کدها و خطاهای فتوکپی توشیبا استودیو 650

Group

Error Code

Machine Status

Paper transport jam inside توشیبا استودیو 650 copier (1)

E01

Leading edge of paper not reaching توشیبا استودیو 650 fuser exit sensor

E02

Trailing edge of paper not passing توشیبا استودیو 650 fuser exit sensor

E03

Paper remaining inside توشیبا استودیو 650 copier at power ON

E09

Jam caused by an abnormal HDD

Paper misfeeding

E11

Misfeeding during duplex printing

( paper not reaching توشیبا استودیو 650 registration sensor )

E12

Bypass misfeeding

( paper not reaching توشیبا استودیو 650 registration sensor )

E13

1 st cassette misfeeding

( paper not reaching توشیبا استودیو 650 1st cassette feed sensor )

E14

2 nd cassette misfeeding

( paper not reaching توشیبا استودیو 650 2nd cassette feed sensor )

E15

3 rd cassette misfeeding

( paper not reaching توشیبا استودیو 650 3rd cassette feed sensor )

E16

4 th cassette misfeeding

( paper not reaching توشیبا استودیو 650 4th cassette feed sensor )

E18

Tandem LCF misfeeding

( paper not reaching توشیبا استودیو 650 tandem LCF feed sensor )

E19

External LCF misfeeding

( paper not reaching توشیبا استودیو 650 external LCF feed sensor )

Paper transport jam inside توشیبا استودیو 650 copier (2)

E20

Paper fed from توشیبا استودیو 650 1st cassette ( not reaching توشیبا استودیو 650 registration sensor )

E21

Paper fed from توشیبا استودیو 650 1st cassette

( not reaching توشیبا استودیو 650 1st cassette transport sensor )

E22

Paper fed from توشیبا استودیو 650 2nd cassette

( not reaching توشیبا استودیو 650 registration sensor )

E23

Paper fed from توشیبا استودیو 650 2nd cassette

( not reaching توشیبا استودیو 650 1st cassette transport sensor )

E24

Paper fed from توشیبا استودیو 650 2nd cassette

( not reaching توشیبا استودیو 650 2nd cassette transport sensor )

E25

Paper fed from توشیبا استودیو 650 external LCF

( not reaching توشیبا استودیو 650 registration sensor )

E30

Paper fed from توشیبا استودیو 650 3rd cassette

( not reaching توشیبا استودیو 650 registration sensor )

E31

Paper fed from توشیبا استودیو 650 3rd cassette

( not reaching توشیبا استودیو 650 1st cassette transport sensor )

E32

Paper fed from توشیبا استودیو 650 3rd cassette

( not reaching توشیبا استودیو 650 2nd cassette transport sensor )

Instead of توشیبا استودیو 650 set number, one of توشیبا استودیو 650 following error codes is displayed  with pressing توشیبا استودیو 650 [CLEAR] key and توشیبا استودیو 650 digital key “8” simultaneously when توشیبا استودیو 650 “CLEAR PAPER” or “CALL SERVICE” symbol is flashing.

کدها و خطاهای فتوکپی توشیبا استودیو 650

2 .  ERROR CODES AND SELF-DIAGNOSIS

2 . 1.  Error Codes

Group

Error Code

Machine Status

Paper transport jam inside توشیبا استودیو 650 copier (2)

E33

Paper fed from توشیبا استودیو 650 3rd cassette

( not reaching توشیبا استودیو 650 3rd cassette transport sensor )

E34

Paper fed from توشیبا استودیو 650 4th cassette

( not reaching توشیبا استودیو 650 registration sensor )

E35

Paper fed from توشیبا استودیو 650 4th cassette

( not reaching توشیبا استودیو 650 1st cassette transport sensor )

E36

Paper fed from توشیبا استودیو 650 4th cassette

( not reaching توشیبا استودیو 650 2nd cassette transport sensor )

E37

Paper fed from توشیبا استودیو 650 4th cassette

( not reaching توشیبا استودیو 650 3rd cassette transport sensor )

E38

Paper fed from توشیبا استودیو 650 4th cassette

( not reaching توشیبا استودیو 650 4th cassette transport sensor )

E3C

Paper fed from توشیبا استودیو 650 tandem LCF

( not reaching توشیبا استودیو 650 registration sensor )

E3D

Paper fed from توشیبا استودیو 650 tandem LCF

( not reaching توشیبا استودیو 650 1st cassette feed sensor )

E3E

Paper fed from توشیبا استودیو 650 tandem LCF

( not reaching توشیبا استودیو 650 2nd cassette feed sensor )

E3F

Paper fed from توشیبا استودیو 650 tandem LCF

( not reaching توشیبا استودیو 650 tandem LCF transport sensor )

Cover open jam

E41

Front cover opened during printing

E44

Feed cover opened during printing

E45

LCF side cover opened during printing

E46

Bypass feed unit cover opened during printing

E47

Exit cover opened during printing

Transport jam (exit/reversing section and oتوشیبا استودیو 650rs)

E50

Leading edge of paper not reaching توشیبا استودیو 650 reverse sensor 2

E51

Leading edge of paper not reaching توشیبا استودیو 650 transport sensor 1

E52

Leading edge of paper not reaching توشیبا استودیو 650 transport sensor 2

E54

Leading edge of paper not reaching توشیبا استودیو 650 transport sensor 3

E55

Paper remaining on توشیبا استودیو 650 transport path when CRUN is OFF

E57

Leading edge of paper not reaching توشیبا استودیو 650 reverse sensor 1

E58

Trailing edge of paper not passing توشیبا استودیو 650 reverse sensor 1 or reverse sensor 2

E59

Trailing edge of paper not passing توشیبا استودیو 650 exit sensor

E5A

Leading edge of paper not reaching توشیبا استودیو 650 exit sensor

Transport jam (RADF)

E71

Original feeding jam

E72

Original transport jam

E73

Original discharging jam

E74

Original reversing jam

E76

Small original discharging jam

E77

Scanning section transport jam

E7B

RADF opened at توشیبا استودیو 650 original transporting

E7C

RADF opened at توشیبا استودیو 650 large original discharging

E7D

RADF opened at توشیبا استودیو 650 small original reversing

E7E

RADF opened at توشیبا استودیو 650 small original discharging

E7F

RADF opened at توشیبا استودیو 650 original scanning section

Group

Error Code

Machine Status

Transport jam (RADF)

E80

Jam access cover opened at توشیبا استودیو 650 original feeding

E81

Jam access cover opened at توشیبا استودیو 650 original transporting

E82

Jam access cover opened at توشیبا استودیو 650 large original dischaging

E83

Jam access cover opened at توشیبا استودیو 650 small original reversing

E84

Jam access cover opened at توشیبا استودیو 650 small original discharging

E85

Jam access cover opened at توشیبا استودیو 650 original scanning section

Paper jam in finisher

E9F

Punching jam

EA1

Finisher paper transport delay jam

EA2

Finisher paper transport stop jam

EA3

Paper remaining inside توشیبا استودیو 650 finisher at power ON

EA4

Finisher front door opened during printing

EA5

Finisher stapling jam

EA6

Finisher early arrival jam

EA7

Stack transport jam before stapling

EA8

Saddle stitcher stapling jam

EA9

Saddle stitcher door opened during printing

EAA

Paper remaining at توشیبا استودیو 650 saddle stitcher at power ON

EAB

Saddle stitcher paper transport stop jam

EAC

Saddle stitcher paper transport delay jam

EAD

Print end command time-out jam

EAE

Receiving time time-out jam

EB3

Ready time time-out jam

EC0

Inserter feeding delay jam

EC1

Inserter feeding stop jam

EC2

Inserter reverse path delay jam 1

EC3

Inserter reverse path stop jam 1

EC4

Inserter reverse path delay jam 2

EC5

Inserter reverse path stop jam 2

EC6

Inserter transport delay jam 1

EC7

Inserter transport stop jam 1

EC8

Inserter transport delay jam 2

EC9

Inserter transport stop jam 2

ECA

Paper remaining in توشیبا استودیو 650 inserter when power is ON

ECB

Wrong size of inserter

ECC

Inserter feeding Jam

Paper transport jam inside توشیبا استودیو 650 copier (3)

EB5

Paper left on توشیبا استودیو 650 transport path

EB6

Paper left on توشیبا استودیو 650 transport path

Group

Error Code

Machine Status

Paper feeding system related service call

C04

Abnormal feed motor

C13

Abnormal 1st cassette tray (Paper can be fed from  cassettes oتوشیبا استودیو 650r than توشیبا استودیو 650 1st cassette.)

C14

Abnormal 2nd cassette tray (Paper can be fed from  cassettes oتوشیبا استودیو 650r than توشیبا استودیو 650 2nd cassette.)

C15

Abnormal 3rd cassette tray (Paper can be fed from cassettes oتوشیبا استودیو 650r than توشیبا استودیو 650 3rd cassette.)

C16

Abnormal 4th cassette tray (Paper can be fed from  cassettes oتوشیبا استودیو 650r than توشیبا استودیو 650 4th cassette.)

C18

Abnormal tandem LCF tray-up motor

( Paper can be fed from cassettes oتوشیبا استودیو 650r than توشیبا استودیو 650 tandem LCF cassette.)

C1A

Abnormal tandem LCF end fence motor

( Paper can be fed from  cassettes oتوشیبا استودیو 650r than توشیبا استودیو 650 tandem LCF cassette.)

C1C

Abnormal external LCF tray-up motor

( Paper can be fed from cassettes oتوشیبا استودیو 650r than توشیبا استودیو 650 external LCF )

Scanning system related service call

C26

Peak detection error

C27

Carriage home position sensor not going OFF within a fixed time

C28

Carriage home position sensor not going ON within a fixed time

Processing system related service call

C36

Abnormal main charger wire cleaner drive motor

C37

Abnormal transfer belt cam motor

CD1

Abnormal drum cleaning brush motor

CD2

Abnormal used toner transport motor

CD3

Abnormal recycle toner transport motor

CD4

Full toner bag

Fuser unit related service call

C41

Abnormal توشیبا استودیو 650rmistor or heater at توشیبا استودیو 650 power ON

C43

Abnormal توشیبا استودیو 650rmistor after abnormality judgment

C44

Abnormal fuser after abnormality judgment

C45

Abnormal side توشیبا استودیو 650rmistor after توشیبا استودیو 650 copier has become ready

C46

Abnormal pressure roller توشیبا استودیو 650rmistor during a ready state

C47

Abnormal IH power voltage / IH initialization error

C48

IGBT high temperature

C49

Abnormal IH circuit or coil

C4A

Cleaning web finished

CD5

Web motor signal path error

Group

Error Code

Machine Status

Communication related service call

C55

RADF I/F error

C56

Communication error between main CPU and PFC

C57

Communication error between main CPU and IPC board

C58

Communication error between IPC board and finisher

C59

Communication error between main CPU and laser CPU

F07

Communication error between SYS board and LGC board

F11

Communication error between SYS board and SLG board

RADF related service call

C73

EEPROM initialization error

C82

Read sensor adjustment error

C83

Original length sensor adjustment error

C84

Small original reverse sensor adjustment error

C85

Abnormal tray lift motor

C86

Large original exit sensor adjustment error

Laser optical unit related service call

CA1

Abnormal polygonal motor

CA2

H-Sync detection error

CA3

Secondary scanning coarse adjustment error

CA5

Laser power adjustment error

CA6

Laser calibration error

CA9

Image data transmission error from SYS board

CAA

Secondary scanning fine adjustment error

CAB

Secondary scanning inter-page compensation error

CAC

Primary scanning dot adjustment error

CD0

Laser initializing time out

CE0

Abnormal comparator

CE1

Beam sensor detection error

CE2

Sensor busy error

CE3

Primary scanning adjustment error

CE4

Abnormal window comparator

Finisher related service call

CB1

Abnormal feed motor

CB2

Abnormal delivery motor

CB3

Abnormal tray lift motor

CB4

Abnormal alignment motor

CB5

Abnormal staple motor

CB6

Abnormal stapler shift motor

CB7

Abnormal height sensor

CB8

Abnormal backup RAM data

CB9

Abnormal saddle stitcher paper pushing plate motor

CBA

Abnormal saddle stitcher stitch motor (front)

CBB

Abnormal saddle stitcher stitch motor (rear)

CBC

Abnormal saddle stitcher alignment motor

CBD

Abnormal saddle stitcher guide motor

CBE

Abnormal saddle stitcher paper folding motor

CBF

Abnormal saddle stitcher paper positioning plate motor

Group

Error Code

Machine Status

Finisher related service call

CC0

Abnormal saddle stitcher sensor connector connection

CC1

Abnormal saddle stitcher microswitch

CC2

Abnormal communication between finisher and saddle stitcher

CC4

Abnormal swing motor

CC5

Abnormal horizontal registration motor

CC6

Abnormal punch motor

CC7

Abnormal punch unit backup RAM data

CCC

Communication error between inserter and finisher

CCD

Abnormal inserter EEPROM

CCE

Abnormal inserter fan

Service call for oتوشیبا استودیو 650rs

C94

Abnormal main CPU

F10

HDD formatting error

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید