شارپ Sharp AR203E

ایرادات دستگاههای شارپ براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

E1-00    IMC PWB communication trouble
An abnormality occurs in communication between the MCU PWB and the IMC PWB  copyir.com    IMC PWB-MCU PWB harness abnormality MCU PWB connector disconnection IMC PWB ROM defect/data abnormality
E1-10    IMC PWB trouble
An abnormality occurs in the IMC PWB  copyir.com    USB chip error/CODEC error on the IMC PWB
E1-11    IMC ASIC error
An abnormality occurs in the IMC PWB  copyir.com    Abnormality in ASIC on the IMC PWB
E1-13    IMC PWB flash ROM error
An abnormality occurs in the IMC flash ROM  copyir.com    IMC PWB abnormality
E1-81    Interface error (Parityکپی ایران  in communication with the IMC PWB
A parity error occurs in communication between the MCU PWB and the IMC PWB  copyir.com    IMC PWB-MCU PWB harness defect Improper connection of the MCU PWB connector IMC PWB ROM defect/data abnormality”
E1-82    Interface error (Overrunکپی ایران  in communication with the IMC PWB
An overrun error occurs in communication between the MCU PWB and the IMC PWB  copyir.com    IMC PWB-MCU PWB harness defect Improper connection of the MCU PWB connector IMC PWB ROM defect/data abnormality  copyir.com
E1-84    Interface error (Framingکپی ایران  in communication with the IMC PWB
A framing error occurs in communication between the MCU PWB and the IMC PWB  copyir.com    IMC PWB-MCU PWB harness defect Improper connection of the MCU PWB connector IMC PWB ROM defect/data abnormality  copyir.com
E7-01    Duplex model memory error
The memory capacity for the duplex model machine is improper  copyir.com Insufficient memory capacity    The memory capacity of the MCU PWB is improper  copyir.com
E7-02    LSU trouble
The BD signal from the LSU cannot be detected in a certain cycle  copyir.com (Always OFF or always ONکپی ایران     LSU connector or LSU harness defect or disconnection Polygon motor rotation abnormality Laser beams are not generated  copyir.com MCU PWB abnormality  copyir.com
E7-10    Shading trouble (Black correctionکپی ایران
The CCD black scan level is abnormal when the shading  copyir.com    Improper connection of the CCD unit flat cable CCD unit abnormality MCU PWB abnormality  copyir.com
E7-11    Shading trouble (White correctionکپی ایران
The CCD white scan level is abnormal when the shading  copyir.com    Improper connection of the CCD unit flat cable Dirt on the mirror, the lens, and the reference white plate Copy lamp lighting abnormality CCD unit abnormality MCU PWB abnormality (When occurred in the SPF scan position  copyir.comکپی ایران  Improper installation of the mirror unit
E7-16    Abnormal laser output
When the laser output is stopped, HSYNC is detected  copyir.com    Laser abnormality MCU PWB abnormality  copyir.com
F2-02    Toner supply abnormality
The maximum toner supply time is greatly exceeded  copyir.com    CRUM chip trouble Improper developing unit
F2-04    Improper cartridge (Destination error, life cycle errorکپی ایران
The destination of the machine differs from that of the CRUM  copyir.com The life cycle information is other than “Not used (FFhکپی ایران   copyir.com”    CRUM chip defect Improper developing unit
F5-02    Copy lamp lighting abnormality
The copy lamp does not turn on  copyir.com    Copy lamp abnormality Copy lamp harness abnormality CCD PWB harness abnormality  copyir.com
F6-10    FAX board trouble  copyir.com    FAX controller and FAX board memory abnormality  copyir.com
H2-00    Thermistor open
The thermistor is open  copyir.com The fusing unit is not installed  copyir.com    Thermistor abnormality Control PWB abnormality Fusing section connector disconnection The fusing unit is not installed  copyir.com
H3-00    Heat roller high temperature detection
The fusing temperature exceeds 240C°  copyir.com    Thermistor abnormality Control PWB abnormality Fusing section connector disconnection  copyir.com
H4-00    Heat roller low temperature detection
When the fusing temperature is lower than 150C° after 55sec from the start of warming up  copyir.com When the warming up complete temperature is not reached in 30sec from reaching 150C°  copyir.com When the fusing temperature is lower than 100C° after 20sec from ready start  copyir.com When the fusing temperature is lower than 145C° when printing  copyir.com”    Thermistor abnormality Heater lamp abnormality Thermostat abnormality Control PWB abnormality
L1-00    Scanner feed trouble
The scanner does not complete feeding in the specified time  copyir.com    Mirror unit abnormality The scanner wire is disconnected  copyir.com The origin detection sensor abnormality Mirror motor harness abnormality
L3-00    Scanner return trouble
The scanner does not complete returning in the specified time  copyir.com The mirror is not in the home position when OC copying is started with the mirror standby in the home position  copyir.com    Mirror unit abnormality Scanner wire disconnection Origin detection sensor abnormality Mirror motor harness abnormality
L4-01    Main motor lock detection
The main motor does not rotate  copyir.com The motor lock signal is detected for 1sec or more after rotation of the main motor  copyir.com The motor lock signal is detected for 1sec during rotation of the main motor  copyir.com    Main motor unit abnormality Improper connection or disconnection the main motor and the harness  copyir.com MCU PWB abnormality
L4-32    Exhaust fan motor lock detection trouble
The error detection is started after 2 sec from starting rotation of the exhaust fan motor  copyir.com 1کپی ایران  The continuous rotation state of 250ms is not detected for 1 sec after starting detection  copyir.com 2کپی ایران  When the lock sensor (in the exhaust fanکپی ایران  detects the HIGH level (unstableکپی ایران  after detection the lock state (stable stateکپی ایران   copyir.com    Exhaust fan motor connector connection trouble Exhaust fan motor trouble MCU PWB trouble
L6-10    Polygon motor lock detection
The polygon motor does not rotate  copyir.com The motor lock signal is detected for 6sec after rotation of the polygon motor  copyir.com The motor lock signal is detected for 1sec during rotation of the polygon motor  copyir.com    Polygon motor unit abnormality Improper connection or disconnection of the polygon motor and the harness  copyir.com MCU PWB abnormality
U1-03    FAX board battery error  copyir.com
FAX board backup battery error  copyir.com    The voltage of the backup battery of SRAM which is installed to the FAX board falls below a certain level  copyir.com
U2-04    EEPROM read/write error (Serial communication errorکپی ایران
EEPROM access process error    EEPROM abnormality
U2-11    Counter check sum error (EEPROMکپی ایران
Check sum error of the counter area in the EEPROM    EEPROM abnormality
U2-40    CRUM chip communication error
An error occurs during communication between the MCU and the CRUM chip  copyir.com    CRUM chip abnormality Developing unit disconnection MCU PWB abnormality

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید