کانون Canon MF3241

ایرادات دستگاهای کانون براساس کد می باشد شرکت کپی ایران در نظر داردتمامی سرویس منالها و رفع ایرادادت را در اختیار شما عزیزان قرار دهد

 

0001H    Scanner Jam Code  copyir.com
Non-DES sensors  copyir.com
0002H    Scanner Jam Code  copyir.com
DES Sensor Stationary
0004H    Printer Jam Code  copyir.com
Re-pickup Delay Jam
0005H    Printer Jam Code  copyir.com
Multi-purpose tray pickup delay jam  copyir.com
0008H    Printer Jam Code  copyir.com
Pickup Stationary Jam
000CH    Printer Jam Code  copyir.com
Fixing Delivery Delay Jam
0010H    Printer Jam Code  copyir.com
Fixing Delivery Stationary Jam
0014H    Printer Jam Code  copyir.com
Internal Paper Jam
0018H    Printer Jam Code  copyir.com
Door Open Jam
001CH    Printer Jam Code  copyir.com
Wrap Jam
0020H    Reversal Delay Jam
0021H    Reversal Stationary Jam
0071H    Scanner Jam Code  copyir.com
Timing error
0094H    Scanner Jam Code  copyir.com
Initial Stationary
0095H    Scanner Jam Code  copyir.com
E000-0000    Fixing Assembly does not start up within specified time  copyir.com    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Check that the heater resistance measured between 1PIN and 2PIN of the cable (J101) on the DC Controller Board is in the following range  copyir.com Replace the Fixing Assembly when the resistance value is abnormal  copyir.com [1] 120 V machine – Heater resistance: 16  copyir.com0 U ±7% [2] 230 V machines – Heater resistance: 53  copyir.com8 U ±7% (2) Check the connection of connector (J101) on the DC Controller Board  copyir.com (3) Check the connection of connector (J552) on DC Controller Board  copyir.com (4) Replace the Fixing Assembly  copyir.com (5) Replace the DC Controller Board  copyir.com
E001-0000    Abnormal hightemperature detection    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Check that the heater resistance measured between 1PIN and 2PIN of the cable (J101) on the DC Controller Board is in the following range  copyir.com Replace the Fixing Assembly when the resistance value is abnormal  copyir.com [1] 120 V machine – Heater resistance: 16  copyir.com0 U ±7% [2] 230 V machines – Heater resistance: 53  copyir.com8 U ±7% (2) Check the connection of connector (J101) on the DC Controller Board  copyir.com (3) Check the connection of connector (J552) on DC Controller Board  copyir.com (4) Replace the Fixing Assembly  copyir.com (5) Replace the DC Controller Board  copyir.com
E003-0000    Abnormal lowtemperature detection    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Check that the heater resistance measured between 1PIN and 2PIN of the cable (J101) on the DC Controller Board is in the following range  copyir.com Replace the Fixing Assembly when the resistance value is abnormal  copyir.com [1] 120 V machine – Heater resistance: 16  copyir.com0 U ±7% [2] 230 V machines – Heater resistance: 53  copyir.com8 U ±7% (2) Check the connection of connector (J101) on the DC Controller Board  copyir.com (3) Check the connection of connector (J552) on DC Controller Board  copyir.com (4) Replace the Fixing Assembly  copyir.com (5) Replace the DC Controller Board  copyir.com
E004-0000    Fixing power supply drive circuit error    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Replace the DC Controller Board  copyir.com (2) Replace the Fixing Assembly  copyir.com
E100-0001    Error detection on any of scanner motor, laser unit, and BD detection at scanner area  copyir.com    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Replace the Laser Scanner Unit  copyir.com (2) Replace the DC Controller Board  copyir.com
E196-2000    ROM read/write error (Error in storing each setting values for user mode / service mode / factory mode)    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Update the set of the Controller Firmware (2) Replace the Main Controller Board  copyir.com
E202-0002    Contact Sensor HP error, Failure in return    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Check the connection of Flat Cable between Main Controller Board (J5) and Contact Sensor  copyir.com (2) Replace the Flat Cable between Main Controller Board (J5) and Contact Sensor  copyir.com (3) Replace the Contact Sensor  copyir.com (4) Replace the Main Controller Board  copyir.com
E225-0001    Light intensity of a lamp is less or equal to the criteria    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Check the connection of Flat Cable between Main Controller Board (J5) and Contact Sensor  copyir.com (2) Replace the Flat Cable between Main Controller Board (J5) and Contact Sensor  copyir.com (3) Replace the Contact Sensor  copyir.com (4) Replace the Main Controller Board  copyir.com
E301-0001    Insufficient light intensity in shading    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Check the connection of Flat Cable between Main Controller Board (J5) and Contact Sensor  copyir.com (2) Replace the Flat Cable between Main Controller Board (J5) and Contact Sensor  copyir.com (3) Replace the Contact Sensor  copyir.com (4) Replace the Main Controller Board
E736-0000    Communication error with CCU/modem, or no FAX board installed on FAX model  copyir.com    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Check the connection of connectors between the Main Controller Board (J601, J602) and the FAX-NCU Board (J1201, J1204)  copyir.com (2) Replace the connectors between the Main Controller Board (J601, J602) and the FAX-NCU Board (J1201, J1204)  copyir.com (3) Replace the FAX-NCU Board  copyir.com (4) Replace the Main Controller Board  copyir.com
E740-0002    Error detection on either Network Board or Mac address    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Check the connection of the network cable  copyir.com (2) Replace the Main Controller Board  copyir.com
E744-0002    Language file error    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com Update the set of the Controller Firmware
E744-4000    Engine ID error (Invalid engine connection is detected)    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Check the DC Controller Board  copyir.com (2) Update the Engine Firmware  copyir.com (3) Update the set of the Controller Firmware
E744-6000    Communication error with Wireless LAN board  copyir.com    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Replace the Wireless LAN Board  copyir.com (4) Replace the Main Controller Board  copyir.com
E806-0000    Fan Motor cannot rotate at specified revolution speed  copyir.com    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Replace the Main Fan Unit  copyir.com (2) Replace the DC Controller Board  copyir.com
E808-0001    Fixing Assembly_Edge Left Cooling Fan error    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Replace the Edge Left Cooling Fan  copyir.com (2) Replace the DC Controller Board  copyir.com
E808-0002    Fixing Assembly_Edge Right Cooling Fan error    When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies  copyir.com (1) Replace the Edge Right Cooling Fan  copyir.com (2) Replace the DC Controller Board  copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید