شارپ 160

AR-M160-M پروگرامدستگاه 205

رابمدت٥ثانيهنگهداريدتاوقتيکهنمايشدهندههاىسرويسکاردرامگيرکاغذتونرشروعبهچشمکزدنکند LIGHT دکمه

روىپنلدوخط ( – – ) نمايشيافتهشمارهپروگرامراواردکنيد . اولينرقمازسمتراستمشخصکنندهوضعيتپروگرام

ودومينرقمازسمتراستشمارهپروگرامميباشد.

پروگرام

( پروگرام٢ ) Preheat برگشتبهوضعيتاوليهبعدازآخرينبرگکپى ( پروگرام١ ) صرفهجوئىدرمصرفانرژى

تنظيموضعيتتنظيموضعيت

١تنظيمکارخانه = غيرفعال= ١دقيقه١

٢ = ٢دقيقه٥ = ثانيه١٠

٣ = ٣دقيقه٣٠ = ثانيه٢٠

٤ = ٤تنظيمکارخانهدقيقه٦٠ = ثانيه٦٠

٥ = ٥دقيقه١٢٠ = ثانيه٩٠

٦ = ٦دقيقه٢٤٠ = ثانيه١٢٠

( پروگرام٤ )SPF پروگرام٣ ) تغذيهبطورمتوالىسنددرحالتاستفادهاز )shut off صرفهجوئىدرمصرفانرژىدرحالت

تنظيموضعيتغيرفعال = ٠

١تنظيمکارخانهفعال = ١تنظيمکارخانه = دقيقه٥

( پروگرام٥ ) shut off ٢فعالوغيرفعالکردن= دقيقه٣٠

٣تنظيموضعيت = دقيقه٦٠

٤غيرفعال = ٠ = دقيقه١٢٠

٥فعال = ١تنظيمکارخانه = دقيقه٢٤٠

( ٤ ( پروگرام٦ ) چرخشکپى٩٠درجه ( پروگرام٧ in ٢و 1 in تنظيمنحوهحاشيهدرحالتاستفادهاز 1

غيرفعال = ١تنظيمکارخانهغيرفعال = ٠

فعال = ٢بصورتخطفعال = ١تنظيمکارخانه

فعال = ٣بصورتپارهخط

ATS ( انتخاببطورخودکارکاست ( پروگرام٩ APS ( انتخاببطورخودکارکاغذ ( پروگرام٨

غيرفعال = ٠غيرفعال = ٠

فعال = ١تنظيمکارخانهفعال = ١تنظيمکارخانه

( فعالوغيرفعالکردندرخواسترمزشخصى ( پروگرام١٠ ) واردکردنرمزشخصى ( پروگرام١١

تنظيموضعيتتنظيموضعيت

غيرفعال = ٠تنظيمکارخانهواردکردنرمزشخصىسهرقمىتا٢٠رمز

فعال = ١

( تعويضرمزشخصى ( پروگرام١٢ ) حذفرمزشخصى ( پروگرام١٣

نمايشوضعيتتنظيموضعيت

بااستفادهازدکمه % انتخابى = ٠

کلى = ١

( نمايشکنتورهاىرمزشخصى ( پروگرام١٤ ) ريستکردنياصفرکردنکنتوررمزهاىشخصى ( پروگرام١٥

نمايشوضعيتتنظيموضعيت

بااستفادهازدکمهصفرانتخابى = ٠

کلى = ١

( ٢ ( پروگرام١٧ in پروگرام١٦ ) تنظيمنحوهالگوى 1 ) Erase تنظيممقدارمحوىدرحالتاستفادهاز

1 تنظيمکارخانه =pattern 1 1=0 mm

2=pattern 2 2=5 mm

3 تنظيمکارخانه =10 mm

4=15 mm

5=20 mm

( ٤ ( پروگرام١٨ in تنظيمنحوهالگوى 1

( پروگرام١٩ ) OFFSET 1 تنظيمکارخانهفعالوغيرفعالکردنعملکرد=pattern 1

2 غيرفعال = ٠ =pattern 2

3 فعال = ١تنظيمکارخانه =pattern 3

4=pattern 4

( پروگرام٢١ ) Margin shift پروگرام٢٠ ) تنظيمسمتمحوى ) ADU چرخشتصويردرحالتاستفادهاز

غيرفعال = ٠تنظيمکارخانهازسمتچپ= 1 تنظيمکارخانه

فعال = ١ازسمتراست= 2

( پروگرام٢٣ ) Auto / Text درحالت Resolution پروگرام٢٢ ) تنظيم ) Margin shift تنظيممقدارمحوىدرحالتاستفادهاز

1=0 mm

1 تنظيمکارخانه = 300dpi 2=5 mm

2 = 600dpi 3 تنظيمکارخانه =10 mm

4=15 mm

5=20 mm

( تنظيمميزانتخصيصحافظهموجودجهتچاپگر ( پروگرام٢٤ ) فعالوغيرفعالکردنتکراربطورمتوالىدکمهها ( پروگرام٢٥

1 = %30

2 غيرفعالبانگهداشتندکمه= 0 = %40

3 تنظيمکارخانهفعالبانگهداشتندکمه = 1 تنظيمکارخانه = %50

4 = %60

5 = %70

( پروگرام٢٧ ) beep تنظيممدتزماننگهداشتندکمههاجهتشروععملکردآن( پروگرام٢٦ ) تنظيمميزانصداى

( درصورتفعالبودن( پروگرام٢٥

کمترينزمان = 1 تنظيمکارخانهصداىپائين = 1 تنظيمکارخانه

2 صداىبالا = 2 = ثانيه 0.5

3 غيرفعال = 3 = ثانيه 1.0

4 = ثانيه 1.5

5 = ثانيه 2.0

( پروگرام٢٨ ) تنظيممحدودهتعدادکپىمتوالى ( پروگرام٢٩ ) beep فعالوغيرفعالکردنصداى

1 = غيرفعال = 0 تنظيمکارخانه 99

2 تنظيمکارخانه = فعال = 999 1

( استفادهازنزديکترينسايزکاغذدرزمانچاپ ( پروگرام٣٠ ) تنظيمانتخابکاستدرحالتوضعيتاوليهدستگاه ( پروگرام٣١

1 تنظيمکارخانه = غيرفعال= 0 تنظيمکارخانهکاست١

2 = فعال = 1 کاست٢

3 = کاست٣

4 = کاست٤

سينىتغذيهدستى = 5

( پروگرام٣٣ ) USB تنظيمحالتنورپردازىدرحالتوضعيتاوليه ( پروگرام٣٢ ) تنظيمحالت 2

1 تنظيمکارخانه = full speed 1 تنظيمکارخانه = AUTO

2 = high speed 2 = TEXT

3 = PHOTO

TONER

عمر١٦٠٠٠برگکپى

بعدازواردشدنبهپروگرامبانگهداشتندکمه%بمدتحدودا٥ثانيهميزانتونرباقىماندهنمايشدادهخواهدشدالبتهبهدرصد

%100-%75-%50-%25-%10-OL

تونرروشنموجودىتونرحدود١٠ % وبزودىنيازبهکارتريجتونردارد LED

تونرچشمکزنعدموجودتونرومتوقفشدنکارکرددستگاه LED

DEVELOPER&DRUM

عمر٥٠٠٠٠برگکپى

درامودولوپرروشندرسيکلاستاندارد( ٥٠٠٠٠برگکپى ) LED

کنترلبرروىمتوقفشدنکارکرددستگاهبعدازسيکلکارکرداستاندارددولوپرودرام

توسطکد٢٦باثانويه٣٧ (اگرکد٢٦باثانويه٣٧بروىصفرتنظيمشدهباشدچراغدولوپرودرامبعدازسيکلکارکرداستانداردچشمکزنميشود)

توسطکد٢٦باثانويه٣٨ (اگرکد٢٦باثانويه٣٨بروىصفرتنظيمشدهباشددستگاهبعدازسيکلکارکرددراممتوقفميشود)

دولوپرخاموشميشودوکنتوردولوپرصفرميگردد LED توسطکد٤٢باثانويه١

توسطکد٢٤باثانويه٧کنتوردرامصفرميگردد

Maintenance

زمانروشنشدنچراغسرويسکارباکد٢١باثانويه١قابلتنظيمميباشد

تنظيمکارخانه٥٠٠٠٠برگکپى

توسطکد٢٠باثانويه١چراغسرويسکارخاموشميشود

CH

روشنبازبودندربدستگاه

چشمکزنکارتريجتونردولوپرنصبنيست__

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید