شارپ Sharp MXM904

ایرادات دستگاههای شارپ براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

C1-00    MC trouble
Three successive MHV-T signals are detected during operation of MHV   copyir.com Main charger output abnormality (Output open) A trouble signal is outputted from the high voltage transformer   copyir.com    The main charger is not installed properly   copyir.com The main charger is not assembled properly   copyir.com
The high voltage transformer connector is disconnected   copyir.com The high voltage harness is disconnected or broken   copyir.com
High voltage unit trouble
CE-00    Another communication error occurs   copyir.com
Communication error    Improper connection of the network cable
CE-01    The network card is not installed or broken   copyir.com
Network card connection trouble    The network card is not installed on the controller   copyir.com
Network card control PWB trouble
CE-02    The specified mail server or the FTP server is not found   copyir.com
The specified mail server or the FTP server is not found   copyir.com    Improper connection of the network cable
Network setup trouble
An error occurs in the SMTP server/ FTP server/ NTS   copyir.com
CE-03    The specified server suspends response during transmission of images   copyir.com
The specified server suspends response during transmission of images   copyir.com    Improper connection of the network cable
An error occurs in the SMTP server/ FTP server/ NTS   copyir.com
CE-04    The entered account name of the FTP server or the password for authentication is invalid   copyir.com
The entered account name of the FTP server or the password for authentication is invalid   copyir.com    Improper connection of the network cable
Improper registration of the account name or improper password registered in the FTP server as the destination
CE-05    The entered directory of the FTP server is invalid   copyir.com
The entered directory of the FTP server is invalid   copyir.com    Improper connection of the network cable
Check for existence of the directory name in the FTP server registered as the destination   copyir.com
CE-06    The specified mail server (POP3) is not found   copyir.com
The specified mail server (POP3) is not found   copyir.com POP3 server access error    Improper connection of the network cable
Network setup trouble
An error occurs in the POP3 server   copyir.com
CE-07    The entered account name of the POP3 server or the password for authentication is invalid   copyir.com
POP3 server authentication check error    Improper connection of the network cable
Improper account name or password registered in the POP3 server
CE-08    The specified mail server (POP3) suspends response   copyir.com
POP3 server time-out error    Improper connection of the network cable
An error occurs in the POP3 server   copyir.com
E6-11    CIS shading trouble (White correction)
When the power is turned on or when the proper gain setup value is not obtained with SIM 63-2 CIS shading (Retry number: 256 times): CIS white reference plate scan level is abnormal when the lamp is lighted   copyir.com    Defective installation of the harness to the CIS unit CIS unit abnormality
Reference white plate dirt
CIS lighting trouble
Scanner PWB abnormality
E6-14    CIS communication trouble
When an error occurs in an access check to the CIS-ASIC on turning on the power or closing the DSFP cover   copyir.com (Retry number: 5 times) Communication trouble between the scanner PWB and the CIS-ASIC   copyir.com (Clock synchronization)    Defective installation of the harness to the CIS unit
CIS unit abnormality
Scanner PWB check
E7-01    System data trouble
While reading/writing the HDD system area data, the HDD returns an error response or no response at all for longer than 30 seconds   copyir.com    No HDD is installed on the MFP control
PWB   copyir.comHDD does not properly function   copyir.com
MFP control PWB abnormality
E7-02    Laser trouble
The BD signal from the LSU is kept OFF or ON   copyir.com When the polygon motor rotation is started and three successive BDT signals of I/O ASIC are detected after forced lighting of laser   copyir.com    The connector to the LSU or the harness in the LSU is disconnected or broken   copyir.com
The polygon motor does not rotate properly   copyir.com
The position of the laser home position sensor in the LSU is shifted   copyir.com
A proper voltage is not supplied to the power line of the laser   copyir.com
Defective lighting of the laser emitting diode
PCU PWB abnormality
MFP control ASIC PWB abnormality
E7-03    HDD trouble
Data abnormality in the HDD file management area (cluster chain corrupted) The HDD sends an error response or does not respond for 30 sec   copyir.com    The HDD is not installed properly to the MFP control PWB   copyir.com
The HDD of the MFP control PWB does not operate properly   copyir.com
MFP control ASIC PWB abnormality
E7-06    Decode error trouble
A decode error occurs in making an image   copyir.com    Garbled data in input from PCI to PM DM trouble Data are garbled in image compression/transfer   copyir.com
MFP control ASIC PWB abnormality
E7-10    CCD shading trouble (Black correction)
CCD black scan level abnormality when the copy lamp is turned off   copyir.com When the proper offset setup value is not obtained at turning on the power or CCD shading with SIM 63-2   copyir.com    Defective installation of the flat cable to the CCD unit
CCD unit abnormality
Scanner PWB abnormality
E7-11    CCD shading trouble (White correction all pixel adjustment)
The CCD white reference plate scan level abnormality when lighting the copy lamp When the proper gain setup value is not obtained at turning on the power or CCD shading with SIM 63-2   copyir.com (Retry number 256 times)    Mirror, lens, reference white plate dirt
Copy lamp lighting abnormality
Defective installation of the flat cable to the CCD unit Improper installation of the CCD unit CCD unit abnormality
Scanner PWB abnormality
E7-12    CCD shading trouble (White correction center adjustment)
The CCD white reference plate scan level abnormality when lighting the copy lamp
When the proper gain setup value is not obtained at turning on the power or CCD shading with SIM 63-2   copyir.com (Retry number 256 times)    Mirror, lens, reference white plate dirt
Copy lamp lighting abnormality
Defective installation of the flat cable to the CCD unit   copyir.com Improper installation of the CCD unit 3 CCD unit abnormality   copyir.com
Scanner PWB abnormality
E7-14    CCD communication trouble
Communication trouble between the scanner PWB and the CCD-ASIC   copyir.com (Clock synchronization) When an error occurs in the access check to the CCD-ASIC executed at turning on the power   copyir.com (Retry number 5 times)    Defective installation of the harness connected to the CCD unit
CCD unit abnormality
Scanner PWB abnormality
E7-50    LSU connection trouble
The LSU connected does not conform to the machine specifications   copyir.com When the combination of the pattern of an input port on the PCU and the pattern of a port connected to the LSU is not proper   copyir.com    LSU connection trouble
PCU PWB trouble LSU trouble
E7-55    Incompatibility check (55ppm) (Engine (PCU) detection)
An error is detected in the internal incompatibility check in the engine (PCU)   copyir.com    PCU PWB trouble or a improper PCU PWB has been installed   copyir.com
E7-56    Incompatibility check (62ppm) (Engine (PCU) detection)
An error is detected in the internal incompatibility check in the engine (PCU)   copyir.com    PCU PWB trouble or a improper PCU PWB has been installed   copyir.com
E7-57    Incompatibility check (70ppm) (Engine (PCU) detection)
Incompatibility check trouble An error is detected in the internal incompatibility check in the engine (PCU)   copyir.com    PCU PWB trouble or a improper PCU PWB has been installed   copyir.com
E7-60    Controller connection trouble
Incompatibility trouble between the controller and the engine    Improper combination of the controller PWB and the engine
E7-65    Incompatibility check (55ppm) (MFP controller detection)
An error is detected in the internal incompatibility check in the MFP control PWB   copyir.com    MFP control PWB trouble
E7-66    Incompatibility check (62ppm) (MFP controller detection
An error is detected in the internal incompatibility check in the MFP control PWB   copyir.com    MFP control PWB trouble
E7-67    Incompatibility check (70ppm) (MFP controller detection)
An error is detected in the internal incompatibility check in the MFP control PWB   copyir.com    MFP control PWB trouble
E7-80    Communication trouble between the MFP control and the scanner (MFP control detection)
Communication establishment error/ framing/ parity/ protocol error   copyir.com Follows the communication protocol specifications   copyir.com Communication error, timing abnormality of the communication data and the communication signal line   copyir.com    Defective connection of the slave unit PWB connector   copyir.com Defective harness between the slave unit PWB and the MFP control PWB   copyir.com Slave unit PWB mother board connector pin breakage   copyir.com
E7-90    MFP control-PCU communication trouble (MFP control detection)
Communication establishment error/ framing/ parity/ protocol error Follows the communication protocol specifications   copyir.com Communication error, timing abnormality of the communication data and the communication signal line    Defective connection of the slave unit PWB connector   copyir.com Defective harness between the slave unit PWB and the MFP control PWB   copyir.com Slave unit PWB mother board connector pin breakage   copyir.com
EE-EL    Auto developer adjustment trouble (Overtoner error)
Described on the toner density control design sppecifications and the change request   copyir.com When the average of 10 output values of the toner sensor (sampling data) after completion (3 min) of the auto development adjustment is smaller than 1   copyir.com5V   copyir.com    Toner density sensor trouble   copyir.com Charging voltage and developing voltage trouble   copyir.com Toner density trouble Developing unit trouble PCU PWB trouble   copyir.com
EE-EU    Auto developer adjustment trouble (Undertoner error)
Described on the toner density control design specifications and the change request   copyir.com When the average of 10 output values of the toner sensor (sampling data) after completion (3 min) of the auto development adjustment is smaller than 3   copyir.com5V   copyir.com    Toner density sensor trouble Charging voltage and developing voltage trouble Toner density trouble Developing unit trouble PCU PWB trouble
F1-00    Finisher communication trouble
An error in the communication line test after turning on the power or canceling the simulation   copyir.com Communication error with the finisher   copyir.com Follows the communication protocol specifications   copyir.com Communication error, timing abnormality of the communication data and the communication signal line    Improper connection or disconnection of the connector or harness between the machine and the finisher   copyir.com
Finisher control PWB trouble   copyir.com Control PWB (PCU) trouble   copyir.com
Malfunction caused by noises
F1-02    Finisher transport motor abnormality
When opening the shutter unit, the opening process is not completed in 1sec   copyir.com When closing the shutter unit, the closing process is not completed in 1sec   copyir.com When the tray lift unit is operating in the dangerous area, “Not closed state” of the shutter close sensor is detected   copyir.com    Motor lock Motor RPM abnormality Overcurrent to the motor Finisher control PWB trouble
F1-03    Finisher oscillation motor trouble
When opening the oscillation unit, the opening process is not completed in 1sec   copyir.com When closing the oscillation unit, the closing operation is not completed in 3sec   copyir.com When the tray lift unit is operating in the dangerous area, “Not closed state” of the oscillation unit close sensor is detected   copyir.com When controlling the oscillation unit speed, the encoder input cannot be detected within a specified time   copyir.com    Motor lock Motor RPM abnormality Overcurrent to the motor Finisher control PWB trouble
F1-08    Finisher staple shift motor trouble
When the stapler shift motor does not move from the hope position in 4sec when operating the stapler shift motor   copyir.com When the stapler shift motor does not return to the home position in 4sec when operating the stapler shift motor   copyir.com    Motor lock Motor RPM abnormality Overcurrent to the motor Finisher control PWB trouble operation   copyir.com
F1-09    Finisher load capacity sensor trouble
When the received data on performing the sensor test at turning on the power are outside the specified range   copyir.com When the detected data on calculation of the correction value are outside the specified range   copyir.com    Sensor breakage Harness disconnection Console finisher control PWB trouble
F1-10    Finisher/staple motor trouble
When the staple unit does not shift from HP within 0   copyir.com5sec in staple process   copyir.com When a stapler jam is detected and the staple motor is reversed, the staple motor does not return to HP in 0   copyir.com5sec   copyir.com    Motor lock Motor RPM abnormality Overcurrent to the motor Finisher control PWB trouble
F1-11    Finisher/pusher motor trouble
When learning the paper exit roller speed, the process is not completed in 10sec   copyir.com When controlling the paper exit roller speed, an encoder input is not detected in a specified time   copyir.com    Motor lock Motor RPM abnormality Overcurrent to the motor Finisher control PWB trouble
F1-15    Finisher tray lift motor trouble
When operating the tray lift unit, the process is not completed in 12sec   copyir.com When the tray lift unit is lifting, the tray lift unit upper limit sensor ON is detected   copyir.com When operating the tray lift unit, en encoder input is not detected in 0   copyir.com2sec   copyir.com    Motor lock Motor RPM abnormality Overcurrent to the motor Finisher control PWB trouble
F1-19    Finisher/alignment motor trouble
When operating the alignment motor, it does not move from the home position in 2sec   copyir.com When operating the alignment motor, it does not return to the home position in 2sec   copyir.com    Motor lock Motor RPM abnormality Overcurrent to the motor Finisher control PWB trouble
F1-31    Finisher saddle folding sensor trouble
When the motor rotation speed (linear velocity) at every 200msec falls below the specified level   copyir.com When moving to the home position, the home position sensor does not turn on within the specified time   copyir.com When shifting from the home position to the lead edge, the home position sensor does not turn off within the specified time   copyir.com    Sensor breakage Harness disconnection Console finisher control PWB trouble
F1-32    Finisher-saddle communication trouble
Communication error between the finisher and the saddle When the motor rotation speed (linear velocity) at every 200msec falls below the specified level   copyir.com When moving to the home position, the home position sensor does not turn on within the specified time   copyir.com When shifting from the home position to the lead edge, the home position sensor does not turn off within the specified time   copyir.com    Improper connection or disconnection of the connector and the harness between the finisher and the saddle unit   copyir.com
Finisher control PWB trouble Control PWB (PCU) trouble
Malfunction caused by noises
F1-33    Finisher/punch shift motor trouble
When operating the punch shift motor, it does not move from the home position in 4sec   copyir.com When operating the punch shift motor, it does not return to the home position in 4sec   copyir.com    Motor lock Motor RPM abnormality Overcurrent to the motor Finisher control PWB trouble
F1-34    Finisher/punch motor trouble
When learning the punch unit, it does not complete normally and does not return to the home position   copyir.com When executing punching, it does not shift from the home position in 0   copyir.com2sec, or it overruns to go into non-HP state   copyir.com When operating the punch unit, the encoder input cannot be detected within 0   copyir.com1sec   copyir.com    Motor lock Motor RPM abnormality Overcurrent to the motor Finisher control PWB trouble
F1-37    Finisher/ backup RAM trouble
When backup RAM data check sum is NG when turning on the power   copyir.com    Finisher control PWB trouble Malfunction caused by noises
F1-38    Finisher/punch backup ROM trouble
Punch unit backup RAM data are garbled   copyir.com    Punch control PWB trouble Malfunction caused by noises
F1-41    Finisher/saddle positioning plate motor trouble
The positioning motor HP sensor does not turn on within 1   copyir.com33sec after starting the motor   copyir.com The positioning motor HP sensor does not turn off within 1sec after starting the motor   copyir.com    Finisher control PWB trouble Malfunction caused by noises
F1-42    Finisher/saddle guide motor trouble
It does not return to the home position within the specified time from starting the guide motor   copyir.com The HP sensor does not turn off within the specified time when shifting from the home position to the specified position   copyir.com    Finisher control PWB trouble Malfunction caused by noises
F1-43    Finisher/saddle alignment motor trouble
When shifting to the home position, the home position sensor does not turn on   copyir.com The HP sensor does not turn off within the specified time when shifting from the home position to the specified position   copyir.com    Finisher control PWB trouble Malfunction caused by noises
F1-44    Finisher/saddle bottom staple motor trouble
The home position sensor does not turn off within the specified time after normal starting of the motor   copyir.com The home positions sensor does not turn on within the specified time after reverse starting of the motor in recovery   copyir.com    Finisher control PWB trouble Malfunction caused by noises
F1-45    Finisher/saddle front staple motor trouble
The home position sensor does not turn off within the specified time after normal starting of the motor   copyir.com The home positions sensor does not turn on within the specified time after reverse starting of the motor in recovery   copyir.com    Finisher control PWB trouble Malfunction caused by noises
F1-46    Finisher/saddle push motor trouble
When moving to the home position, the home position sensor does not turn on within the specified time   copyir.com The push lead edge sensor does not turn on within the specified time after shifting from the home position   copyir.com When shifting from the home position to the lead edge, the home position sensor does not turn off within the specified time   copyir.com The lead edge sensor does not turn off within the specified time when shifting from the lead edge position to the home position   copyir.com The motor RPM at every 50msec falls below the specified level   copyir.com The lead edge sensor does not turn on within the specified time when shifting from the home position to the lead edge position   copyir.com    Finisher control PWB trouble Malfunction caused by noises
F1-51    Finisher/saddle sensor connector connection trouble
The connector connection detection input of the guide HP sensor is off   copyir.com The connector connection detection input of the push lead edge sensor is off   copyir.com    Finisher control PWB trouble Malfunction caused by noises
F1-52    Finisher/micro switch trouble
With all cover PI (photo sensor) ON, the transport cover MS is off fort 1sec continuously from starting copying   copyir.com With all cover PI (photo sensor) ON, the front cover MS is off fort 1sec continuously from starting copying   copyir.com With all cover PI (photo sensor) ON, the paper exit cover MS is off fort 1sec continuously from starting copying   copyir.com    Finisher control PWB trouble Malfunction caused by noises
F1-60    Finisher-inserter communication trouble
Finisher/inserter communication trouble    Improper connection or disconnection of the connector and the harness between the finisher and the inserter unit
Finisher control PWB trouble   copyir.com Control PWB (PCU) trouble   copyir.com
Malfunction caused by noises
F1-61    Inserter/EEPROM trouble
Data read failure on turning on the power    EEPROM trouble Control circuit runaway due to noises
Inserter PWB EEPROM access circuit trouble
F1-62    Inserter/reverse sensor trouble
Auto adjustment failure on turning on the power    Harness disconnection   copyir.com Inserter PWB trouble   copyir.com
F2-00    Toner control sensor open
When the toner sensor output value is detected as smaller than 0   copyir.com5V or greater than 4   copyir.com5V for 3 times continuously at every 500ms after completion of the auto development adjustment   copyir.com    Connector harness trouble Connector not connected   copyir.com
F2-02    Toner supply abnormality
Toner remains in the toner bottle when undertoner is detected by the toner concentration sensor in the developing unit   copyir.com    Toner concentration sensor trouble   copyir.com Toner remaining quantity sensor trouble   copyir.com Connector harness trouble for the above sensors   copyir.com
F2-04    Improper cartridge (Life cycle error, etc   copyir.com)
An improper toner bottle is inserted   copyir.com CRUM (IC chip trouble)    IC chip trouble Improper cartridge
F2-05    CRUM error
Communication with the IC chip cannot be made   copyir.com Data write failure to the CRUM or data read failure from the CRUM occurs 3 times continuously except for toner cartridge installation detection   copyir.com    IC chip trouble Improper cartridge
F2-06    CRUM ID error
IC chip trouble    Improper cartridge
F2-31    Process control trouble (Photoconductor surface reflection rate abnormality)
Before starting process control, the drum surface is read by the image density sensor to make the sensor gain adjustment so that the output is fixed to a certain level   copyir.com Though the sensor gain is changed, the output is not fixed to a certain level   copyir.com    Image density sensor trouble
F2-32    Process control trouble (Drum marking scan trouble)
The drum marking size, density, or the number of units is improper   copyir.com    Drum marking sensor trouble
Improper connection of the harness between the PCU PWB and the drum marking sensor
The drum marking sensor is dirty   copyir.com OPC drum cleaning trouble
F2-37    Drum marking sensor gain adjustment error
Before starting process control, the drum marking area surface is read by the sensor to make the sensor gain adjustment so that the output is fixed to a certain level   copyir.com Though the sensor gain is changed, the output is not fixed to a certain level   copyir.com    Drum marking sensor trouble
Improper connection of the harness between the PCU PWB and the drum marking sensor
The drum marking sensor is dirty   copyir.com OPC drum cleaning trouble
F2-39    Process thermistor breakdown
When the input value of the process thermistor is detected as 235 or greater or 22 or smaller for 3 times continuously   copyir.com    Improper connection of the process thermistor harness   copyir.com
Process thermistor trouble
PCU PWB trouble
F2-46    Developing thermistor breakdown
When the input value of the process thermistor is detected as 244 or greater or 20 or smaller for 3 times continuously    Developing thermistor harness connection trouble
Developing thermistor harness trouble
PCU PWB trouble
F2-47    Room temperature thermistor breakdown
When the input value of the process thermistor is detected as 235 or greater or 22 or smaller for 3 times continuously   copyir.com    Improper connection of the room temperature thermistor harness   copyir.com
Room temperature thermistor trouble
PCU PWB trouble
F2-48    Developing humidity sensor break down
When the output value of the development humidity sensor is detected as 38 or smaller or 255 or greater   copyir.com The output value is the average value of 5 sampling data in the interval of 100ms   copyir.com    Developing humidity sensor harness connection trouble
Developing humidity sensor trouble
PCU PWB trouble
F3-12    Machine tray 1 lift-up trouble
PED does not turn on within the specified time   copyir.com LUD does not turn on within the specified time   copyir.com The trouble occurs 3 times continuously that the upper limit sensor does not turn on by lift-up operation for 21sec when inserting a tray or for 2sec when printing   copyir.com For the first and the second times, guide the user to pull out the tray in case of a tray size error   copyir.com    PED, LUD trouble No   copyir.com 1 tray lift-up motor trouble Improper connection of the harness of the PCU PWB, the lift-up unit, and the paper feed unit
F3-22    Machine tray 2 lift-up trouble
MCPED does not turn on within the specified time   copyir.com MCLUD does not turn on within the specified time   copyir.com The trouble occurs 3 times continuously that the upper limit sensor does not turn on by lift-up operation for 21sec when inserting a tray or for 2sec when printing   copyir.com For the first and the second times, guide the user to pull out the tray in case of a tray size error   copyir.com    MCPED, MCLUD trouble No   copyir.com 2 tray lift-up motor trouble Improper connection of the harness of the PCU PWB, the lift-up unit, and the paper feed unit
F3-32    Machine tray 3 lift-up trouble
MCPED does not turn on within the specified time   copyir.com MCLUD does not turn on within the specified time   copyir.com The trouble occurs 3 times continuously that the upper limit sensor does not turn on by lift-up operation for 10sec when inserting a tray or for 2sec when printing   copyir.com For the first and the second times, guide the user to pull out the tray in case of a tray size error   copyir.com    MCPED, MCLUD trouble No   copyir.com 3 tray lift-up motor trouble Improper connection of the harness of the PCU PWB, the lift-up unit, and the paper feed unit
F3-42    Machine tray 4 lift-up trouble
MCPED does not turn on within the specified time   copyir.com MCLUD does not turn on within the specified time   copyir.com The trouble occurs 3 times continuously that the upper limit sensor does not turn on by lift-up operation for 10sec when inserting a tray or for 2sec when printing   copyir.com For the first and the second times, guide the user to pull out the tray in case of a tray size error   copyir.com    MCPED, MCLUD trouble No   copyir.com 4 tray lift-up motor trouble   copyir.com Improper connection of the harness of the PCU PWB, the lift-up unit, and the paper feed unit   copyir.com
F4-38    38V voltage trouble
38V voltage falls or rises   copyir.com When the 38V MON signal is not turned on in 50ms after turning on the INTRP   copyir.com    Improper connection or disconnection of the connector and the harness
PCU PWB trouble Power unit trouble
F6-00    MFP control-FAX communication trouble (MFP control detection)
The booting sequence by the command line (9600bps, serial) is not completed normally   copyir.com Communication establishment error/ framing/ parity/protocol error    Defective connection of the slave unit PWB connector   copyir.com Defective harness between the slave unit PWB and the MFP control PWB   copyir.com Slave unit PWB mother board connector pin breakage   copyir.com
Slave unit ROM trouble/no ROM/ Reversed
insertion of ROM/ ROM pin breakage
F6-01    FAX Flash memory trouble (MFP control detection)
The flash memory inserted to the FAX I/F PWB could not be cleared   copyir.com    The flash memory could not be cleared   copyir.com
F6-04    FAX modem operation abnormality
The initializing process of the modem chip in the FAX PWB is not completed normally   copyir.com    SW101 in the FAX PWB tries to perform normal operation on the boot side   copyir.com
FAX PWB modem chip operation trouble
F6-20    FAX write protect cancel
The write protect jumper of the FAX interface PWB is released   copyir.com    The FAX write protect pin is set to Write Enable   copyir.com
FAX interface PWB trouble FAX PWB trouble
F6-21    Abnormal combination of the TEL/LIU PWB and the FAX soft switch
Combination error of TEL/LIU PWB and software If the destination of the installed TEL/LIU PWB differs from that of the FAX soft switch, it is judged as an error   copyir.com Or when the TEL/LIU PWB is not a new one for a new MDMC PWB   copyir.com    The destination of the installed TEL/LIU PWB differs   copyir.com The FAX PWB information (soft switch) differs   copyir.com
TEL/LIU PWB trouble
The TEL/LIU PWB is not a new one   copyir.com
F6-97    FAX-BOX incompatibility trouble
The FAX-BOX PWB is not one for the main unit   copyir.com (FAX detection) If the FAX-BOX modem controller PWB information (hard detection) is not for the main unit, it is judged as an error   copyir.com    Because the FAX-BOX modem controller PWB information (hard detection) is not for the main unit   copyir.com
F6-98    Combination error of the FAX-BOX destination information and the machine destination information
When the destination information stored in the FAX-BOX EEPROM is compared with that of the machine, and if the combination is improper, it is judged as an error   copyir.com    Because of improper combination between the destination information stored in the EEPROM on the FAX-BOX PWB and that of the machine (set with SIM 26-6)   copyir.com
F7-01    FAX board EEPROM read/write error
ACK from the EEPROM cannot be checked   copyir.com    EEPROM trouble FAX PWB EEPROM access circuit trouble
H2-00    Thermistor open/Fusing unit not installed (HL1)
Thermistor open (An input voltage of 4   copyir.com6V or above is detected   copyir.com) Fusing unit not installed    Thermistor trouble   copyir.com Control PWB trouble Improper connection of the fusing section connector   copyir.com AC power trouble   copyir.com Fusing unit not installed   copyir.com
H2-01    Thermistor open/Fusing unit not installed (HL2)
Thermistor open (An input voltage of 4   copyir.com6V or above is detected   copyir.com) Fusing unit not installed    Thermistor trouble Control PWB trouble Improper   copyir.com connection of the fusing section connector   copyir.com AC power trouble   copyir.com Fusing unit not installed   copyir.com
H2-02    Thermistor open/Fusing unit not installed (HL3)
Thermistor open (An input voltage of 4   copyir.com6V or above is detected   copyir.com) Fusing unit not installed    Thermistor trouble   copyir.com Control PWB trouble   copyir.com Improper connection of the fusing section connector   copyir.com AC power trouble   copyir.com Fusing unit not installed   copyir.com
H3-00    Fusing section high temperature trouble (HL1)
The fusing temperature exceeds 241   copyir.com5 °C   copyir.com (An input voltage of 1   copyir.com3V or less is detected   copyir.com) When fusing temperature control is started and a temperature of 242 °C is detected 3 times continuously in sampling of 250 msec interval   copyir.com (In the interval of 150ms)    Thermistor trouble Control PWB trouble Improper connection of the fusing section connector AC power trouble
H3-01    Fusing section high temperature trouble (HL2)
The fusing temperature exceeds 241   copyir.com5 °C   copyir.com (An input voltage of 1   copyir.com3V or less is detected   copyir.com) When fusing temperature control is started and a temperature of 242 °C is detected 3 times continuously in sampling of 250 msec interval   copyir.com (In the interval of 150ms)    Thermistor trouble   copyir.com Control PWB trouble   copyir.com
Improper connection of the fusing section
connector   copyir.com AC power trouble   copyir.com
H3-02    Fusing section high temperature trouble (HL3)
The fusing temperature exceeds 241   copyir.com5 °C   copyir.com (An input voltage of 1   copyir.com3V or less is detected   copyir.com) When fusing temperature control is started and a temperature of 242 °C is detected 3 times continuously in sampling of 250 msec interval   copyir.com (In the interval of 150ms)    Thermistor trouble Control PWB trouble Improper connection of the fusing section connector AC power trouble
H4-00    Fusing section low temperature trouble (HL1)
The set temperature is not reached within the specified time (normally 3 min or 5 min in the curl prevention mode) after turning on the power relay   copyir.com When the heater lamp is not turned off in 4 min after starting the warm-up operation   copyir.com When the set value of -40°C is detected for 5 times continuously in the specified interval after completion of the warm-up operation   copyir.com (In the interval of 150ms)    Thermistor trouble Heater lamp trouble
Control PWB trouble Thermostat trouble
AC power trouble Interlock switch
H4-01    Fusing section low temperature trouble (HL2)
The set temperature is not reached within the specified time (normally 3 min or 5 min in the curl prevention mode) after turning on the power relay   copyir.com When the heater lamp is not turned off in 4 min after starting the warm-up operation   copyir.com When the set value of -40°C is detected for 5 times continuously in the specified interval after completion of the warm-up operation   copyir.com (In the interval of 150ms)    Thermistor trouble Heater lamp trouble
Control PWB trouble Thermostat trouble
AC power trouble Interlock switch
H4-02    Fusing section low temperature trouble (HL3)
The set temperature is not reached within the specified time (normally 3 min or 5 min in the curl prevention mode) after turning on the power relay   copyir.com When the heater lamp is not turned off in 4 min after starting the warm-up operation   copyir.com When the set value of -40°C is detected for 5 times continuously in the specified interval after completion of the warm-up operation   copyir.com (In the interval of 150ms)    Thermistor trouble Heater lamp trouble Control PWB trouble Thermostat trouble AC power trouble Interlock switch
H5-01    5-times continuous POD notreached JAM detection
When POD1 not-reached jam is detected 5-times continuously   copyir.com POD1 jam counter is backed up and used in a print job after turning on the power   copyir.com The counter is cleared when POD1 jam does not occur in a job or when the trouble is canceled   copyir.com    The fusing jam is not canceled completely   copyir.com (Jam paper remains   copyir.com)
POD1 sensor trouble, or harness connection trouble
Fusing unit installation trouble
L1-00    Scanner feed trouble
Scanner feed is not completed within the specified time   copyir.com When MHP Soft is not detected within 2 sec after shifting the mirror base unit in the feeding direction   copyir.com    Scanner unit trouble The scanner wire is disconnected   copyir.com
L3-00    Scanner return trouble
Scanner return is not completed within the specified time   copyir.com MHPSon is not detected within 10sec after starting the mirror base unit in the return direction   copyir.com    Scanner unit trouble The scanner wire is disconnected   copyir.com
L4-01    Main motor lock detection
When it is detected for 3 times continuously in the interval of 500ms after ignoring the main motor drive for 600ms   copyir.com    Main motor trouble
Improper disconnection of the harness between the PCU PWB and the main motor Control circuit trouble
L4-02    Drum motor lock detection
The motor lock signal is detected for 1   copyir.com5sec during rotation of the drum motor   copyir.com When the motor lock signal is detected for 3 times continuously in the interval of 500ms after 900ms of rotation start   copyir.com    Drum motor trouble
Improper connection of the harness between the PCU PWB and the drum motor Control circuit trouble
L4-03    Fusing motor lock detection
When it is detected for 3 times continuously in the interval of 500ms after ignoring the fusing motor drive start for 600ms   copyir.com    Main motor troubleI
mproper connection of the harness between the PCU PWB and the fusing motor Control circuit trouble
L4-04    Developing motor lock detection
The motor lock signal is detected for 1   copyir.com5sec during rotation of the developing motor   copyir.com When the motor lock signal is detected for 3 times continuously in the interval of 500ms after 900ms of rotation start   copyir.com    Developing motor trouble
Improper connection of the harness between the PCU PWB and the developing motor   copyir.com Control circuit trouble   copyir.com
L4-06    Transfer belt separation motor trouble detection
Transfer belt separation motor trouble detection The transfer belt home position sensor ON/OFF is not detected within the specified time (4 sec) during operation of the transfer belt (separation, contact)   copyir.com    Transfer belt separation motor trouble
Improper connection of the harness between the PCU PWB and the transfer belt separation motor   copyir.com Control circuit trouble
L4-30    Controller fan motor lock detection
The motor lock signal is detected during rotation of the controller fan motor   copyir.com The motor lock signal is detected during rotation of the HDD fan motor   copyir.com    Fan motor trouble
Improper connection of the harness between the controller PWB and the fan motor   copyir.com Control circuit trouble
L4-31    Paper discharging fan trouble
When the detected value of the temperature sensor (TH_EX) in the paper exit reverse unit is greater than the specified level for 2 times continuously in the interval of 30sec   copyir.com When 100°C (value of 235) of the paper exit thermistor is detected for 3 times continuously   copyir.com (In the interval of 100ms)    Fan motor trouble
PCU PWB, harness connection between fan and motor trouble PCU circuit trouble
Thermistor (TH_EX) trouble
L6-10    Polygon motor lock detection
It is judged that the polygon motor lock signal of the LSU is not outputted   copyir.com The polygon motor lock signal is checked in an interval of 10sec after starting the polygon motor, and it is found that the olygon motor is not rotating normally   copyir.com    Polygon motor trouble
Disconnection or breakage of the LSU connector or the harness in the LSU
L8-01    No full wave signal
The full wave signal is not detected   copyir.com When the FWS signal is not varied for 120ms when supplying the power   copyir.com    Disconnection or breakage of the PCU PWB connector or the harness in the power unit
PCU PWB trouble
12V power source trouble
PF-00    RIC copy inhibit command receive
The copy inhibit command is received from the RIC (host)   copyir.com (By PPC communication standards   copyir.com)    Judged by the host   copyir.com
U1-01    FAX battery abnormality
FAX backup SRAM battery voltage fall   copyir.com When the battery capacity is less than the threshold value (fixed by the hardware), it is judged as an error   copyir.com (Insufficient capacity of the SRAM backup battery)    Battery life
Battery circuit trouble
U1-02    RTC read error (combined use as FAX, on MFP control PWB)
The read value from the RTC on the MFP control PWB is abnormal such as “EE”h   copyir.com    RTC circuit trouble
Battery voltage fall
Battery circuit trouble
U2-00    EEPROM read/write error (MFP control)
EEPROM write error (without retry) EEPROM magic number error   copyir.com    EEPROM trouble
Insertion of EEPROM which is not initialized
MFP control PWB EEPROM access circuit trouble
U2-11    Counter check sum error (MFP control)
EEPROM counter area checksum error   copyir.com (If this error occurs, the process will retrieve for effective data within 8 blocks   copyir.com)    EEPROM trouble
Control circuit runaway due to noises
MFP control PWB EEPROM access circuit trouble
U2-12    Adjustment value check sum error (MFP control)
EEPROM counter area checksum error (If this error occurs, the process will retrieve for effective data within 8 blocks   copyir.com)    EEPROM trouble
Control circuit runaway due to noises
MFP control PWB EEPROM access circuit trouble
U2-22    SRAM memory check sum error (MFP control)
SRAM check sum error when turning on the power   copyir.com (If this error occurs, initialize the one-touch dial and the FAX soft switches   copyir.com)    SRAM trouble
Control circuit runaway due to noises
MFP control PWB EEPROM access circuit trouble
U2-23    SRAM memory individual data check sum error
Check sum error for every individual data in SRAM of the MFPC section when turning on the power (If this error occurs, initialize the data related to the check sum error   copyir.com (Communication management table, sender’s information, etc   copyir.com))    SRAM trouble
Control circuit runaway due to noises
MFP control PWB EEPROM access circuit trouble
U2-50    HDD section individual data check sum error (MFP control)
Check sum error for every individual data in HDD of the MFPC section when turning on the power
(If this error occurs, initialize the data related to the check sum error   copyir.com (One-touch, group, program, etc   copyir.com))    HDD write/read error
Control circuit runaway due to noises
MFP control PWB HDD access circuit trouble
U2-80    EEPROM read/write error (Scanner)
EEPROM communication trouble (NACK detection) Retry 3 times    EEPROM trouble
Insertion of EEPROM which is not initialized
Scanner PWB EEPROM access circuit trouble
U2-81    Memory check sum error (Scanner)
When counter data sum error is detected   copyir.com    EEPROM trouble
Control circuit runaway due to noises
Scanner PWB EEPROM access circuit trouble
U2-90    EEPROM read/write error (PCU)
EEPROM communication trouble (NACK detection) Retry 3 times    EEPROM trouble
Insertion of EEPROM which is not initialized
PCU PWB EEPROM access circuit trouble
U2-91    Memory check sum error (PCU)
When POF data/counter data sum error is detected   copyir.com    EEPROM trouble
Control circuit runaway due to noises
PCU PWB EEPROM access circuit trouble
U5-30    DSPF tray lift-up trouble
Lift-up trouble is detected 5 times continuously   copyir.com    STUD/STLD trouble   copyir.com STUD does not turn on within the specified time   copyir.com STLD does not turn off within the specified time   copyir.com
U5-31    DSPF tray lift-down trouble
STLD does not turn off within the specified time   copyir.com    STUD/STLD trouble   copyir.com STUD does not turn on within the specified time   copyir.com STLD does not turn off within the specified time   copyir.com
U6-09    LCC lift motor trouble
• The upper limit sensor is not turned on within 24sec from starting the liftup motor   copyir.com • The encoder input is not made within 0   copyir.com2sec during rotation of the liftup motor   copyir.com The upper limit SW is turned on during rotation of the liftup motor   copyir.com When the above trouble occurs for 3 times continuously   copyir.com • For the first time and the second time, it is a tray size error and the user pulls the tray   copyir.com When the trouble occurs 3 time continuously that the upper limit sensor does not turn on   copyir.com    Sensor trouble LCC control PWB trouble   copyir.com Gear breakage   copyir.com Lift motor trouble   copyir.com
U6-20    LCC communication trouble
Communication trouble with the LCC   copyir.com Follows the communication protocol specifications   copyir.com Communication error, timing abnormality of the communication data and the communication signal line    Improper connection or disconnection of the connector and the harness   copyir.com Desk control PWB trouble Control PWB (PCU) trouble   copyir.com Malfunction caused by noises
U6-21    LCC transport motor trouble
The lock detection signal is detected continuously for 1sec after delay of 1sec from start of the motor   copyir.com When the motor lock detection signal is continued for 1sec after 1sec delay from starting the motor   copyir.com For the first time, it is regarded as a Jam and the machine is stopped   copyir.com When two errors are continued, it is regarded as a trouble   copyir.com    Motor lock Motor RPM abnormality Overcurrent to the motor Desk control PWB trouble
U6-22    LCC 24V power abnormality addition
24V power is not supplied to the LCC   copyir.com (The LCC 24V power is not detected for 1 sec or longer after 1 sec from power on)    Improper connection or disconnection of the connector and the harness   copyir.com
LCC control PWB trouble   copyir.com Power unit trouble   copyir.com
U7-00    RIC communication trouble
Communication error with RIC (By PPC communication standards) An error in the communication line test after turning on the power or canceling the simulation    Improper connection or disconnection of the connector and the harness   copyir.com RIC control PWB trouble   copyir.com Control PWB (MFP control) trouble   copyir.com Malfunction caused by noises   copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید