توشیبا استودیو Toshiba e-Studio 182

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

C01    Main motor abnormality: The main motor is not rotating normally  copyir  copyir.comcom
C04    PFP motor abnormality: The PFP motor is not rotating normally
C07    Exit motor IC overcurrent detection error
C08    ADU motor IC overcurrent detection error
C15    PFP upper drawer tray abnormality: The PFP upper drawer tray-up motor is not rotating or the PFP upper drawer tray is not moving normally  copyir  copyir.comcom
C16    PFP lower drawer tray abnormality: The PFP lower drawer tray-up motor is not rotating or the PFP lower drawer tray is not moving normally
C21    CIS unit initialization error
C26    Peak detection error: Lighting of the exposure lamp (white reference) is not detected when power is turned ON  copyir  copyir.comcom
C41    Thermistor or heater abnormality at power-ON: Abnormality of service call the thermistor is detected when power is turned ON or the temperature of the fuser roller does not rise in a specified period of time after power is turned ON  copyir  copyir.comcom
C43    Thermistor abnormality during warming up or in ready status after abnormality judgment
C44    Heater abnormality after abnormality judgment: The temperature of the fuser roller has exceeded the range of control (in this case, the main switch turns OFF automatically) or does not even reach the range  copyir  copyir.comcom
C45    Thermistor abnormality during printing: Abnormality of the thermistor is detected during printing  copyir  copyir.comcom
C55, F11    ADF I/F error: Communication error has occurred between the ADF and the scanner
C56    PFC board I/F error: Communication error has occurred between the PFC board and the equipment  copyir  copyir.comcom
C94    Firmware update error: An error message appears when either of the following Main PC boards is installed to e- STUDIO182/212/242  copyir  copyir.comcom
– The Main PC board for e-STUDIO165/205 in which e- STUDIO167/207/237 firmware is installed
– The Main PC board for e-STUDIO165/167/205/207/237 in which e-STUDIO e-STUDIO182/212/242 firmware is installed
C97    High-voltage transformer abnormality: Leakage of the main charger is detected  copyir  copyir.comcom
C99    PFC microcomputer abnormality
CA1    Polygonal motor abnormality: The polygonal motor is not rotating normally
CA2    H-Sync detection error: H-Sync detection PC board cannot detect laser beams  copyir  copyir.comcom
E01    Jam not reaching the exit sensor: The paper which has passed through the fuser unit does not reach the exit sensor  copyir  copyir.comcom
E02    Stop jam at the exit sensor: The trailing edge of the paper does not pass the exit sensor after its leading edge has reached this sensor  copyir  copyir.comcom
E03    Power-ON jam: The paper is remaining on the paper transport path when power is turned ON  copyir  copyir.comcom
E09    Jam at the registration area due to registration timeout error
E11    ADU misfeeding (Paper not reaching the registration sensor): The paper which has passed through ADU does not reach the registration sensor during duplex printing  copyir  copyir.comcom
E12    Bypass misfeeding (Paper not reaching the registration sensor): The paper fed from the bypass tray does not reach the registration sensor  copyir  copyir.comcom
E13    Drawer misfeeding (Paper not reaching the registration sensor): The paper fed from the drawer does not reach the registration sensor  copyir  copyir.comcom
E14    PFU drawer misfeeding (Paper not reaching the PFU feed sensor): The paper fed from the PFU drawer does not reach the PFU feed sensor  copyir  copyir.comcom
E15    PFP upper drawer misfeeding (Paper not reaching the PFP upper drawer feed sensor): The paper fed from the PFP upper drawer does not reach the PFP upper drawer feed sensor  copyir  copyir.comcom
E16    PFP lower drawer misfeeding (Paper not reaching the PFP lower drawer feed sensor): The paper fed from the PFP lower drawer does not reach the PFP lower drawer feed sensor  copyir  copyir.comcom
E21    PFU drawer transport jam (Paper not reaching the registration sensor): The paper does not reach the registration sensor after it has passed the PFU feed sensor  copyir  copyir.comcom
E30    PFP upper drawer transport jam (Paper not reaching the registration sensor): The paper fed from the PFP upper drawer does not reach the registration sensor after it has passed the PFP upper drawer feed sensor  copyir  copyir.comcom
E32    PFP upper drawer transport jam (Paper not reaching the PFU feed sensor): The paper fed from the PFP upper drawer does not reach the PFU feed sensor after it has passed the PFP upper drawer feed sensor
E33    PFP lower drawer transport jam (Paper not reaching the registration sensor): The paper fed from the PFP lower drawer does not reach the registration sensor after it has passed the PFP lower drawer feed sensor  copyir  copyir.comcom
E35    PFP lower drawer transport jam (Paper not reaching the PFU feed sensor): The paper fed from the PFP lower drawer does not reach the PFU feed sensor after it has passed the PFP lower drawer feed sensor  copyir  copyir.comcom
E36    PFP lower drawer transport jam (Paper not reaching the PFP upper drawer feed sensor): The paper fed from the PFP lower drawer does not reach the PFP upper drawer feed sensor after it has passed the PFP lower drawer feed sensor  copyir  copyir.comcom
E40    Transfer cover open jam: The transfer cover has opened during printing  copyir  copyir.comcom
E41    Front cover open jam: The front cover has opened during printing  copyir  copyir.comcom
E42    PFP cover open jam: The PFP cover has opened during printing  copyir  copyir.comcom
E44    PFU cover open jam: The PFU cover has opened during printing  copyir  copyir.comcom
E51    Jam not reaching the ADU sensor: The paper does not reach the ADU sensor after it is switchbacked in the exit section  copyir  copyir.comcom
E71    Jam not reaching the original registration sensor: The original fed from the original feeding tray does not reach the original registration sensor  copyir  copyir.comcom
E72    Jam not reaching the read sensor: The original does not reach the read sensor after it has passed the registration sensor  copyir  copyir.comcom
E73    Stop jam at the exit sensor: The trailing edge of the original does not pass the exit sensor after its leading edge has reached this sensor  copyir  copyir.comcom
E74    Stop jam at the reverse sensor: The trailing edge of the original does not pass the reversal sensor after its leading edge has reached this sensor  copyir  copyir.comcom (RADF)
E86    ADF jam access cover open: The ADF jam access cover has opened during ADF operation  copyir  copyir.comcom
E87    ADF open jam: ADF has opened during ADF operation  copyir  copyir.comcom
F14    Invalid backup counter: The value of the total counter is inconsistent with that of the backup counter

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید