سرویس منال ریکو آفشیو 1060

SERVICEMANUAL

February 2008

SubjecttoChange

 

LtIMPORTANTSAFETYNOTICES

PREVENTIONOFPHYSICALINJURY

 1. Before disassembling or assembling parts of the copier and peripherals, makesure thatthe copierpower cordis unplugged.
 1. The wall outlet should be near the copier and easily accessible.
 1. Note that some components ofthe copier and the paper tray unit aresupplied with electrical voltage even if the main power switch is turned off.
 1. If any adjustment or operation check has to be made with exterior covers offor open while the main switch is turned on, keep hands away from electrified or mechanically driven components.
 1. If the Start key is pressed before the copier completes the warm-up period(the Start key starts blinking red and green alternatively), keep hands awayfrom the mechanical and the electrical components as the copier startsmaking copies as soon as the warm-up period is completed.
 1. The inside and the metal parts of the fusing unit become extremely hot while the copier is operating. Be carefulto avoid touching those components with your bare hands.

HEALTHSAFETYCONDITIONS

 1. Never operate the copier without the ozone filters installed.
 1. Always replace the ozone filters with the specified ones at the specified intervals.
 1. Tonerand developer are non-toxic, but if you geteither of them in your eyes by accident, it may cause temporary eye discomfort. Try to remove with eyedrops or flush with water as first aid.If unsuccessful, get medical attention.

OBSERVANCEOFELECTRICALSAFETYSTANDARDS

 1. The copier and its peripherals must be installed and maintained by a customer service representative who has completed the training course on those models.
 1. The NVRAM on the system control board hasa lithium battery which can explode if replaced incorrectly. Replace the NVRAM onlywith an identical one. The manufacturer recommends replacing the entire NVRAM. Do not recharge orburn this battery. Used NVRAM must be handled in accordancewith local regulations.

 

SAFETYANDECOLOGICALNOTESFORDISPOSAL

 1. Do not incinerate toner bottles orused toner. Toner dust may ignite suddenly when exposed to an open flame.
 1. Dispose of used toner, developer, and organic photoconductors in accordance with local regulations. (These are non-toxic supplies.)
 1. Dispose of replaced parts in accordance with local regulations.
 1. When keeping used lithium batteries in order to dispose of them later, do not put more than 100 batteries per sealed box. Storing larger numbers or not sealing them apart may lead to chemical reactions and heat build-up.

LASERSAFETY

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) prohibits the repair oflaser-based optical units in the field. The optical housing unit can only be repaired ina factory or ata location with the requisite equipment. The laser subsystem is replaceable in the field by a qualified Customer Engineer. The laser chassis is not repairablein the field. Customer engineersare therefore directed to return all chassis and laser subsystems tothe factory or service depot when replacement ofthe optical subsystem is required.

LtWARNING

Useofcontrols,oradjustment,orperformanceofproceduresotherthan

thosespecifiedinthismanualmayresultinhazardousradiationexposure.

LtWARNING

WARNING:Turnoffthemainswitchbeforeattemptinganyofthe

proceduresintheLaserUnitsection.Laserbeamscan seriouslydamageyoureyes.

CAUTIONMARKING:

 

WhatThisManualContains

This preliminary manual describes the installationprocedures for the B064/B140/B246 Series Copiers and their peripheral devices:

ConventionsinthisManual

This manual describes more than one machine.

The following short notations are used in textto refer to thefollowing machines.

ShortNotations              WhatTheyMean B064 Series                                      B064/B065

B140 Series                    B140/B141/B142/B143/B163/B228

B246 Series                    B246/B248/B249/B250/B252/B253

This manual uses several symbols.

Symbol

Whatitmeans

..-

Refer to section number

001

See Core Tech Manual fordetails

Screw

Connector

E-ring

Clip ring

Clamp

 

ShortEdgeFeed(SEF)

 

LongEdgeFeed(LEF)

 

TABLEOFCONTENTS

 

 1. INSTALLATION…………………………………………………………………………………………………. 1-1

1.1   INSTALLATION REQUIREMENTS ……………………………………………………………………… 1-1

1.1.1   OPERATING ENVIRONMENT ………………………………………………………………….. 1-1

1.1.2   MACHINE LEVEL …………………………………………………………………………………. 1-2

1.1.3   MINIMUM SPACE REQUIREMENTS …………………………………………………………. 1-3

1.1.4   DIMENSIONS ………………………………………………………………………………………. 14

B064Series. …………………………………………………………………………………………… 1-4

B140Series. …………………………………………………………………………………………… 1-5

B246Series. …………………………………………………………………………………………… 1-6

1.1.5   PERIPHERAL/OPTION SUMMARY TABLE …………………………………………………. 1-7

1.1.6   POWER REQUIREMENTS ……………………………………………………………………… 1-9

1.2   MAIN MACHINE (B064 SERIES/B140 SERIES/B246 SERIES) ……………………………….. 1-10

1.2.1   ACCESSORY CHECK ………………………………………………………………………….. 1-10

1.2.2   INSTALLATIONPROCEDURE ……………………………………………………………….. 1-11

Removing Tapes and Retainers ………………………………………………………………… 1-11

Connecting the ADF ………………………………………………………………………………. 1-14

Removing and Filling the Development Unit ………………………………………………… 1-14

Re-installingthe Development Unit ……………………………………………………………. 1-17

Initializing the Drum Settings (B064 Series) ………………………………………………….. 1-18

Initializing the Drum Settings (B140/B246 Series) ………………………………………….. 1-19

Tandem Tray …………………………………………………………………………………………. 1-20

Machine Level ……………………………………………………………………………………….. 1-22

Date/Time Setting ………………………………………………………………………………….. 1-22

SP Codes ……………………………………………………………………………………………. 1-22

1.3   A3/DLT FEEDER KIT (B475) ………………………………………………………………………….. 1-23

1.3.1   ACCESSORY CHECK ………………………………………………………………………….. 1-23

1.3.2   INSTALLATIONPROCEDURE ……………………………………………………………….. 1-24

1.4 LCT (B473) …………………………………………………………………………………………………. 1-26

1.4.1   ACCESSORY CHECK ………………………………………………………………………….. 1-26

1.4.2   INSTALLATIONPROCEDURE ……………………………………………………………….. 1-27

Removing Tape …………………………………………………………………………………….. 1-27

Preparing the MainMachine …………………………………………………………………….. 1-28

Installing theLCT …………………………………………………………………………………… 1-28

1.5   LG/B4 FEEDER KIT (B474) ……………………………………………………………………………. 1-31

1.5.1   ACCESSORY CHECK ………………………………………………………………………….. 1-31

1.5.2   INSTALLATIONPROCEDURE ……………………………………………………………….. 1-32

1.6 3000-SHEET FINISHERS (B468/B469/B674) ………………………………………………………. 1-35

1.6.1   ACCESSORY CHECK ………………………………………………………………………….. 1-35

1.6.2   INSTALLATIONPROCEDURE ………………………………………………………………… 1-36

Removing Tapes and Retainers ………………………………………………………………… 1-36

Installation ……………………………………………………………………………………………. 1-38

Selecting the Staple Supply Name …………………………………………………………….. 1-41

Enabling Booklet Binding ………………………………………………………………………… 1-41

1.7   PUNCHUNIT(B377) …………………………………………………………………………………….. 1-42

1.7.1   ACCESSORY CHECK ………………………………………………………………………….. 1-42

1.7.2   INSTALLATIONPROCEDURE ……………………………………………………………….. 1-43

1.8   COVER INTERPOSER TRAY (B470) ………………………………………………………………… 1-45

1.8.1   ACCESSORY CHECK ………………………………………………………………………….. 1-45

1.8.2   INSTALLATIONPROCEDURE ………………………………………………………………… 1-46

Removing Tapes and Retainers ………………………………………………………………… 1-46

Attaching theExtensions ………………………………………………………………………… 1-48

Attaching theInterposer Tray. …………………………………………………………………… 1-49

Attaching theCorner Plates for the B478/B706 …………………………………………….. 1-50

Right Rear Corner Plate (B478/B706 only) …………………………………………………… 1-50

Right Front Corner Plate (B478/B706 only) ………………………………………………….. 1-51

Attaching theFinisher to the Machine …………………………………………………………. 1-52

1.9   9-BIN MAILBOX (B471) …………………………………………………………………………………. 154

1.9.1   ACCESSORY CHECK ………………………………………………………………………….. 1-54

1.9.2   INSTALLATIONPROCEDURE ………………………………………………………………… 1-55

Removing Tapes and Retainers ………………………………………………………………… 1-55

Installation ……………………………………………………………………………………………. 1-56

1.10   3000SHEET FINISHER (B478/B706) ………………………………………………………………. 1-58

1.10.1   ACCESSORY CHECK ………………………………………………………………………… 1-58

1.10.2   INSTALLATION …………………………………………………………………………………. 1-59

1.11   PUNCH UNIT (B531/B812) ……………………………………………………………………………. 1-63

1.11.1   ACCESSORY CHECK ………………………………………………………………………… 1-63

1.11.2   INSTALLATION …………………………………………………………………………………. 1-64

1.12   JOGGER UNIT (B513) …………………………………………………………………………………. 168

1.12.1   ACCESSORY CHECK ………………………………………………………………………… 1-68

1.12.2   INSTALLATION PROCEDURE ………………………………………………………………. 1-69

1.13   Z-FOLDING UNIT (B660). ……………………………………………………………………………… 1-70

1.13.1   ACCESSORY CHECK ………………………………………………………………………… 1-70

1.13.2   INSTALLATION PROCEDURE ………………………………………………………………. 1-71

Before You Begin ………………………………………………………………………………….. 1-71

Unpacking ……………………………………………………………………………………………. 1-72

Docking to the Finisher …………………………………………………………………………… 1-73

Docking to the Main Frame ……………………………………………………………………… 1-76

1.14 2000/3000 SHEET FINISHERS (B700/B701) …………………………………………………….. 1-78

1.14.1   ACCESSORIES ………………………………………………………………………………… 1-78

1.14.2   INSTALLATION PROCEDURE ………………………………………………………………. 1-79

Removing Tapes and Retainers ………………………………………………………………… 1-79

Docking theFinisher ………………………………………………………………………………. 1-82

Attaching theTrays ………………………………………………………………………………… 1-85

Leveling theFinisher ………………………………………………………………………………. 1-86

Selecting the Staple Supply Name …………………………………………………………….. 1-87

Enabling Booklet Binding (B700 Only) ……………………………………………………….. 1-87

Auxiliary Trays. ……………………………………………………………………………………… 1-88

1.15   PUNCH UNIT (B702) …………………………………………………………………………………… 190

1.15.1   ACCESSORIES ………………………………………………………………………………… 1-90

1.15.2   INSTALLATION PROCEDURE ………………………………………………………………. 1-91

1.16   COVER INTERPOSER TRAY (B704) ………………………………………………………………. 1-94

1.16.1   ACCESSORIES ………………………………………………………………………………… 1-94

1.16.2   INSTALLATION PROCEDURE ………………………………………………………………. 1-95

Removing Tapes and Retainers ………………………………………………………………… 1-95

Preparing the Finisher (B700/B701/B706) …………………………………………………….. 1-96

Attaching theExtensions for the B706 ……………………………………………………….. 1-97

Prepare theCover Interposer for the B706 …………………………………………………… 1-98

Attach the Extensions to the B706 …………………………………………………………….. 1-99

Attaching theExtensions for the B700/B701 ………………………………………………. 1-100

Attaching theInterposer Tray (B700/B701/ B706) …………………………………………. 1-101

Attaching theCorner Plates for the B706 …………………………………………………… 1-102

Docking theFinisher and Interposer to the Machine (B700/B701/B706) …………….. 1-104

1.17   OUTPUT JOGGER UNIT (B703) …………………………………………………………………… 1-106

1.17.1   ACCESSORIES ………………………………………………………………………………. 1-106

1.17.2   INSTALLATIONPROCEDURE …………………………………………………………….. 1-107

1.18   MAIL BOX (B762) …………………………………………………………………………………….. 1-109

1.18.1   ACCESSORY CHECK ………………………………………………………………………. 1-109

1.18.2   INSTALLATIONPROCEDURE …………………………………………………………….. 1-110

1.19   COPY TRAY (B756). …………………………………………………………………………………. 1113

1.19.1   ACCESSORIES ………………………………………………………………………………. 1-113

1.19.2   INSTALLATION ………………………………………………………………………………… 1-114

1.20   KEY CARD BRACKET (B498), KEY COUNTER BRACKET(B452) ……………………….. 1-117

1.20.1   KEY CARD BRACKET B498 ACCESSORIES …………………………………………. 1-117

1.20.2   KEY COUNTERBRACKET B452 ACCESSORIES …………………………………… 1-118

1.20.3   INSTALLATION ………………………………………………………………………………… 1-119

Assemble the Key CounterBracket ………………………………………………………….. 1-119

Install the Key Card Bracket and Assembled Key Counter …………………………….. 1-120

1.21   COPYCONNECTOR KITS ………………………………………………………………………….. 1-122

1.21.1   COPY CONNECTOR KIT (B525-10, -12) FOR B064 SERIES ………………………. 1-122

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-123

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1124

InstallingtheHardware ………………………………………………………………………….. 1-125

1.21.2   COPY CONNECTOR KIT (B328-03)FOR B140SERIES ……………………………. 1-129

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-129

Preparation. ………………………………………………………………………………………… 1-130

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1131

1.21.3   COPY CONNECTOR (B842) FOR B246 SERIES ……………………………………… 1-134

Accessories ……………………………………………………………………………………….. 1-134

Preparation. ………………………………………………………………………………………… 1-135

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1136

1.22   MFP OPTIONS: B064 SERIES …………………………………………………………………….. 1-139

1.22.1   PRINTER/SCANNER KIT (G338), PRINTER KIT (G339) ……………………………… 1-139

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-139

1.22.2   INSTALLATIONPROCEDURE …………………………………………………………….. 1-140

InsertingDIMMs …………………………………………………………………………………… 1-140

Installation Procedure ……………………………………………………………………………. 1-141

1.22.3 PS3 (B525-08) …………………………………………………………………………………. 1-143

1.22.4 USB 2.0 (B525-01). …………………………………………………………………………… 1-144

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-144

Installation Procedure ……………………………………………………………………………. 1-144

USB SP Settings …………………………………………………………………………………. 1145

1.22.5   IEEE1394(G561) FIREWIREINTERFACE ……………………………………………… 1-146

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-146

Installation Procedure ……………………………………………………………………………. 1-147

UP Mode Settings for IEEE 1394 …………………………………………………………….. 1-148

SP Mode Settings for IEEE 1394 …………………………………………………………….. 1-149

1.22.6   IEEE802.11BWIRELESS LAN (G628) …………………………………………………… 1-150

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-150

Installation Procedure ……………………………………………………………………………. 1-151

UP Mode Settings for Wireless LAN ………………………………………………………… 1-152

SP MODE SETTINGS FOR 802.11B WIRELESS LAN ………………………………………………. 1-154

1.22.7   FILE FORMAT CONVERTER(MLB) (B519) ……………………………………………. 1-155

Accessory Check …………………………………………………………………………………. 1-156

Installation Procedure ……………………………………………………………………………. 1-156

Installing theFirmware …………………………………………………………………………… 1-156

InstallingtheHardware ………………………………………………………………………….. 1-157

1.23   MFP OPTIONS: B140 SERIES …………………………………………………………………….. 1-158

1.23.1   MERGING APPLICATIONSON ONE SD CARD ………………………………………. 1-158

Overview ……………………………………………………………………………………………. 1-158

Merging Applications ……………………………………………………………………………. 1-159

Undo Exec …………………………………………………………………………………………. 1-160

1.23.2   OVERVIEW ……………………………………………………………………………………. 1-161

1.23.3   PRINTER/SCANNER KIT (B659) ………………………………………………………….. 1162

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-162

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1163

1.23.4PS3 (B525-15) …………………………………………………………………………………. 1-166

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-166

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1166

1.23.5   USB 2.0 INTERFACE BOARD (B596-01) ……………………………………………….. 1-167

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-167

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1167

1.23.6   IEEE 1394 INTERFACE BOARD (B581-01) …………………………………………….. 1-168

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-168

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1168

1.23.7   IEEE 802.11B INTERFACE BOARD (B582-01, -02) ………………………………….. 1-169

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-169

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1169

1.23.8   BLUETOOTH INTERFACEUNIT (G377) …………………………………………………. 1-171

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-171

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1171

1.23.9   FILE FORMAT CONVERTER (B609) …………………………………………………….. 1-172

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-172

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1172

1.23.10   DATA OVERWRITE SECURITYUNIT(B735) …………………………………………. 1-173

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-173

Before YouBegin… ……………………………………………………………………………… 1-173

Seal Check And Removal ………………………………………………………………………. 1-174

Installation Procedure ……………………………………………………………………………. 1-175

1.24   MFP OPTIONS: B246 SERIES …………………………………………………………………….. 1-178

1.24.1   OVERVIEW ……………………………………………………………………………………. 1-178

1.24.2   COMMON PROCEDURES …………………………………………………………………. 1-179

Inserting SDCards ……………………………………………………………………………….. 1-179

Storing Copied SD Cards ………………………………………………………………………. 1-179

1.24.3   PRINTER SCANNER KIT (B841) ………………………………………………………….. 1180

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-180

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1181

1.24.4   POSTSCRIPT3 (B525) ………………………………………………………………………. 1-184

Accessories ……………………………………………………………………………………….. 1-184

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1184

1.24.5   IEEE1394 INTERFACE BOARD (B581). ………………………………………………… 1-185

Accessories ……………………………………………………………………………………….. 1-185

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1185

1.24.6   WIRELESS LANG813 (802.11B) …………………………………………………………. 1-186

Accessories ……………………………………………………………………………………….. 1-186

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1186

1.24.7   BLUETOOTH INTERFACEUNIT TYPE C B826 ……………………………………….. 1-187

Accessories ……………………………………………………………………………………….. 1-187

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1187

1.24.8   FILE FORMATCONVERTER TYPE CB609 …………………………………………… 1-188

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-188

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1188

1.24.9   DATAOVERWRITE SECURITYUNIT TYPE C B735 …………………………………. 1-189

ACCESSORY CHECK …………………………………………………………………………… 1-189

Before YouBegin… ……………………………………………………………………………… 1-189

Seal Check And Removal ………………………………………………………………………. 1-190

Installation Procedure ……………………………………………………………………………. 1-191

1.24.10   REMOTE COMMUNICATION GATE TYPE CM1 (B818) ……………………………. 1-194

Accessories ………………………………………………………………………………………… 1-194

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1194

1.24.11   USBHOST INTERFACEUNIT TYPE A (B825) ………………………………………. 1-197

Accessory Check …………………………………………………………………………………. 1-197

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1197

1.24.12   BROWSER UNIT TYPEB (B828) ……………………………………………………….. 1198

Accessories ………………………………………………………………………………………… 1-198

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1198

1.24.13   COPY DATA SECURITYUNITTYPEC (B829) ………………………………………. 1-199

Accessories ………………………………………………………………………………………… 1-199

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1199

B246Series:IPU ………………………………………………………………………………….. 1-199

1.24.14   VM CARD (B861). ………………………………………………………………………….. 1-201

Accessories ………………………………………………………………………………………… 1-201

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1201

1.24.15IEEE1284 B679 ……………………………………………………………………………… 1-202

Accessories ………………………………………………………………………………………… 1-202

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1202

1.24.16GIGABIT ETHERNET G381 ……………………………………………………………….. 1-203

Accessories ………………………………………………………………………………………… 1-203

Installation ………………………………………………………………………………………….. 1203

 1. PREVENTIVE MAINTENANCE ………………………………………………………………………………. 2-1

2.1   PM TABLES ………………………………………………………………………………………………… 2-1

2.1.1   MAIN MACHINE ……………………………………………………………………………………. 2-1

2.1.2   ADF …………………………………………………………………………………………………… 2-5

2.1.3   OPTIONAL PERIPHERAL DEVICES …………………………………………………………. 2-5

LCT (LargeCapacity Tray) B473 …………………………………………………………………. 2-5

Cover Interposer Tray B470 ……………………………………………………………………….. 2-5

3000-Sheet Finisherwith 50-sheet stapler and Saddle-Stitching B468/B469/B674 ….. 2-6

3000-Sheet FinisherB478/B706 ………………………………………………………………….. 2-6

Z-FoldingUnit Type 2105 (B660) ………………………………………………………………… 2-6

2000/3000-Sheet Booklet Finisher B700/B701 ………………………………………………… 2-7

Punch B702. …………………………………………………………………………………………… 27

2.2   RELATED SP CODES ……………………………………………………………………………………. 2-7

 1. REPLACEMENT AND ADJUSTMENT. …………………………………………………………………….. 3-1

3.1   GENERAL CAUTIONS ……………………………………………………………………………………. 31

3.1.1   DRUM ………………………………………………………………………………………………… 3-1

3.1.2   DRUMUNIT …………………………………………………………………………………………. 3-1

3.1.3   TRANSFER BELT UNIT ………………………………………………………………………….. 3-2

3.1.4   SCANNERUNIT ……………………………………………………………………………………. 3-2

3.1.5   LASER UNIT ………………………………………………………………………………………… 3-2

3.1.6   CHARGE CORONA ……………………………………………………………………………….. 3-3

3.1.7   DEVELOPMENT …………………………………………………………………………………… 3-3

3.1.8   CLEANING ………………………………………………………………………………………….. 3-4

3.1.9   FUSING UNIT ……………………………………………………………………………………….. 3-4

3.1.10   PAPER FEED ……………………………………………………………………………………. 3-4

3.1.11   USED TONER ……………………………………………………………………………………. 3-4

3.2   SPECIAL TOOLS ANDLUBRICANTS …………………………………………………………… 3-5

3.2.1   SPECIALTOOLS ………………………………………………………………………………….. 3-5

3.2.2   LUBRICANTS ………………………………………………………………………………………. 35

3.3   OPERATION PANEL AND EXTERNAL COVERS …………………………………………………. 3-6

3.3.1   OPERATION PANEL ……………………………………………………………………………… 3-6

3.3.2   FRONT DOOR ……………………………………………………………………………………… 3-6

3.3.3   RIGHT COVERS …………………………………………………………………………………… 3-7

3.3.4   LEFT COVERS …………………………………………………………………………………….. 3-8

3.3.5   REAR COVERS ……………………………………………………………………………………. 3-9

3.4   SCANNER …………………………………………………………………………………………………. 3-10

3.4.1   ADF AND TOP COVERS ………………………………………………………………………. 3-10

ADF ……………………………………………………………………………………………………. 3-10

Top Covers ………………………………………………………………………………………….. 3-11

3.4.2   EXPOSURE GLASS ……………………………………………………………………………. 3-12

3.4.3   SCANNER ORIGINAL SIZE SENSORS ……………………………………………………. 3-13

3.4.4   LENS BLOCK …………………………………………………………………………………….. 3-14

3.4.5   EXPOSURE LAMP ……………………………………………………………………………… 3-15

3.4.6   LAMP REGULATOR …………………………………………………………………………….. 3-16

3.4.7   SCANNER MOTOR DRIVE BOARD(SDRB). …………………………………………….. 3-17

3.4.8   SCANNER MOTOR ……………………………………………………………………………… 3-18

3.4.9   SCANNERHP SENSOR ……………………………………………………………………….. 3-19

3.4.10   SCANNERWIRE REPLACEMENT ………………………………………………………… 3-20

Preparation for Removal …………………………………………………………………………. 3-20

Wire Removal: Back ……………………………………………………………………………….. 3-21

Wire Removal: Front ………………………………………………………………………………. 3-22

AttachingtheNew Wire …………………………………………………………………………… 3-23

3.4.11   SCANNERHEATER …………………………………………………………………………… 3-25

3.5   LASER UNIT ………………………………………………………………………………………………. 3-26

3.5.1   CAUTION DECALS ……………………………………………………………………………… 3-26

3.5.2   LD UNIT AND POLYGON MOTOR ………………………………………………………….. 3-27

3.5.3   LASER SYNCHRONIZATION DETECTOR REPLACEMENT ………………………….. 3-29

3.5.4   LASER UNIT ALIGNMENT …………………………………………………………………….. 3-30

3.6   DRUM UNIT ……………………………………………………………………………………………….. 3-32

3.6.1   DEVELOPMENT UNIT REMOVAL …………………………………………………………… 3-32

Removal ………………………………………………………………………………………………. 332

Re-installation ……………………………………………………………………………………….. 3-33

Replacement witha used Development Unit ………………………………………………… 3-33

3.6.2   CHARGE CORONA UNIT ………………………………………………………………………. 3-34

3.6.3   CHARGE CORONA WIREANDGRID ……………………………………………………… 3-35

3.6.4   CHARGE CORONA WIRE CLEANING PADS …………………………………………….. 3-36

3.6.5   OPC DRUM REMOVAL ………………………………………………………………………… 3-37

Dusting the Drum Surface ……………………………………………………………………….. 3-38

3.6.6   PTL (B140 ANDB246 SERIES ONLY) ……………………………………………………… 3-39

3.6.7   QUENCHING LAMP …………………………………………………………………………….. 3-40

3.6.8   DRUMPOTENTIALSENSOR …………………………………………………………………. 3-40

3.6.9   CLEANING FILTER ………………………………………………………………………………. 3-41

3.6.10   CLEANING BLADE ……………………………………………………………………………. 3-41

3.6.11   CLEANINGBRUSH ……………………………………………………………………………. 3-42

3.6.12   PICK-OFF PAWLS …………………………………………………………………………….. 3-43

3.6.13   ID SENSOR ……………………………………………………………………………………… 3-43

3.6.14   DRUM MOTOR …………………………………………………………………………………. 3-44

3.6.15   TONERCOLLECTION BOTTLE …………………………………………………………….. 3-45

3.6.16   TONER SEPARATION UNIT …………………………………………………………………. 3-45

3.6.17   OZONE FILTERS ………………………………………………………………………………. 3-46

3.6.18   OPTICS DUST FILTER ……………………………………………………………………….. 3-46

3.6.19   INTERNAL DUST FILTER …………………………………………………………………….. 3-46

3.7   DEVELOPMENT UNIT ………………………………………………………………………………….. 3-47

3.7.1   DEVELOPER REPLACEMENT ………………………………………………………………. 3-47

3.7.2   DEVELOPMENT FILTER ………………………………………………………………………. 3-49

3.7.3   ENTRANCE SEAL AND SIDE SEALS ……………………………………………………… 3-50

3.7.4   TD SENSOR ………………………………………………………………………………………. 3-51

3.7.5   TONER END SENSOR. ………………………………………………………………………… 3-51

3.7.6   TONER SUPPLY MOTOR ……………………………………………………………………… 3-52

3.7.7   DEVELOPMENT MOTOR ……………………………………………………………………… 3-53

3.8   TRANSFER BELT UNIT …………………………………………………………………………………. 3-54

3.8.1   TRANSFER BELT UNIT ………………………………………………………………………… 3-54

3.8.2   TRANSFER BELT ……………………………………………………………………………….. 3-55

3.8.3   TRANSFER ROLLER CLEANING BLADE …………………………………………………. 3-57

3.8.4   DISCHARGE PLATE ……………………………………………………………………………. 3-58

3.8.5   TRANSFER POWER PACK …………………………………………………………………… 3-59

3.9   FUSINGUNIT ……………………………………………………………………………………………… 3-60

3.9.1   FUSING UNIT ……………………………………………………………………………………… 3-60

3.9.2   FUSING PRESSURE RELEASE MOTOR (B140/B246 SERIES) ……………………… 3-62

3.9.3   FUSING PRESSURE RELEASE HP SENSOR (B140/B246SERIES) ………………. 3-63

3.9.4   FUSING UNIT THERMISTORS AND THERMOSTATS …………………………………… 3-64

B064Series. …………………………………………………………………………………………. 3-65

B140Series. …………………………………………………………………………………………. 3-65

B246Series. …………………………………………………………………………………………. 3-65

3.9.5   WEB CLEANINGROLLER …………………………………………………………………….. 3-67

WebUnit Disassembly ……………………………………………………………………………. 3-67

WebUnit Assembly ……………………………………………………………………………….. 3-68

3.9.6   WEB MOTOR AND WEB END SENSOR. …………………………………………………. 3-69

3.9.7   PRESSURE ROLLER CLEANING UNIT …………………………………………………….. 3-70

B064Series. …………………………………………………………………………………………. 3-70

B140/B246Series ………………………………………………………………………………….. 3-71

3.9.8   FUSING LAMPS, HOT ROLLER,AND PRESSUREROLLER ………………………… 3-72

B064Series:Fusing Lamps ……………………………………………………………………… 3-72

B140/B246Series: FusingLamps ……………………………………………………………… 3-73

Important Notes about Fusing Unit Assembly (B064Series) ……………………………. 3-78

3.9.9   PRESSURE ROLLER …………………………………………………………………………… 3-79

3.9.10   STRIPPER PAWLS ……………………………………………………………………………. 3-80

B064Series. …………………………………………………………………………………………. 3-80

B140/B246Series ………………………………………………………………………………….. 3-81

3.9.11   NIP BANDWIDTH ADJUSTMENT …………………………………………………………. 3-82

3.9.12   FUSING UNIT EXIT SENSOR ……………………………………………………………….. 3-83

3.9.13   FUSING/EXIT MOTOR ………………………………………………………………………… 3-84

3.9.14   FUSING EXIT AND EXIT UNIT ENTRANCE SENSORS. ……………………………… 3-85

3.10   DUPLEX UNIT …………………………………………………………………………………………… 3-86

3.10.1   DUPLEX UNIT REMOVAL …………………………………………………………………… 3-86

3.10.2   DUPLEX UNIT SIDE-TOSIDE ADJUSTMENT ………………………………………….. 3-87

3.10.3   JOGGER FENCE ADJUSTMENT ………………………………………………………….. 3-87

3.10.4   DUPLEX MOTORS ……………………………………………………………………………. 3-88

Duplex Inverter Motor …………………………………………………………………………….. 3-88

Duplex Jogger and Transport Motors ………………………………………………………… 3-89

3.10.5   DUPLEX TRANSPORTCLUTCH/JOGGER HP SENSOR ……………………………. 3-90

3.10.6   DUPLEX ENTRANCE SENSOR ……………………………………………………………. 3-91

3.10.7   DUPLEX TRANSPORT SENSOR 3 ……………………………………………………….. 3-92

3.10.8   INVERTER EXIT SENSOR, TRANSPORTSENSORS1&2 …………………………. 3-93

3.10.9   DUPLEX JOGGER BELT ADJUSTMENT ………………………………………………… 3-94

3.11   PAPER FEED …………………………………………………………………………………………… 3-95

3.11.1   PAPER TRAY REMOVAL ……………………………………………………………………. 3-95

3.11.2   REAR FENCE RETURN SENSOR REPLACEMENT …………………………………… 3-97

3.11.3   REAR FENCE HPSENSORREPLACEMENT ………………………………………….. 3-98

3.11.4   TANDEM RIGHT TRAY PAPER SENSORREPLACEMENT …………………………. 3-99

3.11.5   BOTTOM PLATE LIFT WIRE REPLACEMENT ………………………………………… 3-100

3.11.6   TANDEM TRAY PAPER SIZE CHANGE ……………………………………………….. 3-102

3.11.7   PICK-UP, FEED, SEPARATIONROLLERREPLACEMENT ……………………….. 3-105

3.11.8   FEED UNIT …………………………………………………………………………………….. 3-106

3.11.9   SEPARATIONROLLER PRESSURE ADJUSTMENT ………………………………… 3-108

3.11.10   RELAY SENSOR ……………………………………………………………………………. 3-109

3.11.11   BY-PASS PAPER SIZE DETECTION BOARD ………………………………………. 3-110

3.11.12   BY-PASS TRAY ROLLERS ………………………………………………………………. 3-111

3.11.13   BY-PASS SEPARATIONROLLER PRESSURE     ADJUSTMENT …………….. 3-112

3.11.14   REGISTRATION SENSOR ………………………………………………………………… 3-113

3.11.15   REGISTRATIONAND BY-PASS UNIT REMOVAL ………………………………….. 3-114

3.12   PCBSANDHDD ……………………………………………………………………………………… 3116

3.12.1   BCUBOARD(BASE ENGINE CONTROLUNIT) ………………………………………. 3-116

BCU: B064,B140 Series ………………………………………………………………………… 3-116

BCU, IOB: B246 Series ………………………………………………………………………….. 3-117

3.12.2   CONTROLLERBOARD. …………………………………………………………………….. 3-118

B064Series:Controller Board …………………………………………………………………. 3-118

B140Series:Controller Board …………………………………………………………………. 3-119

B246Series:Controller Board …………………………………………………………………. 3-120

3.12.3   IPU BOARD ……………………………………………………………………………………. 3-121

B064Series:IPU Board …………………………………………………………………………. 3-121

B140 Series:IPU, MotherBoard. …………………………………………………………….. 3-122

B246Series:IPU ………………………………………………………………………………….. 3-125

B246SeriesMotherboard ………………………………………………………………………. 3-126

3.12.4   DEVELOPMENT POWER PACK …………………………………………………………. 3-128

3.12.5   PSU, PFC BOARDS …………………………………………………………………………. 3-129

B064Series ………………………………………………………………………………………… 3-129

B140SeriesPSU …………………………………………………………………………………. 3-129

B246SeriesPSU …………………………………………………………………………………. 3-130

3.12.6   HDD ……………………………………………………………………………………………… 3-131

B064SeriesHDD …………………………………………………………………………………. 3-131

B140SeriesHDD …………………………………………………………………………………. 3-132

B246SeriesHDD …………………………………………………………………………………. 3-133

Disposal of HDDUnits …………………………………………………………………………. 3-134

Reinstallation. ……………………………………………………………………………………… 3-134

3.12.7   NVRAM …………………………………………………………………………………………. 3135

NVRAM: B064 Series, B140 Series ………………………………………………………….. 3-135

NVRAM: B246 Series ……………………………………………………………………………. 3-137

3.12.8   DIMMS ………………………………………………………………………………………….. 3139

3.13   ADF ………………………………………………………………………………………………………. 3-140

3.13.1   ADF COVERS ………………………………………………………………………………… 3-140

3.13.2   FEED UNIT …………………………………………………………………………………….. 3-141

3.13.3   FEED BELT AND PICK-UPROLLER ……………………………………………………. 3-142

3.13.4   SEPARATIONROLLER ……………………………………………………………………… 3-143

3.13.5   REGISTRATIONSENSOR ………………………………………………………………….. 3-144

3.13.6   ADF CONTROLBOARD ……………………………………………………………………. 3-145

3.13.7   ORIGINAL WIDTH, INTERVAL, AND SKEWCORRECTION SENSORS ………. 3-146

3.13.8   ORIGINAL LENGTH SENSORS …………………………………………………………… 3147

3.13.9   DF POSITION AND APS SENSOR ………………………………………………………. 3-148

3.13.10   OTHER ADF SENSORS ………………………………………………………………….. 3-149

3.13.11   BOTTOM PLATE LIFT MOTOR ………………………………………………………….. 3-150

3.13.12   FEED MOTOR ……………………………………………………………………………….. 3-150

3.13.13   EXIT MOTOR AND TRANSPORT MOTOR ……………………………………………. 3-151

3.13.14   PICK-UP ROLLERMOTORANDHP SENSOR ……………………………………… 3-152

3.13.15   CIS POWERSUPPLY BOARDANDCIS UNIT ………………………………………. 3-153

3.13.16   ADF EXIT SENSOR. ……………………………………………………………………….. 3-154

3.14   COPY IMAGE ADJUSTMENTS: PRINTING/SCANNING …………………………………….. 3-155

3.14.1   PRINTING ………………………………………………………………………………………. 3-155

Registration- Leading Edge/Side-to-Side ………………………………………………….. 3-155

Blank Margin ………………………………………………………………………………………. 3-156

RegistrationBuckle Adjustment ………………………………………………………………. 3-156

3.14.2   SCANNING …………………………………………………………………………………….. 3-157

Registration: Platen Mode ……………………………………………………………………… 3-157

Magnification ………………………………………………………………………………………. 3-157

3.14.3   ADF SCANNINGADJUSTMENTS ……………………………………………………….. 3-158

Vertical Black Lines ………………………………………………………………………………. 3-158

DIP SwitchSettings (ADFMain Board) …………………………………………………….. 3158

ADF Skew Correction ……………………………………………………………………………. 3-158

3.15   TOUCH SCREENCALIBRATION ………………………………………………………………….. 3-160

 1. TROUBLESHOOTING ………………………………………………………………………………………….. 4-1

4.1   OVERVIEW …………………………………………………………………………………………………. 4-1

4.1.1   RECOVERY METHODS …………………………………………………………………………. 4-2

4.1.2   IMPORTANT SP CODES ……………………………………………………………………….. 4-2

4.1.3   DOWNLOAD ERROR CODES …………………………………………………………………. 4-3

4.1.4   JAM DETECTION …………………………………………………………………………………. 4-6

SENSOR LOCATIONS ……………………………………………………………………………… 4-6

4.1.5   TIMING CHARTS …………………………………………………………………………………… 4-7

Feed, Transport, Feed Out: Face-up ……………………………………………………………. 4-7

Transport, Inverter, FeedOut: Face-down …………………………………………………….. 4-8

Duplex Transport …………………………………………………………………………………….. 4-9

4.1.6   PROGRAM DOWNLOAD ………………………………………………………………………. 4-10

4.2   B064 SERIES SERVICE MODE ……………………………………………………………………… 4-11

4.2.1   B064 SERIES SERVICE CALL CONDITIONS …………………………………………….. 4-11

4.2.2   B064 SERIES SC CODE DESCRIPTIONS ………………………………………………… 4-12

SC100: Scanning System ………………………………………………………………………… 4-12

SC300: Image Development System (1) ……………………………………………………… 4-15

SC400: Image Development System (2) ……………………………………………………… 4-20

SC500: Feed, Transport, Duplexing, and Fusing Systems ………………………………. 4-21

SC600: DataCommunication ……………………………………………………………………. 4-24

SC700: Peripherals ………………………………………………………………………………… 4-26

SC800: Overall System …………………………………………………………………………… 4-29

SC900: Miscellaneous …………………………………………………………………………….. 4-32

4.2.3   ADDITIONAL SCCODES PRINTED IN SMCREPORT ………………………………… 4-34

4.3   B140/B246 SERIES SERVICE MODE ………………………………………………………………. 4-37

4.3.1   SERVICE MODE LOCK/UNLOCK …………………………………………………………… 4-37

4.3.2   B140/B246 SERIES SERVICE CALL CONDITIONS …………………………………….. 4-38

4.3.3   B140/B246 SERIES SC CODE DESCRIPTIONS ………………………………………… 4-39

SC100: Scanning System ………………………………………………………………………… 4-40

SC200: Exposure …………………………………………………………………………………… 4-43

SC300: Image Development System (1) ……………………………………………………… 4-44

SC400: Image Development System (2) ……………………………………………………… 4-49

SC500: Feed, Transport, Duplexing, and Fusing Systems ………………………………. 4-50

SC600: DataCommunication ……………………………………………………………………. 4-55

SC700: Peripherals ………………………………………………………………………………… 4-57

SC800: Overall System …………………………………………………………………………… 4-66

SC900: Miscellaneous …………………………………………………………………………….. 4-72

4.3.4   JAM CODES ……………………………………………………………………………………… 4-76

Main Unit: Paper Jam Errors …………………………………………………………………….. 4-76

Finisher B469 JamCodes ……………………………………………………………………….. 4-77

Finisher B468/B674 Jam Codes ………………………………………………………………… 4-77

Finisher B478/B706 Jam Codes ………………………………………………………………… 4-78

Mailbox B471 Jam Codes ……………………………………………………………………….. 4-78

Cover Interposer TrayB470JamCodes ……………………………………………………… 4-78

Z-FoldingUnit B660 Jam Codes ……………………………………………………………….. 4-79

4.3.5   ADDITIONAL SCCODES PRINTED IN SMCREPORT ………………………………… 4-80

4.4   OTHERPROBLEMS(B064/B140/B246 SERIES) ………………………………………………… 4-83

4.4.1   BLOWN FUSE CONDITIONS …………………………………………………………………. 4-83

4.4.2   COMMON PROBLEMS ………………………………………………………………………… 4-83

4.4.3   FREQUENT PAPERJAMS ……………………………………………………………………. 4-84

 1. SERVICE TABLES ……………………………………………………………………………………………… 5-1

5.1   SERVICE PROGRAM MODE …………………………………………………………………………… 5-1

5.1.1   SERVICE PROGRAM MODE OPERATION ………………………………………………… 5-1

Service Mode Lock/Unlock ……………………………………………………………………….. 5-1

To Enter and Exit the Service Mode ……………………………………………………………. 5-2

To Enter and Exit the Super SPMode …………………………………………………………. 5-2

To Switch to the Copy Window forTestPrinting …………………………………………….. 5-2

Using the SP Mode …………………………………………………………………………………. 5-3

SP Mode Button Summary ……………………………………………………………………….. 5-4

SP Mode Print (SMC Print) ………………………………………………………………………… 5-5

5.2   RESETS ……………………………………………………………………………………………………… 5-6

5.2.1   MEMORY ALL CLEAR: SP5801 ………………………………………………………………. 5-6

5.2.2   SOFTWAREANDSETTING RESET ………………………………………………………… 5-10

SoftwareReset ……………………………………………………………………………………… 5-10

Resetting the System ……………………………………………………………………………… 5-10

Resetting Copy/Document Server Features Only. …………………………………………. 5-10

Resetting Scanner Features Only ………………………………………………………………. 5-10

5.3   TEST PATTERN PRINTING ……………………………………………………………………………. 5-11

5.3.1   PRINTING TEST PATTERN: SP2902-003. …………………………………………………. 5-11

TestPatternTable ………………………………………………………………………………….. 5-12

5.3.2   IPU FRONT/BACK TEST PATTERNS: SP2902-001,002 ……………………………….. 5-13

TestPatternTable ………………………………………………………………………………….. 5-14

5.3.3   IPU PRINTING TEST PATTERN: SP2902-004 …………………………………………….. 5-15

5.4   SOFTWARE UPDATE ………………………………………………………………………………….. 5-16

5.4.1   SOFTWARE UPDATE PROCEDURE: B140/B246 SERIES. ………………………….. 5-16

Updating theLCDC for theOperation Panel ………………………………………………… 5-21

DownloadingStamp Data ……………………………………………………………………….. 5-21

NVRAMData Upload/Download ……………………………………………………………….. 5-22

5.4.2   SOFTWARE UPDATE PROCEDURE: B064SERIES …………………………………… 5-23

GW Controller/BCUUpdate ……………………………………………………………………… 5-24

ForcedUpdate ……………………………………………………………………………………… 5-25

Stamp DataUpdate ……………………………………………………………………………….. 5-25

Operation Panel Software Update ……………………………………………………………… 5-26

ScannerUpdate …………………………………………………………………………………….. 5-27

NIB Update. ………………………………………………………………………………………….. 5-27

NetFileFirmware Update …………………………………………………………………………. 5-27

NVRAMUpdate …………………………………………………………………………………….. 5-28

Firmware Update Notes …………………………………………………………………………… 5-28

5.5   SERVICE PROGRAM MODE TABLES …………………………………………………………….. 5-29

5.5.1   SERVICE TABLE KEY …………………………………………………………………………. 5-29

5.5.2   COPIER SERVICE TABLE …………………………………………………………………….. 5-30

SP1xxx Feed ……………………………………………………………………………………….. 5-30

SP2xxx Drum ……………………………………………………………………………………….. 5-36

SP3xxx Processing ……………………………………………………………………………….. 5-55

SP4xxx Scanner ……………………………………………………………………………………. 5-58

SP5xxx Mode ………………………………………………………………………………………. 5-68

SP6xxx Peripherals ………………………………………………………………………………. 5-120

SP7xxx Data Logs ……………………………………………………………………………….. 5-131

SP8xxx: Data Log2 ………………………………………………………………………………. 5-148

5.5.3   PRINTER SERVICETABLE ………………………………………………………………….. 5-177

5.5.4   SCANNER SERVICE TABLE ………………………………………………………………… 5-178

5.6   INPUT/OUTPUT CHECK ………………………………………………………………………………. 5-190

5.6.1   COPIER INPUTCHECK:SP5803 …………………………………………………………… 5190

5.6.2   COPIER OUTPUT CHECK: SP5804 ……………………………………………………….. 5-196

5.6.3   ADF INPUT CHECK:SP6007 ……………………………………………………………….. 5-198

5.6.4   ADF OUTPUT CHECK: SP6008 …………………………………………………………….. 5199

5.6.5   FINISHER INPUTCHECK:SP6117 (B478/B704) ………………………………………. 5-200

5.6.6   FINISHER OUTPUT CHECK: SP6118 ……………………………………………………… 5-202

5.6.7   FINISHER1 INPUTCHECK: 6121 ………………………………………………………….. 5-203

5.6.8   FINISHER1 OUTPUT CHECK: 6124 ………………………………………………………. 5204

5.6.9   FINISHER2 INPUTCHECK: 6122 ………………………………………………………….. 5-205

5.6.10   FINISHER2 OUTPUTCHECK:6125 …………………………………………………….. 5-206

5.7   USING THE DEBUG LOG (B140/B246) …………………………………………………………… 5207

5.7.1   SWITCHING ON AND SETTINGUP SAVE DEBUG LOG …………………………….. 5-207

5.7.2   RETRIEVING THE DEBUG LOG FROM THE HDD …………………………………….. 5-210

5.7.3   RECORDINGERRORS MANUALLY ………………………………………………………. 5211

5.7.4   NEW DEBUG LOGCODES …………………………………………………………………. 5-212

SP5857-015Copy SDCard-to-SDCard: Any Desired Key …………………………… 5-212

SP5857-016Create a Fileon HDD to Storea Log ………………………………………. 5-212

SP5857-017Createa Fileon SDCardto Storea Log …………………………………. 5-212

5.8   USER TOOLS …………………………………………………………………………………………… 5-213

5.8.1   OVERVIEW ………………………………………………………………………………………. 5-213

5.8.2   SYSTEM SETTINGS …………………………………………………………………………… 5-214

B064SeriesSystem Settings …………………………………………………………………. 5-214

B140SeriesSystem Settings …………………………………………………………………. 5-216

5.8.3   COPIER/DOCUMENT SERVERFEATURES ……………………………………………. 5-219

5.8.4   INQUIRY ………………………………………………………………………………………….. 5223

5.8.5   COUNTER ……………………………………………………………………………………….. 5-223

5.9   DIP SWITCH TABLES …………………………………………………………………………………. 5-224

5.9.1   BCU (BASE ENGINE CONTROL UNIT) ……………………………………………………. 5-224

5.9.2   CONTROLLER BOARD. ………………………………………………………………………. 5-224

 1. DETAILED DESCRIPTIONS ………………………………………………………………………………….. 6-1

6.1   OVERVIEW …………………………………………………………………………………………………. 6-1

6.1.1   PAPER PATH (WITH COVER INTERPOSERTRAY) ……………………………………… 6-3

6.1.2   PAPER PATH (WITH9-BIN MAILBOX) ………………………………………………………. 6-4

6.1.3   DRIVE LAYOUT ……………………………………………………………………………………. 6-5

6.2   BOARDSTRUCTURE …………………………………………………………………………………….. 66

6.2.1   BLOCK DIAGRAM ………………………………………………………………………………… 6-6

6.2.2   COMPONENT DESCRIPTIONS ……………………………………………………………….. 6-7

BCU(BaseEngine Control Unit). ………………………………………………………………… 6-7

Controller Board ……………………………………………………………………………………… 6-7

MB (Mother Board) ………………………………………………………………………………….. 6-7

IPU (ImageProcessing Unit) ………………………………………………………………………. 6-7

SBU (SensorBoardUnit) ………………………………………………………………………….. 6-8

PFC(PaperFeedControl) …………………………………………………………………………. 6-8

SDRB(ScannerDriver Board) ……………………………………………………………………. 6-8

VIB (Video Interface Board) ……………………………………………………………………….. 6-8

DRB (Drive Board) …………………………………………………………………………………… 6-8

CNB (Connection Board) …………………………………………………………………………… 6-8

HDD (Hard Disk Drive) ……………………………………………………………………………… 6-9

6.3   COPY PROCESS OVERVIEW ……………………………………………………………………….. 6-10

6.4   ADF …………………………………………………………………………………………………………. 6-12

6.4.1   OVERVIEW ……………………………………………………………………………………….. 612

6.4.2   ADF DRIVE LAYOUT …………………………………………………………………………… 6-13

6.4.3   PICK-UP ROLLERLIFT …………………………………………………………………………. 6-14

6.4.4   BOTTOM PLATE LIFT …………………………………………………………………………… 6-15

6.4.5   ORIGINAL SEPARATION ………………………………………………………………………. 6-16

6.4.6   ORIGINAL TRANSPORT ……………………………………………………………………….. 6-17

6.4.7   ORIGINAL SKEWCORRECTION …………………………………………………………….. 6-18

6.4.8   ORIGINAL SIZE DETECTION …………………………………………………………………. 6-20

6.4.9   ADF SCANNING …………………………………………………………………………………. 6-23

6.4.10   JAM DETECTION ………………………………………………………………………………. 6-24

6.5   SCANNING ………………………………………………………………………………………………… 6-25

6.5.1   OVERVIEW ……………………………………………………………………………………….. 625

6.5.2   SCANNERDRIVE ……………………………………………………………………………….. 6-26

6.5.3   ORIGINAL SIZE DETECTION …………………………………………………………………. 6-27

Sensors ………………………………………………………………………………………………. 627

Detection Timing …………………………………………………………………………………… 6-28

6.5.4   SCANNING MAGNIFICATION …………………………………………………………………. 6-29

Book Mode ………………………………………………………………………………………….. 6-29

6.5.5   AUTO IMAGE DENSITY (ADS) ………………………………………………………………. 6-30

XenonLampCCDADS ……………………………………………………………………….. 6-30

CIS ADS ……………………………………………………………………………………………… 630

6.6   IMAGEPROCESSING. …………………………………………………………………………………. 6-31

6.6.1   OVERVIEW ……………………………………………………………………………………….. 631

6.6.2   IMAGE PROCESSING FLOW ………………………………………………………………… 6-32

6.6.3   IMAGE PROCESSING MODES ……………………………………………………………… 6-33

6.6.4   IMAGE QUALITY SP ADJUSTMENTS ……………………………………………………… 6-34

Custom Settings for EachMode: Image Quality …………………………………………… 6-34

Custom Settings for EachMode: Line Width Correction …………………………………. 6-36

Custom Setting: Duplex ScanningMode Original Image Quality Settings …………… 6-38

Settings Adjustable for Each Original Mode ………………………………………………… 6-39

6.6.5   RELATION BETWEEN THE SP ANDUP SETTINGS ……………………………………. 6-40

6.6.6   IMAGE PROCESSING TROUBLESHOOTING …………………………………………….. 6-42

Removing Background from Coarse Paper …………………………………………………. 6-42

Improving the AppearanceofaCopy ofa Color Document ……………………………. 6-42

Removing VerticalWhite LinesDuringDuplex Scanning ………………………………… 6-43

EqualizingDuplex Scanned Image Quality of Front/Back Sides ………………………. 6-44

Equalizing Image Quality of Front Sides for Duplex and Simplex Modes …………… 6-44

6.7   LASER EXPOSURE …………………………………………………………………………………….. 645

6.7.1   OVERVIEW ……………………………………………………………………………………….. 645

6.7.2   OPTICAL PATH …………………………………………………………………………………… 6-46

6.7.3   FOUR-BEAM EXPOSURE …………………………………………………………………….. 6-47

6.7.4   COOLING FAN ……………………………………………………………………………………. 6-48

6.7.5   LD SAFETY SWITCHES ……………………………………………………………………….. 6-49

B064Series,B140SeriesSafety Switches ………………………………………………….. 6-49

B246 SeriesSafety Switches ……………………………………………………………………. 6-50

6.8   DRUM UNIT ……………………………………………………………………………………………….. 6-51

6.8.1   OVERVIEW ……………………………………………………………………………………….. 651

6.8.2   OPC DRUM ……………………………………………………………………………………….. 6-52

6.8.3   DRUMDRIVE …………………………………………………………………………………….. 6-52

6.8.4   DRUM CHARGE …………………………………………………………………………………. 6-53

6.8.5   CHARGE CORONA WIRE CLEANING ……………………………………………………… 6-54

6.8.6   DRUMPICK-OFF MECHANISM ……………………………………………………………… 6-55

6.8.7   DRUMCLEANING ……………………………………………………………………………….. 6-56

6.8.8   DRUMVENTILATION AND OZONE FILTER. ……………………………………………… 6-57

6.8.9   TONER RECYCLING ……………………………………………………………………………. 6-58

6.8.10   WASTE TONERCOLLECTION ……………………………………………………………… 6-59

Mechanism …………………………………………………………………………………………… 6-59

Error Detection ……………………………………………………………………………………… 6-59

6.8.11   PROCESS CONTROL ………………………………………………………………………… 6-60

What Happens at Power On …………………………………………………………………….. 6-60

Drum Potential Sensor Calibration. ……………………………………………………………. 6-61

Development Bias, Bias Grid, and LD Adjustment ………………………………………… 6-62

ID Sensor Calibration (Vsg) ……………………………………………………………………… 6-64

TD Sensor Calibration (Vref) …………………………………………………………………….. 6-64

6.9   DEVELOPMENT AND TONER SUPPLY …………………………………………………………… 6-65

6.9.1   OVERVIEW ……………………………………………………………………………………….. 665

Development Unit ………………………………………………………………………………….. 6-65

Toner Supply ………………………………………………………………………………………… 6-66

6.9.2   DEVELOPMENT UNIT ………………………………………………………………………….. 6-67

6.9.3   DEVELOPER/TONER MIXING (AGITATION) ……………………………………………… 6-68

6.9.4   DEVELOPMENT BIAS. ………………………………………………………………………… 6-69

6.9.5   TONER SUPPLY …………………………………………………………………………………. 6-70

6.9.6   DEVELOPMENT UNIT DRIVE AND VENTILATION ……………………………………… 6-71

6.9.7   TONER END SENSOR. ………………………………………………………………………… 6-72

6.9.8   SHUTTER MECHANISM ……………………………………………………………………….. 6-72

6.9.9   TONER BOTTLESUPPLY ANDVENTILATION …………………………………………… 6-73

6.9.10   TONER SUPPLY CONTROL ………………………………………………………………… 6-74

Sensor Control Mode ……………………………………………………………………………… 6-74

Pixel Count Toner Supply Mode ……………………………………………………………….. 6-75

TD Sensor Initialization ……………………………………………………………………………. 6-76

Determining Vref …………………………………………………………………………………… 6-76

Toner Supplywithout ID Sensor and TD Sensors …………………………………………. 6-77

Abnormal TD Sensor Output. …………………………………………………………………… 6-77

Abnormal IDSensor Output …………………………………………………………………….. 6-77

Toner End Detection ………………………………………………………………………………. 6-78

Toner End Recovery ………………………………………………………………………………. 6-78

6.10   IMAGE TRANSFERAND PAPERSEPARATION ………………………………………………. 6-79

6.10.1   OVERVIEW ……………………………………………………………………………………… 6-79

6.10.2   TRANSFER BELT LIFT ……………………………………………………………………….. 6-80

Mechanism …………………………………………………………………………………………… 6-80

Timing …………………………………………………………………………………………………. 6-81

6.10.3   TRANSFER BELTCHARGE …………………………………………………………………. 6-82

6.10.4   TRANSFER CURRENT SETTINGS ………………………………………………………… 6-83

6.10.5   TRANSFER CURRENT CIRCUIT ……………………………………………………………. 6-84

6.10.6   TRANSFER BELT DRIVE AND PAPER TRANSPORT ………………………………… 6-85

6.10.7   TRANSFER BELT CLEANING ………………………………………………………………. 6-86

6.10.8   ANTI-CONDENSATION HEATER …………………………………………………………… 6-87

6.11   PAPER FEED …………………………………………………………………………………………… 6-88

6.11.1   OVERVIEW ……………………………………………………………………………………… 6-88

Tray Capacities ……………………………………………………………………………………… 6-89

Built-in Feed Stations ……………………………………………………………………………… 6-89

By-pass Feed ……………………………………………………………………………………….. 6-89

PaperRegistration …………………………………………………………………………………. 6-89

JamRemoval ……………………………………………………………………………………….. 6-89

6.11.2   DRIVE …………………………………………………………………………………………….. 6-90

6.11.3   TRAYAND PAPER LIFT MECHANISM– TRAY 2,3 …………………………………… 6-91

Bottom Plate Lift …………………………………………………………………………………… 6-91

Lift Sensor …………………………………………………………………………………………… 692

6.11.4   PAPER FEED AND SEPARATION MECHANISM ……………………………………… 6-93

Paper Feed and Separation: No Paper Present ……………………………………………. 6-93

Paper Feed and Separation ……………………………………………………………………… 6-94

Separation Roller Release Mechanism ……………………………………………………….. 6-95

6.11.5   PAPER NEAR-END AND PAPER END– TRAYS2 AND 3. ………………………… 6-96

6.11.6   PAPER SIZE DETECTION …………………………………………………………………… 6-97

Tandem Tray(Tray 1) ……………………………………………………………………………… 6-97

Universal Cassettes (Tray 2, 3) …………………………………………………………………. 6-97

6.11.7   ANTI-CONDENSATION HEATERS …………………………………………………………. 6-98

6.11.8   TANDEM TRAY– TRAY 1 …………………………………………………………………… 6-99

Overview ……………………………………………………………………………………………… 699

Connecting the Left and Right Sides of the Tray …………………………………………. 6-100

Paper Lift/Remaining Paper Detection ………………………………………………………. 6-101

Fence Drive ………………………………………………………………………………………… 6-103

Rear FenceDrive …………………………………………………………………………………. 6-104

Tray Side-to-side Positioning ………………………………………………………………….. 6-105

6.11.9   TRAYPOSITIONING MECHANISM– TRAYS 1 TO3 ………………………………… 6-106

6.11.10   BY-PASS TRAY …………………………………………………………………………….. 6-107

By-pass Feed and Separation ………………………………………………………………… 6-107

By-pass Tray PaperEndDetection ………………………………………………………….. 6-108

By-pass Paper Size Detection ………………………………………………………………… 6-109

6.11.11   PAPER REGISTRATION ………………………………………………………………….. 6-110

Overview ……………………………………………………………………………………………. 6-110

PaperRegistration Drive ……………………………………………………………………….. 6-111

JamRemovalat PaperRegistration …………………………………………………………. 6112

6.12   IMAGE FUSING AND PAPER EXIT ………………………………………………………………. 6-113

6.12.1   OVERVIEW ……………………………………………………………………………………. 6-113

B064Series ………………………………………………………………………………………… 6-113

B140/B246Series ………………………………………………………………………………… 6-114

All Series ……………………………………………………………………………………………. 6114

6.12.2   FUSING MECHANISM ………………………………………………………………………. 6-115

B064Series. ……………………………………………………………………………………….. 6-115

B140/B246Series ………………………………………………………………………………… 6-116

6.12.3   PRESSURE ROLLER ……………………………………………………………………….. 6-117

B064Series ………………………………………………………………………………………… 6-117

B140/B246Series ………………………………………………………………………………… 6-118

6.12.4   HOTROLLER CLEANING ………………………………………………………………….. 6-119

Overview ……………………………………………………………………………………………. 6-119

WebDrive ………………………………………………………………………………………….. 6-120

WebNear-end ……………………………………………………………………………………… 6-120

Web End ……………………………………………………………………………………………. 6-120

6.12.5   FUSING UNIT ENTRANCE GUIDE ……………………………………………………….. 6-121

6.12.6   FUSING UNIT DRIVE ………………………………………………………………………… 6-122

6.12.7   CPM DOWN MODE …………………………………………………………………………. 6-123

B140/B246Series ………………………………………………………………………………… 6-123

6.12.8   FUSING TEMPERATURECONTROL ……………………………………………………. 6-124

6.12.9   EXIT ……………………………………………………………………………………………… 6-126

6.12.10   EXITJUNCTIONGATE …………………………………………………………………….. 6-127

6.13   DUPLEX UNIT …………………………………………………………………………………………. 6-128

6.13.1   OVERVIEW ……………………………………………………………………………………. 6-128

6.13.2   DUPLEX DRIVE ………………………………………………………………………………. 6-129

6.13.3   INVERTER OPERATION ……………………………………………………………………. 6-130

Inverter Feed-in and Jogging ………………………………………………………………….. 6-130

InverterFeed-out ………………………………………………………………………………….. 6-131

6.13.4   DUPLEX TRAY FEED ………………………………………………………………………. 6-132

6.13.5   DUPLEX INTERLEAVE FEED …………………………………………………………….. 6-133

6.14   ENERGY SAVER MODES …………………………………………………………………………. 6-135

6.14.1   OVERVIEW ……………………………………………………………………………………. 6-135

6.14.2   ENERGY SAVER MODE …………………………………………………………………… 6-136

Entering theenergy saver mode ……………………………………………………………… 6-136

What happens in energy saver mode ……………………………………………………….. 6-136

Return to stand-by mode ……………………………………………………………………….. 6-136

6.14.3   LOWPOWER MODE ……………………………………………………………………….. 6-137

Entering the low power mode …………………………………………………………………. 6-137

What happens in low power mode …………………………………………………………… 6137

Return to stand-by mode ……………………………………………………………………….. 6-137

6.14.4   AUTO OFF MODE ……………………………………………………………………………. 6-138

Entering auto off mode …………………………………………………………………………. 6-138

What happens in auto off mode ……………………………………………………………… 6-138

Returning to stand-by mode …………………………………………………………………… 6-138

Disabling auto off mode ……………………………………………………………………….. 6-138

6.14.5   NIGHT MODE …………………………………………………………………………………. 6-139

Entering night stand-by and night modes ………………………………………………….. 6-139

What happens in night stand-by and night modes. ………………………………………. 6-139

Returning to stand-by mode …………………………………………………………………… 6-139

6.14.6   CHANGES FORB140 AND B246 ………………………………………………………… 6-140

 1. SPECIFICATIONS ………………………………………………………………………………………….. 7-1

7.1   GENERAL SPECIFICATIONS …………………………………………………………………….. 7-1

7.1.1   COPIER ……………………………………………………………………………………………… 7-1

7.1.2   ADF …………………………………………………………………………………………………… 7-2

7.1.3   POWERCONSUMPTION ……………………………………………………………………….. 7-3

7.2   MACHINE CONFIGURATION ……………………………………………………………………………. 7-6

7.3   OPTIONAL EQUIPMENT. ………………………………………………………………………………… 7-7

7.3.1   A3/DLT KIT (B475) ………………………………………………………………………………… 7-7

7.3.2   LCT (LARGECAPACITYTRAY)(B473) ………………………………………………………. 7-7

7.3.3   3000-SHEET FINISHER WITHSADDLE-STITCH

AND 50SHEET STAPLER (B468) …………………………………………………………….. 7-8

7.3.4   3000-SHEET FINISHERWITH 50-SHEET STAPLER (B469) …………………………… 7-10

7.3.5   3000-SHEET FINISHER WITHSADDLE-STITCH

AND 50-SHEET STAPLER (B674) …………………………………………………………… 7-11

7.3.6   PUNCH UNIT (B377) …………………………………………………………………………….. 7-14

7.3.7   COVER INTERPOSER TRAY (B470) ……………………………………………………….. 7-15

7.3.8   3000SHEET FINISHER (B478/B706) ……………………………………………………….. 7-16

7.3.9   PUNCH UNIT (B531) …………………………………………………………………………….. 7-17

7.3.10   PUNCHUNIT (A812) …………………………………………………………………………… 7-18

7.3.11   JOGGER UNIT (B513). ……………………………………………………………………….. 7-19

7.3.12   9-BIN MAILBOX (B471) ……………………………………………………………………….. 7-19

7.3.13   LG/B4 KIT (B474) ………………………………………………………………………………. 7-19

7.3.14   Z-FOLDING UNIT (B660) ……………………………………………………………………… 7-19

7.3.15   3000-SHEET FINISHER B701 ……………………………………………………………….. 7-20

7.3.16   2000-SHEET FINISHER B700 ……………………………………………………………….. 7-22

7.3.17   PUNCHUNIT B702 …………………………………………………………………………….. 7-24

7.3.18  9-BIN MAILBOX B762 ………………………………………………………………………….. 7-241.            INSTALLATION

1.1     INSTALLATION REQUIREMENTS

1.1.1      OPERATINGENVIRONMENT

1.

Temperature Range:

Recommended:15°Cto25°C(59°Fto77°F)Possible:10°Cto32°C(50°Fto90°F)

2.

Humidity Range:

15%to80%RH(27°C80%,32°C54%)

3.

Ambient Illumination:

Less than 1,500 lux (do not expose to direct sunlight or strong light.)

4.

Ventilation:

Roomair should turnover atleast 3 times per hour

5.

AmbientDust:

Lessthan 0.10 mg/m3

Humidity

80%

 

54%

 

Operation range

 

15%

 

10°C

 

27°C

 

32°C

 

Temperature

 

(50°F)

 

(80.6°F)(89.6°F)

 

B064I502.WMF

 1. If the place of installation is air-conditioned or heated, do not place the machine where it will be:
  1. Subjected to sudden temperature changes
  2. Directly exposed to cool air from an air-conditioner
  3. Directly exposed to heat from a heater

 

 1. Do not place the machine where itwill be exposed to corrosive gases.
 1. Do not install the machine at any location over 2,000 m (6,500 feet) above sea level.
 1. Place the copier on a strong and level base with the front and back of the machinewithin±5mm(0.2″)oflevel.
 1. Do not place the machine where itmay be subjected to strong vibrations.
 1. Do not connect the machine to a power source shared with another electrical appliance.
 1. The machine can generate an electromagnetic field which could interfere with radio or television reception.

1.1.2      MACHINELEVEL

 1. Frontto back:                   Within±5mm(0.2″)oflevel
 2. Rightto left:                      Within±5mm(0.2″)oflevel

The machine legs may be screwed up or down in order to level the machine. Set a carpenter’s level on the exposure glass.

 

1.1.3      MINIMUMSPACEREQUIREMENTS

Place the copier near the power source, providing minimum clearance as shown below. The same amount of clearanceis necessary when optional peripheral devices are installed.

50mm(2″)Back

 

100mm(4″)Left

 

40mm(1.6“)Right

 

 

700mm(27.6)Front

 

B064I001.WMF

 

1.1.4      DIMENSIONS

B064Series

480mm(18.9)

425mm(16.7)

1,098mm(43.2″)

 

1,014mm(39.9″)

 

1,165mm(45.9″)

 

734mm(28.9)

 

90mm(3.5“)

 

690mm(27.2)

 

314mm(12.4)

 

B064I003.WMF

 

620mm(24.4)

 

750mm(29.5)

458mm(18)

 

B064I002.WMF

 

B140Series

480mm(18.9)

425mm(16.7)

 

1,098mm(43.2″)

 

1,165mm(45.9″)

 

1,014mm(39.9″)

 

90mm(3.5“)

 

734mm(28.9)

 

690mm(27.2)

 

314mm(12.4)

 

 

177mm(6.9“)

 

B064I140.WMF

 

 

620mm(24.4)

 

750mm(29.5)

458mm(18)

 

B064I002.WMF

 

B246Series

480mm(18.9)

425mm(16.7)

 

1103mm(43.4″)

978mm(38.5)

 

1165mm(45.9″)

 

 

90mm(3.5“)

 

657mm(25.9)

 

690mm(27.2)

 

314mm(12.4)

 

177mm(6.9“)

 

613mm(24.1)

 

790mm(31.1)

458mm(18)

 

B064I002.WMF

 

30June 2006                                                                    INSTALLATIONREQUIREMENTS

1.1.5      PERIPHERAL/OPTIONSUMMARYTABLE

The table below summarizes all the peripheral devices and controller options thatcan be installed with the B064, B140, and B246 Series machines.O: YES, X:NO

Bnnn

Name

Series

Class*1

Comment

B064

B140

B246

B328

CopyConnector Kit

Type 2105

X

O

X

1

Linkstwomainframes.

B377

PunchUnitType

1045

O

O

X

2

Installed in B468, B469, B674

B452

KeyCounter

BracketType 1027

O

O

O

1

Common option.

B468

Booklet Finisher

O

X

X

1

Punching, sorting, shifting,

corner/bookletstapling.

B469

Booklet Finisher

SR850

O

O

X

1

Punching, sorting, shifting,

corner staplingonly.

B470

Cover Interposer

Tray

O

O

X

2

Installed on B468, B469,

B674, or B478,B706

B471

9-Bin Mailbox

O

O

X

2

Installed on theB468, B469,

or B674.

B473

LCT RT43

O

O

O

1

Paperbankfor LT/A4 paper

B474

81/2“x14Paper

SizeTrayType 1075

O

O

O

1

Paperbankfor LGpaper

B475

A3/11x17Tray

UnitType1075

O

O

O

1

Installed inTray1 (Tandem

Tray)

B476

CopyTrayType

1075

O

X

X

2

Smalloutput trayfor

mainframe

B478

3000 Sheet Finisher

O

X

X

1

Punching, sorting, shifting,

corner staplingonly.

B498

Card Reader

Bracket

O

O

O

1

Connecteddirectlytothe

mainframe.

B499

Tab Sheet Holder

Type 3260

O

O

O

2

Installed inTray1 (Tandem

Tray)

B513

OutputJogger Unit

Type 1075

X

O

O

2

Installed in B478 or B706

B515

IEEE801.11b

O

X

X

3

Board

B519

FileFormat

Converter

O

X

X

3

Board

B52508

Postscript3Type

1075

O

X

X

3

DIMM

B52515

Postscript3Type

2075

X

O

X

3

SD card

B52544

Postscript3Type

7500

X

X

O

3

SD card

B52501

USB 2.0

O

O

O

3

Board

B53127

PunchUnitType

1075 EU 2/4

O

O

O

2

Installed in B478 or B706.

B53117

PunchUnitType

1075 NA 3/2

O

O

O

2

Installed in B478 or B706.

B581

IEEE1394Interface

BoardTypeB

X

X

O

3

Board

B585

MemoryUnit Type

D 2075 256MB

X

O

X

3

Memory

B594

Network Interface

BoardType2105

X

O

X

3

Board

B59601

USB 2.0 Interface

BoardTypeB

X

O

X

3

Board

B60904

FileFormat

ConverterTypeC

X

X

O

3

Board

B60901

FileFormat

ConverterTypeB

X

O

X

3

Board

B659

Printer/ScannerKit

Type 2075

X

O

X

3

SD card

 

Bnnn

Name

Series

Class*1

Comment

B064

B140

B246

B660

Z-foldingUnit ZF

4000

X

O

O

1

InstalledwithB674, B700, or

B701.

B674

Booklet Finisher

X

O

X

1

Punching, sorting, shifting,

corner/bookletstapling.

B679

IEEE1284Interface

BoardTypeA

X

X

O

3

Board

B700

SR 4000

X

X

O

1

Punching, sorting, shifting,

corner/bookletstapling.

B701

SR970

X

X

O

1

Punching, sorting, shifting,

corner staplingonly.

B70227

PunchUnitType

3260 EU 2/4

X

X

O

2

Installed in B700 or B701

B70217

PunchUnitType

3260 NA 2/3

X

X

O

2

Installed in B700 or B701

B70228

PunchUnitType

3260 SC

X

X

O

2

Installed in B700 or B701

B703

OutputJogger Unit

Type 3260

X

X

O

2

Installed on B700 or B701

B704

Cover Interposer

Type 3260

X

X

O

2

Installed on theB700, B701,

B706.

B706

SR841

X

O

O

1

Punching, sorting, shifting,

corner staplingonly.

B735

DataOverwrite

Security Unit C

X

O

O

3

SD card

B736

Bluetooth Interface

UnitType3245

X

O

X

3

Board

B756

CopyTrayType

2075

X

O

O

1

Smalloutputtrayfor

mainframe

B762

Mail Box CS391

X

X

O

2

Installed on B700 or B701

B782

VM CardType B

X

O

X

3

SD card

B812

PunchUnitType

850 SC

O

O

O

2

Installed in B478/B706.

B818

Remote

Communication GateTypeCM1

X

X

O

3

Board

B825

USB Host Interface

UnitTypeA

X

X

O

3

Board

B826

Bluetooth Unit Type

3245

X

X

O

3

Board

B828

BrowserUnitType

B

X

X

O

3

SD card

B829

Copy Data Security

UnitTypeC

X

X

O

3

IPUBoard

B841

Printer/Scanner Unit

Type 7500

X

X

O

3

SD Card

B842

Copy Connector

Type MP7500

X

O

O

1

Linkstwo mainframes

B861

VM Card Type C

X

X

O

3

SD card

G336

IEEE1394