ریکو آفشیو Ricoh Aficio SPC311N

ایرادات دستگاههای ریکو براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

 

195    Serial Number Error
The serial number stored in the memory (EGB) is not correct ( copyir.com     EEPROM defective ( copyir.com  EGB replaced without original EEPROM ( copyir.com
202    Polygon motor error 1: ON timeout
The polygon mirror motor does not reach the targeted operating speed within 5 sec ( copyir.com  after turning on or changing speed    Polygon motor/driver board harness loose or disconnected ( copyir.com  Polygon motor/driver board defective ( copyir.com  Laser optics unit defective ( copyir.com  IPU (EGB) defective ( copyir.com
203    Polygon motor error 2: OFF timeout
The polygon mirror motor does not leave the READY status within 3 sec ( copyir.com  after the polygon motor switched off ( copyir.com     Polygon motor/driver board harness loose or disconnected ( copyir.com  Polygon motor/driver board defective ( copyir.com  Laser optics unit defective ( copyir.com  IPU (EGB) defective ( copyir.com
204    Polygon motor error 3: XSCRDY signal error
The SCRDY_N signal remains HIGH for 200 ms while the LD unit is firing ( copyir.com     Polygon motor/driver board harness loose or disconnected ( copyir.com  Polygon motor/driver board defective ( copyir.com  Laser optics unit defective ( copyir.com  IPU (EGB) defective ( copyir.com
220    Laser Synchronizing Detection Error: [K]/[Y]
The laser synchronizing detection signal for LDB [K]/[Y] is not output after the LDB unit has turned on while the polygon motor is rotating normally ( copyir.com     Disconnected cable from the laser synchronizing detection unit or defective connection ( copyir.com  Defective laser synchronizing detector ( copyir.com  Defective LDB ( copyir.com  Defective EGB ( copyir.com
222    Laser Synchronizing Detection Error: [M]/[C]
The laser synchronizing detection signal for LDB [M]/[C] is not output after the LDB unit has turned on while the polygon motor is rotating normally ( copyir.com     Disconnected cable from the laser synchronizing detection unit or defective connection ( copyir.com  Defective laser synchronizing detector ( copyir.com  Defective LDB ( copyir.com  Defective EGB ( copyir.com
240    LD error
The IPU (EGB) detects a problem at the LD unit ( copyir.com     Worn-out LD ( copyir.com  Disconnected or broken harness of the LD ( copyir.com
300    High voltage power output error
The measured voltage is not correct when the EGB measures each charge output (charge, development, image transfer belt unit, and transfer unit) ( copyir.com     Disconnected or defective high voltage harness ( copyir.com  Defective high voltage power supply ( copyir.com  Defective EGB ( copyir.com
396    Black drum motor error
The LOCK signal error is detected when the EGB monitors the black drum motor state ( copyir.com  (This monitoring is done immediately after power-on, when the motor starts rotating, and immediately after the motor stops ( copyir.com )    Disconnected or defective motor harness ( copyir.com  Motor slips due to excessive load ( copyir.com
397    Color drum motor error
The LOCK signal error is detected when the EGB monitors the color drum motor state ( copyir.com  (This monitoring is done immediately after power-on, when the motor starts rotating, and immediately after the motor stops ( copyir.com )    Disconnected or defective motor harness ( copyir.com  Motor slips due to excessive load ( copyir.com
445    ITB (Image Transfer Belt) Unit Error
Home Position Error The ITB contact sensor does not detect the home position of the ITB for 5 seconds after the ITB unit initialization has been done ( copyir.com  ITB (Image Transfer Belt) Unit: Contact Position Error The ITB contact sensor does not detect the contact position of the ITB for 5 seconds after the ITB unit has moved to the contact position ( copyir.com  ITB (Image Transfer Belt) Unit: No-contact Position Error The ITB contact sensor does not detect the home position of the ITB for 5 seconds after the ITB unit has moved to no-contact position ( copyir.com     Defective ITB contact motor ( copyir.com  Defective ITB contact sensor ( copyir.com  Defective ITB unit ( copyir.com
480    Agitator Motor Error
The agitator motor error is detected twice for 10 msec during the initialization at power-on or after the cover is closed ( copyir.com     Disconnected or defective harness ( copyir.com  Defective agitator motor ( copyir.com
490    ITB (Image Transfer Belt) Unit Set Error
The TM sensor does not detect the reflection from the ITB ( copyir.com     No ITB unit in the machine ( copyir.com  Dirty TM sensor ( copyir.com
500    Transport/Fusing Motor Error
The LOCK signal error is detected when the EGB monitors the transport/fusing motor state ( copyir.com  (This monitoring is done immediately after power-on, when the motor starts rotating, and immediately after the motor stops ( copyir.com )    Disconnected or defective motor harness ( copyir.com  Motor slips due to excessive load ( copyir.com
530    LSU Fan Motor Error
A LOCK signal is not detected for more than ten seconds while the motor START signal is on and if this error occurs twice consecutively, this SC is issued ( copyir.com     Disconnected or defective motor harness ( copyir.com  Defective LSU fan motor ( copyir.com
531    Fusing Fan Motor Error
A LOCK signal is not detected for more than ten seconds while the motor START signal is on and if this error occurs twice consecutively, this SC is issued ( copyir.com     Disconnected or defective motor harness ( copyir.com  Defective LSU fan motor ( copyir.com
541    Thermistor Error
The thermistor output is less than 0°C for 7 seconds ( copyir.com     Disconnected thermistor ( copyir.com  Defective harness connection ( copyir.com
542    Print Ready Temperature Error
The heating roller temperature increase during a set time is not correct ( copyir.com  The fusing temperature does not reach the print ready temperature within a set time after the fusing lamp has turned on ( copyir.com     Defective thermistor ( copyir.com  Incorrect power supply input at the main power socket ( copyir.com  Defective fusing lamp ( copyir.com
543    High Temperature Detection Error
This SC is issued if one of following conditions occurs: The thermistor (center) detects 255°C or thermistor (end) detects 245°C ( copyir.com  The thermistor (center) detects a 3°C increment or more for five seconds at 220°C or more or the thermistor (end) detects a 4°C increment or more for five seconds at 210°C or more ( copyir.com     Defective I/O control (EGB) ( copyir.com  Defective EGB ( copyir.com
545    Heating Lamp Full-Power Error
The fusing lamp is fully-powered for a certain time while the fusing unit stays in the stand-by mode and is not rotating ( copyir.com     Deformed thermistor ( copyir.com  Thermistor not in the correct position ( copyir.com  Defective fusing lamp ( copyir.com
547    Zero Cross Error
The zero cross signal is not detected for three seconds even though the fusing lamp relay is on after turning on the main power or closing the front door ( copyir.com     Defective fusing lamp relay
548    Low Temperature Error
The center thermistor detects 100°C or less for 4 seconds ( copyir.com     Defective fusing lamp ( copyir.com  Defective thermistor
557    Zero Cross Frequency Error
The detection error occurs ten times consecutively in ten zero cross signal detections ( copyir.com  This error is defined when the detected zero cross signal is 17 or less/27 or more for 0 ( copyir.com 2 seconds ( copyir.com     Defective fusing lamp relay ( copyir.com  Unstable input power source ( copyir.com
559    Consecutive Fusing Jam
The paper jam counter for the fusing unit reaches 3 ( copyir.com  The paper jam counter is cleared if the paper is fed correctly ( copyir.com  This SC is activated only when this function is enabled with “Engine Maintenance” (default “OFF”) ( copyir.com     Defective fusing unit ( copyir.com  Defective fusing control ( copyir.com
669    EEPROM Error
An unexpected value exists in the initialization flag of the EEPROM ( copyir.com     EEPROM not initialized ( copyir.com  Defective EEPROM ( copyir.com
690    GAVD Communication Error
The ID of the GAVD is not identified during initialization ( copyir.com     Defective EGB
819    Service Cycle Power
Incorrect combination of EGB and controller board ( copyir.com  An unexpected error occurs in the EEPROM on the controller board    Controller board defective
823    USB/ Network Device Error
An interface error in the USB connection or NIB connection occurs ( copyir.com     Controller board detective
824    EEPROM Error
An EEPROM check error at power-on occurs ( copyir.com     Controller board detective
827    On-Board Memory Check Error
An on-board memory check error at power-on occurs ( copyir.com     Controller board detective
828    ROM Checksum Error    A ROM checksum error at power-on occurs ( copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید