توشیبا استودیو Toshiba e-Studio 162D

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

E1-00    IMC communication trouble    An abnormality occurs in communication between the CPU and the IMC  copyir.com
– IMC – CPU signal line abnormality IMC Memory defect/data abnormality
– Replace the MCU PWB with new one  copyir.com
E1-10    IMC trouble    An abnormality occurs in the IMC  copyir.com
– USB chip error/CODEC error on the IMC  copyir.com
– Replace the MCU PWB with a new one  copyir.com
E1-13    IMC flash ROM error    An abnormality occurs in the IMC flash ROM  copyir.com
– IMC abnormality
– Replace the MCU PWB with a new one  copyir.com If downloading of the program is abnormally terminated, it may cause an error  copyir.com Download the program again to avoid this  copyir.com
E1-16    IMC DIMM memory read/write check error    An installation error occurs in the IMC memory module  copyir.com
An error occurs during access to the IMC memory  copyir.com
– Improper installation of the IMC memory module  copyir.com
– IMC memory module abnormality
– IMC memory contact abnormality
– IMC abnormality  copyir.com
E1-81    IMC communication interface error (parity)    A parity error occurs in communication between the CPU and the IMC  copyir.com
– IMC memory defect/data abnormality
E1-82    IMC communication interface error (Overrun)    An overrun error occurs in communication between the CPU and the IMC  copyir.com
– IMC memory defect/data abnormality  copyir.com
E1-84    IMC communication interface error (Framing)    A framing error occurs in communication between the CPU and the IMC  copyir.com
– IMC memory defect/data abnormality  copyir.com
E7-02    LSU trouble    The BD signal from the LSU cannot be detected in a certain cycle  copyir.com (Always OFF or always ON)
– LSU connector or LSU harness defect or disconnection Polygon motor rotation abnormality Laser beams are not generated  copyir.com MCU PWB abnormality
E7-10    Shading trouble (Black correction)    The CCD black scan level is abnormal when the shading  copyir.com
– Improper connection of the CCD unit flat cable CCD unit abnormality
– MCU PWB abnormality
E7-11    Shading trouble (White correction)    The CCD white scan level is abnormal when the shading  copyir.com
– Improper connection of the CCD unit flat cable Dirt on the mirror, the lens, and the reference white plate
– Copy lamp lighting abnormality CCD unit abnormality
– MCU PWB abnormality (When occurred in the ADF scan position  copyir.com)
– Improper installation of the mirror unit
E7-16    Abnormal laser output    When the laser output is stopped, HSYNC is detected  copyir.com
– Laser abnormality MCU PWB abnormality  copyir.com
F5-02    Copy lamp lighting abnormality    The copy lamp does not turn on  copyir.com
– Copy lamp abnormality
– Copy lamp harness abnormality
– CCD PWB harness abnormality  copyir.com
F6-10    FAX board trouble    Communication trouble between MCU and FAX control PWB
– FAX control PWB connector disconnection
– Defective harness between FAX control PWB and MCU PWB
– Motherboard connector pin breakage
– FAX control PWB ROM error/Data error
– IC on FAX PWB causes abnormality
H2-00    Thermistor open    The thermistor is open  copyir.com
The fusing unit is not installed  copyir.com
– Thermistor abnormality
– Control PWB abnormality
– Fusing section connector disconnection
– The fusing unit is not installed  copyir.com
H3-00    Heat roller high temperature detection    The fusing temperature exceeds 240°C  copyir.com
– Thermistor abnormality
– Control PWB abnormality
– Fusing section connector disconnection  copyir.com
H4-00    Heat roller low temperature detection    The fusing temperature does not reach 185°C within 27 sec of turning on the power, or the fusing temperature keeps at 140°C  copyir.com
– Thermistor abnormality
– Heater lamp abnormality
– Thermostat abnormality
– Control PWB abnormality
L1-00    Feeding is not completed within the specified time after starting feeding  copyir.com (The scan head locking switch is locked)    The white area and the black marking on the shading plate are used to obtain the difference in the CCD level values for judgment of lock  copyir.com When the difference in the levels of which and black is small, it is judged that the black mark could not be scanned by lock and the trouble code “L1” is displayed  copyir.com
– The scan head is locked by the lock switch  copyir.com
– Mirror unit abnormality
– The scanner wire is disconnected  copyir.com
– The origin detection sensor abnormality
– Mirror motor harness abnormality
L3-00    Scanner return trouble    When the mirror base is returned for the specified time (6 sec) in mirror initializing after turning on the power, the mirror home position sensor (MHPS) does not turn ON  copyir.com Or when the mirror base is returned for the specified time (about 6 sec) after start of copy return, the mirror home position sensor (MHPS) does not turn ON  copyir.com
– Mirror unit abnormality
– Scanner wire disconnection
– Origin detection sensor abnormality
– Mirror motor harness abnormality
L4-01    Main motor lock detection    When the main motor encoder pulse is not detected for 100 msec  copyir.com
– Main motor unit abnormality
– Improper connection or disconnection the main motor and the harness  copyir.com
– MCU PWB abnormality
L6-10    Polygon motor lock detection    The lock signal (specified rpm signal) does not return within a certain time (about 20 sec) from starting the polygon motor rotation  copyir.com
– Polygon motor unit abnormality
– Improper connection or disconnection of the polygon motor and the harness  copyir.com
– MCU PWB abnormality
U1-03    FAX board battery error    The SRAM backup battery voltage on FAX PWB falls
– The SRAM backup battery voltage on FAX PWB falls  copyir.com
U2-04    EEPROM read/write error (Serial communication error)    EEPROM access process error
– EEPROM abnormality
U2-11    Counter check sum error (EEPROM)    Check sum error of the counter area in the EEPROM
– EEPROM abnormality
U9-99    Operation panel language error    There is no language file  copyir.com
The language file is destroyed  copyir.com
– Language file abnormality
– MCU PWB abnormality

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید