ریکوآفشیوRicoh Aficio MPC4000

ایرادات دستگاههای ریکو براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس منالها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

543-00    Fusing central thermopile high temperature detection (software)
Above (T3) degrees C detected for (t4) seconds continuously ( copyir.com  Detection period 100ms, detection count: 10 times or more ( copyir.com     • Triac short-circuit • IOB board defective • BCU board defective
549-01    Shield Operation Error Detection
During HP detection operation, shield sensors 1 and 2 detect “High” for (t30) seconds continuously ( copyir.com     • Motor defective • Sensor defective • Sensor actuator/feeler modification/defective • Shield modification/defective
549-02    Shield Operation Error Detection
During shield basic operation, shield sensor 2 does not go “Low > High” even if (t31) seconds elapsed from screen motor rotation start ( copyir.com     • Motor defective • Sensor defective • Sensor actuator/feeler modification/defective • Shield modification/defective
549-03    Shield Operation Error Detection
During shield basic operation, shield motor does not stop even if (t32) seconds elapsed from rotation start ( copyir.com     • Motor defective • Sensor defective • Sensor actuator/feeler modification/defective • Shield modification/defective
549-04    Shield Operation Error Detection
During HP detection operation, HP detection fails 3 times consecutively ( copyir.com     • Motor defective • Sensor defective • Sensor actuator/feeler modification/defective • Shield modification/defective
SC101-01    Lamp Error (Scanning)
The white level peak did not reach the prescribed threshold when the white plate was scanned ( copyir.com     • LED defective • IDB (LED driver) defective • SBU defective • IPU defective • Power/signal harness defective • Condensation in scanner unit • Mirrors or lenses dirty or positioned incorrectly • White plate dirty or installed incorrectly
SC101-02    Lamp Error (LED illumination adjustment)
LED error was detected ( copyir.com     • LED defective • IDB (LED driver) defective • Power/signal harness defective
SC102-00    LED Illumination Adjustment Error
The white level peak reached the prescribed threshold when the white plate was scanned after a specified number of adjustments ( copyir.com     • LED defective • IDB (LED driver) defective • SBU defective • IPU defective • Power/signal harness defective
SC120-00    Scanner Home Position Error 1
The scanner home position sensor does not go OFF ( copyir.com  Details: Error detection timing • During homing (when the machine is turned ON or when it returns from energy save mode) • During an automatic adjustment (when the machine is turned ON or when it returns from energy save mode) • During a scan from the ADF or exposure glass ( copyir.com     • Scanner motor driver defective • Scanner motor defective • Scanner HP sensor defective • Harness defective • Timing belt, pulley, wire, or carriage not installed correctly
SC121-00    Scanner Home Position Error 2
The scanner home position sensor does not go ON ( copyir.com  Details: Error detection timing • During homing • During an automatic adjustment • During a scan from the ADF or exposure glass ( copyir.com     • Scanner motor driver defective • Scanner motor defective • Scanner HP sensor defective • Harness defective • Timing belt, pulley, wire, or carriage not installed correctly
SC141-00    Black level detection error
The black level cannot be adjusted within the target during auto gain control ( copyir.com     • SBU defective • IPU defective • Power/signal harness defective
SC142-00    White level detection error
The white level cannot be adjusted to the second target level within the target during auto gain control ( copyir.com     • SBU defective • LED defective • IDB (LED driver) defective • IPU defective • Power/signal harness defective • Scanner drive error • Condensation in scanner unit • Mirrors or lenses dirty or positioned incorrectly • White plate dirty or installed incorrectly
SC144-00    SBU Communication Error
• Connection to SBU cannot be confirmed ( copyir.com  (Connection detection error) • Cannot communicate with the SBU, or the communication result is abnormal ( copyir.com     • SBU defective • The other side of the communication (BCU, IPU etc ( copyir.com ) defective • Power/signal harness defective
SC161-01    IPU Error (LSYNC abnormal)
An error occurred during the self-diagnostic test performed every time the machine is turned on, or returns to full operation from energy save mode ( copyir.com     • IPU (BiCU, iCTL) board defective (ASIC-LEO connection failure, LSYNC abnormal, etc ( copyir.com ) • Cable between SBU and IPU (or BiCU) defective
SC161-02    IPU error (Ri response abnormal)
The machine detects an error during an access to the Ri ( copyir.com     IPU (BiCU, iCTL) board defective (Ri response abnormal, etc ( copyir.com )
SC165-00    Copy data security unit error
• The copy data security option is enabled in the User Tools but the option board is detected as missing or defective ( copyir.com  • The copy data security option was detected as defective when the machine was turned on or returned from energy save mode ( copyir.com     • Copy data security unit board not installed correctly • Copy data security unit board defective
SC185-00    CIS transmission error
The data read from the ASIC register on the CIS were not as expected ( copyir.com  Details: • Occurs when a serial communication error between the CIS board and the DF board is detected ( copyir.com  Occurs also when an error is detected during initialization of the ASIC on the CIS ( copyir.com  • This can happen during initialization and feeding ( copyir.com  The first and second consecutive occurrences of each constitute jams ( copyir.com  The third occurrence constitutes an SC ( copyir.com  (An initialization jam/transport jam occurs on 2 continuous occasions during either initialization or transport, and on the 3rd continuous occasion, an SC is generated)    • Connector or harness between DF board and CIS board is disconnected or defective • ASIC on the CIS is defective • Boot failure of ASIC on the CIS
SC186-00    CIS LED error
During initialization: • The ratio between the average values of leading-edge area and rear-edge area is out of specification ( copyir.com  • Shading data peak value is below specification ( copyir.com  During scanning: • Shading data peak value is below specification ( copyir.com  Details: During initialization: • Occurs when one out of two CIS LEDs is malfunctioning, causing the difference between the average values of leading-edge area and rear-edge area to be large (CIS LED error detection) ( copyir.com  • Occurs when both of the CIS LEDs are malfunctioning (unlit), causing the shading data peak value to be extremely low (CIS white level adjustment) ( copyir.com  During scanning: • Occurs when both of the CIS LEDs are malfunctioning (unlit), causing the shading data peak value to be extremely low (CIS scan control, gray balance adjustment/confirmation) ( copyir.com  • The first and second consecutive occurrences of each constitute initial/feed jams ( copyir.com  The third occurrence constitutes an SC ( copyir.com  (An initialization jam/transport jam occurs on 2 continuous occasions during either initialization or transport, and on the 3rd continuous occasion, an SC is generated)    During initialization: • One or two out of two CIS LEDs are defective During scanning: • Both of the CIS LEDs are defective ( copyir.com
SC187-00    CIS black level error
The black level scanned by CIS is abnormal ( copyir.com  Details: • Occurs when abnormality is detected in the process of black level generation – detection ( copyir.com  • The first and second consecutive occurrences constitute initial jams ( copyir.com  The third occurrence constitutes an SC ( copyir.com     CIS defective
SC188-00    CIS white level error
• The shading data peak value read out from the CIS is abnormal ( copyir.com  • The shading data peak value is not within the specified range from the target value ( copyir.com  Details: • Occurs when abnormality is detected in the process of CIS shading data peak detection ( copyir.com  • The first and second consecutive occurrences constitute initial jams ( copyir.com  The third occurrence constitutes an SC ( copyir.com     CIS defective
SC189-00    CIS gray balance adjustment error
The difference between gray balance adjustment target value and the value scanned from the GS20 chart was out of specification upon execution of gray balance adjustment confirmation (SP4-705-002) ( copyir.com  Details: • Occurs when gray balance adjustment fails ( copyir.com  • The first occurrence constitutes an SC (not an initial jam) ( copyir.com     CIS defective
SC195-00    Machine serial number error
Comparison of the product identification code in the machine serial number (11 digits) ( copyir.com     The product identification code in the machine serial number (11 digits) does not match ( copyir.com
SC201-00    Polygon motor error
XSCRDY signal (polygon ready) error    • Disconnection or connection fault of I/F harness to polygon motor driver • Polygon motor or polygon motor driver malfunction • Polygon motor drive pulse is not outputted normally (polygon control unit peripherals) ( copyir.com  • XSCRDY signal monitoring cannot be performed (polygon control unit peripherals) ( copyir.com
SC202-00    Polygon Motor: ON Timeout Error
After the polygon motor turned on, or within T1 sec ( copyir.com  after the rpm’s changed, the motor did not enter READY status ( copyir.com     • The interface harness to the polygon motor driver damaged or not connected correctly ( copyir.com  • Polygon motor or polygon motor driver defective • Polygon motor drive pulse cannot be output correctly ( copyir.com  (Polygon controller) • XSCRDY signal observation failing (Polygon controller)
SC203-00    Polygon Motor: OFF Timeout Error
The XSCRDY signal (polygon ready) never becomes inactive (H) within 3 sec ( copyir.com  after the polygon motor went OFF ( copyir.com     • The interface harness to the polygon motor driver damaged or not connected correctly ( copyir.com  • Polygon motor or polygon motor driver defective • Polygon motor drive pulse cannot be output correctly ( copyir.com  (Polygon controller) • XSCRDY signal observation failing (Polygon controller)
SC204-00    Polygon Motor: XSCRDY Signal Error
During polygon motor rotation, the XSCRDY signal was inactive (H) for longer than one rotation of the polygon ( copyir.com     • The interface harness to the polygon motor driver damaged or not connected correctly ( copyir.com  • Polygon motor or polygon motor driver defective
SC220-01    Leading Edge: LD1 synchronization detection error: Bk
The leading edge LD0 synchronization detection signal of the corresponding color was not output within T1 sec ( copyir.com  while the polygon mirror motor was operating at normal speed ( copyir.com     • The interface harness to the synchronization detection unit damaged or not connected correctly ( copyir.com  • Synchronization detection board defective • Beam does not enter photo detector ( copyir.com  • Abnormality around GAVD • IDB (LED driver) defective • LDB defective • BCU defective
SC220-04    Leading Edge: LD1 synchronization detection error: Ye
The leading edge LD0 synchronization detection signal of the corresponding color was not output within T1 sec ( copyir.com  while the polygon mirror motor was operating at normal speed ( copyir.com     • The interface harness to the synchronization detection unit damaged or not connected correctly ( copyir.com  • Synchronization detection board defective • Beam does not enter photo detector ( copyir.com  • Abnormality around GAVD • IDB (LED driver) defective • LDB defective • BCU defective
SC230-01    FGATE ON error: Bk
The FGATE signal did not turn ON within T1 sec ( copyir.com  after the writing process of the corresponding color started ( copyir.com     • GAVD defective • Image processing ASIC defective • BCU, controller board not connected correctly or defective • Harness between IPU and LDB defective
SC230-02    FGATE ON error: Cy
The FGATE signal did not turn ON within T1 sec ( copyir.com  after the writing process of the corresponding color started ( copyir.com     • GAVD defective • Image processing ASIC defective • BCU, controller board not connected correctly or defective • Harness between IPU and LDB defective
SC230-03    FGATE ON error: Ma
The FGATE signal did not turn ON within T1 sec ( copyir.com  after the writing process of the corresponding color started ( copyir.com     • GAVD defective • Image processing ASIC defective • BCU, controller board not connected correctly or defective • Harness between IPU and LDB defective
SC230-04    FGATE ON error: Ye
The FGATE signal did not turn ON within T1 sec ( copyir.com  after the writing process of the corresponding color started ( copyir.com     • GAVD defective • Image processing ASIC defective • BCU, controller board not connected correctly or defective • Harness between IPU and LDB defective
SC231-01    FGATE OFF error: Bk
• The FGATE signal did not turn OFF within T1 sec ( copyir.com  after the writing process of the corresponding color ended ( copyir.com  • The FGATE signal did not turn OFF when the next job of the corresponding color started ( copyir.com     • GAVD defective • Image processing ASIC defective
SC231-02    FGATE OFF error: Cy
• The FGATE signal did not turn OFF within T1 sec ( copyir.com  after the writing process of the corresponding color ended ( copyir.com  • The FGATE signal did not turn OFF when the next job of the corresponding color started ( copyir.com     • GAVD defective • Image processing ASIC defective
SC231-03    FGATE OFF error: Ma
• The FGATE signal did not turn OFF within T1 sec ( copyir.com  after the writing process of the corresponding color ended ( copyir.com  • The FGATE signal did not turn OFF when the next job of the corresponding color started ( copyir.com     • GAVD defective • Image processing ASIC defective
SC231-04    FGATE OFF error: Ye
• The FGATE signal did not turn OFF within T1 sec ( copyir.com  after the writing process of the corresponding color ended ( copyir.com  • The FGATE signal did not turn OFF when the next job of the corresponding color started ( copyir.com     • GAVD defective • Image processing ASIC defective
SC240-01    LD error: Bk
• If LD error terminal of LD driver of corresponding color is asserted after LD initialization ( copyir.com  • If an error is detected during initialization of P-MAC which detects Ith/Ieta of LD of corresponding color ( copyir.com     • LD degradation (LD broken, shift of output characteristics etc ( copyir.com ) • The interface harness damaged or not connected correctly ( copyir.com  • LD driver defective
SC240-04    LD error: Ma
• If LD error terminal of LD driver of corresponding color is asserted after LD initialization ( copyir.com  • If an error is detected during initialization of P-MAC which detects Ith/Ieta of LD of corresponding color ( copyir.com     • LD degradation (LD broken, shift of output characteristics etc ( copyir.com ) • The interface harness damaged or not connected correctly ( copyir.com  • LD driver defective
SC272-01    G-MAC communication error: Bk
In view of parity, 3 retries were performed    • IPU defective • Harness defective • LDB defective
SC272-02    G-MAC communication error: Cy
In view of parity, 3 retries were performed    • IPU defective • Harness defective • LDB defective
SC272-03    G-MAC communication error: Ma
In view of parity, 3 retries were performed    • IPU defective • Harness defective • LDB defective
SC272-04    G-MAC communication error: Ye
In view of parity, 3 retries were performed    • IPU defective • Harness defective • LDB defective
SC272-10    G-MAC communication error: Other
In view of parity, 3 retries were performed    • IPU defective • Harness defective • LDB defective
SC285-00    MUSIC error
The results of MUSIC pattern reading failed 4 times ( copyir.com  (even if mode e (real time MUSIC) fails, the error count is not incremented (+1))    • TM sensor defective • ITB defective • PCU defective • LD unit defective • MUSIC pattern density thin
SC312-01    Charge Roller HVP_CB Output Error (K)
Charging AC is set to ON at the standard speed, and the FB voltage of the charging AC of each color is monitored for 200 ms at 20ms intervals (10 times) after 80ms of charge AC_ON, and below 0 ( copyir.com 3V is detected continuously for 200ms (10 times), the SC of the corresponding color lights up, and machine operation is suspended ( copyir.com     • High voltage harness defective or shorted ( copyir.com  • PCU setting fault or damage • HVP_CB fault • Connector disconnected • Harness broken
SC312-02    Charge Roller HVP_CB Output Error (C)
Charging AC is set to ON at the standard speed, and the FB voltage of the charging AC of each color is monitored for 200 ms at 20ms intervals (10 times) after 80ms of charge AC_ON, and below 0 ( copyir.com 3V is detected continuously for 200ms (10 times), the SC of the corresponding color lights up, and machine operation is suspended ( copyir.com     • High voltage harness defective or shorted ( copyir.com  • PCU setting fault or damage • HVP_CB fault • Connector disconnected • Harness broken
SC312-03    Charge Roller HVP_CB Output Error (M)
Charging AC is set to ON at the standard speed, and the FB voltage of the charging AC of each color is monitored for 200 ms at 20ms intervals (10 times) after 80ms of charge AC_ON, and below 0 ( copyir.com 3V is detected continuously for 200ms (10 times), the SC of the corresponding color lights up, and machine operation is suspended ( copyir.com     • High voltage harness defective or shorted ( copyir.com  • PCU setting fault or damage • HVP_CB fault • Connector disconnected • Harness broken
SC312-04    Charge Roller HVP_CB Output Error (Y)
Charging AC is set to ON at the standard speed, and the FB voltage of the charging AC of each color is monitored for 200 ms at 20ms intervals (10 times) after 80ms of charge AC_ON, and below 0 ( copyir.com 3V is detected continuously for 200ms (10 times), the SC of the corresponding color lights up, and machine operation is suspended ( copyir.com     • High voltage harness defective or shorted ( copyir.com  • PCU setting fault or damage • HVP_CB fault • Connector disconnected • Harness broken
SC324-01    Development motor: Bk: Lock
Lock signals are observed at 2 sec intervals during motor ON, and a High level is detected at least 20 times    • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective • Unit torque increased
SC324-05    Development motor: CMY: Lock
Lock signals are observed at 2 sec intervals during motor ON, and a High level is detected at least 20 times    • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective • Unit torque increased
SC360-01    TD sensor adjustment error (K)
During TD sensor initialization, the TD sensor output voltage (Vt) cannot be adjusted to the target range (target value +- 0 ( copyir.com 2V, SP3-030-031 to 034) for 3 times consecutively ( copyir.com     • TD sensor defective • Loose connection • Harness broken • Developer toner density differs from initial developer
SC360-02    TD sensor adjustment error (C)
During TD sensor initialization, the TD sensor output voltage (Vt) cannot be adjusted to the target range (target value +- 0 ( copyir.com 2V, SP3-030-031 to 034) for 3 times consecutively ( copyir.com     • TD sensor defective • Loose connection • Harness broken • Developer toner density differs from initial developer
SC360-03    TD sensor adjustment error (M)
During TD sensor initialization, the TD sensor output voltage (Vt) cannot be adjusted to the target range (target value +- 0 ( copyir.com 2V, SP3-030-031 to 034) for 3 times consecutively ( copyir.com     • TD sensor defective • Loose connection • Harness broken • Developer toner density differs from initial developer
SC360-04    TD sensor adjustment error (Y)
During TD sensor initialization, the TD sensor output voltage (Vt) cannot be adjusted to the target range (target value +- 0 ( copyir.com 2V, SP3-030-031 to 034) for 3 times consecutively ( copyir.com     • TD sensor defective • Loose connection • Harness broken • Developer toner density differs from initial developer
SC361-01    TD sensor output error: Upper Limit (K)
TD sensor output: Vt (SP3-210-001 to 004) > output upper limit error threshold (SP3-211-002) continuously exceeded the upper limit occurrence threshold value (SP3-211-003) ( copyir.com     TD sensor connector dropout (connection fault)
SC361-02    TD sensor output error: Upper Limit (C)
TD sensor output: Vt (SP3-210-001 to 004) > output upper limit error threshold (SP3-211-002) continuously exceeded the upper limit occurrence threshold value (SP3-211-003) ( copyir.com     TD sensor connector dropout (connection fault)
SC361-03    TD sensor output error: Upper Limit (M)
TD sensor output: Vt (SP3-210-001 to 004) > output upper limit error threshold (SP3-211-002) continuously exceeded the upper limit occurrence threshold value (SP3-211-003) ( copyir.com     TD sensor connector dropout (connection fault)
SC361-04    TD sensor output error: Upper Limit (Y)
TD sensor output: Vt (SP3-210-001 to 004) > output upper limit error threshold (SP3-211-002) continuously exceeded the upper limit occurrence threshold value (SP3-211-003) ( copyir.com     TD sensor connector dropout (connection fault)
SC362-01    TD sensor output error: Lower limit (K)
TD sensor output: Vt (SP3-210-001 – 004) < output lower limit error threshold (SP3-211-004) is continuously below the lower limit occurrence threshold value (SP3-211-005)    TD sensor connector missing/dropout
SC362-02    TD sensor output error: Lower limit (C)
TD sensor output: Vt (SP3-210-001 – 004) < output lower limit error threshold (SP3-211-004) is continuously below the lower limit occurrence threshold value (SP3-211-005)    TD sensor connector missing/dropout
SC362-03    TD sensor output error: Lower limit (M)
TD sensor output: Vt (SP3-210-001 – 004) < output lower limit error threshold (SP3-211-004) is continuously below the lower limit occurrence threshold value (SP3-211-005)    TD sensor connector missing/dropout
SC362-04    TD sensor output error: Lower limit (Y)
TD sensor output: Vt (SP3-210-001 – 004) < output lower limit error threshold (SP3-211-004) is continuously below the lower limit occurrence threshold value (SP3-211-005)    TD sensor connector missing/dropout
SC370-01    TM (ID) sensor calibration error (F)
Regular reflection optical output voltage of the Front or Center or Rear TM (ID) sensor: Vsg_reg cannot be adjusted to within target range ( copyir.com  Upper limit (SP3-320-013: initial value 4 ( copyir.com 5V) Lower limit (SP3-320-014: initial value 3 ( copyir.com 5V)    • TM (ID) sensor connector missing/ connection fault • TM (ID) sensor detection window dirt • TM (ID) sensor malfunction • Undulation in the ITB, or belt slippage
SC370-02    TM (ID) sensor calibration error (C)
Regular reflection optical output voltage of the Front or Center or Rear TM (ID) sensor: Vsg_reg cannot be adjusted to within target range ( copyir.com  Upper limit (SP3-320-013: initial value 4 ( copyir.com 5V) Lower limit (SP3-320-014: initial value 3 ( copyir.com 5V)    • TM (ID) sensor connector missing/ connection fault • TM (ID) sensor detection window dirt • TM (ID) sensor malfunction • Undulation in the ITB, or belt slippage
SC370-03    TM (ID) sensor calibration error (R)
Regular reflection optical output voltage of the Front or Center or Rear TM (ID) sensor: Vsg_reg cannot be adjusted to within target range ( copyir.com  Upper limit (SP3-320-013: initial value 4 ( copyir.com 5V) Lower limit (SP3-320-014: initial value 3 ( copyir.com 5V)    • TM (ID) sensor connector missing/ connection fault • TM (ID) sensor detection window dirt • TM (ID) sensor malfunction • Undulation in the ITB, or belt slippage
SC396-05    Drum motor (CMY) Lock
Lock signals are observed at 2 sec intervals during motor ON, and a High level is detected at least 20 times ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective • Unit torque increased ( copyir.com
SC441-00    Drum transfer motor: Lock
Lock signals are observed at 2 sec intervals during motor ON, and a High level is detected at least 20 times ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective • Unit torque increased
SC442-00    ITB Lift Error
Even though the ITB lift motor (also Toner supply motor (M)) rotates, the ITB lift sensor failed to detect the specified sensor feeler status within specified time ( copyir.com  • Contact/separation operation: If not detected in 2000msec • Home position operation: If not detected in 5000msec Signal detection sampling period: 10msec    • Image transfer unit not set/faulty setting • Sensor dirt • Sensor defective • Motor defective • Unit load large
SC443-00    Image transfer encoder error/Image transfer unit set fault
During encoder count of the transfer motor, if there is no effective edge interrupt for 1 ( copyir.com 5 sec, and there is an overflow for 1 ( copyir.com 5 seconds consecutively, it is determined that there is an encoder error, SC443-00 is logged, and the system shifts to FG control without stopping the transfer motor ( copyir.com  This error does not occur in this machine, because it does not have an encoder ( copyir.com     • Encoder defective • Transfer motor defective • Connector disconnected • Harness broken
SC444-00    Image transfer phase sensor error
Phase sensor signal does not become L->H or H->L for 1 ( copyir.com 2 sec (time to perform 1 ( copyir.com 5 or more rotations even when transfer gear is at minimum speed) during motor ON, an image transfer phase sensor error log SC is displayed ( copyir.com     • Sensor dirt • Sensor defective • Connector disconnected • Harness broken
SC452-00    Paper transfer contact motor error
Paper transfer contact motor: position sensor cannot detect the sensor filler state within the predetermined time (see below) even if the paper transfer contact motor is rotated ( copyir.com  • Contact operation: If not detected in 2000msec • Home position operation: If not detected in 5000msec Signal detection sampling period: 10msec    • Sensor dirt • Sensor defection • Motor defection • Unit load large
SC491-00    High voltage power source: charge/development: output error
SC detection signal (charge/development) is L (abnormal) for 200 ms consecutively during high voltage (charge/development) output ( copyir.com     H/W error • Output contact setting fault • Controller connector set fault • Ground fault of output high voltage path • Surface/air clearance insufficient (arc discharge) • Controller harness disconnection, short-circuit • PCU setting fault • Control board _IOB error (related signal error) • HVP_CB error Load error • Grounding fault of charging output, short-circuit with other outputs • Surface/air clearance insufficient in charging output path (including distance from other outputs) • Abnormal deterioration of drum, and over current due to pinholes • Drum vs charge roller gap error (PCU error) ( copyir.com  • Over current due to drum surface condensation • Grounding fault of developing output, short-circuit with other outputs • Surface/air clearance insufficient in developing output path (including distance from other outputs) • Other
SC492-00    High voltage power source: image transfer/paper transfer: output error
SC detection signal (transfer) is L (abnormal) for 200 ms consecutively during high voltage (transfer) output ( copyir.com     H/W error • Output power connector setting fault • Controller connector setting fault • Output high voltage Harness disconnection • Controller harness disconnection, short-circuit • Transfer unit setting fault • Control board_ IOB error (related signal error) • HVP_TTS error Load error • Increase in paper transfer roller impedance (low temperature environment/impedance rise/impedance rise due to dirt) • Operation fault of paper transfer contact mechanism • Increase in image transfer belt impedance • Opening in load power supply path
SC493-00    High voltage power source: DS development: output error
“HVP:DS:output error detection signal” is detected “0” (abnormal) for 10 times consecutively (for 200ms) during output of the PWM signal used as an error detection target    • Leak harness fault • Unit fault • High voltage power source fault
SC497-00    Machine temperature detection thermistor error
Temperature sensor output error: Below 0 ( copyir.com 56V (90 degrees or more), or above 3 ( copyir.com 0V (below -18 degrees)    • Connector disconnection or broken • Sensor defective
SC498-00    Temperature and humidity sensor error
Temperature sensor output error: Below 0 ( copyir.com 76V, or above 2 ( copyir.com 90V, or Moisture sensor output error: more than 2 ( copyir.com 4V    • Sensor not setting (disconnection or broken) • Sensor defective
SC501-01    1st Tray Lift Error
The 1st tray lift motor error detection count reaches 3 ( copyir.com  (Up to 2, reset is displayed)    • 1st tray limit sensor connector missing, malfunction, dirt • 1st tray lift motor connector missing, disconnection, malfunction ( copyir.com  • Foreign matter, such as paper scrap, is caught between the paper feed tray and the tray lift motor ( copyir.com  • Paper set fault
SC501-02    1st Tray Lowering Error
The 1st tray descent motor error detection count reaches 5 ( copyir.com  (Up to 4, reset is displayed)    • 1st tray limit sensor connector missing, malfunction, dirt • 1st tray lift motor connector missing, disconnection, malfunction • Foreign matter, such as paper scrap, is caught between the paper feed tray and the tray lift motor ( copyir.com  • Paper set fault • Paper overload
SC502-01    2nd Tray Lift Error
The 2nd tray lift motor error detection count reaches 3 ( copyir.com  (up to 2, reset is displayed)    • 2nd tray limit sensor connector missing, malfunction, dirt • 2nd tray lift motor connector missing, disconnection, malfunction • Foreign matter, such as paper scrap, is caught between the paper feed tray and the tray lift motor • Paper set fault
SC502-02    2nd Tray Lowering Error
The detection count of 2nd tray descent motor descent errors reaches a total of 5 ( copyir.com  (up to 4, reset is displayed)    • The 2nd paper feed tray limit sensor connector missing, malfunction, and dirt • 2nd tray lift motor connector missing, disconnection, malfunction • Foreign matter, such as paper scrap, is caught between the paper feed tray and the tray lift motor • Paper set fault • Paper overload
SC503-01    3rd Tray Lift Error (single bank)
• Lift motor ascent error detection During tray initialization (upper limit not detected/lower limit detection), the tray base plate is raised to check the tray base plate position, and the limit sensor is not detected although a predetermined time elapsed, for 3 times consecutively ( copyir.com  (up to 2 times consecutively, the bank transmits a “tray set fault” to the main machine)    • Lift motor error/connector missing • Limit sensor error/connector missing • Harness broken • Bank control board defective • Foreign matter, such as paper scrap, is caught between the paper feed tray and the tray lift motor • Paper set fault
SC503-02    3rd Tray Lowering Error (single bank
• Lift motor descent error detection During tray initialization, the tray base plate is lowered to check the tray base plate position, and the limit sensor is detected although a predetermined time elapsed, for 3 times consecutively ( copyir.com  (up to 2 times consecutively, the bank transmits a “tray set fault” to the main machine)    • Lift motor error/connector missing • Limit sensor error/connector missing • Harness broken • Bank control board defective • Paper overload • Foreign matter, such as paper scrap, is caught between the paper feed tray and the tray lift motor • Paper set fault
SC503-11    3rd Tray Lift Error (double bank, upper tray)
• Lift motor ascent error detection During tray initialization (upper limit not detected/lower limit detection), the tray base plate is raised to check the tray base plate position, and the limit sensor is not detected although a predetermined time elapsed, for 3 times consecutively ( copyir.com  (up to 2 times consecutively, the bank transmits a “tray set fault” to the main machine)0    • Lift motor error/connector missing • Limit sensor error/connector missing • Harness broken • Bank control board defective • Foreign matter, such as paper scrap, is caught between the paper feed tray and the tray lift motor • Paper set fault
SC503-12    3rd Tray Lowering Error (double bank, upper tray)
• Lift motor descent error detection During tray initialization, the tray base plate is lowered to check the tray base plate position; the limit sensor is detected although a predetermined time elapsed, for 3 times consecutively ( copyir.com  (up to 2 times consecutively, the bank transmits a “tray set fault” to the main machine)    • Lift motor error/connector missing • Limit sensor error/connector missing • Harness broken • Bank control board defective • Paper overload • Foreign matter, such as paper scrap, is caught between the paper feed tray and the tray lift motor • Paper set fault
SC503-31    3rd Tray Lift Error (LCIT)
• Upper limit detection error (during descent) During tray initialization (upper limit detection/lower limit not detected), the tray base plate is lowered to check the tray base plate position, and the limit sensor is detected although a predetermined time elapsed, for 3 times consecutively ( copyir.com  • Upper limit detection error (during ascent) During tray initialization (upper limit not detected/lower limit detection), the tray base plate is raised to check the tray base plate position, and the limit sensor is not detected although a predetermined time elapsed, for 3 times consecutively ( copyir.com  (up to 2 times consecutively, LCIT transmits “tray set fault” to the main machine)    • Lift motor error/connector missing • Limit sensor error/connector missing • Harness broken • Bank control board defective • Foreign matter, such as paper scrap, is caught between the right tray and the tray lift motor • Paper set fault • Timing belt damage/dropout • Timing pulley damage/dropout • Base plate damage/horizontality fault • Paper feed roller missing item • Pickup arm damage • Foreign matter, such as paper scrap, is caught inside the right tray
SC503-32    3rd Tray Lowering Error (LCIT)
• Lower limit detection error (during descent) During tray initialization (upper limit not detected/lower eject limit detection), the tray base plate is lowered to check the tray base plate position, and the lower limit sensor is not detected although a predetermined time elapsed ( copyir.com  Alternatively, at paper end, the tray base plate is lowered, but the lower limit sensor is not detected although a predetermined time elapsed ( copyir.com  • Lower limit error (during ascent) During tray initialization (upper limit eject detection/lower limit detection), the tray base plate is raised to check the tray base plate position, and the lower limit sensor is detected although a predetermined time elapsed ( copyir.com  *If an error occurs 3 times consecutively: LCIT transmits “3rd tray lower limit detection error” to the main machine ( copyir.com  Up to 2 times consecutively, LCIT transmits “tray set fault” to the main machine ( copyir.com     • Lift motor error/connector missing • Lower limit sensor error/connector missing • Harness broken • Bank control board defective • Foreign matter, such as paper scrap, is caught between the right tray and the tray lift motor • Paper set fault • Timing belt damage/dropout • Timing pulley damage/dropout • Base plate damage/horizontality fault • Foreign matter, such as paper scrap, is caught inside the right tray
SC503-33    3rd Tray Paper Overload Error (LCIT)
During tray initialization, both the upper limit and lower limit are detected 3 times consecutively ( copyir.com  (up to 2 times consecutively, LCIT transmits “tray set fault” to the main machine)    • Paper overload • Paper set fault • Limit sensor error/connector missing • Lower limit sensor error/connector missing • Harness broken • Bank control board defective • Foreign matter, such as paper scrap, is caught inside the right tray
SC503-34    3rd Tray Paper Position Error (LCIT)
During left/right tray set, or when power is switched ON, or when transfer is complete, “open” is detected 3 times consecutively by end fence open/close detection ( copyir.com  (up to 2 times consecutively, LCIT transmits “tray set fault” to the main machine)    • Paper set fault (paper is offset from position for pushing end fence) • Foreign matter entry (foreign matter is caught in the position for pushing end fence) • End fence open/close sensor error/connector missing • Harness broken • Bank control board defective
SC503-35    3rd Tray Transfer Error (LCIT)
• Transfer end detection error At right tray paper end (right tray lower limit detection, left tray paper detection), left tray paper is transferred to the right tray, but the left tray paper sensor is detected although a predetermined time elapsed (transfer paper missing is not detected), for 3 times consecutively ( copyir.com  (up to 2 times consecutively, LCIT transmits “tray set fault” to the main machine)    • Transfer motor error/connector missing • Left tray paper sensor error/connector missing • Harness broken • Bank control board defective • Paper overload • Foreign matter, such as paper scrap, is caught between the left tray and the tray transfer motor • Paper set fault • Timing belt damage/dropout • Timing pulley damage/dropout • Transfer fence defective • Foreign matter, such as paper scrap, is caught inside the left tray
SC503-36    3rd Tray Transfer HP Error (LCIT)
• HP detection error (during transfer start) At right tray paper end (right tray lower limit detection, left tray paper detection), left tray paper is transferred to the right tray, but the left tray transfer fence HP sensor is detected although a predetermined time elapsed (HP sensor missing cannot be detected) • HP detection error (during transfer fence HP return) During left tray transfer fence HP not detected (stop after paper transfer, during power supply ON, during left tray set), the left tray transfer fence is moved to HP, but the left tray HP sensor is not detected although a predetermined time elapsed ( copyir.com  *If an error occurs 3 times consecutively: LCIT transmits “3rd paper feed tray transfer HP error” to the main machine ( copyir.com  (up to 2 times consecutively, LCIT transmits “tray set fault” to the main machine)    • Transfer motor error/connector missing • Left tray transfer fence HP sensor error/connector missing • Harness broken • Bank control board defective • Paper overload • Foreign matter, such as paper scrap, is caught between the left tray and the tray transport motor • Paper set fault • Timing belt damage/dropout • Timing pulley damage/dropout • Transfer fence defective • Foreign matter, such as paper scrap, is caught inside the left tray
SC504-21    4th Tray Lift Error (double bank, lower tray)
• Lift motor ascent error detection During tray initialization (upper limit not detected/lower limit detection), the tray base plate is raised to check the tray base plate position, but the limit sensor is not detected although a predetermined time elapsed, for 3 times consecutively ( copyir.com  (up to 2 times consecutively, the bank transmits a “tray set fault” to the main machine)    • Lift motor error/connector missing • Limit sensor error/connector missing • Harness broken • Bank control board defective • Foreign matter, such as paper scrap, is caught between the paper feed tray and the tray lift motor • Paper set fault
SC504-22    4th Tray Lowering Error (double bank, lower tray)
• Lift motor descent error detection During tray initialization, the tray base plate is lowered to check the tray base plate position, but the limit sensor is detected although a predetermined time elapsed, for 3 times consecutively ( copyir.com  (up to 2 times consecutively, the bank transmits a “tray set fault” to the main machine)    • Lift motor error/connector missing • Limit sensor error/connector missing • Harness broken • Bank control board defective • Paper overload • Foreign matter, such as paper scrap, is caught between the paper feed tray and the tray lift motor • Paper set fault
SC505-41    Side LCIT Limit Detection Error
• Upper limit detection error (during descent) During tray initialization (upper limit detection/lower limit not detected), the tray base plate is lowered to check the tray base plate position, but the limit sensor is detected although a predetermined time elapsed ( copyir.com  • Upper limit detection error (during ascent) During tray initialization (upper limit not detected /lower limit detection), the tray base plate is raised to check the tray base plate position, but the limit sensor is not detected although a predetermined time elapsed ( copyir.com  *If an error occurs for 3 times consecutively: the side LCIT transmits a “5th paper feed tray upper limit detection error” to the main machine ( copyir.com  Up to 2 times consecutively, the side LCIT transmits a “tray set fault” to the main machine ( copyir.com     • Lift motor error/connector missing • Limit sensor error/connector missing • Harness broken • Bank control board defective • Paper set fault • Timing belt damage/dropout • Timing pulley damage/dropout • Base plate damage/horizontality fault • Paper feed roller missing item • Pickup arm defective • Foreign matter, such as paper scrap, is caught inside the tray
SC505-42    Side LCIT Lower Limit Detection Error
• Lower limit detection error (during descent) During tray initialization (upper limit not detected /lower limit eject detection), the tray base plate is lowered to check the tray base plate position, but the lower limit sensor is not detected although a predetermined time elapsed ( copyir.com  Alternatively, at paper end, the tray base plate is lowered, but the lower limit sensor is not detected although a predetermined time elapsed ( copyir.com  • Lower limit detection error (during ascent) During tray initialization (upper limit not detected/lower limit detection), the tray base plate is raised to check the tray base plate position, but the lower limit sensor is detected although a predetermined time elapsed ( copyir.com  *If an error occurs for 3 times consecutively: the side LCIT transmits a “5th paper feed tray upper limit detection error” to the main machine ( copyir.com  Up to 2 times consecutively, the side LCIT transmits a “tray set fault” to the main machine ( copyir.com     • Lift motor error/connector missing • Lower limit sensor error/connector missing • Harness broken • Bank control board defective • Paper set fault • Timing belt damage/dropout • Timing pulley damage/dropout • Base plate damage/horizontality fault • Foreign matter, such as paper scrap, is caught inside the tray
SC505-43    Side LCIT Paper Overload Error
During tray initialization, both the upper limit and lower limit are detected for 3 times consecutively (up to 2 times consecutively, the side LCIT transmits a “tray set fault” to the main machine ( copyir.com     • Paper overload • Paper set fault • Limit sensor error/connector missing • Lower limit sensor error/connector missing • Harness broken • Bank control board defective • Foreign matter, such as paper scrap, is caught inside the tray
SC509-00    SI By-pass Side Fence Drive Motor Error
SI by-pass tray performs control to drive the side fence, and bring it against the paper ( copyir.com  If the drive does not stop after the maximum drive time set for each operation mode, the error is detected ( copyir.com  1 ( copyir.com  Side fence contact operation • Drive stop trigger: One side of the fence will be a non-contact state ( copyir.com  • Maximum drive time: 1350 msec • Side fence drive motor: CW 2 ( copyir.com  Side fence pushing operation • Drive stop trigger: Both of the fences will be a contact state ( copyir.com  • Maximum drive time: 4200 msec • Side fence drive motor: CCW If the error is detected, a message is displayed “after re-set the paper size in the paper can be pulled through the paper ( copyir.com  Should fit the paper guide plate” that ( copyir.com  Accumulated count of error detection are 3 (CW) or 13 (CCW), the SC is displayed on the operation panel ( copyir.com  In addition, the accumulated count is reset under the following conditions ( copyir.com  a Turn the power off/on b If the by-pass side fence is back correct adjustment c Return from sleep    • SI by-pass side fence drive motor connector missing, error, step out • SI by-pass side fence paper contact sensor connector missing, error • by-pass paper end sensor error
SC511-00    Paper Thickness Sensor Error
During initial calibration of the paper thickness sensor, the sensor output value does not become the correct value although 3 or more retries are performed ( copyir.com     • Paper thickness sensor harness disconnection/connector missing • Dirt on the paper thickness sensor due to paper powder or dust, etc ( copyir.com  • Foreign matter adhesion to paper thickness detection unit (1st transport roller)
SC520-01    Registration Motor: Lock
During motor ON, after checking the motor error notification registers (err_velo and err_posi) for 500msec, the error state of either register was detected at least 5 times ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective • Encoder defective
SC520-02    Paper feed Motor: Lock
During motor ON, after checking the motor error notification registers (err_velo and err_posi) for 500msec, the error state of either register was detected at least 5 times ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective • Encoder defective
SC520-03    Transport Motor: Lock
During motor ON, after checking the motor error notification registers (err_velo and err_posi) for 500msec, the error state of either register was detected at least 5 times ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective • Encoder defective
SC521-01    Duplex Entrance Motor: Lock
During motor ON, after checking the motor error notification registers (err_velo and err_posi) for 500msec, the error state of either register was detected at least 5 times ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective • Encoder defective
SC521-02    Duplex By-pass Motor: Lock
During motor ON, after checking the motor error notification registers (err_velo and err_posi) for 500msec, the error state of either register was detected at least 5 times ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective • Encoder defective
SC522-00    Paper Exit Motor: Lock
During motor ON, after checking the motor error notification registers (err_velo and err_posi) for 500msec, the error state of either register was detected at least 5 times ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective • Encoder defective
SC530-00    Fusing Exhaust Heat Fan Lock
In the motor ON state, the value of the lock sensor is checked every 100msec ( copyir.com  If a lock signal is not obtained for 50 times consecutively ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective
SC531-01    Development Intake Fan/Right Lock
In the motor ON state, the value of the lock sensor is checked every 100msec ( copyir.com  If a lock signal is not obtained for 50 times consecutively ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective
SC531-02    Development Intake Fan/Left Lock
In the motor ON state, the value of the lock sensor is checked every 100msec ( copyir.com  If a lock signal is not obtained for 50 times consecutively ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective
SC531-03    Drive Cooling Fan Lock
In the motor ON state, the value of the lock sensor is checked every 100msec ( copyir.com  If a lock signal is not obtained for 50 times consecutively ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective
SC533-01    PSU Exhaust Heat Fan Lock
In the motor ON state, the value of the lock sensor is checked every 100msec ( copyir.com  If a lock signal is not obtained for 50 times consecutively ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective
SC533-03    PSU Cooling Fan Lock
In the motor ON state, the value of the lock sensor is checked every 100msec ( copyir.com  If a lock signal is not obtained for 50 times consecutively ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective
SC533-04    Controller Box Cooling Fan Lock
In the motor ON state, the value of the lock sensor is checked every 100msec ( copyir.com  If a lock signal is not obtained for 50 times consecutively ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective
SC534-01    Main Exhaust Fan Lock
In the motor ON state, the value of the lock sensor is checked every 100msec ( copyir.com  If a lock signal is not obtained for 50 times consecutively ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective
SC534-02    Toner Supply Cooling Fan Lock
In the motor ON state, the value of the lock sensor is checked every 100msec ( copyir.com  If a lock signal is not obtained for 50 times consecutively ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective
SC534-03    Ozone Exhaust Fan Lock
In the motor ON state, the value of the lock sensor is checked every 100msec ( copyir.com  If a lock signal is not obtained for 50 times consecutively ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective
SC535-00    Paper Exit Cooling Fan Lock
In the motor ON state, the value of the lock sensor is checked every 100msec ( copyir.com  If a lock signal is not obtained for 50 times consecutively ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective
SC540-00    Fusing Motor: Lock
During motor ON, after checking lock signals for 2sec, a High level was detected at least 20 times ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • IOB defective • Unit torque increased
SC541-01    Fusing Central Thermopile Disconnection
Below -50 degrees C (or below CB) is detected for (t11) seconds continuously ( copyir.com     • disconnection • Connector disconnected
SC541-02    Central NC Sensor Disconnection
3ED – 3FF (FB voltage: 3 ( copyir.com 243V-3 ( copyir.com 300V) is detected for (t13) seconds continuously (NC sensor center: detection & compensation NC sensor edge: detection & compensation) ( copyir.com  Detection period: 100 ms, detection frequency: 10 times or more ( copyir.com     • NC sensor disconnection • Connector disconnected
SC541-03    Central NC sensor short-circuit
AD value: 0-13 (FB voltage: 0 ( copyir.com 000V-0 ( copyir.com 041V) (*3) is detected for (t14) seconds continuously ( copyir.com  Detection period: 100 ms, detection frequency: 10 times or more ( copyir.com     • NC short-circuit • Connector disconnected
SC542-02    Fusing central thermopile does not reload
(T21) degrees C not reached after heater 1 ON for (t3) seconds    • Thermopile lens dirt • Thermopile modification/float • Outside input voltage guarantee • After excessive temperature rise prevention unit operation
SC542-03    Fusing central thermopile does not reload
Heating central reload permission temperature not reached after heater 1 ON for (t311) seconds ( copyir.com     • Thermopile lens dirt • Thermopile modification/float • Outside input voltage guarantee • After excessive temperature rise prevention unit operation
SC544-01    Fusing central thermopile high temperature detection (hardware)
In the event of an error    • Triac defective (short-circuit) • Engine controller defective • Heating central thermopile defective • Fusing control software: out of control
SC544-02    Fusing central NC sensor high temperature detection (hardware)
In the event of an error    • Triac defective (short-circuit) • Engine controller defective • Heating central thermopile defective • Fusing control software: out of control
SC545-00    Fusing central heater continuously Heat
After waiting for full power for more than (t6) seconds continuously, not detected for (t8) seconds ( copyir.com  • Definition of heater full power Continuously heating rate set point (maximum heating rate) • Measurement start point After reload (after heater extinguished, after rotation complete) below the standby temperature (target temperature), measurement starts after a heater heat-up request is issued ( copyir.com  • Measurement stop condition Rotation started due to a print signal during measurement or other ( copyir.com  • Maximum heat-up Duty (SP interlinked value) 0% is excluded ( copyir.com     • Thermistor deformation/float • Heater disconnection • After excessive temperature rise prevention unit operates
SC547-01    Zero cross error (relay-contact soldering)
In the event of an error    • Fusing relay defective (contact soldering) • Fusing relay drive circuit fault
SC547-02    Zero cross error (relay contact fault)
In the event of an error    • Fusing relay damage (contact open) • Fusing relay drive circuit fault • PSU fuse (24VS) blowout
SC547-03    Zero cross error (low-frequency error)
In the event of an error    Frequency instability of commercial power line
SC548-00    Fusing Rotation Detection
During heating, there is no input to the edge of the rotation sensor (t7) ms ( copyir.com     • Motor defective • Sensor defective • Sensor actuator/feeler modification/defective
SC551-01    Fusing Edge Thermopile Disconnection
Below -50 degrees C (or below CB) is detected for (t11) seconds continuously ( copyir.com ?    • Thermopile disconnection • Connector disconnected
SC551-02    Edge NC Sensor Disconnection
3ED – 3FF (FB voltage: 3 ( copyir.com 243V-3 ( copyir.com 300V) is detected for (t13) seconds continuously (NC sensor center: detection & compensation NC sensor edge: detection & compensation) ( copyir.com  Detection period: 100 ms, detection frequency: 10 times or more ( copyir.com     • NC sensor disconnection • Connector disconnected
SC551-03    Edge NC Sensor Short-circuit
AD value: 0-13 (FB voltage: 0 ( copyir.com 000V-0 ( copyir.com 041V) (*3) is detected for (t14) seconds continuously ( copyir.com  Detection period: 100 ms, detection frequency: 10 times or more ( copyir.com     • NC sensor short-circuit • Connector disconnected
SC552-02    Fusing Central Thermopile Does Not Reload
(T21) degrees C not reached after heater 1 ON for (t3) seconds ( copyir.com     • Thermopile lens dirt • Thermopile modification, float • Outside input voltage guarantee • After excessive temperature rise prevention unit operation
SC552-03    Fusing Central Thermopile Does Not Reload
Heating edge reload permission temperature not reached after heater 1 ON for (t312) seconds ( copyir.com     • Thermopile lens dirt • Thermopile modification, float • Outside input voltage guarantee • After excessive temperature rise prevention unit operation
SC553-00    Fusing End Thermopile High Temperature Detection (software)
Above (T3) degrees C detected for (t4) seconds continuously ( copyir.com  Detection period: 100ms, detection count: 10 times or more ( copyir.com     • Triac short-circuit • IOB defective • BCU defective
SC554-01    Fusing end thermopile high temperature detection (hardware)
In the event of an error    • Triac defective (short-circuit) • Engine controller defective • Heating edge thermopile defective • Fusing control software: out of control
SC554-02    Fusing end NC sensor high temperature detection (hardware)
In the event of an error    • Triac defective (short-circuit) • Engine controller defective • Heating edge thermopile defective • Fusing control software: out of control
SC555-00    Fusing Edge Heater Continuously Heat
After waiting for full power for more than (t6) seconds continuously, not detected for (t8) seconds ( copyir.com  • Definition of heater full power Continuously heating rate set point (maximum heating rate) • Measurement start point After reload (after heater extinguished, after rotation complete) below the standby temperature (target temperature), measurement starts after a heater heat-up request is issued ( copyir.com  • Measurement stop condition Rotation started due to a print signal during measurement or other • Maximum heat-up Duty (SP interlinked value) 0% is excluded    • Thermistor deformation/float • Heater disconnection • After excess temperature rise prevention unit operation
SC557-00    Zero Cross Frequency Exceeded
In the event of an error    Frequency instability of commercial power line/Noise
SC559-00    Fusing Jam Detected for 3 Times Consecutively
Fusing jam (does not reach fusing exit sensor) is detected for 3 times consecutively ( copyir.com  • Detection conditions Displays the SC559-00 at the time of integrating the counter each time fusing jam occurs, became fusing jam counter value = 3 ( copyir.com  The counter value is retained without fusing jam also reset by OFF/ON the power supply ( copyir.com  • Control ON/OFF And enables ON / OFF is this SC, the default is set to OFF, then ON at the time of customer requirements ( copyir.com  SP1-142-001 0: OFF (default), 1: ON (Set at the time of customer requirements) • Counter reset condition occurs fusing jam 1 ( copyir.com  Normal paper exit has been done during this continuous fusing jam, fusing jam counter is reset ( copyir.com  2 ( copyir.com  When “1” is changed to “0” SP1-142-001, to reset the (SP9-912-001) fusing jam counter ( copyir.com  3 ( copyir.com  When after displaying SC559, SC release is made, reset the (SP9912-001) fusing jam counter ( copyir.com     Fusing unit paper jam
SC561-00    Pressurized Central Thermistor Disconnection
Below 0 degree C (or below 3F9) detected for (t12) seconds continuously ( copyir.com  Detection period 100ms, detection count: 10 times or more ( copyir.com     • Thermistor disconnection • Connector disconnected
SC562-02    Pressurized Central Thermistor Does Not Reload
Does not reach (T21) degree C after heater 1ON for (t3) seconds ( copyir.com     • Thermistor dirt • Thermistor deformation, float • Outside input voltage guarantee • After excess temperature rise prevention unit operation
SC563-00    Pressurized Central Thermistor High Temperature Detection (software)
Above (T3) degrees C detected for (t4) seconds continuously ( copyir.com  Detection period: 100ms, detection count: 10 times or more ( copyir.com     • Triac short-circuit • IOB defective • BCU defective
SC564-00    Pressurized Central Thermistor High Temperature Detection (hardware)
Above (T4) degrees C detected    • Triac short-circuit • IOB controller defective • BCU controller defective • Fusing control: out of control
SC569-00    Depressurizing Error Detection
Retry operation fails 3 times consecutively ( copyir.com     • Motor defective • Sensor defective • Filler modification, defective
SC571-00    Pressurized Edge Thermistor Disconnection
Below 0 degree C (or above 3F9) detected for (t12) continuously ( copyir.com  Detection period: 100 ms, detection counts: 10 times or more ( copyir.com     • Thermistor disconnection • Connector disconnected
SC572-04    Pressurized Edge Thermistor Does Not Reload
After starting continuous job with paper width of 257mm or more, does not reach (T22) degrees C after (t313) seconds ( copyir.com     • Thermistor dirt • Thermistor deformation, float • Outside input voltage guarantee • After excess temperature rise prevention unit operation
SC573-00    Pressurized Edge Thermistor High Temperature Detection (software)
Above (T3) degrees C detected for (t4) seconds continuously ( copyir.com  Detection period: 100ms, detection count: 10 times or more ( copyir.com     • Triac short-circuit • IOB defective • BCU defective
SC574-00    Pressurized Edge Thermistor High Temperature Detection (hardware)
Above (T4) degrees C detected    • Triac short-circuit • IOB defective • BCU defective • Fusing control: out of control
SC581-00    Pressurized Expanded Edge Thermistor Disconnection
Below 0 degree C (or above 3F9) detected for (t12) seconds continuously ( copyir.com  Detection period: 100ms, detection count: 10 times or more ( copyir.com     • Thermistor disconnection • Connector disconnected
SC582-04    Pressurized Expanded Edge Thermistor Does Not Reload
After starting continuous job with paper width of 257mm or more, does not reach (T22) degrees C after (t313) seconds ( copyir.com     • Thermistor dirt • Thermistor deformation, float • Outside input voltage guarantee • After excess temperature rise prevention unit operation
SC583-00    Pressurized Expanded Edge Thermistor High Temperature Detection (software)
Above (T3) degrees C detected for (t4) seconds continuously ( copyir.com  Detection period: 100ms, detection count: 10 times or more ( copyir.com     • Triac short-circuit • IOB defective • BCU defective
SC584-00    Pressurized Expanded Edge Thermistor High Temperature Detection (hardware)
Above (T4) degrees C detected    • Triac short-circuit • IOB controller defective • BCU controller defective • Fusing control: out of control
SC620-01    ADF Communication error
After ADF connection was recognized on startup, an error is detected ( copyir.com  (disconnection detection)    • ADF connection fault • ADF defection • IPU board defection • Noise contamination
SC620-02    ADF Communication Error
After ADF connection was recognized on startup, an error is detected ( copyir.com  (Retry out due to communication error)    • ADF connection fault • ADF defection • IPU board defection • Noise contamination
SC621-00    Finisher communication error
• Detected an error when connecting the communication line ( copyir.com  • Received a communication error notification from the URAT ( copyir.com     • Finisher control board defective ( copyir.com  • BCU defective • IOB defective • Connection fault between finisher and main machine ( copyir.com
SC622-00    Paper bank communication error
• Detected an error when connecting the communication line ( copyir.com  • Received a communication error notification from the URAT ( copyir.com     • Paper bank control board defective • BCU defective • IOB defective • Paper bank-main machine connection fault
SC623-00    2nd bank communication error
During superposition of single bank – double bank, double bank – side LICT, and LCIT – side LCIT, 1 ( copyir.com  When the upper bank side recognizes the lower bank, the break of the lower bank is not canceled within t5ms ( copyir.com  2 ( copyir.com  After the upper bank side recognizes the lower bank, there is no ACK within t6ms after transmission of a data frame to the lower bank, and a timeout error occurs for 3 times consecutively even if retransmission is performed (Bank/LCIT transmits “between bank 1 – bank 2: communication error” to the main machine ( copyir.com )    • Bank control board fault • Connector disconnected
SC632-00    Counter device error 1
After 3 attempts to send a data frame to the optional counter device via the serial communication line, no ACK signal was received within 100 ms    Serial line between the optional counter device, the relay board and copier control board is disconnected or damaged ( copyir.com
SC633-00    Counter device error 2
After communication was established, the controller received the brake signal from the accounting device ( copyir.com     Serial line between the optional counter device, the relay board and copier control board is disconnected or damaged ( copyir.com
SC634-00    Counter device error 3
A backup RAM error was returned by the counter device ( copyir.com     Counter device control board or the backup battery of counter device defective
SC635-00    Counter device error 4
A backup battery error was returned by the counter device ( copyir.com     Counter device control board or the backup battery of counter device defective
SC636-01    IC Card Error (Expanded authentication module error)
Issued when expanded authentication management is set to “ON” but either of the following occur ( copyir.com  • There is no expanded authentication module in the machine ( copyir.com  • The SD card or the file of the expanded authentication module is broken ( copyir.com  • There is no DESS module in the machine ( copyir.com     • There is no DESS module in the machine (models on which the function is optional) ( copyir.com  • There is no expanded authentication module in the machine ( copyir.com  • The SD card or the file of the expanded authentication module is broken ( copyir.com
SC636-02    IC Card Error (Version error)
The version of the expanded authentication module is not correct ( copyir.com     Incorrect module version
SC636-11    IC Card Error (OSM user code file error)
• The correct “usercode” file could not be found in the root folder of the SD card ( copyir.com  • The “usercode” file on the SD card could not be read ( copyir.com     • The “usercode” file does not exist on the SD card ( copyir.com  • The “usercode” file on the SD card is an invalid file ( copyir.com  • Data in the “usercode” file on the SD card is invalid ( copyir.com  • “usercode” file was not moved when moving the application to another SD card
SC637-01    Tracking Information Notification Error (Tracking application error)
Tracking information was lost ( copyir.com     • Tracking SDK application error • Internal notification error
SC637-02    Tracking Information Notification Error (Management server error)
Tracking information was lost ( copyir.com     Communication with tracking management server failed ( copyir.com  • Network error • tracking management server error • Tracking SDK application error
SC650-01    Remote Service Modem Communication Error (Dialup authentication failure)
• An error related to communication (dialup connection, modem board etc ( copyir.com ) using the RC Gate Type M was detected or an error that prevents RC Gate operation was detected at power on ( copyir.com  • Displayed only when an error is detected while RC Gate is operating ( copyir.com  • SC is not issued if an error occurs during RC Gate installation (because it can be referenced using SP) ( copyir.com     Dialup authentication failure
SC650-04    Remote Service Modem Communication Error (dialup failing because of incorrect modem configuration)
• An error related to communication (dialup connection, modem board etc ( copyir.com ) using the RC Gate Type M was detected or an error that prevents RC Gate operation was detected at power on ( copyir.com  • Displayed only when an error is detected while RC Gate is operating ( copyir.com  • SC is not issued if an error occurs during RC Gate installation (because it can be referenced using SP) ( copyir.com     Dialup failing because of incorrect modem configuration
SC650-05    Remote Service Modem Communication Error (insufficient current or connection fault)
• An error related to communication (dialup connection, modem board etc ( copyir.com ) using the RC Gate Type M was detected or an error that prevents RC Gate operation was detected at power on ( copyir.com  • Displayed only when an error is detected while RC Gate is operating ( copyir.com  • SC is not issued if an error occurs during RC Gate installation (because it can be referenced using SP) ( copyir.com     Insufficient current or connection fault
SC650-13    Remote Service Modem Communication Error (RC Gate Type Mwas installed but modem is not present (detected during operation)
• An error related to communication (dialup connection, modem board etc ( copyir.com ) using the RC Gate Type M was detected or an error that prevents RC Gate operation was detected at power on ( copyir.com  • Displayed only when an error is detected while RC Gate is operating ( copyir.com  • SC is not issued if an error occurs during RC Gate installation (because it can be referenced using SP) ( copyir.com     RC Gate Type Mwas installed but modem is not present (detected during operation)
SC650-14    Remote Service Modem Communication Error (RC Gate Type N was installed but modem is present or wired/wireless LAN is not working correctly)
• An error related to communication (dialup connection, modem board etc ( copyir.com ) using the RC Gate was detected or an error that prevents RC Gate operation was detected at power on ( copyir.com  • Displayed only when an error is detected while RC Gate is operating ( copyir.com  • SC is not issued if an error occurs during RC Gate installation (because it can be referenced using SP) ( copyir.com     RC Gate Type N was installed but modem is present or wired/wireless LAN is not working correctly
SC651-01    Illegal Remote Service Dial-up (Chat program parameter error)
An unexpected error occurred when RC Gate Type M dialed up the NRS Center ( copyir.com     Software bug
SC651-02    Illegal Remote Service Dial-up (Chat program execution error)
An unexpected error occurred when RC Gate dialed up the NRS Center ( copyir.com     Software bug
SC652-00    Remote service ID2 mismatching
There was an authentication mismatch between ID2 for Remote, the controller board, and NVRAM ( copyir.com     • Used controller board installed • Used NVRAM installed (such action is not allowed ( copyir.com )
SC653-00    Incorrect remote service ID2
ID2 stored in the NVRAM has either of the following problems ( copyir.com  • Number of characters is not 17 ( copyir.com  • Includes a character that cannot be printed ( copyir.com  • All spaces • NULL    Replace the NVRAM
SC664-01    ASIC on the IOB SRAM program expansion error ( copyir.com
Access permission error to ASIC on the IOB SRAM (write permission fails)    • Noise • Hardware defection
SC664-02    ASIC on the IOB SRAM program expansion error ( copyir.com
Write error to ASIC on the IOB SRAM (write result error)    • Noise • Hardware defection
SC664-03    ASIC on the IOB SRAM program expansion error ( copyir.com
ASIC on the IOB program startup error    • Noise • Hardware defection
SC665-01    FFC set detection ( copyir.com  FFC set error is detected by port lead and AD value read-out
BCU-IPU connection error    • SC display • LED blink mode correction on BCU
SC665-02    FFC set detection ( copyir.com  FFC set error is detected by port lead and AD value read-out
BCU – imaging IOB connection error    SC display
SC665-03    FFC set detection ( copyir.com  FFC set error is detected by port lead and AD value read-out
BCU – paper transport IOB connection error    SC display
SC669    EEPROM Communication Error    • Electrical noise • EEPROM not connected fully • EEPROM not installed • EEPROM damaged • BCU damaged
SC670-00    Engine start up error
SC672-10    Controller start up error
After the machine was powered on, communication between the controller and the operation panel was not established ( copyir.com     • Controller stalled • Board installed incorrectly • Controller board defective • Operation panel connector loose, broken, or defective • Controller late
SC672-11    Controller start up error
After the machine was powered on, communication between the controller and the operation panel was not established, or communication with controller was interrupted after a normal startup ( copyir.com     • Controller stalled • Board installed incorrectly • Controller board defective • Operation panel connector loose, broken, or defective • Controller late
SC672-12    Controller start up error Communication with controller was interrupted after a normal startup ( copyir.com     • Controller stalled • Board installed incorrectly • Controller board defective • Operation panel connector loose, broken, or defective • Controller late
SC672-13    Controller start up error
The operation panel detected that the controller is down ( copyir.com     • Controller stalled • Board installed incorrectly • Controller board defective • Operation panel connector loose, broken, or defective • Controller late
SC672-99    Controller start up error
The operation panel software ended abnormally ( copyir.com     • Controller stalled • Board installed incorrectly • Controller board defective • Operation panel connector loose, broken, or defective • Controller late
SC681    Toner Cartridge: ID Chip Communication Error
• When abnormality occurs at cable connection • When error notification was received during communication with the tag and operation is not resumed after 3 retries ( copyir.com     There was an error during (wired) communication with the ID chip on the toner bottle ( copyir.com
SC682    PCU: ID Chip Communication Error
SC687-00    PER Not Received Error    Unable to receive the PER command from the controller ( copyir.com
SC700-01    Base Plate Lift Motor Error (1-pass ADF)
Even if the base plate motor is rotated in the base plate ascent direction, the base plate paper feed correct position sensor does not detect ( copyir.com  Even if the base plate motor is rotated in the base plate descent direction, the base plate home position sensor does not detect ( copyir.com     • Base plate paper feed correct position sensor error (output error) • Base plate home position sensor error (output error) • Base plate motor error (does not rotate) • Controller error
SC700-02    Original Pick-up Error (1-pass ADF)
Even if the pick up arm motor is rotated, the pick up arm home position sensor does not detect ( copyir.com     • Pick-up home position sensor error (output error) • Pick-up motor error (does not rotate) • Controller error
SC700-04    Paper Feed Motor Error (1-pass ADF)
When an error notification signal is detected during the motor drive period ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • Overload
SC700-05    Pullout Motor Error (1-pass ADF)
When an error notification signal is detected during the motor drive period ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • Overload
SC700-06    Intermediate Motor Error (1-pass ADF)
When an error notification signal is detected during the motor drive period ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • Overload
SC700-07    Scanning Motor Error (1-pass ADF)
When an error notification signal is detected during the motor drive period ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • Overload
SC700-09    Paper Exit Motor Error (1-pass ADF)
When an error notification signal is detected during the motor drive period ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Harness broken • Overload
SC701-02    Original Pick-up Motor Driver Error (1-pass ADF)
When the protective function of motor driver IC detects: • Over current • Heating and an error is output    Motor driver IC detects an error
SC701-03    Paper Feed Motor Driver Error (ARDF)
Detection of error signal from motor driver    • Encoder disconnection • Encoder connector dropout • Encoder defective • Overload • Motor deterioration
SC701-08    Paper Exit Motor Driver Error (ARDF)
Detection of error signal from motor driver ( copyir.com     • Encoder disconnection • Encoder connector dropout • Encoder defective • Overload • Motor deterioration
SC702-01    Protection Device Intercept Error 1 (ARDF)
When original source 5V power supply is ON, protection device intercept of 24V power supply system is detected ( copyir.com     Any of feed motor, transport motor, reverse solenoid, paper feed solenoid, paper feed clutch and FAN motor defective, a harness shortcircuit occurs, and the protection device of the 24V power supply system intercepts ( copyir.com
SC702-02    Protection Device Intercept Error 2 (ARDF)
When original source 5V power supply is ON, protection device intercept of 24V OUT power supply system is detected ( copyir.com     Solenoid defective or harness short-circuit occurs in 24VOUT power supply system ( copyir.com
SC702-03    Protection Device Intercept Error 3 (ARDF)
When original source 5V power supply is ON, protection device intercept of 5VE power supply system is detected ( copyir.com     Sensor defective or a harness short-circuit occur in 5VE power supply system ( copyir.com
SC702-04    Protection Device Intercept Error 4 (1-pass ADF)
Motor defective in any of the pickup motor, completion stamp, base plate motor or FAN motor, or a harness short-circuit occurs, and the protection device of the non-interlocking power supply system intercepts ( copyir.com     Motor defective or a harness short-circuit occurs in the non-interlocking power supply system ( copyir.com
SC702-05    Protection Device Intercept Error 5 (1-pass ADF)
Motor defective in the paper feed motor, pullout motor, intermediate motor, scanner motor or paper exit motor, or a harness short-circuit occurs, and the protection device of the interlocking power supply system intercepts ( copyir.com     Motor defective or a harness short-circuit occurs in the interlocking power supply system ( copyir.com
SC720-03    Protection Device Intercept Error 1 (2K/3K sheet finisher)
Protection device intercept error state (fuse break) is detected ( copyir.com     • Short-circuit defective • Overload defective • Motor defective • Solenoid defective
SC720-10    Entrance Transport Motor Error (2K/3K sheet finisher)
Motor driver detects an error state (DC motor control error) ( copyir.com  (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective
SC720-11    Horizontal Transport Motor Error (2K/3K sheet finisher)
Motor driver detects an error state (DC motor control error) ( copyir.com  (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective
SC720-12    Prestack Transport Motor Error (2K/3K sheet finisher)
Motor driver detects an error state (DC motor control error) ( copyir.com  (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective
SC720-13    Intermediate Transport Motor Error (2K/3K sheet finisher)
Motor driver detects an error state (DC motor control error) ( copyir.com  (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective
SC720-16    Paper Exit Motor Error (2K/3K sheet finisher)
Motor driver detects an error state (DC motor control error) ( copyir.com  (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective
SC720-20    Lower Separation Claw Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-24    Paper Exit Open/Close Guide Plate Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-25    Punching Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-27    Punch Displacement Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-28    Horizontal Registration Detection Displacement Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-30    Jogger Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-33    Strike Roller Drive Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-41    Release Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-42    Edge Stapler Displacement Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-44    Edge Stapler Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Home position sensor defective
SC720-50    Booklet Jogger Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-51    Booklet Adjustment Claw Displacement Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-53    Booklet Reference Fence Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-60    Booklet Stapler Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Home position sensor defective
SC720-62    Transfer Roller Transport Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective
SC720-63    Folding Transport Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective
SC720-65    Press Folding Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-70    Folding Transport Motor Error (2K/3K sheet finisher)
• Motor controller detects an error (overload) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During descent, the paper surface sensor still detects paper even after a predetermined time (t0sec) elapses (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During ascent, the paper surface sensor could not detect the paper surface even after a predetermined time (t1sec) elapses (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com     • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Home position sensor defective
SC720-71    Shift Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-72    Shift Jogger Front Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-73    Shift Jogger Rear Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-74    Shift Jogger Retreat Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-75    Reverse Roller Rocking Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Home position sensor defective
SC720-77    Edge Guide Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Encoder defective (*SC720-25 only) • Home position sensor defective
SC720-78    Rear End Press Motor Error (2K/3K sheet finisher)    • Motor defective • Connector disconnected • Overload • Home position sensor defective
SC721-03    Protection Device Intercept Error 1 (1K sheet finisher)
Fuse blowout is detected
SC721-10    Transport Motor 1 Error (1K sheet finisher)
Motor driver detects an error state (DC motor control error) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com
SC721-11    Transport Motor 2 Error (1K sheet finisher)
Motor driver detects an error state (DC motor control error) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com
SC721-17    Paper Eject Motor 2 Error (1K sheet finisher)
Motor driver detects an error state (DC motor control error) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com
SC721-24    Paper Exit Guide Plate Open/Close motor Error (1K sheet finisher)
• During movement to home, the home position could not be detected within a predetermined pulse (p0 pulse) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During movement from home, the home position was detected for longer than a predetermined pulse (p1 pulse) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • The return pulse to home and pulse coming from home during normal operation are calculated and measured ( copyir.com  The pulses which are 1 ( copyir.com 5-2 times the normal operation pulse are taken as p0 and p1 ( copyir.com
SC721-25    Punch Drive Motor Error (1K sheet finisher)
• During movement to home, the home position could not be detected within a predetermined time (t0 sec) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During movement from home, the home position was detected even after a predetermined time (t1 sec) elapsed (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • Output from the encoder could not be counted for a predetermined number of times within a predetermined time (t0 sec) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • The time to return to home without fail, the time coming from home, and the time for which the encoder output can be counted during normal operation, are taken as t0, t1 and t2 ( copyir.com
SC721-27    Punch Displacement Motor Error (1K sheet finisher)
SC721-28    Punch Horizontal Registration Detection Error (1K sheet finisher)
SC721-30    Jogger Motor 1 Error (1K sheet finisher)
SC721-33    Strike Roller Motor Error (1K sheet finisher)
SC721-41    Release Motor Error (1K sheet finisher)
• During movement to home, the home position could not be detected within a predetermined pulse (p0 pulse) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During movement from home, the home position was detected even after a predetermined pulse (p1 pulse) elapsed (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  The return pulse to home and pulse coming from home during normal operation are calculated and measured ( copyir.com  The pulses which are 1 ( copyir.com 5-2 times the normal operation pulse are taken as p0 and p1 ( copyir.com
SC721-42    Stapler Displacement Motor Error (1K sheet finisher)
• During movement to home, the home position could not be detected within a predetermined pulse (p0 pulse) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During movement from home, the home position was detected even after a predetermined pulse (p1 pulse) elapsed (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During movement from home, retreat sensor ON could not be detected even after a predetermined pulse (p2 pulse) elapsed (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During initialization, retreat sensor ON was detected simultaneously when the home position is detected (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  The return pulse to home and pulse coming from home during normal operation are calculated and measured ( copyir.com  The pulses which are 1 ( copyir.com 5-2 times the normal operation pulse are taken as p0, p1 and p2 ( copyir.com
SC721-44    Stapler Motor Error (1K sheet finisher)
• During movement to home, the home position could not be detected even after a predetermined time (t0 sec) elapsed (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During movement from home, the home position was detected even after a predetermined time (t1 sec) elapsed (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During motor drive, the output from the encoder could not be counted for a predetermined number of times within a predetermined time (t0 sec) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  The time to return to home without fail, the time coming from home, and the time for which the encoder output can be counted during normal operation, are taken as t0, t1 and t2 ( copyir.com
SC721-52    Folding Plate Drive Motor Error (1K sheet finisher)
• Motor driver detects an error (short-circuit and overheating) (1st time is SC) ( copyir.com  • During movement to home, the home position could not be detected within a predetermined pulse (p0 pulse) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During movement from home, the home position was detected for longer than a predetermined pulse (p1 pulse) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  The return pulse to home and pulse coming from home during normal operation are calculated and measured ( copyir.com  The pulses which are 1 ( copyir.com 5-2 times the normal operation pulse are taken as p0 and p1 ( copyir.com
SC721-53    Rear End Fence Displacement Motor Error (1K sheet finisher)
• During movement to home, the home position could not be detected within a predetermined pulse (p0 pulse) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During movement from home, the home position was detected for longer than a predetermined pulse (p1 pulse) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  The return pulse to home and pulse coming from home during normal operation are calculated and measured ( copyir.com  The pulses which are 1 ( copyir.com 5-2 times the normal operation pulse are taken as p0 and p1 ( copyir.com
SC721-54    Bundle Transport Upper unit motor error (1K sheet finisher)
• During movement to home, the home position could not be detected within a predetermined pulse (p0 pulse) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During movement from home, the home position was detected for longer than a predetermined pulse (p1 pulse) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  The return pulse to home and pulse coming from home during normal operation are calculated and measured ( copyir.com  The pulses which are 1 ( copyir.com 5-2 times the normal operation pulse are taken as p0 and p1 ( copyir.com
SC721-58    Bundle Transport 1 Release Motor Error (1K sheet finisher)
SC721-59    Bundle Transport 2 Release Motor Error (1K sheet finisher)
• During movement to home, the home position could not be detected within a predetermined pulse (p0 pulse) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During movement from home, the home position was detected for longer than a predetermined pulse (p1 pulse) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  The return pulse to home and pulse coming from home during normal operation are calculated and measured ( copyir.com  The pulses which are 1 ( copyir.com 5-2 times the normal operation pulse are taken as p0 and p1 ( copyir.com
SC721-70    Tray 1 Lift Motor Error (1K sheet finisher)
• Motor driver detects an error (short-circuit or overheating) (1st time is SC) ( copyir.com  • During descent, the paper surface sensor still detects paper even after a predetermined time (t0sec) elapses (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During ascent, the paper surface sensor could not detect the paper surface even after a predetermined time (t0sec) elapses (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  The return pulse to home and pulse coming from home during normal operation are calculated and measured ( copyir.com  The pulses which are 1 ( copyir.com 5-2 times the normal operation pulse are taken as p0 and p1 ( copyir.com t
SC721-71    Shift Motor 1 Error (1K sheet finisher)
• During movement to home, the home position could not be detected within a predetermined pulse (p0 pulse) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During movement from home, the home position was detected for longer than a predetermined pulse (p1 pulse) (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  The return pulse to home and pulse coming from home during normal operation are calculated and measured ( copyir.com  The pulses which are 1 ( copyir.com 5-2 times the normal operation pulse are taken as p0 and p1 ( copyir.com m
SC721-80    Folding Transport Motor Error (1K sheet finisher)
• Motor driver detects an error (short-circuit or overheating) (1st time is SC)
SC724-24    Paper Exit Guide Plate Open/Close Motor Error (Internal finisher)
• When paper exit guide plate open/close motor is driven for T3 msec after paper exit guide plate HP sensor ON, the HP sensor does not switch OFF (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • When paper exit guide plate open/close motor is driven for T4 msec after paper exit guide plate HP sensor OFF, the HP sensor does not switch ON (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com
SC724-25    Punch Motor Error (Internal finisher)
• When punch motor is driven for T16 msec after punch HP sensor ON, the HP sensor does not switch OFF (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • When punch motor is driven for T17 msec after punch HP sensor OFF, the HP sensor does not switch ON (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com
SC724-27    Punch Displacement Motor Error (Internal finisher)
• When punch displacement motor is driven for T18 msec when punch displacement HP sensor is ON, the HP sensor does not switch OFF (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • When punch displacement motor is driven for T19 msec when punch displacement HP sensor is OFF, the HP sensor does not switch ON (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com
SC724-28    Punch Horizontal Registration Detection Motor Error (Internal finisher)
• When horizontal registration displacement motor is driven for T20 msec when horizontal registration displacement HP sensor is ON, the HP sensor does not switch OFF (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • When horizontal registration displacement motor is driven for T21 msec when horizontal registration displacement HP sensor is OFF, the HP sensor does not switch ON (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com
SC724-31    Jogger Front Motor Error (Internal finisher)
• When front jogger motor is driven for T22 msec when front jogger HP sensor is ON, the HP sensor does not switch OFF (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • When front jogger motor is driven for T23 msec when front jogger HP sensor is OFF, the HP sensor does not switch ON (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com
SC724-32    Jogger Rear Motor Error (Internal finisher)
• When rear jogger motor is driven for T24 msec when rear jogger HP sensor is ON, the HP sensor does not switch OFF (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • When rear jogger motor is driven for T25 msec when rear jogger HP sensor is OFF, the HP sensor does not switch ON (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com
SC724-33    Strike Roller Motor Error (Internal finisher)
• During initialization/strike descent, even when the strike roller motor is driven for T1 msec when the strike roller HP sensor is ON, the HP sensor does not switch OFF (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During initialization, even when the strike roller motor is driven for T2 msec when the strike roller HP sensor is OFF, the HP sensor does not switch ON (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • When the strike roller is lifted from the press position, even when driven for T2 msec, the HP sensor does not switch ON (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com
SC724-38    Paper Press Motor Error (Internal finisher) • When the paper press HP sensor is ON and the paper press motor is driven for T14 msec, the HP sensor does not switch OFF (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • When the paper press HP sensor is OFF and the paper press motor is driven for T15 msec, the HP sensor does not switch ON (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com
SC724-42    Stapler Displacement Movable Motor Error (Internal finisher)
• Sifter stapler displacement HP sensor ON, even when the stapler displacement motor is driven for T9 msec, the HP sensor does not switch OFF (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • After stapler displacement HP sensor OFF, even when the stapler displacement motor is driven for T10 msec, the HP sensor does not switch ON (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com
SC724-70    Shift Tray Ascent/Descent Motor Error (Internal finisher)
• During ascent from paper surface sensor ON, even after T11 msec elapses, the paper surface sensor does not switch OFF (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During descent from paper surface sensor OFF, the paper surface sensor does not switch ON even after T12 msec elapses (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • During descent to the packing position, the full sensor does not switch ON even if T13 msec elapses ( copyir.com
SC724-80    Shift Motor Error (Internal finisher)
• When the shift roller HP sensor is ON, the HP sensor does not switch OFF even when the shift roller motor is driven for T5 msec (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) • When the shift roller HP sensor is OFF, the HP sensor does not switch ON even when the shift roller motor is driven for T6 msec (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com
SC724-86    Stapler Motor Error (Internal finisher)
• HP sensor does not switch OFF even when the stapler motor is driven for T7 msec after the stapler HP sensor switches ON (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com  • HP sensor does not switch ON even when the stapler motor is driven for T8 msec after the stapler HP sensor switches OFF (1st time is jam notification, 2nd time is SC notification) ( copyir.com
SC761-03    Protection Device Intercept Error 5V
Fuse blowout occurs due to over current during power injection (output detected for longer than 2 seconds) ( copyir.com     • Over current of bridge unit motor • Over current due to short-circuit in PCB
SC761-04    Protection Device Intercept Error 24V
Fuse blowout occurs due to over current during power injection (output detected for longer than 2 seconds) ( copyir.com     • Over current of bridge unit motor • Over current due to short-circuit in PCB
SC780-01    Bank 1 (Upper optional paper tray) Protection Device Intercept Error
When original source of 5V power supply is ON, protection device intercept of 24V power system is detected ( copyir.com     In 24V power supply system: • Motor defective • Solenoid defective • Harness short- circuit
SC780-01    Bank 2 (Lower optional paper tray) Protection Device Intercept Error
When original source of 5V power supply is ON, protection device intercept of 24V power system is detected ( copyir.com     In 24V power supply system: • Motor defective • Solenoid defective • Harness short- circuit
SC791-00    No bridge unit when finisher is present
When power supply is switched on or paper is transported, finisher set is detected but bridge unit set is not detected ( copyir.com  (during internal finisher connection, not detected)    • Bridge unit not attached • Bridge unit defective
SC792-00    No finisher, bridge unit provided
When power supply is switched on, it is recognized there is no finisher, and a bridge unit is fitted ( copyir.com     • Finisher connector set fault • In a machine which has a bridge unit connected, a finisher is not fitted • Finisher defective
SC816    Energy save I/O subsystem error
SC840-00    EEPROM access error
An error occurred during I/O processing ( copyir.com  • A read error occurred and 3 retries failed ( copyir.com  • A write error occurred ( copyir.com     EEPROM defective or end-of-life
SC841-00    EEPROM read data error
Compared the data from 3 areas of the EEPROM mirror data with the original data and all 3 of them were different from the original data ( copyir.com     Data in the specific area of the EEPROM has been modified ( copyir.com
SC842-00    Nand-Flash updating verification error
During remote ROM update or ROM update, the SCS detected a write error (verify error) regarding the data written to the Nand-Flash ( copyir.com     Nand-Flash damaged
SC842-01    Nand-Flash bad block number exceeding the threshold
When the status of the Nand-Flash was checked at power-on or when returning from energy saver mode, the number of bad blocks exceeded the threshold ( copyir.com     Nand-Flash bad block number exceeding the threshold
SC842-02    Number of times of Nand-Flash block erase exceeding the threshold
When the status of the Nand-Flash was checked at power-on or when returning from energy saver mode, the number of times the block was erased exceeded the threshold ( copyir.com     Number of times of Nand-Flash block erase exceeding the threshold
SC853-00    Bluetooth device connection error
The Bluetooth hardware (USB type) was connected after the machine was turned on ( copyir.com     The Bluetooth hardware (USB type) was connected after the machine was turned on ( copyir.com
SC854-00    Bluetooth device disconnected
The Bluetooth hardware (USB type) was disconnected after the machine was turned on ( copyir.com     The Bluetooth hardware (USB type) was disconnected after the machine was turned on ( copyir.com
SC855-01    Wireless LAN board error (driver attachment failure)
Wireless LAN board error (wireless LAN card: 802 ( copyir.com 11 is covered)    • Defective wireless LAN board • Loose connection
SC855-02    Wireless LAN board error (driver initialization failure)
Wireless LAN board error (wireless LAN card: 802 ( copyir.com 11 is covered)    • Defective wireless LAN board • Loose connection
SC857-00    USB I/F Error
The USB interface is unusable because of a driver error ( copyir.com     USB driver error (There are three causes of USB error: RX error/CRC error/STALL ( copyir.com  SC is issued only in the case of STALL ( copyir.com )
SC858-01    Data encryption conversion error (HDD Key Setting Error)
A serious error occurred during an attempt to update the encryption key ( copyir.com     • Data in the USB Flash etc ( copyir.com  corrupted • Communication error because of electromagnetic interference etc ( copyir.com  • Controller board defective
SC858-02    Data encryption conversion error (NVRAM read/write error)
A serious error occurred after data conversion during an attempt to update the encryption key ( copyir.com     NVRAM defective
SC858-30    Data encryption conversion error (NVRAM Before Replace error)
A serious error occurred after data conversion during an attempt to update the encryption key ( copyir.com     Software error such as conversion parameters being invalid ( copyir.com
SC858-31    Data encryption conversion error (Other Error)
A serious error occurred after data conversion during an attempt to update the encryption key ( copyir.com     Controller board defective
SC859-01    Data encryption conversion HDD conversion error (HDD check error)
HDD was not converted correctly during an attempt to update the encryption key ( copyir.com  Only an error screen is displayed and no SC is issued during conversion ( copyir.com  This SC is issued after machine restart ( copyir.com     • HDD conversion was selected in the Encryption key update function but the machine was turned on with the HDD removed ( copyir.com  • Power failure occurred during encryption key update ( copyir.com  • HDD was not successfully converted during encryption key update due to HDD errors or cable noises ( copyir.com
SC859-02    Data encryption conversion HDD conversion error (Power failure during conversion)
HDD was not converted correctly during an attempt to update the encryption key ( copyir.com  Only an error screen is displayed and no SC is issued during conversion ( copyir.com  This SC is issued after machine restart ( copyir.com  Details: NVRAM/HDD conversion is incomplete ( copyir.com     Power failure occurred during encryption key update ( copyir.com
SC859-10    Data encryption conversion HDD conversion error (Data read/write command error)
HDD was not converted correctly during an attempt to update the encryption key ( copyir.com  Only an error screen is displayed and no SC is issued during conversion ( copyir.com  This SC is issued after machine restart ( copyir.com  Details: Abnormal DMAC return value has been received two or more times (DMAC timeout, serial communication error etc ( copyir.com )    HDD was not successfully converted during encryption key update due to HDD errors or cable noises ( copyir.com
SC860-00    HDD startup error at main power on (HDD error)    • Unformatted HDD • Label data corrupted • HDD defective
SC863    HDD data read failure
SC864    HDD data CRC error
SC865    HDD access error
SC866    SD card authentication error
A license error of an application that is started from the SD card was detected ( copyir.com     Invalid program data is stored on the SD card ( copyir.com
SC867    SD card removed
SC868    SD card access error
SC870    Address Book data error (Anytime: Address Book Error ( copyir.com )
SC872-00    HDD mail reception error
An error was detected on the HDD immediately after the machine was turned on ( copyir.com     • HDD defective • Power was turned of while the machine used the HDD ( copyir.com
SC873-00    HDD mail reception error
An error was detected on the HDD immediately after the machine was turned on ( copyir.com     • HDD defective • Power was turned of while the machine used the HDD ( copyir.com
SC875    Delete all error
SC876    Log Data Error
SC877-00    Data Overwrite Security card error
The “Auto Erase Memory” function of the Data Overwrite Security is set to on but it cannot be done ( copyir.com     • Data Overwrite Security option SD card is broken ( copyir.com  • Data Overwrite Security option SD card has been removed ( copyir.com
SC878    TPM electronic authentication error
SC880-00    MLB error
Reply to MLB access was not returned within a specified time ( copyir.com     MLB defective
SC881-01    Authentication area error    • Software error detected ( copyir.com  • This error may occur even if IC card option (ERIE/AYU/Greenland etc ( copyir.com ) is not installed ( copyir.com
SC882-01    Cheetah Operation Panel error (Cheetah Operation Panel Software Invalid error)
Occurs when the validity of the operation unit is not observed ( copyir.com     • Memory corruption of the operation panel software ( copyir.com  • Invalid applications are listed in the operation panel ( copyir.com
SC899-00    Software performance error (signal reception end)    Occurs when an internal program behaves abnormally ( copyir.com
SC900-00    Electric counter error The electric total counter value is out of specification ( copyir.com  Error is detected when increasing the total counter ( copyir.com     • Unexpected NV-RAM is attached ( copyir.com  • NV-RAM defective • NV-RAM data corrupted ( copyir.com  • Data written to unexpected area because of external factor etc ( copyir.com  • The count requested by the SRM on receiving PRT is not completed ( copyir.com
SC910-00    External Controller Error 1
Notification from external application (external controller)    Subject to external application (external controller) specification
SC911  ( copyir.com  ( copyir.com  ( copyir.com  SC915    External Controller Error 2
Notification from external application (external controller)    Subject to external application (external controller) specification
SC919-00    External controller down
While EAC (External Application Converter), the conversion module, was operating normally, the receipt of a power line interrupt signal from the FLUTE serial driver was detected, of BREAK signal from the other station was detected ( copyir.com     External controller and the machine had been operating correctly (*) but the external controller was turned off or rebooted, or the video bus was disconnected ( copyir.com  * Printing or scanning using the external controller ( copyir.com
SC920    Printer application error
SC921    Printer application error
SC925    NetFile function error
SC990-00    Software operation error
Software attempted an unexpected operation ( copyir.com     • Parameter error • Internal parameter error • Insufficient work memory • Operation error caused by abnormalities that are normally undetectable ( copyir.com
SC991-00    Recoverable software operation error Software attempted an unexpected operation ( copyir.com  SC991 covers recoverable errors as opposed to CS990 ( copyir.com     • Parameter error • Internal parameter error • Insufficient work memory • Operation error caused by abnormalities that are normally undetectable ( copyir.com
SC992-00    Undefined SC issued ( copyir.com
An SC, that is not controlled by the system, occurred ( copyir.com     • An SC for the previous model was used mistakenly, etc ( copyir.com  • Basically a software bug ( copyir.com
SC994-00    Operation error caused by abnormalities that are normally undetectable ( copyir.com
An error occurred because the number of records exceeded the limit for images managed in the service layer of the firmware ( copyir.com     This can occur if there are too many application screens open on the operation panel ( copyir.com
SC995-01    CPM setting error 1
Comparison of machine serial number (11 digits) and machine identification code ( copyir.com  Details: • Machine serial number cannot be identified because of BICU replacement or malfunctioning ( copyir.com  • Machine serial number cannot be identified because of NV-RAM replacement    machine serial number (11 digits) or machine identification code does not match ( copyir.com
SC995-02    CPM setting error 2
Comparison of machine serial number (11 digits) and machine identification code ( copyir.com  Details: Machine serial number cannot be identified because of NV-RAM replacement or malfunctioning ( copyir.com     machine serial number (11 digits) or machine identification code does not match ( copyir.com
SC995-03    CPM setting error 3
Comparison of machine serial number (11 digits) and machine identification code ( copyir.com  Details: Unable to recognize machine identification code because the controller was replaced incorrectly or is malfunctioning ( copyir.com     machine serial number (11 digits) or machine identification code does not match ( copyir.com
SC995-04    CPM setting error 4
Comparison of machine serial number (11 digits) and machine identification code ( copyir.com     machine serial number (11 digits) or machine identification code does not match ( copyir.com
SC997-00    Application function selection error
The application selected by the operation panel key operated abnormally (No response, abnormal ending) ( copyir.com     Software bug (mainly the application)
SC998-00    Application start error
• No application was registered to system within a specified time after the main power was turned on ( copyir.com  (No application starts/All applications have been terminated abnormally) • Application started but cannot be drawn now for some reason ( copyir.com     • Software bug (mainly the application) • The optional RAM, DIMM, boards required by the application program ( copyir.com  Are not installed correctly ( copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید