Key/CardCounterDevice Error2

Error

Code

Description

SC515

DrawerLeft GuideDriveMotorM17Error

TandemRearFenceMotorError

SC516

Drawer1SideGuideMotorError

SC520

PaperTray Error/DuplexerJoggerDrive

MotorError1

SC521

DuplexerJoggerDriveMotorError 2

SC522

Duplex-SideFence JoggerHP Error

SC524

Duplex-EndFenceJoggerHP Error

SC530

BypassFeed MotorLock/fusingFanMotor

Error

SC531

Fuser/DuplexerReversing MotorLock

SC541

FuserThermistor Open

Hot Roller ThermistorOpen

SC542

FuserTemperatureWarm-upError

HotRollerWarmupError

SC543

FuserOverheatError1(Software) HotRoller FusingLampOverheat

SC544

FuserOverheatError1(Hardware) FuserLow Temperature Abnormal HotRollerFusingLampLowerLimit TemperatureDetected

SC545

FuserLampOverheatError2

FuserReadyTemperatureAbnormal

HotRollerReadyTemperatureAbnormal

SC546

FuserReadyTemperature Malfunction

UnstableFusingTemperature

SC547

ZeroCrossSignalMalfunction Fusing/HotRollerTemperatureDoesNot Increase

SC548

FusingInstallationError

FusingUnitSetError

SC550

FusingWebEnd

SC551

PressureRollerThermistorOpen

SC552

PressureRollerWarm-up Error

SC553

PressureRollerOverheat

SC554

PressureRoller Low Temperature

Abnormal

SC555

PressureRollerReadyTemperature

Abnormal

SC557

PressureRollerTemperatureDoesnot

Increase

SC558

ZeroCrossSignalAbnormal

SC590

Exhaust/FusingFanMotorError

UsedTonerCollectionMotorError

SC591

TonerSupplyMotorError

 

Error

Code

Description

SC725

Finisher/SorterStackFeedExitMotorError

(1000 Sheet Finisher)

Sorter StaplerUnitDrive MotorError

SC726

FinisherShift/Lift MotorError(1000Sheet

Finisher)

SC727

Finisher Stapler Rotation/Hammer Motor

Error(500SheetFinisher)

SC728

FinisherPaper StackHeight Error(500

Sheet Finisher)

SC729

FinisherHolePunchMotorError

SC730

FinisherStapler Position MotorError

Scanner MotorAbnormal

SC731

Finisher Exit Guide Plate MotorLock OutputTray Motor Error(500Sheet Finisher)

Sorter TrayShiftMotorError

SC732

Finisher/SorterUpper Tray/Bin MotorError

(1000 Sheet Finisher)

SC733

FinisherLowerTrayLiftMotorError

SC734

FinisherLower TrayShiftMotorError

SC735

FinisherPre-stack Tray PaperMotor Error

SC736

Finisher Exit Guide Plate Motor Error

SC737

Finisher StapleWasteHopper Full (F585)

SC738

FinisherShift Tray/Pressure PlateLift

MotorError

SC739

FinisherFolderPlateMotorError

SC740

1,000-sheet Finisher Errorin FinisherArea

FinisherFrontSaddleStitchMotorError

SC741

1,000-sheet Finisher Errorin Saddle

Stitching Area

Optional PaperTrayUnitError

LCTMainMotorError

SC742

LCTTrayLiftMotor

FinisherJoggerSideFence Motor Error

SC750

CoverInterposerBottomPlate motor Error

SC760

ADFGate Abnormal

SC770

DisplayEditorAbnormal

SC790

ProjectorLampDoesNotTurn On

SC791

ProjectorLampDoesNotTurn Off

BridgeCommunication Error

SC792

Projector Lamp Overheat

FinisherConnection Error

SC793

InterchangeConnection Error

SC800

StartupWithout VideoOutputEndError

SC804

StartupWithout VideoInput End

Error

Code

Description

SC634

Key/Card CounterDeviceError3

SC635

CommunicationErrorBetweenBICU & PaperFeedBoard 1

Key/CardCounterDeviceError4

SC636

CommunicationErrorBetweenBICU & PaperFeedControlPWA

SC640

BICU/SBCU ControlDataTransfer/ ChecksumError

SC641

BICU/SBCU ControlDataTransfer

Abnormal/ChecksumError

SC650

CommunicationTimeoutErrorBetween

SBCU & DuplexUnit

SC670

EngineResponse/StartUpError

SC672

Controllerto OperationPanel

CommunicationError atStartup

SC690

GAVD BlockI2C BusError/Application

SelectionError

SC691

GAVDFCIBlock12CBusError CommunicationErrorBetween BICU&Fax Controller

SC692

CDIC GAVD BlockI2C BusError CommunicationError BetweenEngine Board&PrintController

SC696

FaxFirmwareError

SC696

CommunicationErrorbetweenEngine

Board&Finisher

SC700

RADFOriginal PickupMalfunction

DJFFeed-inMotorAbnormal

SC701

RADFOriginal PickupMalfunction

DJFBeltDrive Abnormal/BottomPlate

Error

SC702

RADFFeedMotorLock

DJFfeed OutMotorAbnormal

SC703

RADFTransportMotorLock

SC704

RADFOriginalExitMotorLock

SC705

RADFBottomPlateMotorError

SC720

FinisherUpperTransportRoller Motor

Error

FinisherJogger MotorError(500Sheet

Finisher)

SorterMainMotorError

SC721

SorterBinMotorError

SC722

Finisher/SorterJoggerMotorError (1000

Sheet Finisher)

SC724

Finisher/SorterStaplerHammer/Head

MotorError(1000SheetFinisher)

 

Error

Code

Description

SC953

ScannerImageSettingError

SC954

Printer Image Setting Error

SC955

MemorySettingError

SC956

ScannerSettingID Error

SC957

Scanner ReturnID Error

SC958

Scanner Ready IDError

SC959

Printer Setting IDError

SC960

Printer ReturnID Error

SC961

Printer ReadyID Error

SC962

MemorySettingID Error

SC963

MemoryFinishing ID Error

SC964

Printer ReadyError

SC970

Scanner Ready Error

SC980

HDDAccessError

SC981

HDDResponseError

NVRAMError

SC982

HDDConstructionError

SC984

HDDResponseError

PrintImageData TransferError

SC985

ScannerImageData TransferError

SC986

Software Write ParameterSettingError

CommunicationErrorBetweenBICU&IOB

SC990

SoftwarePerformance Error

SC991

Software ContinuityError

SC996

FCUBoardError

SC997

Application Function Selection Error

SC998

Application StartError

SC999

Program DownloadError

SC1101

FCU Error

SC1102

HandshakeerrorwithBICU atStartup

SC1111

CommandTX/RX Errorto/fromBICU

SC1112

BaseCopiersEnginewasReset

SC1120

InterfaceModule Error

SC1201

Unrecoverable FCU-SRAMError

SC1207

Unrecoverable FaxFunction Upgrade– SRAMError

SC1299

Software Error

SC1301

Original SizeError(Fax)

SC1302

Scanner ParameterError

SC1303

Software Error(Fax)

Error

Code

Description

SC818

WatchdogError

SC819

FatalKernelMismatchError

SC820

Self-DiagnosticError:CPU

SC821

Self-DiagnosticError:ASIC

SC822

Self-DiagnosticError:HDD

SC823

Self-DiagnosticError:NIB

SC824:

SelfDiagnosticError:NVRAM

SC826

Self-Diagnostic Error:NVRAM/Optional

NVRAM

SC827

Self-DiagnosticError:RAM

SC828

Self-DiagnosticError:ROM

SC829

Self-DiagnosticError:OptionalRAM

SC835

Self-DiagnosticError:ParallelInterface/ Centronics

SC836

Self-DiagnosticError:ResidentFontROM

SC837

Self-DiagnosticError:OptionalFontROM

SC838

Self-DiagnosticError:Clock Generator

SC850

NetworkI/FAbnormal

SC851

IEEE1394I/FAbnormal

SC860

StartupWithoutHD ConnectionatMain

PowerOn

SC861

StartupWithoutHD DetectionatPower

Key On/Hard DriveRetryError

SC862

MaximumnumberofBadSectorsDetected on HD

SC863

Startupwithout HD DataLead

HardDriveDataReadFailure

SC864

HD DataCRC Error

SC865

HD AccessError

SC900

ElectronicTotalCounterError

BlackTotalCounterNotOn

SC901

MechanicalTotalCounterError

BlackTotalCounterNotOff

SC902

FC TotalCounter DoesNot TurnOff

LowerTonerCounterError

SC903

FC TotalCounter DoesNot TurnOff

SC921

IMBMemoryControlError

SC922

IMBDRAMError

SC924

OptionalDRAM Error

SC925

IMBNon-Connected Error

SC926

MemoryCapacityError

SC951

F-gateSignalError2/WriteRequest

 

Error

Code

Description

SC1304

SoftwareError(Fax)

SC1305

SoftwareError(Fax)

SC1306

SoftwareError(Fax)

SC1308

SoftwareError(Fax)

SC1310

SoftwareError

SC1311

SoftwareError

SC1312

SoftwareError

SC1313

SoftwareError(Fax)

SC1314

SoftwareError(Fax)

SC1316

SoftwareError(Fax)

SC1318

SoftwareError(Fax)

SC1323

SoftwareError(Fax)

SC1324

SoftwareError(Fax)

SC1326

SoftwareError(Fax)

SC1328

SoftwareError(Fax)

SC1334

SoftwareError(Fax)

SC1338

SoftwareError(Fax)

SC1401

SoftwareError/Command Timeoutafter

Scanning

SC1402

SoftwareError(Fax)

SC1403

SoftwareError(Fax)

SC1405

SoftwareError/Command Timeoutduring

Storage

SC1406

CommandTime-outOriginalFeedout

SC1410

SoftwareError(Fax)

SC1601

SoftwareError(Fax)

SC2001

ControllerError

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید