کیو سرا میتا km1650

C0030    Fax control PCBsystem problem
• Processing with the fax software was disabled due to a hardware or software problem     copyir.com    Defective fax control PCB     copyir.com
C0070    Fax control PCB incompatibility detection problem
• Fax software is not compatible with MMI software     copyir.com    Fax software or main software is something of the other machine     copyir.com
C0100    Backup memory read/write problem (main PCB flash)
• Read and write data does not match     copyir.com    Defectivemain PCB     copyir.com
C0110    Backup memory data problem (main PCB flash)
• Data in the specified area of the backup memory does not match the specified values     copyir.com    Problem with the backup memory data     copyir.com Defective backup RAM     copyir.com
C0130    Backup memory read/write problem (main PCB EEPROM)
• Read and write data does not match     copyir.com    Defective EEPROM or main PCB     copyir.com
C0140    Backup memory data problem (main PCB EEPROM)
• Data in the specified area of the backup memory does not match the specified values     copyir.com    Problem with the backup memory data     copyir.com Defective EEPROM     copyir.com
C0150    Backup memory read/write problem (engine PCB)
• Read and write data does not match     copyir.com    Defective engine PCB     copyir.com
C0160    Backup memory data problem (engine PCB)
• Data in the specified area of the backup memory does not match the specified values     copyir.com    Problem with the backup memory data     copyir.com Defective backup RAM     copyir.com
C0170    Accounting count problem
•When the power is turned on, the total count and the scan count are abnormal both on the main PCB and the engine PCB     copyir.com    Defective main PCB or engine PCB     copyir.com
C0180    Machine number mismatch
•When the power is turned on, the machine number does not match between the main PCB and the engine PCB     copyir.com    Correct EEPROM is not installed     copyir.com Data damage of EEPROM     copyir.com
C0210    Communication problem between the main PCB and engine PCB
•When the power is turned on, the ma-chine does not detect the low level of SBSY and the high level of SDIR for 10 s     copyir.com    Poor contact in the connector ter-minals     copyir.com Defective main PCB or engine PCB     copyir.com
C0240    Printer board PCB communication problem
• The printer board PCB does not re-spond 120 s after the power is turned on     copyir.com    Poor contact in the connector ter-minals     copyir.com Defective main PCB or printer board PCB     copyir.com
C0250    Scanner network board communication problem
• The scanner network board does not respond     copyir.com    Poor contact in the connector ter-minals     copyir.com Defective main PCB or scanner network board     copyir.com
C0280    Fax control PCB communication problem
• Communication between the fax control PCB and the main PCB of the machine cannot be performed normally     copyir.com    Poor contact in the connector ter-minals     copyir.com Defective main PCB or fax control PCB     copyir.com
C0410    DP communication problem
• Communication fails five times suc-cessively     copyir.com    DP installed incor-rectly     copyir.com Defective engine PCB or DP driver PCB     copyir.com
C0420    First paper feeder communication problem
• Communication fails five times successively     copyir.com    Paper feeder in-stalled incorrectly     copyir.com Defective engine PCB or drawer main PCB     copyir.com
C0440    Finisher communication problem
• Communication fails five times successively     copyir.com    Finisher installed incorrectly     copyir.com Defective engine PCB or finisher main PCB     copyir.com
C0500    Second paper feeder communication problem
• Communication fails five times successively     copyir.com    Paper feeder in-stalled incorrectly     copyir.com Defective engine PCB or drawer main PCB     copyir.com
C0510    Third paper feeder communication problem
• Communication fails five times successively     copyir.com    Paper feeder installed incorrectly     copyir.com Defective engine PCB or drawer main PCB     copyir.com
C0610    Bitmap (DIMM) problem
• There is a problem with the data or address bus of the bitmap DRAM     copyir.com    Defective main PCB     copyir.com DIMM installed incorrectly     copyir.com Defective DIMM     copyir.com
C0630    DMA problem
• DMA transmission of compressed, decompressed, rotated, relocated or blanked-out image data does not complete within the specified period of time     copyir.com    Defective main PCB     copyir.com
C0800    Image processing problem
• JAM05 is detected twice     copyir.com    Defective main PCB     copyir.com
C0820    Fax control PCB CG ROM checksum error
•A checksum error occurred with the CG ROM data of the fax control PCB     copyir.com    Defective fax control PCB     copyir.com
C0830    Flash ROM program area checksum error
•A checksum error occurred with the program of the fax control PCB     copyir.com    Defective fax control PCB     copyir.com
C0860    Fax control PCB software switch checksum error
•A checksum error occurred with the software switch value of the fax control PCB     copyir.com    Defective fax software     copyir.com Defective fax control PCB     copyir.com
C0870    Fax control PCB to main PCB high-capacity data transfer problem
•High-capacity data transfer between the fax control PCB and the main PCB of the machine was not normally performed even if the data transfer was retried the specified times     copyir.com    Poor contact in the connector terminals     copyir.com Defective main PCB or fax control PCB     copyir.com
C0880    Fax control PCB program archive problem
•When power is turned on, the compressed program in the Flash ROM on the fax control PCB was not successfully decompressed     copyir.com    Defective fax control PCB     copyir.com
C0890    Fax control PCB CG font archive problem
• When power is turned on, the compressed CG font in the Flash ROM on the fax control PCB was not successfully decompressed     copyir.com    Defective fax control PCB     copyir.com
C0900    Fax software incompatibility detection problem
• Version of fax software is not compatible with that of main software     copyir.com    Fax software version or main software is earlier     copyir.com
C0920    Fax file system error
• The backup data is not retained for file system abnormality of flash memory of the fax control PCB     copyir.com    Defective fax control PCB     copyir.com
C2000    Drive motor problem
• LOCK ALM signal remains high for 1 s, 1 s after the drive motor has turned on     copyir.com    Poor contact in the drive motor connector terminals     copyir.com Defective drive motor rotation control circuit     copyir.com Defective drive transmission system     copyir.com
C3100    Scanner carriage problem
• The home position is not correct when the power is turned on or copying the document placed on the contact glass     copyir.com    Poor contact of the connector terminals     copyir.com Defective scanner home position switch     copyir.com Defective engine PCB     copyir.com Defective scanner motor     copyir.com
C3200    Exposure lamp problem
• Non-lighting of the exposure lamp is detected at the beginning of copying     copyir.com    Poor contact of the connector terminals     copyir.com Defective exposure lamp or inverter PCB     copyir.com Defective engine PCB     copyir.com Incorrect shading position     copyir.com
C3300    Optical system (AGC) problem
• After AGC, correct input is not obtained at CCD     copyir.com    Insufficient exposure lamp luminosity     copyir.com Defective engine PCB     copyir.com Incorrect shading position     copyir.com Defective CCD PCB     copyir.com
C4000    Polygon motor synchronization problem
• The polygon motor does not reach the stable speed within 15 s of the START signal turning on     copyir.com    Poor contact in the polygon motor connector terminals     copyir.com Defective polygon motor     copyir.com Defective engine PCB     copyir.com
C4010    Polygon motor steady-state problem
• The polygon motor rotation is not stable for 5 s after the polygon motor rotation has been stabilized     copyir.com    Poor contact in the polygon motor connector terminals     copyir.com Defective polygon motor     copyir.com Defective engine PCB     copyir.com
C4200    BD steady-state problem
• The MIP detects a BD error for 600 ms after the polygon motor rotation has been stabilized     copyir.com    Defective laser diode     copyir.com Defective polygon motor     copyir.com Defective main PCB     copyir.com Defective engine PCB     copyir.com
C6000    Broken fixing heater wire
• In fixing warm-up, the time to reach 50C/122F exceeds 13     copyir.com5 s, the time to reach 100C/212F exceeds 10 s, the time to reach the primary stabilization exceeds 10 s or the time to reach the secondary stabilization exceeds 24 s     copyir.com    Poor contact in the thermistor connector terminals     copyir.com Fixing thermistor installed incorrectly     copyir.com Fixing thermostat triggered     copyir.com
C6020    Abnormally high fixing unit thermistor temperature
• The fixing temperature exceeds 230C/446F for 40 ms     copyir.com    Shorted thermistor     copyir.com Broken heater control circuit on the power supply PCB     copyir.com
C6050    Abnormally low fixing unit thermistor temperature
• The fixing temperature remains below 90C/194F for 1 s     copyir.com    Poor contact in the thermistor connector terminals     copyir.com Broken fixing thermistor wire     copyir.com Fixing thermistor installed incorrectly     copyir.com Fixing thermostat triggered     copyir.com Fixing heater M or S installed incorrectly     copyir.com Broken fixing heater M or S wire     copyir.com
C6400    Zero-crossing signal problem
• The engine PCB does not detect the zero-crossing signal for the time specified below     copyir.com At power-on: 3 s Others: 5 s    Poor contact in the connector terminals     copyir.com Defective power supply PCB     copyir.com Defective engine PCB     copyir.com
C7800    Broken external temperature thermistor
• The input voltage is 0     copyir.com5 V or less     copyir.com    Poor contact in the humidity sensor connector terminals     copyir.com Defective humidity sensor     copyir.com
C7810    Short-circuited external temperature thermistor
• The input voltage is 4     copyir.com5 V or more     copyir.com    Poor contact in the humidity sensor connector terminals     copyir.com Defective humidity sensor     copyir.com
C8170    Finisher front side registration motor problem
• If the front side registration home position sensor is on in initialization, the sensor does not turn off within 570 ms of starting initialization     copyir.com
• If the front side registration home position sensor is off in initialization, the sensor does not turn on within 3180 ms of starting initialization     copyir.com    The front side registration motor connector makes poor contact     copyir.com The front side registration motor malfunctions     copyir.com The front side registration home position sensor connector makes poor contact     copyir.com The front side registration home position sensor malfunctions     copyir.com Defective finisher main PCB     copyir.com
C8170    Finisher trailing edge registration motor problem
• If the trailing edge registration home position sensor is on in initialization, the sensor does not turn off within 570 ms of starting initialization     copyir.com
• If the trailing edge registration home position sensor is off in initialization, the sensor does not turn on within 4550 ms of starting initialization     copyir.com    The trailing edge registration motor connector makes poor contact     copyir.com The trailing edge registration motor malfunctions     copyir.com The trailing edge registration home position sensor connector makes poor contact     copyir.com The trailing edge registration home position sensor malfunctions     copyir.com Defective finisher main PCB     copyir.com
C8180    Finisher rear side registration motor problem
• If the rear side registration home position sensor is on in initialization, the sensor does not turn off within 570 ms of starting initialization     copyir.com
• If the rear side registration home position sensor is off in initialization, the sensor does not turn on within 2880 ms of starting initialization     copyir.com    The rear side registration motor connector makes poor contact     copyir.com The rear side registration motor malfunctions     copyir.com The rear side registration home position sensor connector makes poor contact     copyir.com The rear side registrationhom position sensor malfunctions     copyir.com Defective finisher main PCB     copyir.com
C8180    Finisher front stapler problem
• The front stapler home position sensor does not change state from nondetection to detection within 200 ms of the start of front stapler motor counterclockwise (forward) rotation     copyir.com
• During initialization, the front stapler home position sensor does not change state from non-detection to detection within 600 ms of the start of front stapler motor clockwise (reverse) rotation     copyir.com    The front stapler connector makes poor contact     copyir.com The front stapler malfunctions     copyir.com a) The front stapler is blocked with a staple     copyir.com b) The front stapler is broken     copyir.com Defective finisher main PCB     copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید