چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 31 فروردين 1395 20:24

ریسو گراف rz590

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

A01     copir.com201    Master     copir.compositioning sensor does not go ON even after the write pulse motor is activated during the master     copir.compositioning, master     copir.comcut, ormaster     copir.comloading operation.
A01     copir.com202    Master     copir.compositioning sensor does not go OFF even when the write pulse motor is reversed during the master     copir.compositioning or at start ofmaster     copir.commaking operation.
A01     copir.com206    Timeout error during master     copir.commaking operation
A01     copir.com211    Master     copir.compositioning sensor is ON during standby.
A01     copir.com214    Master     copir.compositioning sensor is ON at the start of master making.
A01     copir.com215    Faulty gate     copir.comarray control for the write pulse motor (motor does not stop within set time)
A02     copir.com509    Master     copir.comloading sensor was OFF when the master was checked at a specified drum angle during the master     copir.comloading oper201ation.
A04     copir.com303    Master     copir.comdisposal jam sensor was OFF at both 120 and 180 degrees drum angle.
A04     copir.com314    Master     copir.comdisposal error (recovery error).
A05     copir.com304    Master     copir.comdisposal jam sensor was ON at the completion of the master     copir.comdisposal operation.
A05     copir.com312    The master     copir.comdisposal jam sensor was ON at the start of master     copir.commaking operation.
A05     copir.com315    The master     copir.comdisposal jam sensor was ON when the master disposal box was set in the machine.
A06     copir.com403    Paper     copir.comfeed     copir.comtray upper or lower safety switch is OFF.
A07     copir.com409    Paper     copir.comejection sensor was OFF when the paper should have arrived, and the paper sensor was ON when the machine stopped (Papermisfeed).
A07     copir.com412    Paper sensor was OFF three times in succession when a paper misfeed was detected (paper misfeed).
A07     copir.com413    Paper sensor was ON when the paper should have left the paper sensor (long     copir.comlength paper mode error).
A07     copir.com418    The paper sensor was ON at the start of machine operation when the START button was pressed.
A07     copir.com429    Paper feed error (recovery error).
A07     copir.com432    Paper sensor was ON when the machine went into paper feed retry movement after a paper misfeed.
A08     copir.com410    Paper     copir.comejection sensor was OFF when paper should have arrived, and the paper sensor was OFF when the machine stopped (paper jamon the print drum).
A08     copir.com421    Paper sensor was ON when the paper should have left the paper sensor during feeding of long paper in long     copir.comlength paper mode (paperlonger than 555 mm).
A08     copir.com430    Paper jam on print drum (recovery error).
A09     copir.com411    Paper     copir.comejection sensor was ON when the paper should have left the paper     copir.comejection sensor.
A09     copir.com417    Paper     copir.comejection sensor was ON at the start of machine operation when the START button was pressed.
A09     copir.com431    Paper     copir.comejection error (recovery error).
A10     copir.com102    Original     copir.comregistration     copir.comsensor remaining jam
A10     copir.com103    Original     copir.comIN     copir.comsensor remaining jam
A10     copir.com105    Original     copir.comregistration     copir.comsensor non     copir.comarrival jam
A10     copir.com106    Original     copir.comIN     copir.comsensor non     copir.comarrival jam
A10     copir.com107    Original     copir.comOUT     copir.comsensor non     copir.comarrival jam
A10     copir.com109    An original feed error occurred, due to opening the AF.
A10     copir.com162    No original in AF during AF master making.
A16     copir.com525    Waiting for the master to be removed.
A17     copir.com209    Cutter home     copir.composition switch is OFF at the start of master     copir.commaking or master     copir.comset operation.
A34     copir.com218    Request to resetting the master.
B01     copir.com730    Keycard counter: No card
B22     copir.com721    With the “Tape separation” function set ON, no power is supplied to the job separator when start key is pressed.
B22     copir.com727    After cluster     copir.comA signal turned ON, BUSY     copir.comsignal stayed "L" more than 7 seconds (power to job separator was turned OFF while the tape isbeing ejected.
B23     copir.com722    With the “Tape separation” function set ON, no tape detected in the job separator when the start key is pressed.
B23     copir.com723    No tape remains in job separator upon completion of the tape     copir.comejection operation.
B24     copir.com724    Tape jam detected when the start key is pressed with the “Tape separation” function set to ON.
B24     copir.com725    Job separator tape     copir.comjam detection signal is “H” within 1,200 milliseconds after the cluster     copir.comA signal turns ON (tape misfeed).
B24     copir.com726    Job separator tape     copir.comjam detection signal is “L” when the BUSY signal changes from “L” to “H” (or after 7 sec. at “L”) after the cluster     copir.comAsignal goes ON (tape misfeed).
B31     copir.com916    Network cable is not connected when the machine is powered ON.
B32     copir.com917    Communication error on the network.
B32     copir.com920    Error detected by Network Interface Card (NIC)      copir.com NAK (negative acknowledgement was received).
B33     copir.com931    DHCP server is not found with DHCP ON.
B34     copir.com919    Error detected on the locally connected printer.
C01     copir.com512    The ink sensor did not go ON even when inking was performed for the preset period.
C01     copir.com563    Ink remaining amount is zero.
C01     copir.com574    Inkless error was detected 5 times consecutively on one same ink bottle.
C02     copir.com200    The master end was detected twice in succession at 10     copir.commilliseconds intervals during master transport.
C02     copir.com240    Master remaining amount is zero
C03     copir.com308    Compression detection position was reached before the master     copir.comcompression     copir.commotor encoder     copir.comsensor count reached the specified level,after the master compression motor turned ON in the compression direction.
C03     copir.com313    Master removal box full detected by the master removal count.
C04     copir.com402    Paper detection sensor is OFF (no paper on the feed tray).
D01     copir.com526    Print drum is not set in the machine (drum connection signal, drum safety switch, and drum     copir.comlock sensor is OFF.
D01     copir.com527    Print drum connection signal is OFF when the print drum was inserted in the machine.
D01     copir.com528    Print drum safety switch is OFF when the print drum was inserted in the machine.
D01     copir.com529    Print drum lock sensor is OFF when the print drum was inserted in the machine (time     copir.comout: 5 seconds).
D01     copir.com530    Print drum connection signal does not go OFF within 5 seconds after the print drum safety switch went OFF when the print drum waspulled out.
D02     copir.com532    Incorrect print drum is used.
D03     copir.com533    Ink cartridge set sensor is OFF.
D04     copir.com534    Incorrect ink cartridge is used.
D04     copir.com560    Ink TAG is not detected on ink bottle.
D04     copir.com561    Ink cartridge communication error (communication with the ink cartridge was interfered by noise).
D04     copir.com562    Wrong ink cartridge information.
D04     copir.com564    Detected a mismatch in ink cartridge information
D05     copir.com210    Master detection sensor is OFF (not detecting master).
D07     copir.com310    Disposal     copir.combox safety switch is OFF.
D08     copir.com224    Master making unit is not set (both the safety switch and lock sensor are OFF).
D08     copir.com226    Master making unit safety switch is still OFF when the master making unit is set in position.
D08     copir.com227    Master making unit lock sensor is still OFF when the master making unit is set in position (timeout: 5 seconds).
D08     copir.com228    Master making unit lock sensor is still ON even after the master making unit safety switch went OFF, when the master making unit waspulled out of the machine.
D09     copir.com212    Master     copir.commaking     copir.comunit set sensor is OFF (sensor light path is free).
D11     copir.com535    Front cover set switch is OFF.
D13     copir.com9    The rear cover is opened (serviceman safety switch is OFF).
D17     copir.com236    Incorrect master roll.
D17     copir.com237    Master roll undetected.
D17     copir.com238    Master roll communication error.
D17     copir.com239    Wrong master roll detected.
D17     copir.com241    Detected a mismatch in master roll information.
D18     copir.com522    Print drum ready for release (solenoid is ON).
D19     copir.com223    Master making unit ready for release (solenoid is ON).
D22     copir.com540    Error in access to the Drum PCB (unable to read from or write on the Drum PCB).
D22     copir.com542    Abnormal data on Drum PCB.
E01     copir.com10    Battery voltage was less than 2.5 V when the power was switched ON (weak battery: time to replace battery).
E02     copir.com11    Master counter reached the value set for the maintenance call (value set by test mode). [The message appears when either the power isturned ON, the unit is reset, or when the machine operation ended.]
E02     copir.com12    Copy counter reached the value set for the maintenance call (value by set test mode). [The message appears when either the power isturned ON, the unit is reset, or when the machine operation ended.]
E02     copir.com22    Maintenance counter inside the print drum reached the value set for the maintenance call (value set by test mode). [The messageappears when either the power is turned ON, the unit is reset, or when the machine operation ended.]
F01     copir.com15    There is no master on the print drum at the start of printing.
F02     copir.com18    Paper size does not match with the image size on the print drum at the start of printing.
F03     copir.com16    Multi     copir.comup was selected using custom size paper.
F05     copir.com19    In master making, the print quantity selected is less than the minimum print quantity.
F10     copir.com21    Paper size does not match with the size of image on the print drum when test print is selected and activated.
F21     copir.com32    Next original is not in placed on AF for multi     copir.comup operation.
F22     copir.com33    Next original is not placed on flatbed for multi     copir.comup operation.
F37     copir.com50    Original was set on the AF with book mode selected, when master making is activated.
F50     copir.com910    Auto     copir.comprinter     copir.comselection is disabled due to error on linked printer.
F54     copir.com923    Auto     copir.comprinter     copir.comselection is disabled due to no paper in the linked printer.
F55     copir.com924    Auto     copir.comprinter     copir.comselection is disabled while receiving print data from PC.
F58     copir.com927    Cannot print from linked printer (Initializing NET     copir.comC).
H1     copir.com566    Requesting ink color information input (Ink     copir.comTAG related).
H2     copir.com567    Requesting print density information input (Ink     copir.comTAG related).
H3     copir.com568    Requesting test printing print density information input (Ink     copir.comTAG related).
H4     copir.com242    Requesting master     copir.commaking density information input (Master     copir.comTAG related).
H5     copir.com243    Requesting Print density information input (Master     copir.comTAG related).
H6     copir.com244    Requesting test printing print density information input (Master     copir.comTAG related).
P01     copir.com520    Main encoder sensor does not go ON/OFF within 10 milliseconds after the main motor activates.
P01     copir.com521    B     copir.compositioning sensor status does not change even after 3,033 pulses after the main motor activates.
P01     copir.com524    Clamp unit is not at the home position while the print drum is in operation (except during master disposal).
P01     copir.com537    Print drum failed to stop at position B. (over     copir.comrun)
P01     copir.com538    Print drum is not locked during operation. (Print     copir.comdrum lock position sensor: OFF)
P02     copir.com400    Both the upper and lower limit sensors were ON at the same time.
P02     copir.com401    Overload current was detected in the elevator motor.
P02     copir.com404    The lower     copir.comlimit sensor does not go OFF within 2 seconds after the elevator motor operates in the raising direction from the lower     copir.comlimitposition.
P02     copir.com405    The upper     copir.comlimit sensor does not go ON within 12 seconds after the elevator motor operates in the raising direction.
P02     copir.com406    The upper     copir.comlimit sensor does not go OFF within 2 seconds after the elevator motor operates in the lower direction from the upper     copir.comlimitposition.
P02     copir.com407    The lower     copir.comlimit sensor does not go ON within 12 seconds after the elevator motor operates in the lowering direction.
P02     copir.com408    The upper     copir.comlimit sensor is OFF continuously for over 2 seconds during operation of the elevator servo action to raise the feed tray.
P03     copir.com500    Clamp sensor A is OFF after the completion of the clamp unit initialization or home positioning movement.
P03     copir.com501    Clamp sensor B does not change within 1 second from the time the clamp motor operates in the correct direction.
P03     copir.com502    Clamp sensor B does not change within 1 second from the time the clamp motor operates in the reverse direction.
P03     copir.com503    Clamp sensor A does not go ON within 3 seconds when the clamp unit makes initialization movement.
P03     copir.com504    At the start of Clamp plate open/close action, the the detection sequence of clamp     copir.comsensors A & B is abnormal.
P03     copir.com505    At the start of print drum Positon     copir.comA compensation movement, the detection sequence of clamp     copir.comsensors A & B is abnormal.
P03     copir.com506    At the start of Clamp unit Home     copir.compositioning movement, the detection sequence of clamp     copir.comsensors A & B is abnormal.
P03     copir.com507    Clamp sensor A is ON after the clamp release action is completed.
P03     copir.com508    Clamp sensor A is ON after the A     copir.composition compensating movement is completed.
P03     copir.com545    Clamp unit is not in the home position while the print drum is in movement (cause due to the clamp motor).
P04     copir.com513    The overflow sensor was ON for a set number of times in succession during the 10     copir.commillisecond     copir.cominterval overflow     copir.comsensor check.
P05     copir.com603    The vertical     copir.comcentering sensor does not switch ON even when the vertical     copir.compositioning pulse motor activated in the image     copir.comdown direction for5 seconds during vertical home positioning movement.
P05     copir.com604    The vertical     copir.comcentering sensor does not switch OFF even when the vertical     copir.compositioning pulse motor activated in the image     copir.comup direction for 5seconds during vertical home positioning movement.
P05     copir.com605    Even though the vertical positioning motor stopped according to the vertical centering sensor detection, the stopping position does notcorrespond with the programmed position. (GA control error).
P05     copir.com612    The one     copir.comstep     copir.compositioning key was pressed with vertical     copir.comprint     copir.composition information undefined.
P08     copir.com951    Print job executed was not in correct RisoRinc format.
P11     copir.com600    Print pressure HP sensor does not switch ON within 3.9 seconds after the print pressure pulse motor activated towards higher pressureduring home positioning operation.
P11     copir.com601    Print pressure HP sensor does not switch OFF within 4.6 seconds after the print pressure pulse motor activated towards lower pressureduring home positioning operation.
P11     copir.com602    Even though the print pressure control pulse motor stopped according to the print pressure HP sensor detection, the stopping positiondoes not correspond with the programmed position. (GA control error).
P12     copir.com300    Overload current was detected in the master removal motor.
P12     copir.com301    Master compression motor lock when moving compression plate up.
P12     copir.com305    Master compression sensor does not go ON within 6.5 seconds after the master compression motor operates in the return direction.
P12     copir.com306    Master compression sensor does not go OFF within 2 seconds after the master compression motor operates in the compress direction.
P12     copir.com307    Master compression plate maximum position is not detected within 6.5 seconds after the master compression motor operates in thecompress direction.
P12     copir.com309    Master     copir.comcompression     copir.commotor encoder sensor count did not change as the master compression motor activated in the compress directionand moved out from the home position.
P12     copir.com316    Master     copir.comcompression     copir.commotor encoder sensor count did not change within 10 milliseconds after the master compression motor activated.
P13     copir.com203    Cutter HP switch does not go OFF within 100 milliseconds after the cutter motor is activated.
P13     copir.com204    Cutter HP switch does not go ON within 300 milliseconds after the cutter motor is activated.
P13     copir.com205    Master     copir.compositioning sensor is ON when the print drum rotates through the preset angle following master cutting.
P13     copir.com221    Both the cutter HP switch and cutter stop position switch are ON at the same time.
P13     copir.com222    Cutter HP switch does not go ON within 450 milliseconds after the cutter home positioning operation started.
P13     copir.com231    Cutter HP switch does not go OFF within 500 milliseconds after the cutter moved out from the home position.
P13     copir.com232    Cutter stop position switch does not go ON within 2 seconds after the cutting operation started.
P13     copir.com233    Cutter stop position switch does not go OFF within 500 milliseconds after the cutter activates to move from the stop position to the homeposition.
P13     copir.com234    Cutter HP switch does not go ON within 2 seconds after the cutter home positioning operation started.
P14     copir.com114    Incorrect main     copir.comunit data.
P14     copir.com115    The scanner operation is not completed within the set time.
P14     copir.com116    Timeout error for black shading compensation. (RZ3 series only)
P14     copir.com117    Timeout error for white shading compensation. (RZ3 series only)
P14     copir.com123    Offset adjustment not completed within set time. (RZ3 series only)
P14     copir.com124    Gain adjustment not completed within set time. (RZ3 series only)
P14     copir.com125    Offset adjustment not completed.
P14     copir.com126    Gain adjustment not completed.
P14     copir.com135    Malfunction detected during offset adjustment. (RZ3 series only)
P14     copir.com136    Malfunction detected during offset adjustment. (RZ3 series only)
P14     copir.com137    Malfunction detected during black shading compensation. (RZ3 series only)
P14     copir.com138    Malfunction detected during white shading compensation. (RZ3 series only)
P14     copir.com170    Even though the read pulse motor stopped according to the sensor detection, the stopping position does not correspond with theprogrammed position. (GA control error).
P15     copir.com110    ABC (auto     copir.combase     copir.comcontrol) timeout. The original does not move from the ABC scanning position on the AF unit.
P15     copir.com111    Operation command was made to the AF unit without 24 volts supplied to the AF unit.
P15     copir.com130    Timeout error in receiving reply from the AF unit after command signal was sent from the Riso printer to the AF unit.
P15     copir.com131    Riso printer received an undefined command from the AF unit.
P15     copir.com132    Riso printer detected communication sequence error from the AF unit.
P15     copir.com133    Communication error with AF unit (ACK or NAK error).
P15     copir.com134    Riso printer could not send command to the AF unit within the set time.
P15     copir.com160    AF unit detection signal went OFF while the AF unit is in operation.
P15     copir.com4    Communication error with AF     copir.comCPU.
P17     copir.com20    Solenoid counter is not connected.
P18     copir.com531    Print drum lock sensor is still ON even after 100 milliseconds after the print drum lock solenoid is activated.
P19     copir.com207    TPH pressure sensor does not go OFF within 2 seconds after the thermal     copir.compressure motor activates in the decompressing direction, orduring home positioning operation.
P19     copir.com208    TPH pressure sensor does not go ON within 2 seconds after the thermal     copir.compressure motor activates in the decompressing direction.
P19     copir.com216    TPH pressure sensor does not go OFF within 500 millisecond after the thermal     copir.compressure motor activates in the compressing direction.
P19     copir.com217    TPH pressure sensor does not go ON within 2 seconds after the thermal     copir.compressure motor activates in the compressing direction.
P20     copir.com415    Paper     copir.comejection     copir.comwing home sensor does not go OFF within 7,000 milliseconds after the paper ejection wing motor activates in thecounterclockwise direction from the home position.
P20     copir.com416    Overload current was detected in the paper     copir.comejection motor.
P20     copir.com437    Paper     copir.comejection encoder sensor status does not change within 10 milliseconds after the paper     copir.comejection motor is activated.
P24     copir.com539    Inking     copir.commotor encoder sensor status does not change within 20 milliseconds after the inking     copir.commotor is activated.
P25     copir.com26    Battery voltage was below 2.3 volts (too low) when the power is turned ON.
P92     copir.com570    EEPROM on the print drum PCB was being accessed while the print drum was in releasing action from the machine.
P93     copir.com932    No reply from the NET     copir.comC network interface card while accessing to the network interface card.
P93     copir.com933    No response from NET     copir.comC for 90 seconds during NET     copir.comC initialization.
P94     copir.com225    TPH code does not match with the machine code when the power is turned ON with the master     copir.commaking unit in operating position or whenthe master     copir.commaking unit is inserted in operating position while the power is ON.
P95     copir.com59    Machine serial     copir.comnumber information sent from SH     copir.comPCB does not match with the machine serial number information in the MCTL PCB.
P96     copir.com171    TPH resistance value not input.
P96     copir.com172    Scanner adjustment not completed.
P96     copir.com433    Paper size width potentiometer test     copir.commode setting is not completed.
P96     copir.com569    Either the print drum color information or ink category information is still not input.
P96     copir.com613    Print pressure data missing.
P98     copir.com119    Image processing PCB trouble.
P98     copir.com120    Scanner communication problem. (RZ3 series only)
P98     copir.com129    Faulty Scanner GA PCB. (RZ3 series only)
P98     copir.com2    No reply from Mini     copir.comRosa PCB when the machine power is turned ON even though the Rosa connection signal is ON.
P98     copir.com245    Master transfer time     copir.comout error during master making (Write pulse motor error).
P98     copir.com246    Master transfer time     copir.comout error during master making (Load pulse motor error).
P98     copir.com38    Machine data on EEPROM does not match with that on the SH     copir.comPCB
P98     copir.com39    Improper EEPROM on the SH     copir.comPCB.
P98     copir.com46    The DIMM capacity does not match.
P98     copir.com5    Hardware error.
P98     copir.com51    Touch     copir.companel communication error
P98     copir.com53    Failure in calling out the saved Memory settings (program, mode, user paper information).
P98     copir.com54    Failure in saving the Memory settings (program, mode, user paper information).
P98     copir.com55    Machine type code from SH     copir.comPCB does not match with the machine information on the H8     copir.comPCB.
P98     copir.com6    FRAM checksum error.
P98     copir.com614    Vertical print position data missing.
P98     copir.com63    The test     copir.commode memory data stored was outside the adjustment range.
P98     copir.com64    An undefined command was sent in communication between SH     copir.comPCB and MCTL PCB.
P98     copir.com65    Communication error 01 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (MCTL PCB side).
P98     copir.com67    Communication error 03 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (MCTL PCB side).
P98     copir.com68    Communication error 04 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (MCTL PCB side).
P98     copir.com69    Communication error 05 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (MCTL PCB side).
P98     copir.com7    Mini Rosa PCB not connected.
P98     copir.com70    Communication error 06 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (MCTL PCB side).
P98     copir.com71    Communication error 07 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (MCTL PCB side).
P98     copir.com72    Communication error 08 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (MCTL PCB side).
P98     copir.com73    Communication error 09 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (MCTL PCB side).
P98     copir.com74    Communication error 10 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (SH     copir.comPCB side)
P98     copir.com75    Communication error 11 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (SH     copir.comPCB side)
P98     copir.com76    Communication error 12 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (SH     copir.comPCB side)
P98     copir.com77    Communication error 13 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (SH     copir.comPCB side)
P98     copir.com78    Communication error 14 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (SH     copir.comPCB side)
P98     copir.com79    Communication error 15 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (SH     copir.comPCB side)
P98     copir.com80    Communication error 16 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (SH     copir.comPCB side)
P98     copir.com81    Communication error 17 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (SH     copir.comPCB side)
P98     copir.com82    Communication error 18 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (SH     copir.comPCB side)
P98     copir.com83    Communication error 19 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (SH     copir.comPCB side)
P98     copir.com84    Communication error 20 between SH     copir.comPCB and MCTL PCB (SH     copir.comPCB side)
P98     copir.com934    Main read/write communication error (detected by read/write side).
P98     copir.com935    Main read/write communication error (detected by machine side).
P98     copir.com937    Serial number data missing.
P98     copir.com938    FRAM version     copir.comdown.
P98     copir.com947    24V     copir.comA does not go ON (a possible burnt 24     copir.comvolt group     copir.comA fuse).
P98     copir.com948    24V     copir.comB does not go ON (a possible burnt 24     copir.comvolt group     copir.comB fuse).
P98     copir.com949    24V     copir.comA does not go OFF.
P98     copir.com950    24V     copir.comB does not fo OFF.
P98     copir.com952    Checksum error on the ROSA flash     copir.commemory.
P98     copir.com953    Unsuccessful writing on the ROSA flash     copir.commemory.
P98     copir.com98    Machine serial number information on the SH     copir.comPCB EEPROM does not match with that in the FRAM.
P99     copir.com936    Software error

خواندن 1090 دفعه
ایراندوست بهزاد

آخرین‌ها از ایراندوست بهزاد