توشیبا استودیو Toshiba e-Studio 5530c

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

 

 

 1.  ADU motor rotation abnormal
  C06    Feed motor rotation abnormal
  C0A    Developer motor rotation abnormal
  C11    ADU paper side guide operation abnormal
  C12    ADU paper end guide operation abnormal
  C13    1st cassette tray operation abnormal
  C14    2nd cassette tray operation abnormal
  C15    3rd cassette tray operation abnormal
  C16    4th cassette tray operation abnormal
  C18    LCF tray operation abnormal
  C27    Carriage home position sensor not turning OFF within a fixed time
  C28    Carriage home position sensor not turning ON within a fixed time
  C29    Exposure lamp disconnection detected
  C31    Used toner transport motor rotation abnormal
  C33    Developer removal shutter abnormal
  C35    Transfer belt unit contact/release operation abnormal
  C38    Auto-toner error (K)
  C39    Auto-toner error (C)
  C3A    Auto-toner error (M)
  Copyir.com
  C05    ADU motor rotation abnormal
  C06    Feed motor rotation abnormal
  C0A    Developer motor rotation abnormal
  C11    ADU paper side guide operation abnormal
  C12    ADU paper end guide operation abnormal
  C13    1st cassette tray operation abnormal
  C14    2nd cassette tray operation abnormal
  C15    3rd cassette tray operation abnormal
  C16    4th cassette tray operation abnormal
  C18    LCF tray operation abnormal
  C27    Carriage home position sensor not turning OFF within a fixed time
  C28    Carriage home position sensor not turning ON within a fixed time
  C29    Exposure lamp disconnection detected
  C31    Used toner transport motor rotation abnormal
  C33    Developer removal shutter abnormal
  C35    Transfer belt unit contact/release operation abnormal
  C38    Auto  copyir.comtoner error (K)
  C39    Auto  copyir.comtoner error (C)
  C3A    Auto  copyir.comtoner error (M)
  C3B    Auto  copyir.comtoner error (Y)
  C3C    Main charger wire cleaning abnormal (K)
  C3D    Main charger wire cleaning abnormal (C)
  C3E    Main charger wire cleaning abnormal (M)
  C3F    Main charger wire cleaning abnormal (Y)
  C41    Thermistor or heater abnormal when warming  copyir.comup is started
  C42    Thermistor abnormal after the copier has become ready
  C43    Thermistor abnormal during warming  copyir.comup after abnormality judgment
  C44    Heater abnormal during warming  copyir.comup after abnormality judgment
  C46    Heater abnormal (low temperature) after the copier has become ready
  C47    Rear thermistor abnormal after the copier has become ready
  C48    Heater abnormal (high temperature)
  C57    Communications error between LGC  copyir.comCPU and IPC board
  C5A    Communications error between LGC  copyir.comCPU and printer controller
  C5B    LGC  copyir.comCPU signal transmission error to IMC  copyir.comCPU
  C5C    LGC  copyir.comCPU signal reception error from IMC  copyir.comCPU
  C7    Error C7
  C72    Aligning sensor automatic adjustment error
  C73    EEPROM initializing error
  C74    Paper exit sensor automatic adjustment error
  C82    Communications error between scanner and ADF
  C94    LGC  copyir.comCPU abnormal
  C9A    Main memory abnormal
  C9B    LGC  copyir.comCPU protocol abnormal
  C9D    IMC  copyir.comCPU protocol abnormal
  C9E    IMC board connection abnormal
  CA1    Polygonal motor rotation abnormal
  CA2    H  copyir.comSYNC abnormal
  CB1    Feed motor abnormal
  CB2    Delivery motor abnormal
  CB3    Tray lift motor abnormal
  CB4    Alignment motor abnormal
  CB5    Staple motor abnormal
  CB6    Stapler shift motor abnormal
  CB7    Height sensor abnormal
  CB8    Backup RAM data abnormal
  CB9    Saddle stitcher/paper pushing plate motor abnormal
  CBA    Saddle stitcher/stitcher motor (front) abnormal
  CBB    Saddle stitcher/stitcher motor (rear) abnormal
  CBC    Saddle stitcher/alignment motor abnormal
  CBD    Saddle stitcher/guide motor abnormal
  CBE    Saddle stitcher/paper folding motor abnormal
  CBF    Saddle stitcher/paper positioning plate motor abnormal
  CD1    Laser calibration error (K)
  CD2    Laser calibration error (C)
  CD3    Laser calibration error (M)
  CD4    Laser calibration error (Y)
  CD5    Saddle stitcher/sensor connector connection error
  CD6    Saddle stitcher/microswitch abnormal
  CD7    Communication error between finisher and saddle stitcher
  CD9    Swing motor abnormal
  CDA    Horizontal registration motor abnormal
  CDB    Punch motor abnormal
  CE1    Image quality sensor abnormal (OFF level)
  CE2    Image quality sensor abnormal (no pattern level)
  CE3    Abnormal image caused by poor charge
  CE4    Image quality control test pattern abnormal
  CE5    Temperature/humidity sensor upper  copyir.comlimit abnormal
  CE6    Drum thermistor abnormal (Y)
  CE9    Drum thermistor abnormal (K)
  CF1    Color registration control abnormal
  E01    Paper leading edge not reaching the exit sensor
  E02    Paper trailing edge not passing the exit sensor
  E03    Paper remaining inside the copier at power ON
  E11    Paper misfeed from the ADU
  E12    Paper misfeed from the bypass tray
  E13    Paper misfeed from the 1st cassette
  E14    Paper misfeed from the 2nd cassette
  E15    Paper misfeed from the 3rd cassette
  E16    Paper misfeed from the 4th cassette
  E19    Paper misfeed from the LCF
  E21    Paper transport jam from the LCF
  E22    Paper transport jam from the 1st cassette
  E23    Paper transport jam from the 2nd cassette
  E24    Paper transport jam from the 3rd cassette
  E25    Paper transport jam from the 4th cassette
  E26    Paper transport jam from the bypass tray
  E41    Front cover opened during printing
  E42    Side door opened during printing
  E43    ADU pulled out during printing
  E45    LCF jam access cover opened during printing
  E46    Bypass unit opened during printing
  E50    Paper not reaching the ADU
  E51    Paper not restarting from the ADU stack
  E52    Paper not reaching the ADU path sensor
  E54    ADU paper transport jam
  E71    Original not reaching the aligning sensor
  E72    Original not reaching the exit sensor
  E73    Original not passing the exit sensor
  E79    Original pre  copyir.comfeed jam
  E9F    Punching jam
  EA1    Paper transport delay jam
  EA2    Paper transport stop jam
  EA3    Paper remaining inside the finisher at power ON
  EA4    Finisher front door opened during printing
  EA5    Finisher stapling jam
  EA6    Finisher early arrival jam
  EA8    Saddle stitcher stapling jam
  EA9    Saddle stitcher front door opened during printing
  EAA    Paper remaining in the saddle stitcher at power ON
  EAB    Saddle stitcher transport stop jam
  EAC    Saddle stitcher transport delay jam
  EAE    Finisher receive time  copyir.comout jam
  EB7    Restart time  copyir.comout error
  EC2    OHP film jams when not fed from bypass tray or 2nd cassette
  EC3    OHP film used in non  copyir.comOHP mode
  F07    Communications error between system  copyir.comCPU and LGC  copyir.comCPU
  F09    Communications error between system  copyir.comCPU and scanner  copyir.comCPU
  F10    HDD formatting error
  F11    Communications error between system  copyir.comCPU and scanner  copyir.comCPU
  F12    Communications error between system  copyir.comCPU and scanner  copyir.comCPU
  F13    Communications error between system  copyir.comCPU and LGC  copyir.comCPU
  F51    Communications error between system  copyir.comCPU and AI board during pre  copyir.comscanning
 2.  Main motor abnormality: The main motor is not rotating normally  copyir.com
  C020    Developer drive motor abnormality: The developer drive motor is not rotating normally  copyir.com
  C030    Transport motor abnormality: The transport motor is not rotating normally  copyir.com
  C040    PFP motor abnormality: The PFP motor is not rotating normally  copyir.com (the case that paper can be fed from any drawer except the PFP)
  C130    1st drawer tray abnormality: The tray-up motor is not rotating or the 1st drawer tray is not moving normally  copyir.com (the case that paper can be fed from any drawer except the 1st drawer)
  C140    2nd drawer tray abnormality: The tray-up motor is not rotating or the 2nd drawer tray is not moving normally  copyir.com (the case that paper can be fed from any drawer except the 2nd drawer)
  C150    PFP upper drawer tray abnormality: The PFP upper drawer tray-up motor is not rotating or the PFP upper drawer tray is not moving normally  copyir.com (the case that paper can be fed from any drawer except the PFP upper drawer)
  C160    PFP lower drawer tray abnormality: The PFP lower drawer tray-up motor is not rotating or the PFP lower drawer tray is not moving normally  copyir.com (the case that paper can be fed from any drawer except the PFP lower drawer)
  C180    LCF tray-up motor abnormality: The LCF trayup motor is not rotating or the LCF tray is not moving normally  copyir.com (the case that paper can be fed from any drawer except the LCF)
  C1A0    LCF end fence motor abnormality: The LCF end fence motor is not rotating or the LCF end fence is not moving normally  copyir.com (the case that paper can be fed from any drawer except the LCF)
  C1B0    LCF transport motor abnormality: The LCF transport motor is not rotating normally (when paper can be fed from any drawer except the LCF)  copyir.com
  C260    Peak detection error: Lighting of the exposure lamp (white reference) is not detected when power is turned ON  copyir.com
  C270    (1) Carriage home position sensor not turning OFF within a specified period of time: The carriage does not shift from its home position in a specified time  copyir.com
  (2) Downloading firmware with an incorrect model  copyir.com If the error occurs, the exposure lamp lights twice at the same time  copyir.com
  C280    Carriage home position sensor not going ON within a specified time
  C360    Charger cleaner motor abnormality: Charger cleaner motor is not rotating or wire cleaner is not moving normally
  C411    Thermistor or heater lamp abnormality at power-ON: Abnormality of the thermistor is detected when power is turned ON or the temperature of the fuser roller does not rise in a specified period of time after power is turned ON  copyir.com
  C412    Thermistor/heater lamp abnormality at power- ON: Thermistor abnormality is detected at power-ON or the fuser roller temperature does not rise within a specified period of time after power-ON  copyir.com
  C443    Heater lamp abnormality after abnormality judgment (not reaching to intermediate temperature)
  C445    Heater lamp abnormality after abnormality judgment (pre-running end temperature abnormality)
  C446    Heater lamp abnormality after abnormality judgment (pre-running end temperature abnormality)
  C447    Heater lamp abnormality after abnormality judgment (temperature abnormality at ready status)
  C448    Heater lamp continuous lighting abnormality: Heater lamp lights continuously for a certain period of time when the pressure roller temperature during ready status is higher than the specified
  C471    IH power voltage abnormality or IH initial abnormality (IH board initial abnormality)
  C472    IH power voltage abnormality (power supply abnormality)
  C475    IH power voltage abnormality (power supply abnormality when door is opened)
  C480    Overheating of IGBT: The temperature of the IGBT rises abnormally  copyir.com
  C490    IH control circuit or IH coil abnormality: Abnormality is detected in IH control circuit or IH coil is broken/ shorted  copyir.com
  C4B0    Fuser unit counter abnormality
  C550    RADF I/F error: Communication error has occurred between the RADF and the scanner  copyir.com
  C570    Communication error between Engine-CPU and IPC board
  C580    Communication error between IPC board and finisher
  C900    Connection error between SYS board and LGC board
  C940    Engine-CPU abnormality
  C950    LGC board memory abnormality
  C960    Connection error between LGC board and DRV board, ID abnormality
  C970    High-voltage transformer abnormality: Leakage of the main charger is detected  copyir.com
  C9E0    Connection error between SLG board and SYS board
  CA10    Polygonal motor abnormality: The polygonal motor is not rotating normally  copyir.com
  CA20    H-Sync detection error: H-Sync signal detection PC board cannot detect laser beams  copyir.com
  CB20    Delivery motor abnormality: Delivery motor or delivery roller is not rotating normally  copyir.com [MJ-1022]
  CB30    Tray 1/Tray 2 shift motor abnormality: Tray 1/Tray 2 shift motor is not rotating or delivery tray is not moving normally  copyir.com [MJ-1023/1024]
  CB40    Rear aligning plate motor abnormality: Rear aligning plate motor is not rotating or aligning plate is not moving normally  copyir.com [MJ-1023/1024]
  CB50    Staple motor abnormality: Staple motor is not rotating or stapler is not moving normally  copyir.com [MJ-1022/ 1023/1024]
  CB80    Backup RAM data abnormality:
  1) Abnormality of checksum value on finisher controller PC board is detected when the power is turned ON  copyir.com [MJ-1023/1024]
  2) Abnormality of checksum value on punch controller PC board is detected when the power is turned ON  copyir.com [MJ-1023/1024 (when MJ-6004 is installed)]
  CB90    Paper pushing plate motor abnormality: Paper pushing plate motor is not rotating or paper pushing plate is not moving normally  copyir.com [MJ-1024]
  CBA0    Stitch motor (front) abnormality: Stitch motor (front) is not rotating or rotary cam is not moving normally  copyir.com [MJ-1024]
  CBB0    Stitch motor (rear) abnormality: Stitch motor (rear) is not rotating or rotary cam is not moving normally  copyir.com [MJ-1024]
  CBC0    Alignment motor abnormality: Alignment motor is not rotating or aligning plate is not moving normally  copyir.com [MJ-1024]
  CBD0    Guide motor abnormality: Guide motor is not rotating or guide is not moving normally  copyir.com [MJ-1024]
  CBE0    Paper folding motor abnormality: Paper folding motor or paper folding roller is not rotating normally  copyir.com [MJ-1024]
  CC00    Sensor connector abnormality: Connector of guide home position sensor, paper pushing plate home position sensor or paper pushing plate top position sensor is disconnected  copyir.com [MJ-1024]
  CC10    Micro switch abnormality: With all covers closed, inlet door switch, delivery door switch or front cover switch is open  copyir.com [MJ-1024]
  CC20    Communication error between finisher and saddle stitcher: Communication error between finisher controller PC board and saddle stitcher controller board [MJ-1023/1024]
  CC30    Stack processing motor abnormality: The stack processing motor is not rotating or the stack delivery belt is not moving normally  copyir.com [MJ-1022]
  CC40    Swing motor abnormality: Swing motor is not rotating or swing unit is not moving normally  copyir.com [MJ-1023/ 1024]
  CC50    Horizontal registration motor abnormality: Horizontal registration motor is not rotating or puncher is not shifting normally  copyir.com [MJ-1023/1024 (when MJ- 6004 is installed)]
  CC60    Punch motor abnormality: Punch motor is not rotating or puncher is not shifting normally  copyir.com [MJ-1023/ 1024 (when MJ-6004 is installed)]
  CC80    Front alignment motor abnormality: Front alignment motor is not rotating or front aligning plate is not moving normally  copyir.com [MJ-1022] Front aligning plate motor abnormality: Front aligning plate motor is not rotating or aligning plate is not moving normally  copyir.com [MJ-1023/1024]
  CC90    Upper stack tray lift motor abnormality: The upper stack tray lift motor is not rotating or the upper stack tray is not moving normally  copyir.com [MJ-1022]
  CCA0    Lower stack tray lift motor abnormality: The lower stack tray lift motor is not rotating or the lower stack tray is not moving normally  copyir.com [MJ-1022]
  CCB0    Rear jogging motor abnormality: The rear jogging motor is not rotating or the rear jogging plate is not moving normally  copyir.com [MJ-1022]
  CCD0    Stack ejection motor abnormality: Stack ejection motor or stack ejection roller is not rotating normally  copyir.com [MJ-1023/1024]
  CCE0    Paper trailing edge assist motor abnormality: Paper trailing edge assist motor is not rotating or paper trailing edge assist is not moving normally  copyir.com [MJ- 1023/1024]
  CCF0    Gear changing motor abnormality: Gear changing motor is not rotating normally  copyir.com [MJ-1023/1024]
  CE00    Communication error between finisher and punch unit: Communication error between finisher controller PC board and punch controller PC board [MJ- 1023/1024 (when MJ-6004 is installed)]
  CE10    Image quality sensor abnormality (OFF level): The output value of this sensor is out of a specified range when sensor light source is OFF  copyir.com
  CE20    Image quality sensor abnormality (no pattern level): The output value of this sensor is out of a specified range when the image quality control test pattern is not formed  copyir.com
  CE40    Image quality control test pattern abnormality: The test pattern is not formed normally  copyir.com
  CE50    Temperature/humidity sensor abnormality: The output value of this sensor is out of a specified range  copyir.com
  CE90    Drum thermistor abnormality: The output value of the drum thermistor is out of a specified range  copyir.com
  CEA0    Revolver home position detection abnormality: It cannot detect that the revolver is at its home position  copyir.com
  CEB0    Black developer unit lifting movement abnormality: The black developer unit does not move up or down normally (lifting cam does not operate normally)  copyir.com
  CEC0    2nd transfer roller position detection abnormality: The 2nd transfer roller does not contact/release normally  copyir.com
  CEE0    Transfer belt position detection abnormality (normal speed): The home position of the transfer belt cannot be detected  copyir.com
  CEE1    Transfer belt position detection abnormality (when decelerating): Reference position of the transfer belt cannot be detected  copyir.com
  CEF0    Revolver motor abnormality: Revolver motor is not rotating or revolver is not moving normally  copyir.com
  CF20    Toner density detection voltage abnormality: The output value of the color auto-toner sensor in printing is out of a specified range  copyir.com
  CF30    Reference plate detection voltage abnormality: The output value of the color auto-toner sensor against the reference plate is out of a specified range at the light amount correction during an auto-toner adjustment or when a print job has finished  copyir.com
  CF30    Reference plate detection voltage abnormality: The output value of the color auto-toner sensor against the reference plate is out of a specified range at the light amount correction during an auto-toner adjustment or when a print job has finished  copyir.com
  CF40    Light amount correction voltage abnormality: The light amount correction is not finished normally during an auto-toner adjustment or when a print job has finished, or the output value of the sensor is out of a specified range when the light amount correction has finished  copyir.com
  CF50    Color auto-toner sensor abnormality: The connection of the color auto-toner sensor cannot be detected at the initialization, or the output value of color auto-toner sensor when the revolver starts rotating for initialization is out of a specified range  copyir.com
  E010    Jam not reaching the exit sensor: The paper which has passed through the fuser unit does not reach the exit sensor  copyir.com
  E020    Stop jam at the exit sensor: The trailing edge of the paper does not pass the exit sensor after its leading edge has reached this sensor  copyir.com
  E030    Power-ON jam: The paper is remaining on the paper transport path when power is turned ON  copyir.com
  E061    Incorrect paper size setting for 1st drawer: The size of paper in the 1st drawer differs from size setting of the equipment  copyir.com
  E062    Incorrect paper size setting for 2nd drawer: The size of paper in the 2nd drawer differs from size setting of the equipment  copyir.com
  E063    Incorrect paper size setting for PFP upper drawer: The size of paper in the 3rd drawer differs from size setting of the equipment  copyir.com
  E064    Incorrect paper size setting for PFP lower drawer: The size of paper in the 4th drawer differs from size setting of the equipment  copyir.com
  E065    Incorrect paper size setting for bypass tray: The size of paper in the bypass tray differs from size setting of the equipment  copyir.com
  E090    Image data delay jam: Image data to be printed cannot be prepared
  E110    ADU misfeeding (Paper not reaching the registration sensor): The paper which has passed through ADU does not reach the registration sensor during duplex printing  copyir.com
  E120    Bypass misfeeding (Paper not reaching the bypass feed sensor): Paper fed from the bypass tray does not reach the bypass feed sensor  copyir.com
  E130    1st drawer misfeeding (Paper not reaching the 1st drawer feed sensor): The paper fed from the 1st drawer does not reach the 1st drawer feed sensor  copyir.com
  E140    2nd drawer misfeeding (Paper not reaching the 2nd drawer feed sensor): The paper fed from the 2nd drawer does not reach the 2nd drawer feed sensor  copyir.com
  E150    PFP upper drawer misfeeding (Paper not reaching the PFP upper drawer feed sensor): The paper fed from the PFP upper drawer does not reach the PFP upper drawer feed sensor  copyir.com
  E160    PFP lower drawer misfeeding (Paper not reaching the PFP lower drawer feed sensor): The paper fed from the PFP lower drawer does not reach the PFP lower drawer feed sensor  copyir.com
  E190    LCF misfeeding (Paper not reaching the LCF feed sensor): The paper fed from the LCF does not reach the LCF feed sensor  copyir.com
  E200    1st drawer transport jam (Paper not reaching the registration sensor): The paper does not reach the registration sensor after it has passed the 1st drawer feed sensor  copyir.com
  E210    2nd drawer transport jam (Paper not reaching the registration sensor): The paper does not reach the registration sensor after it has passed the 1st drawer feed sensor  copyir.com
  E220    2nd drawer transport jam (Paper not reaching the 1st drawer feed sensor): The paper does not reach the 1st drawer feed sensor after it has passed the 2nd drawer feed sensor  copyir.com
  E300    PFP upper drawer transport jam (Paper not reaching the registration sensor): The paper does not reach the registration sensor after it has passed the 1st drawer feed sensor  copyir.com
  E310    PFP upper drawer transport jam (Paper not reaching the 1st drawer feed sensor): The paper does not reach the 1st drawer feed sensor after it has passed the 2nd drawer feed sensor  copyir.com
  E320    PFP upper drawer transport jam (Paper not reaching the 2nd drawer feed sensor): The paper does not reach the 2nd drawer feed sensor after it has passed the PFP upper drawer feed sensor  copyir.com
  E330    PFP lower drawer transport jam (Paper not reaching the registration sensor): The paper does not reach the registration sensor after it has passed the 1st drawer feed sensor  copyir.com
  E340    PFP lower drawer transport jam (Paper not reaching the 1st drawer feed sensor): The paper does not reach the 1st drawer feed sensor after it has passed the 2nd drawer feed sensor  copyir.com
  E350    PFP lower drawer transport jam (Paper not reaching the 2nd drawer feed sensor): The paper does not reach the 2nd drawer feed sensor after it has passed the PFP upper drawer feed sensor  copyir.com
  E360    PFP lower drawer transport jam (Paper not reaching the PFP upper drawer feed sensor): The paper does not reach the PFP upper drawer feed sensor after it has passed the PFP lower drawer feed sensor  copyir.com
  E400    Jam access cover open jam: The jam access cover has opened during printing  copyir.com
  E410    Front cover open jam: The front cover has opened during printing  copyir.com
  E420    PFP side cover open jam: The PFP side cover has opened during printing  copyir.com
  E430    ADU open jam: The ADU has opened during printing  copyir.com
  E440    Side cover open jam: The side cover has opened during printing  copyir.com
  E450    LCF side cover open jam: The LCF side cover has opened during printing  copyir.com
  E480    Bridge unit open jam: The bridge unit has opened during printing  copyir.com
  E510    Jam not reaching the ADU entrance sensor: The paper does not reach the ADU entrance sensor after it is switchbacked in the exit section  copyir.com
  E520    Stop jam in the ADU: The paper does not reach the ADU exit sensor after it has passed the ADU entrance sensor  copyir.com
  E550    Paper remaining jam on the transport path: The paper is remaining on the transport path when printing is finished  copyir.com
  E712    Jam not reaching the original registration sensor: The original fed from the original feeding tray does not reach the original registration sensor
  E714    Feed signal reception jam: The feed signal is received even no original exists on the original feeding tray  copyir.com
  E721    Jam not reaching the read sensor: The original does not reach the read sensor after it has passed the registration sensor (when scanning obverse side) or the reverse sensor (when scanning reverse side)  copyir.com
  E722    Jam not reaching the original exit/reverse sensor (during scanning): The original which passed the read sensor does not reach the original exit/reverse sensor when it is transported from the scanning section to exit section  copyir.com
  E724    Stop jam at the original registration sensor: The trailing edge of the original does not pass the original registration sensor after its leading edge has reached this sensor  copyir.com
  E725    Stop jam at the read sensor: The trailing edge of the original does not pass the read sensor after its leading edge has reached this sensor  copyir.com
  E731    Stop jam at the original exit/reverse sensor: The trailing edge of the original does not pass the original exit/reverse sensor after its leading edge has reached this sensor  copyir.com
  E860    RADF jam access cover open: The RADF jam access cover has opened during RADF operation  copyir.com
  E870    RADF open jam: RADF has opened during RADF operation
  E871    Cover open jam in the read ready status
  E910    Jam at the bridge unit transport sensor 1: The paper does not reach the bridge unit transport sensor 1 after it has passed the exit sensor  copyir.com
  E920    Stop jam at the bridge unit transport sensor 1: The trailing edge of the paper does not pass the bridge unit transport sensor 1 after its leading edge has reached the sensor  copyir.com
  E930    Jam at the bridge unit transport sensor 2: The trailing edge of the paper does not reach the bridge unit transport sensor 2 after its leading edge has reached the bridge unit transport sensor 1  copyir.com
  E940    Stop jam at the bridge unit transport sensor 2: The trailing edge of the paper does not pass the bridge unit transport sensor 2 after its leading edge has reached the bridge unit transport sensor 2  copyir.com
  E9F0    Punching jam: Punching is not performed properly  copyir.com
  EA10    Paper transport delay jam: The paper which has passed the bridge unit does not reach the inlet sensor  copyir.com[MJ-1031/1101] The paper which has passed the bridge unit does not reach the inlet sensor  copyir.com
  EA20    Paper transport stop jam: The paper does not pass through the inlet sensor  copyir.com The paper which has passed through the inlet sensor does not reach the feeding sensor  copyir.com
  EA30    Power-ON jam: Paper exists at the inlet sensor when power is turned ON  copyir.com
  EA40    Joint open jam: The finisher cover opened during machine operation  copyir.com Cover open error: The front cover or stationary tray is opened during paper transport  copyir.com
  EA50    Stapling jam: Stapling is not performed properly  copyir.com
  EA60    Early arrival jam: The inlet sensor detects the paper earlier than a specified timing  copyir.com
  EA70    Stack exit belt home position error: The stack exit belt is not at the home position  copyir.com Stack slider home position error: The stack slider is not at the home position  copyir.com
  EA80    Stapling jam: Stapling is not performed properly  copyir.com [MJ-1024]
  EA90    Door open jam: The delivery cover or inlet cover has opened dur-ing printing [MJ-1024]  copyir.com
  EAA0    Power-ON jam: Paper exists at No  copyir.com1 paper sensor, No  copyir.com 2 paper sensor, No  copyir.com3 paper sensor, vertical path paper sensor or delivery sensor when power is turned ON  copyir.com [MJ-1024]
  EAB0    Transport stop jam: The paper which passed through the inlet sensor does not reach or pass No  copyir.com1 paper sensor, No  copyir.com 2 paper sensor, No  copyir.com3 paper sensor or delivery sensor  copyir.com [MJ-1024]
  EAC0    Transport delay jam: The paper which has reached the inlet sensor does not pass through the inlet sensor  copyir.com [MJ-1024]
  EAD0    Print end command time-out jam: The printing has not finished normally because of the communication error between the SYS board and LGC board at the end of printing  copyir.com
  EAE0    Receiving time time-out jam: The printing has been interrupted because of the communication error between the equipment and finisher when the paper is transported from the equipment to the finisher  copyir.com
  EAF0    Stack return jam: It cannot load the paper which passed through the delivery roller on the intermediary process tray  copyir.com [MJ-1022]
  EB50    Paper remaining on the transport path: The multiple feeding of preceding paper caused the misfeeding of upcoming paper  copyir.com
  EB60    Paper remaining on the transport path: The multiple feeding of preceding paper caused the misfeeding of upcoming paper (redetection after no jam is detected at [EB50])  copyir.com
  F070    Communication error between System-CPU and Engine-CPU
  F090    SRAM abnormality on the SYS board
  F091    NVRAM abnormality on the SYS board
  092    SRAM and NVRAM abnormality on the SYS board
  F100    HDD format error: HDD cannot be initialized normally  copyir.com
  F101    HDD unmounted: Connection of HDD cannot be detected  copyir.com
  F102    HDD start error: HDD cannot become ‘Ready’ state  copyir.com
  F103    HDD transfer time-out: Reading/writing cannot be performed in the specified period of time  copyir.com
  F104    HDD data error: Abnormality is detected in the data of HDD  copyir.com
  F105    HDD other error
  F106    Point and Print partition damage
  F107    /BOX partition damage
  F108    /SHA partition damage
  F110    Communication error between System-CPU and Scanner-CPU
  F111    Scanner response abnormality
  F120    Database abnormality: Database is not operating normally  copyir.com
  F130    Invalid MAC address
  F200    Data overwrite kit (GP-1060) is taken off
  F350    SLG board abnormality

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید