کدهای ریسوگراف CR 1630

Advice Displays  (Call Service Messages)

 No.          Display Condition      Resetting Method

E01           Main Motor Lock        Press ALL RESET

 • • If excessive current is detected 0.3 seconds consecutively after     button.

ریسوگراف CR 1630 Main motor is activated.

 • • If no Encoder sensor output after Main motor is activated.

E02           Elevator Motor Lock              Press ALL RESET

 • • When ریسوگراف CR 1630 light path of ریسوگراف CR 1630 Upper limit sensor or ریسوگراف CR 1630 Lower limit           button.

sensor is not cut within 10 seconds after ریسوگراف CR 1630 Elevator motor is activated.

 • • If ریسوگراف CR 1630 light path of both ریسوگراف CR 1630 Upper limit and Lower limit sensors are blocked when ریسوگراف CR 1630 Elevator motor is activated.
 • • If excessive current is detected 0.3 seconds consecutively after ریسوگراف CR 1630 Elevator motor is activated.

E03           Clamp Motor Lock     Press ALL RESET

[During Clamp Motor Initial Positioning]       button.

 • • If ریسوگراف CR 1630 light path of ریسوگراف CR 1630 Clamp senors both A and B are not opened within 13 seconds after after ریسوگراف CR 1630 Clamp motor is activated.

[ During Master Release from ریسوگراف CR 1630 Clamp Plate ]

 • • If ریسوگراف CR 1630 light path of ریسوگراف CR 1630 Clamp sensor B is not blocked within 3 seconds after ریسوگراف CR 1630 Clamp motor is activated.
 • • If ریسوگراف CR 1630 light path of ریسوگراف CR 1630 Clamp sensor B is not opened within 12 seconds after ریسوگراف CR 1630 Clamp motor is activated.

[ When ریسوگراف CR 1630 Clamp Plate opens during Master Clamping ]

 • • If ریسوگراف CR 1630 light path of ریسوگراف CR 1630 Clamp sensor B is not blocked within 3 seconds after ریسوگراف CR 1630 Clamp motor is activated.
 • • If ریسوگراف CR 1630 light path of ریسوگراف CR 1630 Clamp sensor A is not opened within 5 seconds after ریسوگراف CR 1630 Clamp motor is activated.

[ When ریسوگراف CR 1630 Clamp Plate closes during Master Clamping ]

 • • If ریسوگراف CR 1630 light path of ریسوگراف CR 1630 Clamp sensor B is not opened within 5 seconds after ریسوگراف CR 1630 Clamp motor is activated.

E04           Ink Overflow  Remove excess ink

 • • If ریسوگراف CR 1630 Overflow sensor detects excessive ink in ریسوگراف CR 1630 Squeegee                from ریسوگراف CR 1630 Drum. unit.

E05           Print Positioning Motor Lock           Press ALL RESET

 • • If ریسوگراف CR 1630 Vertical centering sensor status has not been changed from    button. ON to OFF (or OFF to ON) within 3550 ms after ریسوگراف CR 1630 Print positioning motor activated.

E06           Position-A Sensor Malfunction       Press ALL RESET

 • • If Position-A sensor cannot be detected (or keeps detecting) even              button.

though ریسوگراف CR 1630 Main motor encoder sensor signal is making ریسوگراف CR 1630 output after ریسوگراف CR 1630 Main motor is activated.

APPENDIX (4)

ADVICE DISPLAYS

 No. Display Condition

Resetting Method

E07

E08

Master Compressing Motor Lock

[When compressing]

 • • If ریسوگراف CR 1630 light path of ریسوگراف CR 1630 Master compressing sensor is not opened within 10 seconds after ریسوگراف CR 1630 Master compressing motor is activated.

[ When returning back ]

 • • If ریسوگراف CR 1630 light path of ریسوگراف CR 1630 Master compressing sensor is not opened ( or closed) within 1 second after ریسوگراف CR 1630 Master compressing motor is activated.

Communication Error between TR and Interface Accessaries

 • • If a communication error has occurred between ریسوگراف CR 1630 CPU and ریسوگراف CR 1630 interface accessaries.
Press ALL RESET button.

Turn Power SW OFF & ON.

E10 Shading Error

• If ریسوگراف CR 1630 Shading compensation is not made.

Turn Power SW OFF & ON.
E13 Cutter Motor Lock

 • • If ریسوگراف CR 1630 Cutter position switch is not turned OFF within 75 ms after ریسوگراف CR 1630 Cutter motor is activated.
 • • If ریسوگراف CR 1630 Cutter position switch is not pressed within 450 ms after ریسوگراف CR 1630 Cutter motor is activated.
Drum Set Sensor OFF & ON.
E14 Master Removal Motor Lock

• If excessive current is detected 0.3 seconds consecutively after ریسوگراف CR 1630 Master removal motor is activated.

Press ALL RESET button.
E15 Master Tension Plate Lock

 • • If ریسوگراف CR 1630 light path of ریسوگراف CR 1630 Master tension plate sensor is not blocked within 384 pulse rotation of ریسوگراف CR 1630 Read pulse motor rotated in ریسوگراف CR 1630 reverse direction.
 • • If master loading error is detected at Drum angle 79° and if ریسوگراف CR 1630 Master tension plate sensor is blocked.
Press ALL RESET button.
E16

E20

Inking Motor Lock

 • • If excessive current is detected 0.3 seconds consecutively after ریسوگراف CR 1630 Inking motor is activated.

Paper Ejection Motor Lock

 • • If excessive current is detected 0.3 seconds consecutively after ریسوگراف CR 1630 Paper ejection motor is activated.
Press ALL RESET button.

Press ALL RESET button.

E50 Connect “Copy/Master” Counter

• If ریسوگراف CR 1630 connector of ریسوگراف CR 1630 Counter is not connected.

Connect Counter.
E78 Machine Model Selection Error

• If Memory switch No.200 is selected to 9~F.

Select to correct setting.

CR Series (Version 1.0)

 

APPENDIX (4)

ADVICE DISPLAYS

Note: ریسوگراف CR 1630 Advice Display number with “(  )” will be displayed while ”     ” key is pressed.

 No. Display Condition Resetting Method
(C21) Master Loading Error (onto ریسوگراف CR 1630 Drum)

• If ریسوگراف CR 1630 Master sensor does not detect ریسوگراف CR 1630 master (light not reflected)

during ریسوگراف CR 1630 master loading when ریسوگراف CR 1630 Drum is at 79° from ریسوگراف CR 1630 position-A.

Master Making Unit Set SW OFF &ON.
(C22) Master Misfeed

 • • If ریسوگراف CR 1630 Master positioning sensor does not detect ریسوگراف CR 1630 master (light not reflected) within 944 pulses after ریسوگراف CR 1630 Write pulse motor activates.
 • • If ریسوگراف CR 1630 light path of ریسوگراف CR 1630 Master tension plate sensor is blocked ( Master tension plate is down) when ریسوگراف CR 1630 master feeding has started.
Master Making Unit Set SW OFF &ON.
 C23 Master Cut Malfunction

 • • If ریسوگراف CR 1630 Master positioning sensor is still detecting ریسوگراف CR 1630 master (light reflected back) when ریسوگراف CR 1630 Drum is at position-A after ریسوگراف CR 1630 cutting operation and ریسوگراف CR 1630 Master tentioning plate sensor is ON.
 • • If ریسوگراف CR 1630 Master sensor detects ریسوگراف CR 1630 master on ریسوگراف CR 1630 Drum again just after ‘C23’ error is cleared, ‘C23’ will be displayed again. Note: ‘C23’ will be displayed without pressing ‘     ‘ key.
Drum Set Sensor OFF & 5 seconds later ON while Master Positioning Sensor is OFF.
(C25) Master Removal Error

• If ریسوگراف CR 1630 Master removal sensor does not detect ریسوگراف CR 1630 removed master (light path opened) when ریسوگراف CR 1630 Drum rotates to eiریسوگراف CR 1630r 70° or 90° from ریسوگراف CR 1630 position-A during ریسوگراف CR 1630 master removal, when a master was detected on ریسوگراف CR 1630 Drum.

Drum Set Sensor OFF & 5 seconds later ON.
(C26) Removed Master Jammed at ریسوگراف CR 1630 Master removal area

• If ریسوگراف CR 1630 Master removal sensor is detecting ریسوگراف CR 1630 removed master (light path blocked) even though ریسوگراف CR 1630 Drum has returned to ریسوگراف CR 1630 position-A after ریسوگراف CR 1630 master removal process.

Unblock ریسوگراف CR 1630 light path of ریسوگراف CR 1630 Master removal sensor.

• Remove ریسوگراف CR 1630 jammed master.

(C27) No Master on ریسوگراف CR 1630 Drum

• If ریسوگراف CR 1630 Master sensor does not find master on ریسوگراف CR 1630 Drum when ریسوگراف CR 1630 Drum is at 79° during ریسوگراف CR 1630 printing movement.

Press ALL RESET button.
(C31) Paper Jam in ریسوگراف CR 1630 Second Paper Feed Area

• If ریسوگراف CR 1630 Paper receiving sensor does not find paper when ریسوگراف CR 1630 Drum is at Position-A during ریسوگراف CR 1630 printing operation and ریسوگراف CR 1630 Paper sensor finds a paper at next Drum Position-A.

Press ALL RESET button.

• Remove ریسوگراف CR 1630 jammed paper.

(C32) Paper Jam in ریسوگراف CR 1630 Paper Receiving Area

• If ریسوگراف CR 1630 status of ریسوگراف CR 1630 Paper receiving sensor does not change from detecting paper to not detecting from one Drum Position-A to ریسوگراف CR 1630 next during printing.

Press ALL RESET button.

• Remove ریسوگراف CR 1630 jammed paper.

APPENDIX (4)

ADVICE DISPLAYS

 No. Display Condition Resetting Method
(C33) Paper Jam in ریسوگراف CR 1630 First Paper Feed Area

• If ریسوگراف CR 1630 Paper sensor does not detect paper at Drum angle 135° within three Drum rotations during printing.

Press ALL RESET button.
(C34) Paper Jam on ریسوگراف CR 1630 Drum

• If ریسوگراف CR 1630 Paper receiving sensor does not detect paper at one Drum Position-A and ریسوگراف CR 1630 Paper sensor detects paper at next Drum Position-A.

Drum set sensor OFF & 2 seconds later ON, or press

ALL RESET button.

(C37) Original Jam at Entrance

 • • During ریسوگراف CR 1630 Original set movement, if ریسوگراف CR 1630 Original IN sensor does not detect Original (sensor light not reflected) within 1712 pulses after ریسوگراف CR 1630 Read pulse motor activates.
 • • During ریسوگراف CR 1630 Original set movement, if ریسوگراف CR 1630 Original IN sensor stops detecting ریسوگراف CR 1630 Original before ریسوگراف CR 1630 Read pulse motor activates 347 pulses.
ADF set sensor OFF & ON.
(C38) Original Jam or Oversize

• During ریسوگراف CR 1630 Original scanning, if ریسوگراف CR 1630 Original IN sensor keeps detecting Original (sensor light reflected) and does not stop detecting within 4945 pulses after ریسوگراف CR 1630 Read pulse motor activates.

ADF set sensor OFF & ON.
(C41) Replace Ink Cartridge

 • • If ریسوگراف CR 1630 Ink sensor does not detect ink in ریسوگراف CR 1630 Squeegee unit within 20 seconds after ریسوگراف CR 1630 Inking motor was activated.
 • • If ریسوگراف CR 1630 Ink sensor does not detect ink in ریسوگراف CR 1630 Squeegee unit within 80  seconds after ریسوگراف CR 1630 Drum idling has started.
Ink Cartridge set sensor OFF & 5 seconds later ON.
(C42) (C43) Replace Master Roll

 • • If ریسوگراف CR 1630 black tape attached at ریسوگراف CR 1630 end of ریسوگراف CR 1630 Master roll has been detected by ریسوگراف CR 1630 Master end sensor during master making or confidential operation.

Empty Disposal Box

 • • If ریسوگراف CR 1630 Master full detection sensor does not detect ریسوگراف CR 1630 Master compress plate during ریسوگراف CR 1630 master compressing process.
Master making unit set SW OFF &ON.

• Replace ریسوگراف CR 1630 depleted Master roll with a new one.

Master removal set switch OFF &

5  seconds later ON.

• Empty ریسوگراف CR 1630 disposal box.

(C44) Add Paper

• If ریسوگراف CR 1630 light path of ریسوگراف CR 1630 Paper detection sensor is open.

Paper detection sensor ON.

• Add paper on ریسوگراف CR 1630 Paper feed tray.

Note: ریسوگراف CR 1630 Advice Display number with “(  )” will be displayed while ”     ” key is pressed.

 

CR Series (Version 1.0)

APPENDIX (4)

 No. Display Condition Resetting Method
(C49) Close Master Removal Unit

• If ریسوگراف CR 1630 actuator of ریسوگراف CR 1630 Master disposal unit set switch is not depressed.

Close ریسوگراف CR 1630 Master removal unit.
(C51) Insert Card into Key/Card Counter

• If an operator card is not set in ریسوگراف CR 1630 Key/Card counter.

Insert ریسوگراف CR 1630 card.
(C52) Set Drum in Place

• If ریسوگراف CR 1630 Drum set sensor does not detect ریسوگراف CR 1630 Drum.

Set ریسوگراف CR 1630 Drum in ریسوگراف CR 1630 machine.
(C53) Set Ink Cartridge in Place

 • • If ریسوگراف CR 1630 Ink Cartridge set switches do not detect ریسوگراف CR 1630 Ink Cartridge.
 • • If deferent type of Ink Cartridge is inserted in ریسوگراف CR 1630 Drum.

( See page  8-3)

Set ریسوگراف CR 1630 Ink Cartridge in ریسوگراف CR 1630 Drum.
(C56) Close ADF Unit

• If ریسوگراف CR 1630 ADF unit set sensor does not detect ریسوگراف CR 1630 ADF unit.

Close ریسوگراف CR 1630 ADF unit.
(C58) Close Master Making Unit

• If ریسوگراف CR 1630 actuator of ریسوگراف CR 1630 Master making unit set switch is not depressed.

Close ریسوگراف CR 1630 Master making unit.
(C61) Drum size error

• If Memory switch No.200 is selected to wrong machine model or wrong model Drum is set in ریسوگراف CR 1630 machine.

Set correct Drum in ریسوگراف CR 1630 machine or set Memory switch

No.200 to correct machine model setting.

ADVICE DISPLAYS

 

  APPENDIX (5) 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید