توشیبا استودیو Toshiba e-Studio 3100c

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

C05    ADU motor rotation abnormal
C06    Feed motor rotation abnormal
C0A    Developer motor rotation abnormal
C11    ADU paper side guide operation abnormal
C12    ADU paper end guide operation abnormal
C13    1st cassette tray operation abnormal
C14    2nd cassette tray operation abnormal
C15    3rd cassette tray operation abnormal
C16    4th cassette tray operation abnormal
C18    LCF tray operation abnormal
C27    Carriage home position sensor not turning OFF within a fixed time
C28    Carriage home position sensor not turning ON within a fixed time
C29    Exposure lamp disconnection detected
C31    Used toner transport motor rotation abnormal
C33    Developer removal shutter abnormal
C35    Transfer belt unit contact/release operation abnormal
C38    Auto-toner error (K)
C39    Auto-toner error (C)
C3A    Auto-toner error (M)
Copyir.com
C05    ADU motor rotation abnormal
C06    Feed motor rotation abnormal
C0A    Developer motor rotation abnormal
C11    ADU paper side guide operation abnormal
C12    ADU paper end guide operation abnormal
C13    1st cassette tray operation abnormal
C14    2nd cassette tray operation abnormal
C15    3rd cassette tray operation abnormal
C16    4th cassette tray operation abnormal
C18    LCF tray operation abnormal
C27    Carriage home position sensor not turning OFF within a fixed time
C28    Carriage home position sensor not turning ON within a fixed time
C29    Exposure lamp disconnection detected
C31    Used toner transport motor rotation abnormal
C33    Developer removal shutter abnormal
C35    Transfer belt unit contact/release operation abnormal
C38    Auto  copyir.comtoner error (K)
C39    Auto  copyir.comtoner error (C)
C3A    Auto  copyir.comtoner error (M)
C3B    Auto  copyir.comtoner error (Y)
C3C    Main charger wire cleaning abnormal (K)
C3D    Main charger wire cleaning abnormal (C)
C3E    Main charger wire cleaning abnormal (M)
C3F    Main charger wire cleaning abnormal (Y)
C41    Thermistor or heater abnormal when warming  copyir.comup is started
C42    Thermistor abnormal after the copier has become ready
C43    Thermistor abnormal during warming  copyir.comup after abnormality judgment
C44    Heater abnormal during warming  copyir.comup after abnormality judgment
C46    Heater abnormal (low temperature) after the copier has become ready
C47    Rear thermistor abnormal after the copier has become ready
C48    Heater abnormal (high temperature)
C57    Communications error between LGC  copyir.comCPU and IPC board
C5A    Communications error between LGC  copyir.comCPU and printer controller
C5B    LGC  copyir.comCPU signal transmission error to IMC  copyir.comCPU
C5C    LGC  copyir.comCPU signal reception error from IMC  copyir.comCPU
C7    Error C7
C72    Aligning sensor automatic adjustment error
C73    EEPROM initializing error
C74    Paper exit sensor automatic adjustment error
C82    Communications error between scanner and ADF
C94    LGC  copyir.comCPU abnormal
C9A    Main memory abnormal
C9B    LGC  copyir.comCPU protocol abnormal
C9D    IMC  copyir.comCPU protocol abnormal
C9E    IMC board connection abnormal
CA1    Polygonal motor rotation abnormal
CA2    H  copyir.comSYNC abnormal
CB1    Feed motor abnormal
CB2    Delivery motor abnormal
CB3    Tray lift motor abnormal
CB4    Alignment motor abnormal
CB5    Staple motor abnormal
CB6    Stapler shift motor abnormal
CB7    Height sensor abnormal
CB8    Backup RAM data abnormal
CB9    Saddle stitcher/paper pushing plate motor abnormal
CBA    Saddle stitcher/stitcher motor (front) abnormal
CBB    Saddle stitcher/stitcher motor (rear) abnormal
CBC    Saddle stitcher/alignment motor abnormal
CBD    Saddle stitcher/guide motor abnormal
CBE    Saddle stitcher/paper folding motor abnormal
CBF    Saddle stitcher/paper positioning plate motor abnormal
CD1    Laser calibration error (K)
CD2    Laser calibration error (C)
CD3    Laser calibration error (M)
CD4    Laser calibration error (Y)
CD5    Saddle stitcher/sensor connector connection error
CD6    Saddle stitcher/microswitch abnormal
CD7    Communication error between finisher and saddle stitcher
CD9    Swing motor abnormal
CDA    Horizontal registration motor abnormal
CDB    Punch motor abnormal
CE1    Image quality sensor abnormal (OFF level)
CE2    Image quality sensor abnormal (no pattern level)
CE3    Abnormal image caused by poor charge
CE4    Image quality control test pattern abnormal
CE5    Temperature/humidity sensor upper  copyir.comlimit abnormal
CE6    Drum thermistor abnormal (Y)
CE9    Drum thermistor abnormal (K)
CF1    Color registration control abnormal
E01    Paper leading edge not reaching the exit sensor
E02    Paper trailing edge not passing the exit sensor
E03    Paper remaining inside the copier at power ON
E11    Paper misfeed from the ADU
E12    Paper misfeed from the bypass tray
E13    Paper misfeed from the 1st cassette
E14    Paper misfeed from the 2nd cassette
E15    Paper misfeed from the 3rd cassette
E16    Paper misfeed from the 4th cassette
E19    Paper misfeed from the LCF
E21    Paper transport jam from the LCF
E22    Paper transport jam from the 1st cassette
E23    Paper transport jam from the 2nd cassette
E24    Paper transport jam from the 3rd cassette
E25    Paper transport jam from the 4th cassette
E26    Paper transport jam from the bypass tray
E41    Front cover opened during printing
E42    Side door opened during printing
E43    ADU pulled out during printing
E45    LCF jam access cover opened during printing
E46    Bypass unit opened during printing
E50    Paper not reaching the ADU
E51    Paper not restarting from the ADU stack
E52    Paper not reaching the ADU path sensor
E54    ADU paper transport jam
E71    Original not reaching the aligning sensor
E72    Original not reaching the exit sensor
E73    Original not passing the exit sensor
E79    Original pre  copyir.comfeed jam
E9F    Punching jam
EA1    Paper transport delay jam
EA2    Paper transport stop jam
EA3    Paper remaining inside the finisher at power ON
EA4    Finisher front door opened during printing
EA5    Finisher stapling jam
EA6    Finisher early arrival jam
EA8    Saddle stitcher stapling jam
EA9    Saddle stitcher front door opened during printing
EAA    Paper remaining in the saddle stitcher at power ON
EAB    Saddle stitcher transport stop jam
EAC    Saddle stitcher transport delay jam
EAE    Finisher receive time  copyir.comout jam
EB7    Restart time  copyir.comout error
EC2    OHP film jams when not fed from bypass tray or 2nd cassette
EC3    OHP film used in non  copyir.comOHP mode
F07    Communications error between system  copyir.comCPU and LGC  copyir.comCPU
F09    Communications error between system  copyir.comCPU and scanner  copyir.comCPU
F10    HDD formatting error
F11    Communications error between system  copyir.comCPU and scanner  copyir.comCPU
F12    Communications error between system  copyir.comCPU and scanner  copyir.comCPU
F13    Communications error between system  copyir.comCPU and LGC  copyir.comCPU
F51    Communications error between system  copyir.comCPU and AI board during pre  copyir.comscanning

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید