کیو سرا میتا km1530

C011    Backup memory data problem
• Data in the specified area of the backup memory does not match the specified values     copyir.com    Defective main PCB     copyir.com
C021    Operation unit PCB communication problem (20 cpm copier only)
• There is no reply after 20 retries at communication     copyir.com    Defective main PCB     copyir.com
C034    Finisher communication problem
• Communication errors from the communication microcomputer on the main PCB: No communication: there is no reply after 3 retries     copyir.com Abnormal communication: a communication error (parity or checksum error) is detected five times in succession     copyir.com    Poor contact of the connector terminals     copyir.com Defective copier main PCB     copyir.com Defective finisher main PCB     copyir.com
C040    DIMM problem
• Information on DIMM cannot be read out correctly at power-on     copyir.com    Poor contact of the memory board
C041    Bitmap problem
• There is a problem with the data or address bus of the bitmap DRAM     copyir.com    Poor contact of the DIMM     copyir.com
C043    DMA problem
• DMA transmission of compressed, decompressed, rotated, relocated or blanked-out image data does not complete within the specified period of time     copyir.com    Defective main PCB     copyir.com
C100    Exposure lamp problem
• Check the CCD input value for the lighting status of the exposure lamp 100 ms after the exposure lamp is lit and the carriage is moved to the shading position     copyir.com If the exposure lamp does not light, turn off the lamp     copyir.com After 500 ms, light the lamp again and, a further 500 ms later, check the CCD input     copyir.com The exposure lamp does not light after 5 retries     copyir.com    Poor contact of the connector terminals     copyir.com Defective exposure lamp     copyir.com Defective main PCB     copyir.com Incorrect shading position     copyir.com CCD PCB output problem     copyir.com
C104    Optical system problem
• After AGC, correct input is not obtained at CCD     copyir.com    Poor contact of the connector terminals     copyir.com CCD PCB output problem     copyir.com Defective main PCB     copyir.com
C200    Drive motor problem
• LOCK ALM signal remains high for 1 s, 1 s after the drive motor has turned on     copyir.com    Poor contact of the drive motor connector terminals     copyir.com Defective drive motor rotation control circuit     copyir.com Defective drive transmission system     copyir.com
C310    Scanner carriage problem
• The home position is not correct when the power is turned on or at the start of copying using the contact glass     copyir.com    Poor contact of the connector terminals     copyir.com Defective scanner home position switch     copyir.com Defective main PCB     copyir.com Defective scanner motor     copyir.com
C400    Polygon motor synchronization problem
• The polygon motor does not reach a stable speed within 19 s of the polygon motor remote signal turning on     copyir.com    Poor contact of the polygon motor connector terminals     copyir.com
C401    Polygon motor steady-state problem
• The polygon motor rotation is not stable for 400 ms after the polygon motor rotation has been stabilized     copyir.com    Poor contact of the polygon motor connector terminals     copyir.com Defective power source PCB     copyir.com
C420    BD steady-state problem
• The VTC detects a BD error for 800 ms after the polygon motor rotation has been stabilizad     copyir.com    Poor contact of the laser scanner unit connector terminals     copyir.com Defective LSU     copyir.com Defective main PCB     copyir.com
C510    Main charger problem
• MC ALM signal is detected continuously for 800 ms when MC REM signal is turned on     copyir.com    Poor contact of the high-voltage transformer PCB connector terminals     copyir.com Defective high-voltage transformer PCB     copyir.com Leakage during main charging     copyir.com Deformed high-voltage transformer PCB terminal spring     copyir.com
C610    Broken fixing heater wire
• Warm-up does not end within 90 s     copyir.com
• The secondary stabilization fixing temperature drops to 100°C/212°F or below     copyir.com
• The fixing temperature remains below 40˚C/104˚F for 7 s or longer after the fixing heaters have been turned on     copyir.com    Fixing heater installed incorrectly     copyir.com Broken fixing heater wire     copyir.com Poor contact in the fixing unit thermistor connector terminals     copyir.com Broken fixing unit thermistor wire     copyir.com Fixing unit thermistor installed incorrectly     copyir.com Fixing unit thermostat triggered     copyir.com
C620    Abnormally low fixing unit thermistor temperature
• The fixing temperature remains below 100˚C/212˚F for 10 s during copying     copyir.com    Fixing heater installed incorrectly     copyir.com Broken fixing heater wire     copyir.com Poor contact in the fixing unit thermistor connector terminals     copyir.com Broken fixing unit thermistor wire     copyir.com Fixing unit thermistor installed incorrectly     copyir.com
C630    Abnormally high fixing unit thermistor temperature
• The fixing temperature exceeds 240˚C/464˚F for 10 s     copyir.com    Fixing unit thermostat triggered     copyir.com Shorted fixing unit thermistor     copyir.com Broken fixing heater control circuit on the power source PCB     copyir.com
C710    Toner sensor problem
• The sensor output voltage is outside the range of 0     copyir.com5 to 4     copyir.com5 V during toner control     copyir.com
• The toner sensor control voltage cannot be set within the setting range when maintenance item U130 is run     copyir.com    Defective toner sensor     copyir.com Poor contact of the toner sensor connector terminals     copyir.com Developer problem     copyir.com
C730    Broken external temperature thermistor wire
• The input voltage is above 4     copyir.com5 V     copyir.com    Poor contact of the humidity sensor PCB connector terminals     copyir.com Defective external temperature thermistor     copyir.com
C731    Short-circuited external temperature thermistor • The input voltage is below 0     copyir.com5 V     copyir.com    Poor contact of the humidity sensor PCB connector terminals     copyir.com Defective external temperature thermistor     copyir.com
C740    Image formation unit connector insertion problem
• Absence of the image formation unit is detected continuously for 1500 ms while there is no error on the copier     copyir.com    Image formation unit connector inserted incorrectly     copyir.com Defective image formation unit connector     copyir.com
C817    Finisher front side registration motor problem    A problem is detected with the front side registration motor     copyir.com
C818    Finisher rear side registration motor problem    A problem is detected with the rear side registration motor     copyir.com
C819    Finisher trailing edge registration motor problem    A problem is detected with the trailing edge registration motor     copyir.com
C821    Finisher stapler motor problem    A problem is detected with the stapler motor     copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید