فتوکپی Canon iR1510

ایرادات دستگاهای کانون براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

E000    The error history indicates any of the following error codes 4 times: E001, E002, E003  copyir.com    Clear the error  copyir.com    1سرویس منوئل  Clear the error  copyir.com Execute ‘#4 PRINTER RESET” under ‘#7 PRINTER’ in service mode to clear the error  copyir.com; then, turn back on the power  copyir.com
E001-000    The main thermistor detects 230°C/446°F or higher for 1 sec or more  copyir.com    – The fixing film unit is faulty (thermistor short circuitسرویس منوئل   copyir.com The power supply PCB is faulty  copyir.com The DC controller PCB is faulty  copyir.com    1  copyir.com Malfunction Turn off the power; wait for 10 min, and turn it on  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com 2  copyir.com Fixing film unit Check the connector (4-pinسرویس منوئل  of the thermistor for electrical continuity: 1-2 and 3-4  copyir.com Is it 0 Ohm? YES: Replace the fixing film unit  copyir.com 3  copyir.com Power supply PCB, DC controller PCB Try replacing the power supply PCB  copyir.com Is the problem corrected? NO: Replace the DC controller PCB  copyir.com
E001-001    The sub thermistor detects 300°C/572°F or higher for 0  copyir.com2 sec or more  copyir.com    – The fixing film unit is faulty (thermistor short circuitسرویس منوئل   copyir.com The power supply PCB is faulty  copyir.com The DC controller PCB is faulty  copyir.com    1  copyir.com Malfunction Turn off the power; wait for 10 min, and turn it on  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com 2  copyir.com Fixing film unit Check the connector (4-pinسرویس منوئل  of the thermistor for electrical continuity: 1-2 and 3-4  copyir.com Is it 0 Ohm? YES: Replace the fixing film unit  copyir.com 3  copyir.com Power supply PCB, DC controller PCB Try replacing the power supply PCB  copyir.com Is the problem corrected? NO: Replace the DC controller PCB  copyir.com
E002-000    During printing, the main thermistor detects 0°C/32°F or lower for 1 sec or more continuously  copyir.com About 10 sec or later after power-on/start of printing, the main thermistor detects less than 120°C/248°F for 1 sec or more continuously  copyir.com    – The fixing film unit is faulty (main thermistor fault, sub thermistor fault, thermal fuse blow, fixing heater faultسرویس منوئل   copyir.com The power supply PCB is faulty  copyir.com The DC controller PCB is faulty  copyir.com    1  copyir.com Malfunction Turn off the power; wait for 10 min, and turn on the power  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com 2  copyir.com Wiring Is the wiring from the DC controller PCB to the fixing film unit normal? NO: Correct the wiring  copyir.com 3  copyir.com Fixing film unit Try replacing the fixing film unit  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com 4  copyir.com Power supply PCB, DC controller PCB Try replacing the power supply PCB  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com NO: Replace the DC controller PCB  copyir.com
E002-001    After power-on/start of printing, the reading of the main thermistor does not reach the target value -15°C/11°F or higher within 75 sec  copyir.com About 10 sec or later after the heater is supplied with power, the sub thermistor detects less than 75°C/167°F for 2 sec or more continuously  copyir.com    – The fixing film unit is faulty (main thermistor fault, sub thermistor fault, thermal fuse blow, fixing heater faultسرویس منوئل   copyir.com The power supply PCB is faulty  copyir.com The DC controller PCB is faulty  copyir.com    1  copyir.com Malfunction Turn off the power; wait for 10 min, and turn on the power  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com 2  copyir.com Wiring Is the wiring from the DC controller PCB to the fixing film unit normal? NO: Correct the wiring  copyir.com 3  copyir.com Fixing film unit Try replacing the fixing film unit  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com 4  copyir.com Power supply PCB, DC controller PCB Try replacing the power supply PCB  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com NO: Replace the DC controller PCB  copyir.com
E003    During printing, the main thermistor detects less than 120°C/248°F for 1 sec or more continuously  copyir.com    – The fixing film unit is faulty (main thermistor fault, thermal fuse blow, fixing heater faultسرویس منوئل   copyir.com The power supply PCB is faulty  copyir.com The DC controller PCB is faulty  copyir.com    1  copyir.com Malfunction Turn off the power; wait for 10 min, and turn on the power  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com 2  copyir.com Wiring Is the wiring from the DC controller PCB to the fixing film unit normal? NO: Correct the wiring  copyir.com 3  copyir.com Fixing film unit Try replacing the fixing film unit  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com 4  copyir.com Power supply PCB, DC controller PCB Try replacing the power supply PCB  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com NO: Replace the DC controller PCB  copyir.com
E100    About 1  copyir.com5 sec after the scanner drive signal output, the BDI* signal is not detected 3 times or more for 1  copyir.com0 sec  copyir.com While the laser is ON, the BD signal cycle is not as indicated for 0  copyir.com5 or more continuously  copyir.com    – The laser driver/BD PCB is faulty (laser activation failure, BD detection faultسرویس منوئل   copyir.com The DC controller PCB is faulty  copyir.com The image processor PCB is faulty  copyir.com    1  copyir.com Wiring Is the wiring from the DC controller PCB to the laser scanner unit normal? NO: Correct the wiring 2  copyir.com Laser scanner unit Try replacing the laser scanner unit  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com 3  copyir.com DC controller PCB, Image processor PCB Try replacing the DC controller PCB  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com NO: Replace the image processor PCB  copyir.com
E110    The scanner fails to reach the target speed of rotation 10 sec after the laser scanner motor reaches constant speed state  copyir.com    – The laser scanner motor is faulty  copyir.com The DC controller PCB is faulty  copyir.com    1  copyir.com Laser scanner unit, DC controller PCB Try replacing the laser scanner unit  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com NO: Replace the DC controller PCB  copyir.com
E805    While the fan is rotating, fan lock state is detected for 10 sec or more continuously  copyir.com    – The fan is faulty  copyir.com The DC controller PCB is faulty  copyir.com The image processor PCB is faulty  copyir.com    1  copyir.com Foreign matter Is there any foreign matter that hinders the rotation of the heat discharge fan? YES: Remove the foreign matter  copyir.com 2  copyir.com Wiring, Connection Are the wiring and connection (connectorsسرویس منوئل  of the fan normal? NO: Correct them  copyir.com 3  copyir.com Fan Try replacing the fan  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com 4  copyir.com DC controller PCB/Image processors PCB Try replacing the DC controller PCB  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com NO: Replace the image processor PCB  copyir.com
E810    The case that the toner bottle is detected, but not the cartridge  copyir.com    – The DC controller PCB is faulty  copyir.com The cartridge is faulty  copyir.com    1  copyir.com High-voltage contact (between machine and the developing unitسرویس منوئل  Is the high-voltage spring used to supply high voltage to the developing unit soild? YES: Clean it  copyir.com 2  copyir.com High-voltage contact (between high-voltage spring and DC controller PCB; J207سرویس منوئل  Is the connection between the high-voltage spring and the DC controller PCB(J207سرویس منوئل  normal? NO: Correct the connection  copyir.com If the problem cannot be corrected, replace the faulty part  copyir.com 3  copyir.com Developing unit, DC controller PCB Replace the developing unit  copyir.com Is the problem corrected? YES: End  copyir.com NO: Replace the DC controller PCB  copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید