کانون Canon iRC4580

ایرادات دستگاهای کانون براساس کد می باشد شرکت کپی ایران در نظر داردتمامی سرویس منالها و رفع ایرادادت را در اختیار شما عزیزان قرار دهد

 

 

E000-0001    Insufficient temperature rise of fixing unit when power is turned ON
When the temperature of the fixing belt main thermistor failed to reach 50 deg C within 120 sec  copyir.com after the fixing belt temperature regulation has started    Check for broken or disconnected heater wires  copyir.com Checking Disconnection of the Connector in the Thermistor Wiring  copyir.com Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the fixer  copyir.com Replace the IH power supply PCB and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E000-0101    Insufficient temperature rise of fixing unit when power is turned ON
When the temperature of the pressure belt main thermistor failed to reach 50 deg C within 120 sec  copyir.com after the pressure belt temperature regulation has started    Check for broken or disconnected heater wires  copyir.com Replace the fixing belt unit  copyir.com Checking Disconnection of the Connector in the Thermistor Wiring  copyir.com Replace the fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E001-0001    Abnormally high temperature rise of fixing unit (circuit trouble)
When the fixing belt main thermistor has detected a high temperature (ASIC detection)    Check the connection of the connector in the thermistor wiring (wirepinching, disconnection)  copyir.com Replace the fixing unit  copyir.com Replace the IH unit, halogen heater, fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E001-0002    Abnormally high temperature rise of fixing unit (circuit trouble)
When fixing sub-thermistor 1 has detected a high temperature (ASIC detection)    Check the connection of the connector in the thermistor wiring (wirepinching, disconnection)  copyir.com Replace the fixing unit  copyir.com Replace the IH unit, halogen heater, fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E001-0003    Abnormally high temperature rise of fixing unit (circuit trouble)
When fixing sub-thermistor 2 has detected a high temperature (ASIC detection)    Check the connection of the connector in the thermistor wiring (wirepinching, disconnection)  copyir.com Replace the fixing unit  copyir.com Replace the IH unit, halogen heater, fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E001-0101    Abnormally high temperature rise of fixing unit (circuit trouble)
When pressure main thermistor has detected a high temperature (ASIC detection)    Check the connection of the connector in the thermistor wiring (wirepinching, disconnection)  copyir.com Replace the fixing unit  copyir.com Replace the IH unit, halogen heater, fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E001-0102    Abnormally high temperature rise of fixing unit (circuit trouble)
When pressure sub-thermistor 1 has detected a high temperature (ASIC detection)    Check the connection of the connector in the thermistor wiring (wirepinching, disconnection)  copyir.com Replace the fixing unit  copyir.com Replace the IH unit, halogen heater, fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E001-0103    Abnormally high temperature rise of fixing unit (circuit trouble)
When pressure sub-thermistor 2 has detected a high temperature (ASIC detection)    Check the connection of the connector in the thermistor wiring (wirepinching, disconnection)  copyir.com Replace the fixing unit  copyir.com Replace the IH unit, halogen heater, fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E002-0002    Insufficient temperature rise of fixing unit
When the fixing main thermistor fails to reach 80 deg C within the prescribed period of time after reaching 50 deg C during warm-up    Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E002-0003    Insufficient temperature rise of fixing unit
When the fixing main thermistor fails to reach 110 deg C within the prescribed period of time after reaching 80 deg C during warm-up    Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E002-0004    Insufficient temperature rise of fixing unit
When the fixing main thermistor fails to reach 130 deg C within the prescribed period of time after reaching 110 deg C during warm-up    Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E002-0005    Insufficient temperature rise of fixing unit
When the fixing main thermistor fails to reach 150 deg C within the prescribed period of time after reaching 130 deg C during warm-up    Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E002-0006    Insufficient temperature rise of fixing unit
When the fixing main thermistor fails to reach 170 deg C within the prescribed period of time after reaching 150 deg C during warm-up    Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E002-0101    Insufficient temperature rise of fixing unit
When the pressure main thermistor fails to reach 80 deg C within the prescribed period of time after reaching 50 deg C during warm-up    Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E002-0102    Insufficient temperature rise of fixing unit
When the pressure main thermistor fails to reach 100 deg C within the prescribed period of time after reaching 80 deg C during warm-up    Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E003-0001    Fixing unit low temperature trouble
When the fixing main thermistor has detected a temperature below 130 deg C for the prescribed period of time after standby    Checking Disconnection of the Connector in the Thermistor Wiring  copyir.com Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR
E003-0002    Fixing unit low temperature trouble
When the pressure main thermistor has detected a temperature below 50 deg C for the prescribed period of time after standby    Checking Disconnection of the Connector in the Thermistor Wiring  copyir.com Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the fixer and AC driver PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR
E004-0101    Fixing unit protection circuit trouble
When there is a short-circuit detection error in the halogen heater (ASIC detection)    Check the connection of the J114 jack of the AC driver PCB, and replace the AC driver PCB (triac short)  copyir.com Replace the Pressure heater  copyir.com Replace the Fixing unit  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com
E004-0201    Fixing unit protection circuit trouble
When the difference in temperature between the front and back of the fixing belt is higher than the rating    Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com
E004-0201    Fixing unit protection circuit trouble
When the difference in temperature between the front and back of the fixing belt is higher than the rating    Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com
E004-0202    Fixing unit protection circuit trouble
When the difference in temperature between the center and front of the fixing belt is higher than the rating    Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com
E004-0203    Fixing unit protection circuit trouble
When the difference in temperature between the center and back of the fixing belt is higher than the rating    Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com
E004-0204    Fixing unit protection circuit trouble
When the difference in temperature between the front and back of the pressure belt is higher than the rating    Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com
E004-0205    Fixing unit protection circuit trouble
Thermistor temperature difference error (combination unknown)    Replace the fixing belt unit  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com
E004-0301    Fixing unit protection circuit trouble
When an overcurrent has been detected in the IH power supply PCB    Replace the IH power supply PCB  copyir.com Replace the fixing belt unit  copyir.com
E004-0401    Fixing unit protection circuit trouble
13 V trouble error    Check the connection of the connectors of the relay PCB, the IH power supply, the fixing thermoswitch, and replace the fixing unit (fixing thermoswitch OFF), the relay PCB, and the IH power PCB (blowout of the FU261)  copyir.com In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E004-0501    Fixing unit protection circuit trouble
Fixing main thermistor or fixing sub-thermistor 1 or 2 connection error    Check the connections of the fixing belt unit connectors  copyir.com Replace the fixing belt unit  copyir.com
E004-0502    Fixing unit protection circuit trouble
Pressure main thermistor or pressure sub-thermistor 1 or 2 connection error    Check the connections of the pressure belt unit connectors  copyir.com Replace the pressure belt unit  copyir.com
E004-0601    Fixing unit protection circuit trouble
IH power supply ID error    Check the connection of the connectors of the IH power supply PCB J1009, the DC controller PCB 2 (MAISY) J109, and the relay PCB connector  copyir.com In the case of not being locked after turning ON the motor
E004-0701    Fixing unit protection circuit trouble
Relay OFF status error    Replace the relay PCB  copyir.com
E007-0001    Fixing belt or pressure belt deviation trouble
Fixing belt deviation trouble (trouble in top belt displacement or in belt deviation sensor)    Replace the fixing unit  copyir.com
E007-0002    Fixing belt or pressure belt deviation trouble
Pressure belt deviation trouble (trouble in bottom belt push-off or in belt deviation sensor)    Replace the fixing unit  copyir.com
E007-0101    Fixing belt or pressure belt deviation trouble
Fixing belt home position detection error    Replace the fixing belt HP sensor  copyir.com Replace the fixing deviation control motor, DC controller PCB 2 (MAISY) and fixing unit  copyir.com
E007-0102    Fixing belt or pressure belt deviation trouble
Pressure belt home position detection error    Replace the pressure belt HP sensor  copyir.com Replace the pressure deviation control motor, DC controller PCB 2 (MAISY) and fixing unit  copyir.com
E007-0201    Fixing belt or pressure belt deviation trouble
Belt push-off temporary escape mode error    Occurs when the belt deviation is not eliminated within 1 minute in the belt push-off temporary escape mode  copyir.com
E007-9991    Fixing belt or pressure belt deviation trouble
Top belt deviation control timeout error    Occurs when operation was not performed normally when COPIER > FUNCTION > FIXING > FX-UHP-S was executed  copyir.com
E007-9992    Fixing belt or pressure belt deviation trouble
Bottom belt deviation control timeout error    Occurs when operation was not performed normally when COPIER > FUNCTION > FIXING > FX-LHP-S was executed  copyir.com
E008-0001    Fixing unit end-of-life detection error
Fixing unit end-of-life detection error    Occurs when the fixing unit end-of-life is detected or when the belt pushoff temporary escape mode was executed but normal operation was not restored  copyir.com
E009-0500    Pressure belt pressure release error
Pressure belt unit pressure release HP search error    Replace the fixing pressure release HP sensor  copyir.com Replace the fixing pressure motor  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com
E009-0501    Pressure belt pressure release error
Pressure belt unit pressure release timeout error    Replace the fixing pressure release HP sensor  copyir.com Replace the fixing pressure motor  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com
E009-0502    Pressure belt pressure release error
Pressure belt unit pressure timeout error    Replace the fixing pressure release HP sensor  copyir.com Replace the fixing pressure motor  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com
E012-0001    Drum ITB motor trouble
Drum ITB motor fails to run  copyir.com    Replace the drumITB moter  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com Replace the DCDC converter  copyir.com
E012-0002    Drum ITB motor trouble
Drum ITB motor runs but then stops running  copyir.com    Replace the drumITB moter  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com Replace the DCDC converter  copyir.com
E012-0003    Drum ITB motor trouble
When the drum ITB motor fails to stop    Replace the drumITB moter  copyir.com Replace the DC controller PCB 2 (MAISY)  copyir.com Replace the DCDC converter  copyir.com
E014-0001    Fixing motor error
Drum Unit / Faulty Connection of the Toner Receptacle    Replace the drumITB moter  copyir.com Replace the fixing moter  copyir.comReplace the DCDC converterAi38VAj  copyir.com Replace the fixing belt unit  copyir.com
E014-0001    Fixing motor error
Drum Unit / Faulty Connection of the Toner Receptacle    Replace the drumITB moter  copyir.com Replace the fixing moter  copyir.comReplace the DCDC converterAi38VAj  copyir.com Replace the fixing belt unit  copyir.com
E014-0002    Fixing motor error
When the lock was disengaged after the motor was locked    Replace the drumITB moter  copyir.com Replace the fixing moter  copyir.comReplace the DCDC converterAi38VAj  copyir.com Replace the fixing belt unit  copyir.com
E020-xx20    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
ATR sensor trouble or a broken/disconnected wire  copyir.com The drum unit is not installed properly or there is trouble in the unit  copyir.com    Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com
E020-xx24    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
SALT sensor trouble or a broken/disconnected wire  copyir.com There is trouble in the drum unit  copyir.com    Replace the SALT sensor (clean it)  copyir.com Check the drum unit connections  copyir.com Replace the drum unit  copyir.com
E020-xx25    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
SALT sensor trouble or a broken/disconnected wire  copyir.com There is trouble in the drum unit  copyir.com Deterioration in ITB  copyir.com    Replace the SALT sensor (clean the sensor window)  copyir.com Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com Replace the ITB (clean it)  copyir.com
E020-xx30    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
ATR sensor trouble or a broken/disconnected wire  copyir.com Incorrect setting of ATR sensor operation values  copyir.com The drum unit is not installed properly or there is trouble in the unit  copyir.com    Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com
E020-xx34    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
Sample images drawn by ATR control are not created  copyir.com SALT sensor trouble or a broken/disconnected wire  copyir.com There is trouble in the drum unit  copyir.com Deterioration in ITB  copyir.com    Replace the SALT sensor (clean the sensor window)  copyir.com Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com Replace the ITB (clean it)  copyir.com
E020-xx35    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
SALT sensor trouble or a broken/disconnected wire    Replace the SALT sensor (clean it)  copyir.com
E020-xx40    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
Incorrect setting of ATR sensor operation values  copyir.com ATR sensor trouble or a broken/disconnected wire  copyir.com The drum unit is not installed properly (the copier cannot detect the drum unit) or there is trouble in the unit  copyir.com    Replace the SALT sensor (clean it)  copyir.com Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com
E020-xx50    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
Incorrect developer density operation value which was set when the new drum unit was installed    Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com
E020-xx60    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
Incorrect developer density target value which was set when the new drum unit was installed (value is extremely low)    Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com
E020-xx70    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
Incorrect developer density target value which was set when the new drum unit was installed (value is extremely low)    Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com
E020-xx80    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
Density value is extremely high for the ITB surface reflectivity when the new drum unit was installed  copyir.com SALT sensor trouble  copyir.com    Replace the SALT sensor (clean the sensor window)  copyir.com Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com Replace the ITB (clean it)  copyir.com
E020-xx81    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
Density value is extremely low for the ITB surface reflectivity when the new drum unit was installed  copyir.com SALT sensor trouble  copyir.com Dirty ITB  copyir.com    Replace the SALT sensor (clean the sensor window)  copyir.com Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com Replace the ITB (clean it)  copyir.com
E020-xx83    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
Trouble in detected ITB surface reflectivity rate (value is extremely high)    Replace the ITB (clean it)  copyir.com
E020-xxA0    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
Measured value of the detected developer density is extremely low  copyir.com Trouble in the ATR sensor  copyir.com Trouble in the drum unit  copyir.com    Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com
E020-xxB0    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
T/D ratio has dropped due to the drum unit end-of-life  copyir.com Broken or disconnected wire in the ATR sensor  copyir.com    Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com
E020-xxB2    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
T/D ratio is extremely high compared with when the new drum unit was installed  copyir.com    Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com
E020-xxB2    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
T/D ratio is extremely high compared with when the new drum unit was installed  copyir.com    Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com
E020-xxC0    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
Trouble in the supply of the toner from the toner cartridge to the developer  copyir.com Too much toner is supplied to the developer  copyir.com Broken or disconnected wire in the ATR sensor  copyir.com    Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com
E020-xxD0    Concerning the first two digits of the details code in xx12 to xxD0 xx=01: Y xx=02: M xx=03: C xx=04: Bk
No toner is supplied from the toner cartridge to the developer  copyir.com TCRG motor fails to run  copyir.com An empty cartridge is being used  copyir.com The toner supply port of the drum unit is damaged  copyir.com Broken or disconnected wire in the ATR sensor  copyir.com    Replace the toner cartridge motor  copyir.com Replace the drum unit (check its connections)  copyir.com
E032-0001    NE controller counter operation failure
When the counter function of the NE controller does not work    Check the cable connections  copyir.com
E110-0110    Laser scanner motor running trouble
Trouble in the running of the laser scanner motor for Y    Replace the laser scanner (Y) and the DC controller PCB 1 (IMG)  copyir.com
E110-0210    Laser scanner motor running trouble
Trouble in the running of the laser scanner motor for M    Replace the laser scanner (M) and the DC controller PCB 1 (IMG)  copyir.com
E110-0310    Laser scanner motor running trouble
Trouble in the running of the laser scanner motor for C    Replace the laser scanner (C) and the DC controller PCB 1 (IMG)  copyir.com
E110-0410    Laser scanner motor running trouble
Trouble in the running of the laser scanner motor for Bk    Replace the laser scanner (Bk) and the DC controller PCB 1 (IMG)  copyir.com
E193-0001    Initializing error of the image ASIC on the DC controller PCB 2 (IMG)    Replace the DC controller PCB 2 (IMG)  copyir.com
E202-0001    1st mirror stand HP detection trouble
The 1st mirror stand fails to move tTransparency even when it retracts  copyir.com    Replace the optical system HP sensor, optical system motor and reader controller PCB  copyir.com
E202-0002    1st mirror stand HP detection trouble
The 1st mirror stand fails to move from HP even when it advances  copyir.com    Replace the optical system HP sensor, optical system motor and reader controller PCB  copyir.com
E225-0001    Exposure lamp lighting trouble
Light quantity of the exposure lamp has dropped  copyir.com    Clean the white plate  copyir.com Replace the exposure lamp  copyir.com
E227-0001    Reader unit power supply error
When the 24 V port is OFF when the power is turned ON  copyir.com    Disconnect and re-connect the power connector  copyir.com Replace the power supply
E227-0002    Reader unit power supply error
When the 24 V port is OFF when a job is started  copyir.com    Disconnect and re-connect the power connector  copyir.com Replace the power supply
E227-0003    Reader unit power supply error
When the 24 V port is OFF when a job is finished  copyir.com    Disconnect and re-connect the power connector  copyir.com Replace the power supply
E227-0004    Reader unit power supply error
When the 24 V port is OFF during load drive  copyir.com    Disconnect and re-connect the power connector  copyir.com Replace the power supply
E240-0000    Error in communication between main controller and DC controller
Serial communication error    Check the connector connections  copyir.com Check the DC controller PCB (MAISY)  copyir.com Replace the No  copyir.com1 main controller circuit  copyir.com
E240-0002    Error in communication between main controller and DC controllerWhen the response from the DC controller does not arrive within the prescribed period of time during printing    Check the connector connections  copyir.com Check the DC controller PCB (MAISY)  copyir.com Replace the No  copyir.com1 main controller circuit  copyir.com
E248-0001    Defective EEPROM on reader controller PCB
Error when the power of the reader controller EEPROM is turned ON    Replace the reader controller PCB  copyir.com
E248-0002    Defective EEPROM on reader controller PCB
Error when data is written into the reader controller EEPROM    Replace the reader controller PCB  copyir.com
E248-0003    Defective EEPROM on reader controller PCB
Reader controller EEPROM check error or error when data is read after it was written    Replace the reader controller PCB  copyir.com
E315-000e    Image data trouble
Damaged data (trouble in memory or HDD) Software decoding error    Replace the image memory (SDRAM) or HDD  copyir.com
E351-0000    Main controller PCB error
When a communication error has occurred in the main controller PCB at startup    Check the connections between the main controller PCB and main controller PCB (sub)  copyir.com Replace the main controller PCB  copyir.com Replace the main controller PCB (sub)  copyir.com
E400-0001    Feeder communication error
Checksum error    Check the connections between the ADF controller PCB and main controller PCB (sub)  copyir.com Replace the ADF controller PCB  copyir.com Replace the main controller PCB (sub)  copyir.com
E400-0002    Feeder communication error
Reception status error    Check the connections between the ADF controller PCB and main controller PCB (sub)  copyir.com Replace the ADF controller PCB  copyir.com Replace the main controller PCB (sub)  copyir.com
E400-0003    Feeder communication error
Reception interrupt error    Check the connections between the ADF controller PCB and main controller PCB (sub)  copyir.com Replace the ADF controller PCB  copyir.com Replace the main controller PCB (sub)  copyir.com
E402    Transport motor error
The transport motor (M2) fails to run  copyir.com Defective transport motor clock sensor (SR1)    When the transport motor encoder pulse is not detected even when 0  copyir.com3 sec  copyir.com has elapsed after the signal to drive the DF transport motor was set to ON
E413-0001    Pressure motor trouble
Pressure HP sensor OPEN    Replace the pressure motor  copyir.com
E413-0002    Pressure motor trouble
Pressure HP sensor CLOSE    Replace the pressure motor  copyir.com
E490-0001    Wrong model error
When the feeder of another model has been detected    Connect the feeder for this unit  copyir.com
E500-0001    Finisher communication error
When trouble in the prescribed number of times or in the prescribed period of time has been detected during communication between the copier itself and finisher    Check the connections between the DC controller PCB and finisher controller PCB  copyir.com Replace the finisher controller PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB  copyir.com
E503-0002    Saddle communication error
When communication with the saddle stitcher is interrupted    – Check the connections between the saddle stitcher controller PCB and finisher controller PCB  copyir.com – Replace the saddle stitcher controller PCB and finisher controller PCB  copyir.com
E505-0001    Finisher backup memory error
When the checksum value calculated by the CPU differs from the checksum values of the data held inside the RAM    Replace the finisher controller PCB  copyir.com
E505-0002    Finisher backup memory error
When the verify processing is not completed even after 2000 ms have elapsed during data writing    Replace the finisher controller PCB  copyir.com
E514-8001    Bundling (forward rotation direction) error
When the trailing edge fails to leave the trailing edge assist home position even when the trailing edge assist motor has been driven for 3 sec  copyir.com    Replace the trailing edge assist motor (M109) and trailing edge assist home position sensor (PI109)  copyir.com
E514-8002    Bundling (forward rotation direction) error
When the trailing edge fails to return to the trailing edge assist home position even when the trailing edge assist motor has been driven for 3 sec  copyir.com    Replace the trailing edge assist motor (M109) and trailing edge assist home position sensor (PI109)  copyir.com
E520-0001    Offset error
When the offset HP sensor fails to turn ON even though the offset motor was driven for 1000 ms toward the HP sensor approach side while the motor was running    – Check the offset HP sensor connectors  copyir.com – Check the offset motor connectors  copyir.com – Replace the offset HP sensor  copyir.com – Replace the offset motor  copyir.com – Replace the finisher controller PCB  copyir.com
E520-0002    Offset error
When the offset HP sensor fails to turn OFF even though the offset motor was driven for 1000 ms toward the HP sensor escape side while the motor was running    – Check the offset HP sensor connectors  copyir.com – Check the offset motor connectors  copyir.com – Replace the offset HP sensor  copyir.com – Replace the offset motor  copyir.com – Replace the finisher controller PCB  copyir.com
E530-8001    Alignment error
When the alignment plate fails to leave the alignment plate front home position sensor position even when the alignment plate front motor was driven for 4 sec  copyir.com    Replace the alignment plate front motor (M103) and alignment plate front home position sensor (PI106)  copyir.com
E530-8002    Alignment error
When the alignment plate fails to return to the alignment plate front home position sensor position even when the alignment plate front motor was driven for 4 sec  copyir.com    Replace the alignment plate front motor (M103) and alignment plate front home position sensor (PI106)  copyir.com
E531-0001    Stapler error
When the stapler unit failed to leave the stapler home position even though 400 ms elapsed since the stapler operation started    – Check the stapler unit connectors  copyir.com – Replace the stapler unit  copyir.com – Replace the finisher controller PCB  copyir.com
E531-0002    Stapler error
When the stapler unit left the stapler home position but then failed to reach the stapler home position even though 400 ms elapsed since the stapler operation started  copyir.com When the unit failed to reach the stapler home position within 400 ms even after operation in the reverse direction  copyir.com    – Check the stapler unit connectors  copyir.com – Replace the stapler unit  copyir.com – Replace the finisher controller PCB  copyir.com
E531-8001    Stapler error
When the stapler fails to leave the stapler home position even though the stapler motor was driven for 0  copyir.com5 sec  copyir.com    Replace the stapler motor (M111) and stapler home position detection sensor (PI50)  copyir.com
E531-8002    Stapler error
When the stapler fails to return to the stapler home position even though the stapler motor was driven for 0  copyir.com5 sec  copyir.com    Replace the stapler motor (M111) and stapler home position detection sensor (PI50)  copyir.com
E535-8001    Oscillation error
When the stapler fails to leave the oscillation home position even though the oscillator motor was driven for 3 sec  copyir.com    Replace the oscillator motor (M106) and oscillation home position sensor (PI105)  copyir.com
E535-8002    Oscillation error
Occurs when the oscillation guide close switch fails to be set to ON even when the oscillator motor is run in the reverse direction for 1 sec  copyir.com    Replace the oscillator motor (M106) and oscillation home position sensor (PI105)  copyir.com
E537-8001    Front alignment error
When the alignment plate fails to leave the alignment plate back home position sensor position even though the alignment plate back motor was driven for 4 sec  copyir.com    Replace the alignment plate back motor (M104) and alignment plate back home position sensor (PI107)  copyir.com
E537-8002    Front alignment error
When the alignment plate fails to return to the alignment plate back home position sensor position even though the alignment plate back motor was driven for 4 sec  copyir.com    Replace the alignment plate back motor (M104) and alignment plate back home position sensor (PI107)  copyir.com
E540-0001    Tray up/down error
When the sheet level could not be detected even though the standard tray was operated    – Check the standard tray HP sensor connectors  copyir.com – Check the standard tray clock sensor connectors  copyir.com – Check the standard tray shift motor connectors  copyir.com – Replace the standard tray HP sensor  copyir.com – Replace the standard tray clock sensor  copyir.com – Replace the standard tray shift motor  copyir.com – Replace the finisher controller PCB  copyir.com
E540-0003    Tray up/down error
When the sensor is not reached even after 3000 ms when the standard tray was operated    – Check the standard tray HP sensor connectors  copyir.com – Check the standard tray clock sensor connectors  copyir.com – Check the standard tray shift motor connectors  copyir.com – Replace the standard tray HP sensor  copyir.com – Replace the standard tray clock sensor  copyir.com – Replace the standard tray shift motor  copyir.com – Replace the finisher controller PCB  copyir.com
E540-0005    Tray up/down error
When the encoder clock signal of the standard tray is not detected for 2 or more times even after 300 ms when the standard tray was operated    – Check the standard tray HP sensor connectors  copyir.com – Check the standard tray clock sensor connectors  copyir.com – Check the standard tray shift motor connectors  copyir.com – Replace the standard tray HP sensor  copyir.com – Replace the standard tray clock sensor  copyir.com – Replace the standard tray shift motor  copyir.com – Replace the finisher controller PCB  copyir.com
E540-8001    Tray up/down error
– When the tray fails to return to the home position even when the 1st tray shift motor has been driven for 20 sec  copyir.com – When the tray fails to move to another area even when the 1st tray shift motor has been driven for 4 sec  copyir.com    – Check the 1st tray shift area sensor connectors  copyir.com – Replace the 1st tray shift area sensor  copyir.com – Replace the 1st tray shift motor (M107)
E540-8002    Tray up/down error
When a danger area is reached before the sheet level is detected by the 1st tray sheet level detection sensor during the sheet level detection operation – When a discontinuous area was detected during the tray operation    – Check the 1st tray shift area sensor connectors  copyir.com – Replace the 1st tray shift area sensor  copyir.com – Replace the 1st tray shift motor (M107)
E540-8003    Tray up/down error
When the input of the clock signal could not be detected within 0  copyir.com2 sec  copyir.com during the operation of the 1st tray shift motor    – Check the 1st tray shift area sensor connectors  copyir.com – Replace the 1st tray shift area sensor  copyir.com – Replace the 1st tray shift motor (M107)
E540-8004    Tray up/down error
When the input of the clock signal could not be detected within 0  copyir.com2 sec  copyir.com during the operation of the 1st tray shift motor    – Check the 1st tray shift area sensor connectors  copyir.com – Replace the 1st tray shift area sensor  copyir.com – Replace the 1st tray shift motor (M107)
E540-8005    Tray up/down error
When the lock detection signal was set to OFF 150 ms after the lock detection signal was set to ON    – Check the 1st tray shift area sensor connectors  copyir.com – Replace the 1st tray shift area sensor  copyir.com – Replace the 1st tray shift motor (M107)
E540-8006    Tray up/down error
When the lock detection signal could not be set to ON within 1 sec  copyir.com after the start of the 1st tray shift motor drive    – Check the 1st tray shift area sensor connectors  copyir.com – Replace the 1st tray shift area sensor  copyir.com – Replace the 1st tray shift motor (M107)
E540-8007    Tray up/down error
When the lock detection signal fails to go OFF when the 1st tray shift motor is stopped    – Check the 1st tray shift area sensor connectors  copyir.com – Replace the 1st tray shift area sensor  copyir.com – Replace the 1st tray shift motor (M107)
E542-8001    Tray shift error
When the tray fails to return to the home position even when the 2nd tray shift motor has been driven for 20 sec  copyir.com – When the tray fails to move to another area even when the 2nd tray shift motor has been driven for 4 sec  copyir.com    – Check the 2nd tray shift area sensor board connectors  copyir.com – Replace the 2nd tray shift area sensor board  copyir.com – Replace the 2nd tray shift motor (M108)  copyir.com
E542-8002    Tray shift error
– When the upper limit area is reached before the sheet level is detected by the 2nd tray sheet level detection sensor 1 during a sheet level detection operation – When a discontinuous area was detected during the tray operation – When the fact that the area ahead of the 2nd tray sheet level detection sensor 2 has been reached is detected before the sheet level is detected by the 2nd tray sheet level detection sensor 2 during an escape operation    – Check the 2nd tray shift area sensor board connectors  copyir.com – Replace the 2nd tray shift area sensor board  copyir.com – Replace the 2nd tray shift motor (M108)  copyir.com
E542-8004    Tray shift error
When the input of the clock signal could not be detected within 0  copyir.com2 sec  copyir.com while the 2nd tray shift motor was running    – Check the 2nd tray shift area sensor board connectors  copyir.com – Replace the 2nd tray shift area sensor board  copyir.com – Replace the 2nd tray shift motor (M108)  copyir.com
E542-8005    Tray shift error
When the lock detection signal was set to OFF 150 ms after the lock detection signal was set to ON    – Check the 2nd tray shift area sensor board connectors  copyir.com – Replace the 2nd tray shift area sensor board  copyir.com – Replace the 2nd tray shift motor (M108)  copyir.com
E542-8006    Tray shift error
When the lock detection signal could not be set to ON within 1 sec  copyir.com after the 2nd tray shift motor started driving    – Check the 2nd tray shift area sensor board connectors  copyir.com – Replace the 2nd tray shift area sensor board  copyir.com – Replace the 2nd tray shift motor (M108)  copyir.com
E542-8007    Tray shift error
When the lock detection signal fails to go OFF when the 2nd tray shift motor is stopped    – Check the 2nd tray shift area sensor board connectors  copyir.com – Replace the 2nd tray shift area sensor board  copyir.com – Replace the 2nd tray shift motor (M108)  copyir.com
E575-0001    When the binding motor was driven for 2000 ms in the binding direction (HP sensor approach direction) during a binding motor operation but the binding HP sensor failed to turn ON    – Check the binding HP sensor connectors  copyir.com – Check the binding motor connectors  copyir.com – Check the binding HP sensor connectors  copyir.com – Replace the binding motor  copyir.com – Replace the finisher controller PCB  copyir.com
E575-0002    When the binding motor was driven for 2000 ms in the HP sensor escape direction during a binding motor operation but the binding HP sensor failed to turn OFF    – Check the binding HP sensor connectors  copyir.com – Check the binding motor connectors  copyir.com – Check the binding HP sensor connectors  copyir.com – Replace the binding motor  copyir.com – Replace the finisher controller PCB  copyir.com
E584-0001    Tray unit trouble
– When the tray safety switch is actuated during a tray operation (up or down) – When the tray was operated with the finger pinching prevention switch actuated    – Check the tray shift motor connectors  copyir.com – Check the tray safety switch connectors  copyir.com – Replace the tray shift motor  copyir.com – Replace the finisher controller PCB  copyir.com
E584-0002    Tray unit trouble
When the shutter fails to return to the shutter home position even when the binding motor has been driven for 3 sec  copyir.com    – Check the shutter home position sensor connectors  copyir.com – Replace the shutter home position sensor  copyir.com – Replace the shutter open/close clutch (CL101)  copyir.com – Replace the binding bottom roller clutch (CL102)  copyir.com – Replace the binding motor (M102)  copyir.com
E584-8001    Tray unit trouble
When the shutter fails to leave the shutter home position even when the binding motor has been driven for 3 sec  copyir.com    – Check the shutter home position sensor connectors  copyir.com – Replace the shutter home position sensor  copyir.com – Replace the shutter open/close clutch (CL101)  copyir.com – Replace the binding bottom roller clutch (CL102)  copyir.com – Replace the binding motor (M102)  copyir.com
E590-8001    When the puncher cannot detect the punch home position sensor even when the punch motor is driven for 200 ms    – Check the punch home position sensor (P163) and punch motor clock sensor (P162) connectors  copyir.com – Replace the punch home position sensor (P163) and punch motor clock sensor (P162) connectors  copyir.com – Replace the punch motor (M61)  copyir.com
E590-8002    When the puncher cannot detect the punch home position sensor after motor drive has stopped during the initial operation of the punch motor    – Check the punch home position sensor (P163) and punch motor clock sensor (P162) connectors  copyir.com – Replace the punch home position sensor (P163) and punch motor clock sensor (P162) connectors  copyir.com – Replace the punch motor (M61)  copyir.com
E591-8001    When the light sensing voltage is less than 3  copyir.com0 V even though the lightemitting duty ratio of the waste full detection sensor has been set to more than 66%    – Check the waste full detection sensor (LED6, PTR6) connectors  copyir.com – Replace the waste full detection sensors (LED6, PTR6)  copyir.com
E591-8002    When the light sensing voltage is more than 2  copyir.com0 V even though the lightemitting duty ratio of the waste full detection sensor has been set to 0%    – Check the waste full detection sensor (LED6, PTR6) connectors  copyir.com – Replace the waste full detection sensors (LED6, PTR6)  copyir.com
E592-8001    Sheet trailing edge, side registration sensor error
When the light sensing voltage is less than 2  copyir.com5 V even though the lightemitting duty ratio of the sheet trailing edge sensor has been set to more than 66%    – Check the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensor (LED1-4, PTR1-4) connectors  copyir.com – Replace the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensors (LED1-4, PTR1-4)  copyir.com
E592-8002    Sheet trailing edge, side registration sensor error
When the light sensing voltage is more than 2  copyir.com0 V even though the lightemitting duty ratio of the sheet trailing edge sensor has been set to 0%    – Check the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensor (LED1-4, PTR1-4) connectors  copyir.com – Replace the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensors (LED1-4, PTR1-4)  copyir.com
E592-8003    Sheet trailing edge, side registration sensor error
When the light sensing voltage is less than 2  copyir.com5 V even though the lightemitting duty ratio of side registration sensor 1 (LED1, PTR1) has been set to more than 66%    – Check the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensor (LED1-4, PTR1-4) connectors  copyir.com – Replace the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensors (LED1-4, PTR1-4)  copyir.com
E592-8004    Sheet trailing edge, side registration sensor error
When the light sensing voltage is more than 2  copyir.com0 V even though the lightemitting duty ratio of side registration sensor 1 (LED1, PTR1) has been set to 0%    – Check the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensor (LED1-4, PTR1-4) connectors  copyir.com – Replace the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensors (LED1-4, PTR1-4)  copyir.com
E592-8005    Sheet trailing edge, side registration sensor error
When the light sensing voltage is less than 2  copyir.com5 V even though the lightemitting duty ratio of side registration sensor 2 (LED2, PTR2) has been set to more than 66%    – Check the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensor (LED1-4, PTR1-4) connectors  copyir.com – Replace the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensors (LED1-4, PTR1-4)  copyir.com
E592-8006    Sheet trailing edge, side registration sensor error
When the light sensing voltage is more than 2  copyir.com0 V even though the lightemitting duty ratio of side registration sensor 2 (LED2, PTR2) has been set to 0%    – Check the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensor (LED1-4, PTR1-4) connectors  copyir.com – Replace the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensors (LED1-4, PTR1-4)  copyir.com
E592-8007    Sheet trailing edge, side registration sensor error
When the light sensing voltage is less than 2  copyir.com5 V even though the lightemitting duty ratio of side registration sensor 3 (LED3, PTR3) has been set to more than 66%    – Check the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensor (LED1-4, PTR1-4) connectors  copyir.com – Replace the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensors (LED1-4, PTR1-4)  copyir.com
E592-8008    Sheet trailing edge, side registration sensor error
When the light sensing voltage is more than 2  copyir.com0 V even though the lightemitting duty ratio of side registration sensor 3 (LED3, PTR3) has been set to 0%    – Check the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensor (LED1-4, PTR1-4) connectors  copyir.com – Replace the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensors (LED1-4, PTR1-4)  copyir.com
E592-8009    Sheet trailing edge, side registration sensor error
When the light sensing voltage is less than 2  copyir.com5 V even though the lightemitting duty ratio of side registration sensor 4 (LED4, PTR4) has been set to more than 66%    – Check the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensor (LED1-4, PTR1-4) connectors  copyir.com – Replace the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensors (LED1-4, PTR1-4)  copyir.com
E592-800A    Sheet trailing edge, side registration sensor error
When the light sensing voltage is more than 2  copyir.com0 V even though the lightemitting duty ratio of side registration sensor 4 (LED4, PTR4) has been set to 0%    – Check the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensor (LED1-4, PTR1-4) connectors  copyir.com – Replace the sheet trailing edge sensor (LED5, PTR5) and side registration sensors (LED1-4, PTR1-4)  copyir.com
E593-8001    Side registration initializing error
When the side registration fails to leave the side registration home position sensor position even when the punch slide unit is moved 9 mm during the initial operation of the side registration motor    – Check the side registration home position sensor (P161) connectors  copyir.com – Replace the side registration home position sensor (P161)  copyir.com – Replace the side registration motor (M62)  copyir.com
E593-8002    Side registration initializing error
When the side registration fails to return to the side registration home position sensor position even when the punch slide unit is moved 37 mm during the initial operation of the side registration motor    – Check the side registration home position sensor (P161) connectors  copyir.com – Replace the side registration home position sensor (P161)  copyir.com – Replace the side registration motor (M62)  copyir.com
E5F0-8001    Saddle sheet positioning error
When the sheet positioning plate home position sensor fails to turn ON even when the sheet positioning plate motor is driven by 1500 pulses    – Check the sheet positioning plate home position sensor (P17) connectors  copyir.com – Replace the sheet positioning plate home position sensor (P17)  copyir.com – Replace the sheet positioning plate motor (M4)  copyir.com
E5F0-8002    Saddle sheet positioning error
When the sheet positioning plate home position sensor fails to turn OFF even when the sheet positioning plate motor is driven by 300 pulses    – Check the sheet positioning plate home position sensor (P17) connectors  copyir.com – Replace the sheet positioning plate home position sensor (P17)  copyir.com – Replace the sheet positioning plate motor (M4)  copyir.com
E5F1-8001    Saddle sheet creasing error
When the number of detection pulses of the sheet creasing motor clock sensor has dropped below the prescribed number    – Check the sheet creasing motor clock sensor (P14) and sheet creasing home position sensor (P121) connectors  copyir.com – Replace the sheet creasing motor clock sensor (P14) and sheet creasing home position sensor (P121)  copyir.com – Replace the sheet creasing motor (M2)  copyir.com
E5F1-8002    Saddle sheet creasing error
When the sheet creasing home position sensor status fails to change even when the sheet creasing motor is driven for 3 sec  copyir.com    When the sheet creasing home position sensor status fails to change even when the sheet creasing motor is driven for 3 sec  copyir.com
E5F3-8001    Saddle alignment error
When the alignment plate home position sensor fails to turn ON even when the alignment motor is driven for 0  copyir.com5 sec  copyir.com (or driven for 1  copyir.com67 sec  copyir.com during the initial operation)    – Check the alignment plate home position sensor (P15S) connectors  copyir.com – Replace the alignment plate home position sensor (P15S)  copyir.com – Replace the alignment motor (M5S)  copyir.com
E5F3-8002    Saddle alignment error
When the alignment plate home position sensor fails to turn OFF even when the alignment motor is driven for 1 sec  copyir.com    – Check the alignment plate home position sensor (P15S) connectors  copyir.com – Replace the alignment plate home position sensor (P15S)  copyir.com – Replace the alignment motor (M5S)  copyir.com
E5F4-8001    Saddle rear stapler error
When the stitch operation home position sensor fails to turn OFF even when the stitch motor (rear) has been run in the forward direction for at least 0  copyir.com5 sec  copyir.com    – Check the stitch operation home position sensor (rear, MS5S) connectors  copyir.com – Replace the stitch operation home position sensor (rear, MS5S)  copyir.com – Replace the stitch motor (rear, M6S)  copyir.com
E5F4-8002    Saddle rear stapler error
When the stitch operation home position sensor fails to turn ON even when the stitch motor (rear) has been run in the reverse direction for at least 0  copyir.com5 sec  copyir.com    – Check the stitch operation home position sensor (rear, MS5S) connectors  copyir.com – Replace the stitch operation home position sensor (rear, MS5S)  copyir.com – Replace the stitch motor (rear, M6S)  copyir.com
E5F5-8001    Saddle front stapler error
When the stitch operation home position sensor fails to turn OFF even when the stitch motor (front) has been run in the forward direction for at least 0  copyir.com5 sec  copyir.com    – Check the stitch operation home position sensor (front, MS7S) connectors  copyir.com – Replace the stitch operation home position sensor (front, MS7S)  copyir.com – Replace the stitch motor (front, M7S)  copyir.com
E5F5-8002    Saddle front stapler error
When the stitch operation home position sensor fails to turn ON even when the stitch motor (front) has been run in the reverse direction for at least 0  copyir.com5 sec  copyir.com    – Check the stitch operation home position sensor (front, MS7S) connectors  copyir.com – Replace the stitch operation home position sensor (front, MS7S)  copyir.com – Replace the stitch motor (front, M7S)  copyir.com
E5F6-8001    Saddle sheet push plate stapler error
When the sheet push plate home position sensor fails to turn ON even when the sheet push plate motor has been run for at least 0  copyir.com3 sec  copyir.com    – Check the sheet push plate home position sensor (P114S) connectors  copyir.com – Replace the sheet push plate home position sensor (P114S)  copyir.com – Replace the sheet push plate motor (M8S)  copyir.com
E5F6-8002    Saddle sheet push plate stapler error
When the sheet push plate home position sensor fails to turn OFF even when the sheet push plate motor has been run for at least 80 ms    – Check the sheet push plate home position sensor (P114S) connectors  copyir.com – Replace the sheet push plate home position sensor (P114S)  copyir.com – Replace the sheet push plate motor (M8S)  copyir.com
E5F6-8003    Saddle sheet push plate stapler error
When the sheet push plate edge position sensor fails to turn OFF even when the sheet push plate motor has been run for at least 80 ms    – Check the sheet push plate home position sensor (P114S) connectors  copyir.com – Replace the sheet push plate home position sensor (P114S)  copyir.com – Replace the sheet push plate motor (M8S)  copyir.com
E5F6-8004    Saddle sheet push plate stapler error
When the number of pulses detected by the sheet push plate motor clock sensor has dropped below the prescribed number    – Check the sheet push plate home position sensor (P114S) connectors  copyir.com – Replace the sheet push plate home position sensor (P114S)  copyir.com – Replace the sheet push plate motor (M8S)  copyir.com
E5F6-8005    Saddle sheet push plate stapler error
When the sheet push plate edge position sensor fails to turn ON even when the sheet push plate motor has been run for at least 0  copyir.com3 sec  copyir.com    – Check the sheet push plate home position sensor (P114S) connectors  copyir.com – Replace the sheet push plate home position sensor (P114S)  copyir.com – Replace the sheet push plate motor (M8S)  copyir.com
E5F9-8001    Saddle switch error
When the entrance door switch is in the open status even when all the covers are closed    – Check the entrance door switch (MSW1), delivery door switch (MSW3) and front cover close detection switch (MSW101)  copyir.com – Replace the entrance door switch (MSW1), delivery door switch (MSW3) and front cover close detection switch (MSW101)  copyir.com
E5F9-8002    Saddle switch error
When the delivery door switch is in the open status even when all the covers are closed    – Check the entrance door switch (MSW1), delivery door switch (MSW3) and front cover close detection switch (MSW101)  copyir.com – Replace the entrance door switch (MSW1), delivery door switch (MSW3) and front cover close detection switch (MSW101)  copyir.com
E5F9-8003    Saddle switch error
When the front cover close detection door switch is in the open status even when all the covers are closed    – Check the entrance door switch (MSW1), delivery door switch (MSW3) and front cover close detection switch (MSW101)  copyir.com – Replace the entrance door switch (MSW1), delivery door switch (MSW3) and front cover close detection switch (MSW101)  copyir.com
E602    Hard disk trouble
E604    Defective or insufficient image memory (SDRAM)    Increase the amount of the SDRAM memory  copyir.com
E609-0008    Hard disk trouble
When the HDD fails to reach the prescribed temperature within the prescribed period of time when it is started up    Replace with an HDD which is guaranteed to operate at low temperatures  copyir.com
E609-0009    Hard disk trouble
When the HDD fails to reach the prescribed temperature when its operation is restored from the sleep mode    Replace with an HDD which is guaranteed to operate at low temperatures  copyir.com
E610    Hard disk encryption key failure
E611-0000    Rebooting repeat error due to SRAM failure, etc  copyir.com
Rebooting error when the SRAM data has been destroyed, the job information saved in the SRAM can no longer be read or when rebooting is otherwise repeated when the power is shut off and restored    – Clear the SRAM  copyir.com – Clear the power shutdown guaranteed jobs  copyir.com
E674    FAX board communication trouble    Check the FAX board and main controller PCB connections  copyir.com Replace the FAX board  copyir.com Replace the main controller PCB  copyir.com
E677    External controller trouble    Check the cable connections  copyir.com Re-install the external controller system
E710-0001    IPC initializing error
When the ready status fails to be established within 3 sec  copyir.com after the IPC chip started up    Check the cable connections  copyir.com
E711-0001    IPC communication error
When error occurrence was set 4 or more times in the error register of the IPC chip within 1  copyir.com5 sec  copyir.com    Check the cable connections  copyir.com Replace the ADF controller PCB  copyir.com Replace the reader controller PCB  copyir.com
E712-0000    ADF/reader communication error
When communication between the reader and ADF was interrupted and 5 or more sec  copyir.com have elapsed without communication having been restored    Check the connector connections between the reader and ADF  copyir.com
E713-0004    Finisher/printer communication error
When communication between the finisher and copier was interrupted    Check the cable connections  copyir.com Replace the finisher controller PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB  copyir.com
E716-0000    Cassette pedestal/printer communication error
When trouble occurs in the data communication  copyir.com When the DC controller or cassette pedestal controller PCB is defective    Check the cable connections  copyir.com Replace the pedestal PCB  copyir.com Replace the DC controller PCB  copyir.com
E717-0001    Error in communication with NE controller
When the NE controller which was connected before the power was turned OFF could not be recognized when the power was turned back ON    Check the cable connections  copyir.com
E717-0002    Error in communication with NE controller
When the IPC has a broken or disconnected wire or when an error has occurred where IPC communication cannot be recovered    In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR  copyir.com
E719-0001    Error in communication with coin vendor/card reader
When the coin vendor which was connected before the power was turned OFF could not be recognized when the power was turned back ON    Check the cable connections  copyir.com
E719-0002    Error in communication with coin vendor/card reader
– When a wire in the IPC cable connected with the coin vendor is broken or disconnected or when an error has occurred where IPC communication cannot be recovered – When a broken or disconnected wire in the sheet feed/delivery signal line was detected – When an illegal connection has been detected (when Tx and Rx of IPC have been short-circuited)    In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR
E719-0011    Error in communication with coin vendor/card reader
When the card reader which was connected before the power was turned OFF could not be recognized when the power was turned back ON    In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR
E719-0012    Error in communication with coin vendor/card reader
When a wire in the IPC cable connected with the card reader is broken or disconnected or when an error has occurred where IPC communication cannot be recovered    In the service mode, clear the error by selecting COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR
E730    PDL error    Turn the main power OFF and back ON  copyir.com Check the OPEN interface board and cable connections  copyir.com Replace the external controller  copyir.com Replace the OPEN interface board  copyir.com Replace the main controller PCB  copyir.com
E731    UFR PCB error    Check the UFR PCB connections  copyir.com Replace the UFR PCB  copyir.com Replace the main controller PCB  copyir.com
E732-0001    Reader communication error
DDI-S communication error    Check the connections between the reader controller PCB and main controller PCB  copyir.com Check the power supply of the reader  copyir.com
E733-0000    Printer communication error
When the printer cannot be detected at startup    Check the connections between the DC controller PCB and main controller PCB  copyir.com Check the power supply of the printer  copyir.com
E733-0001    Printer communication error
DDI-P communication error    Check the connections between the DC controller PCB and main controller PCB  copyir.com Check the power supply of the printer  copyir.com
E740-0002    Ethernet board trouble
When an illegal MAC address was detected at startup    Replace the Ethernet board*  copyir.com Replace the main controller PCB (sub: LAN-bar)
E740-003    Ethernet board trouble
When an illegal network ID was detected at startup    Replace the Ethernet board*  copyir.com Replace the main controller PCB (sub: LAN-bar)
E743-0000    DDI communication error
When the reader controller PCB has detected trouble in communication between the main controller PCB and reader controller PCB    Disconnect and re-connect the reader communication cable connector, or replace the reader controller PCB  copyir.com Replace the main controller PCB  copyir.com
E744    Language file/BootROM error    Upgrade the language file version  copyir.com
E747    Main controller PCB error    Turn the main power OFF and back ON  copyir.com Replace the main controller PCB (main)  copyir.com Disconnect and re-connect the main controller PCB (sub R)
E748    Main controller PCB error    Disconnect and re-connect the main controller PCBs (sub SJ, PE or R) or replace  copyir.com Disconnect and re-connect the OPEN interface PCB or replace  copyir.com Replace the main controller PCB (main)  copyir.com
E749-0001    Instruction to restart accompanying change in product configuration
When the existing BootROM has been replaced with the BootROM of a different kind (when a PDL option was installed, etc  copyir.com)    Reset by turning the main power OFF and back ON  copyir.com
E749-1001    Instruction to restart accompanying change in product configuration
Error where SDRAM memory as high as 1 GB remains although the controller board version is an old one    Check the combination of the main controller PCB and SDRAM  copyir.com
E751-00Xx    Drum Unit / Faulty Connection of the Toner Receptacle See below X: reading=1, writing=2 x indicates color [Y=1, M=2, C=3, K=4]
Trouble in the drum unit connections (trouble at the printer side)    Check the drum unit connections or replace the unit  copyir.com
E751-01Xx    Drum Unit / Faulty Connection of the Toner Receptacle See below X: reading=1, writing=2 x indicates color [Y=1, M=2, C=3, K=4]
Write error in the memory inside the drum unit    Check the drum unit connections or replace the unit  copyir.com
E751-02Xx    Drum Unit / Faulty Connection of the Toner Receptacle See below X: reading=1, writing=2 x indicates color [Y=1, M=2, C=3, K=4]
Data error in the memory inside the drum unit    Check the drum unit connections or replace the unit  copyir.com
E751-03Xx    Drum Unit / Faulty Connection of the Toner Receptacle See below X: reading=1, writing=2 x indicates color [Y=1, M=2, C=3, K=4]
Write error in the memory inside the drum unit (when the number of retries has exceeded the rating)    Check the drum unit connections or replace the unit  copyir.com
E751-10Xx    Drum Unit / Faulty Connection of the Toner Receptacle See below X: reading=1, writing=2 x indicates color [Y=1, M=2, C=3, K=4]
Trouble in the toner cartridge connections (trouble at the printer side)    Check the toner cartridge connections or replace the cartridge  copyir.com
E751-11Xx    Drum Unit / Faulty Connection of the Toner Receptacle See below X: reading=1, writing=2 x indicates color [Y=1, M=2, C=3, K=4]
Write error in the memory inside the toner cartridge    Check the toner cartridge connections or replace the cartridge  copyir.com
E751-12Xx    Drum Unit / Faulty Connection of the Toner Receptacle See below X: reading=1, writing=2 x indicates color [Y=1, M=2, C=3, K=4]
Data error in the memory inside the toner cartridge    Check the toner cartridge connections or replace the cartridge  copyir.com
E751-13Xx    Drum Unit / Faulty Connection of the Toner Receptacle See below X: reading=1, writing=2 x indicates color [Y=1, M=2, C=3, K=4]
Write error in the memory inside the toner cartridge (when the number of retries has exceeded the rating)    Check the toner cartridge connections or replace the cartridge  copyir.com
E804-0000    Controller fan error
When a shutdown of the power supply fan has been detected    Check the power supply fan connections or replace the fan  copyir.com
E804-0004    Controller fan error
When a shutdown of the controller fan has been detected    Check the controller fan connections or replace the fan  copyir.com
E805-0001    Fan error
When a shutdown of the fixing heat exhaust fan has been detected    Check the fixing heat exhaust fan connections or replace the fan  copyir.com
E805-0002    Fan error
When a shutdown of the cleaner fan has been detected    Check the cleaner fan connections or replace the fan  copyir.com
E805-0003    Fan error
When a shutdown of the IH power supply fan has been detected    Check the IH power supply fan connections or replace the fan  copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید