توشیبا استودیو Toshiba e-Studio 287CS

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

 

3DE1    Black image drum life (The toner empty error is occurred after the image drum reached its life  copyir.comکپی ایران
3DE2    Cyan image drum life (The toner empty error is occurred after the image drum reached its life  copyir.comکپی ایران
3DE3    Magenta image drum life (The toner empty error is occurred after the image drum reached its life  copyir.comکپی ایران
3DE4    Yellow image drum life (The toner empty error is occurred after the image drum reached its life  copyir.comکپی ایران
C020    Drum motor lock error
C0A1    Fan Motor Error1(Fuser cooling Fanکپی ایران
C0A2    Fan Motor Error2(Poert supply cooling Fanکپی ایران
C0A5    Fan Motor Error5(Engine Fan Motor Errorکپی ایران
C0A6    Fan Motor Error6(Duplex Fan Motor Errorکپی ایران
C1DA    LCF unit detect error 1
C1DB    LCF unit detect error 2
C260    Ramp error
C270    Scanner error – carriage home position sensor not turning off
C280    Scanner error – carriage home position sensor not turning on
C291    Scanner error – carriage home position error
C37A    Belt thermister shortened error
C37B    Belt thermister open error
C37C    Belt thermister temperature high
C37D    Belt thermister temperature low
C383    Black toner sensor error
C393    Cyan toner sensor error
C3A3    Magenta toner sensor error
C3B3    Yellow toner sensor error
C3E2    Belt unit fuse cut error
C3EA    Yellow image drum fuse cut error
C3EB    Magenta image drum fuse cut error
C3EC    Cyan image drum fuse cut error
C3ED    Black image drum fuse cut error
C41A    Upper thermistor short error
C41B    Upper thermistor circuit open error
C41C    Lower thermistor short error
C41D    Lower thermistor circuit open error
C41E    Compensation thermistor shortened error
C446    Upper heater temperature low
C449    Upper heater temperature high
C44A    Thermistor slope Error
C466    Lower heater low temperature
C468    Lower heater temperature high
C46A    Compensation heater temperature high
C46B    Compensation heater temperature low
C4C0    Fuser unit fuse cut error
C4E3    Fuser motor lock error
C4FA    Paper rolled around fuser
C56A    Duplex Unit I/F Error
C56B    Tray2 Unit I/F Error
C56C    Tray3 Unit I/F Error
C56D    Tray4 unit I/F error
C56E    LCF Unit I/F Error
C5A1    Engine EEPROM error
C5A2    Duplex software error
C5A3    Tray2 software error
C5A4    Tray3 software error
C5A5    Engine software error
C5A6    Tray4 software error
C5A7    LCF Software Error
C5B0    Duplex clock adjust error
C5B2    Tray2 clock adjust error
C5B3    Tray3 clock adjust error
C5B4    Tray4 clock adjust error
C5B5    LCF Clock Adjust Error
C901    Scanner system initializing error
C91A    Engine Error5
C91B    Engine Error4
C91C    Engine Error2
C91D    Engine Error1
C921    AC voltage zero-crossing error
C940    Engine control error
C96A    Power supply LSI error
C9A0    Detect offline stapler error
CE50    Temperature sensor abnormality
CE51    Humidity sensor abnormality
CE52    Sensor dewed error (Humidity Sensor Wet Errorکپی ایران
CE7A    Drum up/down error
CE82    Yellow LED head missing
CE83    Magenta LED head missing
CE84    Cyan LED head missing
CE85    Black LED head missing
CF10    Finisher error
D102    MPTray paper empty
D108    LCF Liftup error
D109    LCF Capacity over
D201    Front cover open
D21D    Top cover open
D21E    Duplex unit cover open
D301    Black toner is empty
D302    Cyan toner is empty
D303    Magenta toner is empty
D304    Yellow toner is empty
D30D    Waste toner full (Cyanکپی ایران
D30E    Waste toner full (Magentaکپی ایران
D30F    Waste toner full (Beltکپی ایران
D311    Non genuin toner (Blackکپی ایران
D312    Non genuin toner (Cyanکپی ایران
D313    Non genuin toner (Magentaکپی ایران
D314    Non genuin toner (Yellowکپی ایران
D321    Black toner is near empty
D322    Cyan toner is near empty
D323    Magenta toner is near empty
D324    Yellow toner is near empty
D331    Incompatible toner (Blackکپی ایران > Black Toner Protected Region
D332    Incompatible toner (Cyanکپی ایران > Cyan Toner Protected Region
D333    Incompatible toner (Magentaکپی ایران > Magenta Toner Protected Region
D334    Incompatible toner (Yellowکپی ایران > Yellow Toner Protected Region
D335    Incompatible toner (Blackکپی ایران > Black Toner Group Mismatch Error
D336    Incompatible toner (Cyanکپی ایران > Cyan Toner Group Mismatch Error
D337    Incompatible toner (Magentaکپی ایران > Magenta Toner Group Mismatch Error
D338    Incompatible toner (Yellowکپی ایران > Yellow Toner Group Mismatch Error
D345    Black image drum life
D346    Cyan image drum life
D347    Magenta image drum life
D348    Yellow image drum life
D34F    Printer unit life
D361    Standard Bin (Face Down Binکپی ایران Full
D371    Toner sensor error (Blackکپی ایران
D372    Toner sensor error (Cyanکپی ایران
D373    Toner sensor error (Magentaکپی ایران
D374    Toner sensor error (Yellowکپی ایران
D381    Toner region mismatch error (Blackکپی ایران
D382    Toner region mismatch error (Cyanکپی ایران
D383    Toner region mismatch error (Magentaکپی ایران
D384    Toner region mismatch error (Yellowکپی ایران
D3B1    Improper Black lock lever position
D3B2    Improper Cyan lock lever position
D3B3    Improper Magenta lock lever position
D3B4    Improper Yellow lock lever position
D3C1    Black toner cartridge not installed
D3C2    Cyan toner cartridge not installed
D3C3    Magenta toner cartridge not installed
D3D1    Fuser unit life
D3D4    Belt unit life
D401    Tray1 missing (cassette missingکپی ایران
D402    Tray2 missing (cassette missingکپی ایران
D403    Tray3 missing (cassette missingکپی ایران

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید