توشیبا استودیو Toshiba e-Studio 20

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

C01    Main motor drive error
C04    PFP main motor drive error
C06    LCF feed motor error (DP2000/2500 series)
C13    Cassette 1 error
C14    Cassette 2 error
C15    Cassette 3 error
C16    Cassette 4 error (DP2000/2500 series)
C18    LCF tray error (DP2000/2500 series)
C19    LCF feed motor abnormal (DP2000/2500 series)
C21    Carriage initialization error
C25    Scanner unit watch dog error
C26    Exposure lamp disconnection or peak detection error
C38    Replaced process unit error
C41    Abnormal thermistor or heater disconnection at power ON
C43    Warming up mode after disconnection judgment, or abnormal thermistor after ready
C44    Warming up mode after disconnection judgment, or heater abnormal after ready
C45    Thermistor disconnection at the end part of heater
C56    Communication error between PFC and main unit
C57    Communication error between main unit and IPC (DP2000/2500 series)
C58    Communication error between IPC and finisher (DP2000/ 2500 series)
C71    Paper supply motor lock error
C73    EE-PROM initialization error
C74    Defective adjustment by the exit/reversal sensor detected
C81    Fan motor lock error
C82    Document aligning lower sensor (RADF)/Aligning sensor (ADF) adjustment error
C83    Size length adjustment error
C91    SRAM abnormality (Lithium battery or SRAM chip are abnormal  copyir.com)
C95    Power supply unit fan motor abnormality
C96    Process unit fan motor abnormality
C97    Vacuum fan motor abnormality
C98    Clock IC abnormality
C99    PFC microcomputer abnormal
CA1    Polygon motor abnormal
CA2    HSYNC abnormal
CB2    Exit motor abnormal
CB5    Staple motor abnormal
CC3    Set processing motor abnormal
CC8    Front aligning motor abnormal
CC9    Upper tray elevator motor abnormal
CCA    Lower tray elevator motor abnormal
CCB    Rear aligning motor abnormal
E01    Paper jam inside the machine
E02    Paper jam near the fuser unit
E03    Paper remaining inside the machine at power on (Except for ADF/RADF)
E08    Transporting jam inside the ADU
E09    Time out error that occurs at the paper feeding sensor
E11    Paper feeding jam at the ADU
E12    Paper feeding jam at the SFB
E13    Cassette 1 feeding jam
E14    Cassette 2 feeding jam (PFU)
E15    Cassette 3 feeding jam (PFP)
E16    Cassette 4 (CM) feeding jam (DP2000/2500 series)
E19    LCF feeding jam (DP2000/2500 series)
E31    Paper not reach to feed sensor from cassette 2, so paper jam inside the main unit during cassette 2 feed
E32    Paper not reach to feed sensor from cassette 3 or 4, so paper jam inside the main unit during the feed
E33    Paper not reach to feed sensor from LCF cassette  copyir.com (DP2000/2500 series)
E34    Paper not reach to 2nd cassette feed sensor from cassette 3 or 4  copyir.com (Cassette 4 is DP2000/2500 series)
E35    Paper jam in cassette 4 transport path (DP2000/2500 series)
E36    Paper jam in LCF transport path (DP2000/2500 series)
E41    Copier front cover or side cover is opened during copying (Copier front cover, side cover, or transport cover of job separator/offset tray/bridge cover is opened during copying)
E42    Side cover of cassette 2 or cassette 3 is opened during copying
E43    ADU is opened during copying
E45    Side cover of LCF is opened during copying (DP2000/ 2500 series)
E71    Original feeding jam at the feeding area of the ADF or RADF
E72    Original transporting jam at the transporting area of the ADF or RADF
E73    Original exiting jam at the exiting area of the ADF or RADF
E74    Original reversing jam at the reversing area of the RADF
EA1    Paper transport delay jam
EA2    Paper transport stop jam
EA3    Paper remaining on the finisher transport path at power ON
EA4    Finisher is opened during copying
EA5    Finisher staple jam
EA7    Set transport jam before stapling
EAF    Stapled set transport jam
F11    Scanner I/F error
F12    Write error at downloading the scanner unit program
F13    Download sector error of the scanner unit program
F14    Scanner unit F-ROM error
F31    Modem IC does not work normal
F41    Initial detection error of the offset catch tray

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید