کیو سرا میتا fsc8525mfp

0030    FAX control PWB system error
Processing with the fax software was disabled due to a hardware problem      copyir.com    Defective FAX control PWB      copyir.com
0070    FAX control PWB incompatible detection error
In the initial communication with the FAX control PWB, the normal communication command is not transmitted      copyir.com    Defective FAX software      copyir.com Defective FAX control PWB      copyir.com
0100    Backup memory device error    Defective flash memory      copyir.com Defective main PWB      copyir.com
0120    MAC address data error
The data includes an invalid MAC address      copyir.com    Defective flash memory      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
0130    Backup memory read/write error (main PWB)    Defective flash memory      copyir.com Defective main PWB      copyir.com
0140    Backup memory data error (main PWB)    Defective flash memory      copyir.com Defective main PWB      copyir.com
0150    Backup memory read/write error (engine PWB)
Detecting engine PWB EEPROM communication error      copyir.com    The engine PWB EEPROM was improperly installed      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com Defective EEPROM      copyir.com
0160    Backup memory data error (engine PWB)    Defective flash memory      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
0170    Billing counting error
A checksum error is detected in the main and engine backup memories for the billing counters      copyir.com    Data in the EEPROM       copyir.com Defective PWB      copyir.com
0180    Machine number mismatch
Machine number of main and engine does not match      copyir.com    Data in the EEPROM       copyir.com
0320    I/O CPU communication error
A communication error is detected 10 times in succession      copyir.com    Defective PWB      copyir.com
0630    DMA error
DMA transmission of image data does not complete within the specified period of time      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective main PWB      copyir.com
0800    Image processing error
The JAM100 fee counter is continuously generated      copyir.com    Defective main PWB      copyir.com
0830    FAX control PWB flash program area checksum error
A checksum error occurred with the program of the FAX control PWB      copyir.com    Defective FAX software      copyir.com Defective FAX control PWB      copyir.com
0840    Faults of RTC
The time is judged to go back based on the comparison of the RTC time and the current time or five years or more have passed      copyir.com    The battery is disconnected from the main PWB      copyir.com Defective main PWB      copyir.com
0870    FAX control PWB to main PWB high capacity data transfer error
High-capacity data transfer between the FAX control PWB and the main PWB of the machine was not normally performed even if the data transfer was retried the specified times      copyir.com    Improper installation FAX control PWB      copyir.com Defective FAX control PWB or main PWB      copyir.com
0920    Fax file system error
The backup data is not retained for file system abnormality of flash memory of the FAX control PWB      copyir.com    Defective FAX control PWB      copyir.com
1010    Lift motor error
After cassette 1 is inserted, the lift sensor does not turn on within 12 s      copyir.com This error is detected four times successively      copyir.com    Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette      copyir.com Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system of the lift motor      copyir.com Defective lift motor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
1020    PF lift motor 1 error (paper feeder)
After cassette 2 is inserted, PF lift sensor 1 does not turn on within 12 s      copyir.com This error is detected four times successively      copyir.com    Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette      copyir.com Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system of the PF lift motor 1      copyir.com Defective PF lift motor 1      copyir.com Defective PF main PWB      copyir.com
1030    PF lift motor 2 error (paper feeder)
After cassette 3 is inserted, PF lift sensor 2 does not turn on within 12 s      copyir.com This error is detected four times successively      copyir.com    Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette      copyir.com Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system of the PF lift motor 2      copyir.com Defective PF lift motor 2      copyir.com Defective PF main PWB      copyir.com
1800    Paper feeder communication error
A communication error is detected 10 times in succession      copyir.com    Improper installation of the paper feeder      copyir.com Defective connector cable or poor contact of the connector      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com Defective PF main PWB      copyir.com
1900    Paper feeder EEPROM error
When writing the data, the write data and the read data is not continuously in agreement 4 times      copyir.com    Defective PF main PWB      copyir.com Device damage of EEPROM      copyir.com
1950    Transfer belt unit EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Defective transfer PWB      copyir.com Device damage of EEPROM      copyir.com
2101    Developer motor K steadystate error
The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the developer motor K stabilizes      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
2102    Developer motor YCM steady-state error
The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the developer motor YCM stabilizes      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
2111    Developer motor K startup error
Developer motor K is not stabilized within 2 s since the motor is activated      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
2112    Developer motor YCM startup error
Developer motor YCM is not stabilized within 2 s since the motor is activated      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
2201    Drum motor K steady-state error
The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the drum motor K stabilizes      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
2202    Drum motor YCM steadystate error
The rated speed signal detected the stability OFFcontinuously for 1 s after the drum motor YCM stabilizes      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
2211    Drum motor K startup error
Drum motor K is not stabilized within 2 s since the motor is activated      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
2212    Drum motor YCM startup error
Drum motor YCM is not stabilized within 2 s since the motor is activated      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
2300    Fuser motor steady-state error
The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the fuser motor stabilizes      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
2310    Fuser motor startup error
Fuser motor is not stabilized within 2 s since the motor is activated      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
2550    Conveying motor steadystate error
The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the conveying motor stabilizes      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
2560    Conveying motor startup error
Conveying motor is not stabilized within 2 s since the motor is activated      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
2600    PF drive motor error (paper feeder)
When the PF drive motor is driven, error signal is detected continuously for 1 s      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
2700    TC belt motor error
When the TC belt motor is driven, error signal is detected continuously for 1 s      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
3100    ISU home position error
ON/OFF of the HP sensor doesn’t change by retrying, after a prescribed pulse passes from power supply ON      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective home position sensor      copyir.com Defective ISU motor      copyir.com Defective CCD PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
3200    Exposure lamp error
The peak count during CCD turned on does not count up for 300 seconds       copyir.com When the white standard data at the time of an initial is lower than a rated value      copyir.com    Defective connector cable or poor contact of the connector      copyir.com Defective exposure lamp      copyir.com Defective CCD PWB      copyir.com Defective main PWB
3500    Communication error
A wrong read-back value      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective CCD PWB      copyir.com Defective main PWB      copyir.com
3600    Scanner sequence error    Defective main PWB or engine PWB      copyir.com
4001    Polygon motor (K) steadystate error
The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the polygon motor (K) stabilizes      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
4002    Polygon motor (C) steadystate error
The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the polygon motor (C) stabilizes      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
4003    Polygon motor (M) steadystate error
The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the polygon motor (M) stabilizes      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
4004    Polygon motor (Y) steadystate error
The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the polygon motor (Y) stabilizes      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
4011    Polygon motor (K) startup error
Polygon motor (K) is not stabilized within 10 s since the motor is activated      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
4012    Polygon motor (C) startup error
Polygon motor (C) is not stabilized within 10 s since the motor is activated      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
4013    Polygon motor (M) startup error
Polygon motor (M) is not stabilized within 10 s since the motor is activated      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
4014    Polygon motor (Y) startup error
Polygon motor (Y) is not stabilized within 10 s since the motor is activated      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
4101    BD initialization problem (K)
BD is not detected within one second after the polygon motor stabilizes      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective APCPWB      copyir.com Defective BDPWB      copyir.com Defective Main PWB      copyir.come?
4102    BD initialization problem (C)
BD is not detected within one second after the polygon motor stabilizes      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective APCPWB      copyir.com Defective BDPWB      copyir.com Defective Main PWB      copyir.com
4103    BD initialization problem (M)
BD is not detected within one second after the polygon motor stabilizes      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective APCPWB      copyir.com Defective BDPWB      copyir.com Defective Main PWB      copyir.com
4104    BD initialization problem (Y)
BD is not detected within one second after the polygon motor stabilizes      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective APCPWB      copyir.com Defective BDPWB      copyir.comPWB      copyir.com Defective Main PWB      copyir.com
4600    LSU cleaning motor error
When the LSU cleaning motor is driven, an error signal is detected continuously for 1 s      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
4700    VIDEO ASIC device error Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective main PWB or engine PWB      copyir.com
4950    LSU CPU communication error
A communication error is detected 10 times in succession      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective PWB      copyir.com
6000    Broken fuser heater wire
Fuser thermistor 2 does not reach 80° C/176 °F even after20 s during warming up      copyir.com The detected temperature of fuser thermistor2 does not reach the specified temperature (ready indication temperature) for 200 s in warming up after reached to 80° C/176 °F      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Deformed connector pin      copyir.com Defective IH PWB      copyir.com Fuser thermostat triggered      copyir.com Broken fuser heater wire      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6020    Abnormally high fuser thermistor 2 (center) temperature
The fuser thermistor 2 detects a temperature higher than 240°C/464°F continuously for 1 s      copyir.com    Deformed connector pin      copyir.com Shorted fuser thermistor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6030    Fuser thermistor 2 (center) break error
A/D value of the fuser thermistor 2 exceeds 1010 bit continuously for 1 s during warming up      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Deformed connector pin      copyir.com Defective fuser thermistor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6040    NC sensor error
When a sensor detected the temperature higher than 150 °C/302 °F continuously for 5 seconds      copyir.com    Deformed connector pin      copyir.com Shorted fuser thermistor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6050    Abnormally low fuser thermistor 2 (center) temperature
The fuser temperature lower than 100 °C/212 °F is detected continuously for 1 s during printing      copyir.com    Deformed connector pin      copyir.com Defective fuser thermistor      copyir.com Defective fuser heater      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6120    Abnormally high fuser thermistor 3 (press roller) temperature
The fuser temperature exceeds 200 °C/392 °F for 1 s      copyir.com    Deformed connector pin      copyir.com Defective IH PWB      copyir.com Defective fuser thermistor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6130    Fuser thermistor 3 (press roller) break error
Fuser thermistor 3 does not reach 30° C/86 °F even after60 s during warming up      copyir.com The detected temperature of fuser thermistor3 does not reach the specified temperature (ready indication temperature) for 200 s in warming up after reached to 30° C/86 °F      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Deformed connector pin      copyir.com Defective IH PWB      copyir.com Defective fuser thermistor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6150    Abnormally low fuser thermistor 3 (press roller) temperature
The fuser temperature lower than 30 °C/86 °F is detected continuously for 1 s      copyir.com    Deformed connector pin      copyir.com Defective fuser thermistor      copyir.com Defective fuser heater      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6200    Broken fuser edge heater wire
Fuser thermistor 1 does not reach 50° C/122 °F even after20 s during warming up      copyir.com The detected temperature of fuser thermistor1 does not reach the specified temperature (ready indication temperature) for 60 s in warming up after reaching 50° C/122 °F      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Deformed connector pin      copyir.com Fuser thermostat triggered      copyir.com Broken fuser heater wire      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6220    Abnormally high fuser thermistor 1 (edge) temperature
The fuser temperature exceeds 240 °C/464 °F for 1 s      copyir.com    Deformed connector pin      copyir.com Defective cooling fan motor      copyir.com Defective fuser thermistor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6230    Fuser thermistor 1 (edge) break error
During warming up a hearter, fuser thermistor 2 detects a temperature of 100 °C/212 °F or higher and, fuser thermistor 1 detects a temperature of 37 °C/99 °F or lower      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Deformed connector pin      copyir.com Defective fuser thermistor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6250    Abnormally low fuser thermistor 1 (edge) temperature
The fuser temperature lower than 80 °C/176 °F is detected continuously for 1 s during printing      copyir.com    Deformed connector pin      copyir.com Defective IH PWB      copyir.com Defective fuser thermistor      copyir.com Defective fuser heater      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6410    Fuser unit type mismatch problem
Absence of the fuser unit is detected      copyir.com    Fuser unit connector inserted incorrectly      copyir.com Different type of the fuser unit is installed      copyir.com
6600    Belt rotation error
The belt was detected to stop for 2 s continuously during motor remote is on      copyir.com    Defective fuser motor      copyir.com Defective IH belt      copyir.com Defective IH PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6710    CPU thermal runaway (IHPWB)    Defective IH PWB      copyir.com
6720    Belt rotation error (IHPWB)    Defective IH PWB      copyir.com Defective fuser motor      copyir.com Defective fuser unit      copyir.com
6730    Abnormally high IGBT1 temperature (IHPWB)    Defective IH PWB      copyir.com Defective cooling fan motor      copyir.com
6740    Abnormally high IGBT2 temperature (IHPWB)    Defective IH PWB      copyir.com Defective cooling fan motor
6750    Abnormally output overcurrent (IHPWB)    Defective IH PWB      copyir.com Defective fuser unit
6760    Abnormally AC input overcurrent (IHPWB)    Defective IH PWB      copyir.com
6770    Abnormally low electric power (IHPWB)    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective IH PWB      copyir.com
6930    IH related cooling fan motor error
The alarm signal was detected for 5 seconds continuously during operation      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com
6950    IH CPU communication error
A communication error is detected 3 times in succession      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective IH PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6990    Fuser unit type mismatch problem
Absence of the fuser unit is detected      copyir.com    Defective IH PWB      copyir.com
7101    Toner sensor K error    Defective Developer unit      copyir.com Defective PWB      copyir.com
7102    Toner sensor C error    Defective Developer unit      copyir.com Defective PWB      copyir.com
7103    Toner sensor M error    Defective Developer unit      copyir.com Defective PWB      copyir.com
7104    Toner sensor Y error    Defective Developer unit      copyir.com Defective PWB      copyir.com
7601    ID sensor 1 (front) error    Defective ID sensor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
7602    ID sensor 2 (rear) errorr    Defective ID sensor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
7611    ID sensor (K) density error
When ID sensor 2 detected CTD is 500 or less      copyir.com    Defective ID sensor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
7612    ID sensor (C) density error
When ID sensor 2 detected CTD is 500 or less      copyir.com    Defective ID sensor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
7613    ID sensor (M) density error
When ID sensor 2 detected CTD is 500 or less      copyir.com    Defective ID sensor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
7614    ID sensor (Y) density error
When ID sensor 2 detected CTD is 500 or less      copyir.com    Defective ID sensor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
7620    ID sensor timing error
Color registration correction was failed    Defective ID sensor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
7800    Broken external thermistor wire
The external thermistor delivers 0      copyir.com3V or more      copyir.comt time    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective temperature sensor      copyir.com
7810    Short-circuited external thermistor wire
external thermistor delivers 3V or more      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective temperature sensor      copyir.com
7901    Drum K EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum PWB      copyir.com
7902    Drum C EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum PWB      copyir.com
7903    Drum M EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum PWB      copyir.com
7904    Drum Y EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum PWB      copyir.com
7911    Developing unit K EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective developing PWB      copyir.com
7912    Developing unit C EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective developing PWB      copyir.com
7913    Developing unit M EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective developing PWB      copyir.com
7914    Developing unit Y EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective developing PWB      copyir.com
8030    Tray upper limit detection problem (document finisher)
When the tray elevation motor raises a tray, the ON status of the tray upper limit sensor is detected      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective tray upper limit sensor, paper surface sensor 1/2      copyir.com Defective DF main PWB      copyir.com
8040    Belt problem (document finisher)
The belt sensor does not turn on/off within specified time of the belt solenoid turning on      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective belt sensor      copyir.com Defective belt solenoid      copyir.com Defective DF main PWB      copyir.com
8140    Tray elevation motor problem (document finisher)
The tray low limit sensor or paper surface sensor 1/2 cannot be detected to be on within 10 s since the tray elevation motor is activated      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com The tray elevation motor malfunctions      copyir.com Defective tray lower limit sensor, paper surface sensor 1/2      copyir.com Defective DF main PWB      copyir.com
8210    Stapler problem (document finisher)
Jam 7012 or 7023 is indicated      copyir.com    Defective connector cable of staple or poor contact in the connector      copyir.com The stapler is blocked with a staple      copyir.com The stapler is broken      copyir.com Defective DF main PWB      copyir.com
8320    Adjustment motor 2 problem (document finisher)
The adjustment sensor 2 does not turn on/off within specified time of the adjustment motor 2 turning on      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective adjustment sensor 2      copyir.com Defective adjustment motor 2      copyir.com Defective DF main PWB      copyir.com
8330    Adjustment motor 1 problem (document finisher)
The adjustment sensor 1 does not turn on/off within specified time of the adjustment motor 1 turning on      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective adjustment sensor 1      copyir.com Defective adjustment motor 1      copyir.com Defective DF main PWB      copyir.com
8350    Roller motor problem (document finisher) The roller sensor does not turn on/off within specified time of the roller motor turning on      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective roller sensor      copyir.com Defective roller motor      copyir.com Defective DF main PWB      copyir.com
8360    Slide motor problem (document finisher)
The slide sensor does not turn on/off within specified time of the slide motor turning on      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective slide sensor      copyir.com Defective slide motor      copyir.com Defective DF main PWB      copyir.com
8460    EEPROM problem (document finisher)
Reading from or writing to EEPROM cannot be performed      copyir.com    Defective EEPROM or DF main PWB      copyir.com
8800    Document finisher communication error
A communication error is detected 10 times in succession      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective DF main PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
8830    Bridge communication error (document finisher)
A communication error is detected 10 times in succession      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective bridge PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
8900    Backup memory data problem (document finisher)
Read and write data does not match 3 times in succession      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com EEPROM installed incorrectly      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
9000    Document processor communication error
A communication error is detected 10 times in succession      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective DP main PWB      copyir.com
9060    DP EEPROM error
Mismatch between writing data and reading data occurs three times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs three times successively      copyir.com    Defective DP main PWB      copyir.com Device damage of EEPROM      copyir.com
9500       copyir.com      copyir.com      copyir.com 9520    Contact the Service Administrative Division      copyir.com
F000    Main PWB – operation panel PWB communication error    Defective main PWB      copyir.com Defective operation panel PWB      copyir.com
F010       copyir.com      copyir.com      copyir.com F013    Main PWB checksum errorn    Defective main PWB      copyir.com
F040    Main PWB – print engine communication error    Defective main PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
F050    Print engine ROM checksum error    Defective engine PWB      copyir.comsu
8320    Adjustment motor 2 problem (document finisher)
The adjustment sensor 2 does not turn on/off within specified time of the adjustment motor 2 turning on      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective adjustment sensor 2      copyir.com Defective adjustment motor 2      copyir.com Defective DF main PWB      copyir.com
8330    Adjustment motor 1 problem (document finisher)
The adjustment sensor 1 does not turn on/off within specified time of the adjustment motor 1 turning on      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective adjustment sensor 1      copyir.com Defective adjustment motor 1      copyir.com Defective DF main PWB      copyir.com
8350    Roller motor problem (document finisher) The roller sensor does not turn on/off within specified time of the roller motor turning on      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective roller sensor      copyir.com Defective roller motor      copyir.com Defective DF main PWB      copyir.com
8360    Slide motor problem (document finisher)
The slide sensor does not turn on/off within specified time of the slide motor turning on      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective slide sensor      copyir.com Defective slide motor      copyir.com Defective DF main PWB      copyir.com
8460    EEPROM problem (document finisher)
Reading from or writing to EEPROM cannot be performed      copyir.com    Defective EEPROM or DF main PWB      copyir.com
8800    Document finisher communication error
A communication error is detected 10 times in succession      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective DF main PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
8830    Bridge communication error (document finisher)
A communication error is detected 10 times in succession      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective bridge PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
8900    Backup memory data problem (document finisher)
Read and write data does not match 3 times in succession      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com EEPROM installed incorrectly      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
9000    Document processor communication error
A communication error is detected 10 times in succession      copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector      copyir.com Defective DP main PWB      copyir.com
9060    DP EEPROM error
Mismatch between writing data and reading data occurs three times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs three times successively      copyir.com    Defective DP main PWB      copyir.com Device damage of EEPROM      copyir.com
9500       copyir.com      copyir.com      copyir.com 9520    Contact the Service Administrative Division      copyir.com
F000    Main PWB – operation panel PWB communication error    Defective main PWB      copyir.com Defective operation panel PWB      copyir.com
F010       copyir.com      copyir.com      copyir.com F013    Main PWB checksum errorn    Defective main PWB      copyir.com
F040    Main PWB – print engine communication error    Defective main PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
F050    Print engine ROM checksum error    Defective engine PWB      copyir.comsu

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید