توشیبا Toshiba DP5570

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

C11    Duplexer side guide is abnormal
C12    Duplexer stopper guide is abnormal
C15    PFP upper tray is abnormal
C16    PFP middle tray is abnormal
C17    PFP lower tray is abnormal
C18    LCF tray is abnormal
C26    Peak detection error
C27    (Home switch does not turn OFF within a fixed time) Carriage initialization error
C28    (Home switch does not turn ON within a fixed time) Carriage initialization error
C29    Exposure lamp disconnection detected
C36    Main charger wire cleaning operation abnormal
C37    Transfer belt operation abnormal
C41    Thermistor abnormal or heater disconnection at power ON
C43    Thermistor abnormal during warming-up or at standby after disconnection judgement
C44    Heater abnormal during warming-up or at standby after disconnection judgement
C45    Upper heat roller end thermistor abnormal
C46    Lower heat roller thermistor abnormal at standby
C56    Communication error between PFC and M-CPU
C57    Communication error between M-CPU and IPC
C58    Communication error between IPC and the finisher
C59    Communication error between M-CPU and L-CPU
C72    Error of aligning sensor adjustment
C73    EEPROM initializing error
C74    Error of exit sensor adjustment
C76    Transmission time-out error
C77    Transmission buffer full
C78    ADF power ON I/F error
C79    Reception time-out error
C80    Error of timing sensor adjustment
C94    M-CPU is abnormal
C99    PFC microcomputer is abnormal
CA1    Polygonal mirror motor is abnormal
CA2    H-SYNC is abnormal
CA3    Secondary scanning rough adjustment error
CA4    Primary scanning counter load error
CA5    Laser power adjustment error
CA6    Laser PWM calibration error
CA9    Image data transmission error from SYS board
CAA    Secondary scanning fine adjustment error
CAB    Secondary scanning inter-page compensation error
CAC    Primary scanning dot adjustment error
CAD    Primary scanning tap adjustment error
CAE    Primary scanning tap amount measurement error
CAF    Primary scanning inter-page compensation error
CB1    Feed motor is abnormal
CB2    Delivery motor is abnormal
CB3    Tray lift motor is abnormal
CB4    Alignment motor is abnormal
CB5    Staple motor is abnormal
CB6    Stapler shift motor is abnormal
CB7    Height sensor is abnormal
CB8    Backup RAM data is abnormal
CB9    Saddle stitcher paper pushing plate motor is abnormal
CBA    Saddle stitcher front stitcher motor is abnormal
CBB    Saddle stitcher rear stitcher motor is abnormal
CBC    Saddle stitcher alignment motor is abnormal
CBD    Saddle stitcher guide motor is abnormal
CBE    Saddle stitcher folding motor is abnormal
CBF    Saddle stitcher paper positioning plate motor is abnormal
CC0    Sensor connector connection error
CC1    Microswitch error
CC2    Communications error between finisher saddle
CC4    Swing motor is abnormal
CC5    Horizontal registration motor is abnormal
CC6    Punch motor is abnormal
CD0    Laser initializing time-out error
CD1    Brush motor lock error
CD2    Auger motor lock error
E01    Paper leading edge not reaching the fuser exit switch
E02    Paper trailing edge not passing the fuser exit switch
E03    Paper remaining inside the machine at power ON
E09    HDD malfunction
E0A    Image transport ready timeout
E12    Manual feeding jam
E15    PFP Feeding jam from the upper PFP
E16    PFP Feeding jam from the middle PFP
E17    PFP Feeding jam from the lower PFP
E19    Feeding jam from LCF
E31    Feeding from the upper PFP
E32    Feeding from the middle PFP paper stop switch
E33    Feeding from the lower PFP
E34    Feeding from the upper PFP transport path
E35    Feeding from the middle PFP
E36    Feeding from the lower PFP
E41    Copier front cover is opened during copying
E47    Exit cover is opened during copying
E50    Paper not reaching the ADU aligning switch
E51    Paper not reaching the ADU transport switch 1
E52    Paper not reaching the ADU transport switch 2
E53    Paper not reaching the PFP upper paper stop switch
E54    Paper not reaching the ADU feed switch
E55    Paper remaining on transport path when copy finished
E56    Paper remaining on PFP transport path after door open/close
E57    Paper not reaching the reversal switch
E58    Paper not passing the reversal switch
E59    Paper not passing the exit switch
E5A    Paper not reaching the exit switch
E5B    ADU transport start timeout jam
E71    Original feeding jam at the feed section of the ADF
E72    Original transporting jam at the transport section of the ADF
E73    Original exiting jam at the exit section of the ADF
E9F    Punch jam
EA1    Transporting delay jam
EA2    Transporting stationary jam
EA3    Paper remaining in the finisher at power ON
EA4    Finisher front door opened during copying
EA5    Staple jam
EA6    Early arrival jam
EA8    Finisher saddle stitcher staple jam
EA9    Finisher saddle stitcher front door open jam
EAA    Paper remaining in the finisher at power ON
EAB    Finisher saddle stitcher transport stationary jam
EAC    Finisher saddle stitcher transport delay jam
EAD    Print end command time-out jam
EAE    Finisher receive time-out jam
EB3    Finisher ready time-out error
EB5    PSTPR-L standby time-out error
EB6    PSTPR-H standby time-out error
F07    Communication error between SYS and LGC boards
F10    HDD formatting error
F11    Communication error between SYS and SLG boards
COPYIR.COM

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید