کانون Canon D661

ایرادات دستگاههای زیراکس براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

0001    Document End Sensor Delay
0002    Document End Sensor PS702
0004    Document Sensor Delay
0005    Document Sensor PS703
0040    Size error
0060    Size error
0071    Sequence Error
0094    Document Sensor/Document End Sensor PS702/703
0104    Top Sensor Delay
010C    Fixing Delivery Sensor Delay PS204/205
014C    Media Full Sensor Delay PS204
0184    Duplex Feed Sensor Delay
0208    Top Sensor PS204
0210    Fixing Delivery Sensor PS915
021C    Wrap
0248    Top Sensor/Media full sensor/Fixing Delivery Sensor PS204/205/915
0250    Top Sensor/Media full sensor/Fixing Delivery Sensor PS204/205/915
025C    Top Sensor/Media Full Sensor PS204/205
0260    Duplex Feed Sensor Delay
0261    Duplex Feed Sensor P201
02A0    Duplex Feed Sensor Delay
02A1    Duplex Feed Sensor P201
02E0    Duplex Feed Sensor Delay
02E1    Duplex Feed Sensor P201
1014    Top Sensor/Media Full Sensor PS204/205
1054    Top Sensor/Media full sensor/Fixing Delivery Sensor PS204/205/915
1094    Top Sensor/Media full sensor/Fixing Delivery Sensor PS204/205/915
10D4    Duplex Feed Sensor PS201
1118    Duaring a Pickup
1158    Top Sensor/Media full sensor/Fixing Delivery Sensor PS204/205/915
1198    Top Sensor/Media full sensor/Fixing Delivery Sensor PS204/205/915
11D8    Duplex Feed Sensor PS201
E000-0000    Error in temperature rising of Fixing Assembly
Temperature of the Fixing Assembly did not reach a certain temperature within the specified period of time  copyir.com    1  copyir.com Check the connector between the Fixing Assembly and the DC Controller PCB  copyir.com 2  copyir.com Replace the Fixing Assembly  copyir.com 3  copyir.com Replace the Engine Controller PCB  copyir.com
E001-0000    Abnormal high temperature of Fixing Assembly
It was detected that the temperature of the Fixing Assembly was abnormally high  copyir.com    1  copyir.com Check the connector between the Fixing Assembly and the DC Controller PCB  copyir.com 2  copyir.com Replace the Fixing Assembly  copyir.com 3  copyir.com Replace the Engine Controller PCB  copyir.com
E003-0000    Abnormal low temperature of Fixing Assembly
It was detected that the temperature of the Fixing Assembly was abnormally low  copyir.com    1  copyir.com Check the connector between the Fixing Assembly and the DC Controller PCB  copyir.com 2  copyir.com Replace the Fixing Assembly  copyir.com 3  copyir.com Replace the DC Controller PCB  copyir.com
E004-0000    Error in fixing power supply drive circuit
Failed to detect the zero cross signal for the specified period of time or more  copyir.com    1  copyir.com Check the connection of connector between the Fixing Assembly and the Engine Controller PCB  copyir.com 2  copyir.com Replace the Fixing Assembly  copyir.com 3  copyir.com Replace the Engine Controller PCB  copyir.com
E014-0000    Error in startup of the Main Motor
Revolution of the Main Motor did not reach the specified value  copyir.com    1  copyir.com Check the connection of connector between the Main Motor and the Engine Controller PCB  copyir.com 2  copyir.com Replace the Main Motor  copyir.com 3  copyir.com Replace the Engine Controller PCB  copyir.com
E100-0000    Laser Scanner Assembly error
At the Laser Scanner Unit, BD cycle was not within the specified range  copyir.com    1  copyir.com Check the connection of connector between the Main Controller PCB and the Laser Scanner Unit  copyir.com 2  copyir.com Check the connection of connector between the Relay PCB and the Laser Scanner Unit  copyir.com 3  copyir.com Replace the Laser Scanner Unit
E196-1000    Main Controller PCB reading/writing error
Error in reading/writing of main program in the Main Controller PCB    1  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 2  copyir.com Replace the Main Controller PCB  copyir.com
E196-2000    Main Controller PCB reading/writing error
Error in reading/writing of setting values storage area in the Main Controller PCB    1  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 2  copyir.com Replace the Main Controller PCB  copyir.com
E202-0001    CIS Unit HP error (outward)
CIS Unit did not move to HP even it moved backward  copyir.comReader
HP Sensor error, Reader Motor error, CIS Unit error    1  copyir.com Replace the Reader HP Sensor  copyir.com 2  copyir.com Replace the Reader Motor  copyir.com 3  copyir.com Replace the CIS Unit  copyir.com 4  copyir.com Replace the Reader Unit  copyir.com
E202-0002    CIS Unit HP error (homeward)
CIS Unit did not move to HP even it moved forward  copyir.com
Reader HP Sensor error, Reader Motor error, CIS Unit error    1  copyir.com Replace the Reader HP Sensor  copyir.com 2  copyir.com Replace the Reader Motor  copyir.com 3  copyir.com Replace the CIS Unit  copyir.com 4  copyir.com Replace the Reader Unit  copyir.com
E248-0001    Error in access to backup data for Reader (reading error at power-on)
The Reader-related adjustment values could not be read  copyir.com    1  copyir.com Clear the backup RAM of RCON  copyir.com Execute COPIER>FUNCTION>CLEAR>RCON  copyir.com 2  copyir.com Enter all the values written on the service label in service mode again  copyir.com 3  copyir.com Turn OFF and then ON the main power  copyir.com
E351-0000    System error    1  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 2  copyir.com Replace the Main Controller PCB  copyir.com
E733-0000    Printer communication error
Communication error between the Engine Controller PCB and the Main Controller PCB occurred  copyir.com    1  copyir.com Check the connection of connector between the Engine Controller PCB and the Main Controller PCB  copyir.com 2  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 3  copyir.com Replace the Main Controller PCB  copyir.com 4  copyir.com Replace the Engine Controller PCB  copyir.com
E736-0000    Communication error with CCU/modem
NCU PCB type error  copyir.com    1  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 2  copyir.com Replace the NCU PCB  copyir.com 3  copyir.com Replace the Main Controller PCB  copyir.com
E744-0001    Language file version error
Language file version was not matched with the main program  copyir.com    Install the set of the controller firmware  copyir.com
E744-0002    Language file size error
The size of the language file exceeded the upper limit  copyir.com    Install the set of the controller firmware  copyir.com
E744-1001    Firmware version error
Version of the main program and the version of the start-up program was not matched  copyir.com    Install the set of the controller firmware  copyir.com
E744-4000    Engine ID error
Invalid engine connection was detected  copyir.com    1  copyir.com Turn OFF and then ON the main power  copyir.com 2  copyir.com Check the Engine Controller PCB  copyir.com 3  copyir.com Install the Engine Controller PCB  copyir.com 4  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 5  copyir.com Check the model code  copyir.com (When the model code and the engine code are mismatched, E744-4000 occurs  copyir.com)
E744-5000    Error in the Control Panel PCB
Error in the Control Panel PCB (microcomputer)  copyir.com    1  copyir.com Check the Control Panel PCB, and install the firmware (PANEL)  copyir.com 2  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 3  copyir.com Replace the Main Controller PCB  copyir.com
E744-6000    Communication error with the Wireless LAN PCB
Unable to communicate with the Wireless LAN  copyir.com    1  copyir.com Turn OFF and then ON the main power  copyir.com 2  copyir.com Check the connection of the Wireless LAN  copyir.com 3  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 4  copyir.com Replace the Main Controller PCB  copyir.com
E744-7000    Main Controller PCB error
An error in the microcomputer which retains fax job information of the Main Controller PCB  copyir.com    1  copyir.com Install the firmware of BKUP  copyir.com 2  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 3  copyir.com Replace the Main Controller PCB  copyir.com
E746-0000    Main Controller PCB error
Main Controller communication error occurred (other than scan)  copyir.com    1  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 2  copyir.com Replace the Main Controller PCB  copyir.com
E766-8000    Digital registration error
Information at digital registration could not be obtained  copyir.com    1  copyir.com Install the Engine Controller firmware  copyir.com 2  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 3  copyir.com Replace the Engine Controller PCB  copyir.com
E766-9000    Scanner power state error
An error was detected in power state of the Laser Scanner Unit  copyir.com
E766-xxxx    Firmware error
An error due to the controller software occurred so that print could not be proceeded  copyir.com    Due to firmware error, the possibility of solving the error by replacing the Main Controller PCB is low  copyir.com Check the installed engine again  copyir.com
E804-0004    Controller Fan error
Since the startup of the Controller Fan, the Fan was locked for a specified consecutive period of time  copyir.com    1  copyir.com Check power supply to the Controller Fan  copyir.com 2  copyir.com Replace the Controller Fan  copyir.com
E805-0000    Main Fan error
The Main Fan was locked for a specified consecutive period of time  copyir.com    1  copyir.com Check the connection of the Main Fan  copyir.com 2  copyir.com Replace the Main Fan  copyir.com
E808-0000    Failure detection of Low Voltage Power Supply PCB
Printer detected failure of the Low Voltage Power Supply PCB  copyir.com    Replace the Engine Controller PCB  copyir.com
E736-0000    Communication error with CCU/modem
NCU PCB type error  copyir.com    1  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 2  copyir.com Replace the NCU PCB  copyir.com 3  copyir.com Replace the Main Controller PCB  copyir.com
E744-0001    Language file version error
Language file version was not matched with the main program  copyir.com    Install the set of the controller firmware  copyir.com
E744-0002    Language file size error
The size of the language file exceeded the upper limit  copyir.com    Install the set of the controller firmware  copyir.com
E744-1001    Firmware version error
Version of the main program and the version of the start-up program was not matched  copyir.com    Install the set of the controller firmware  copyir.com
E744-4000    Engine ID error
Invalid engine connection was detected  copyir.com    1  copyir.com Turn OFF and then ON the main power  copyir.com 2  copyir.com Check the Engine Controller PCB  copyir.com 3  copyir.com Install the Engine Controller PCB  copyir.com 4  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 5  copyir.com Check the model code  copyir.com (When the model code and the engine code are mismatched, E744-4000 occurs  copyir.com)
E744-5000    Error in the Control Panel PCB
Error in the Control Panel PCB (microcomputer)  copyir.com    1  copyir.com Check the Control Panel PCB, and install the firmware (PANEL)  copyir.com 2  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 3  copyir.com Replace the Main Controller PCB  copyir.com
E744-6000    Communication error with the Wireless LAN PCB
Unable to communicate with the Wireless LAN  copyir.com    1  copyir.com Turn OFF and then ON the main power  copyir.com 2  copyir.com Check the connection of the Wireless LAN  copyir.com 3  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 4  copyir.com Replace the Main Controller PCB  copyir.com
E744-7000    Main Controller PCB error
An error in the microcomputer which retains fax job information of the Main Controller PCB  copyir.com    1  copyir.com Install the firmware of BKUP  copyir.com 2  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 3  copyir.com Replace the Main Controller PCB  copyir.com
E746-0000    Main Controller PCB error
Main Controller communication error occurred (other than scan)  copyir.com    1  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 2  copyir.com Replace the Main Controller PCB  copyir.com
E766-8000    Digital registration error
Information at digital registration could not be obtained  copyir.com    1  copyir.com Install the Engine Controller firmware  copyir.com 2  copyir.com Install the set of the controller firmware  copyir.com 3  copyir.com Replace the Engine Controller PCB  copyir.com
E766-9000    Scanner power state error
An error was detected in power state of the Laser Scanner Unit  copyir.com
E766-xxxx    Firmware error
An error due to the controller software occurred so that print could not be proceeded  copyir.com    Due to firmware error, the possibility of solving the error by replacing the Main Controller PCB is low  copyir.com Check the installed engine again  copyir.com
E804-0004    Controller Fan error
Since the startup of the Controller Fan, the Fan was locked for a specified consecutive period of time  copyir.com    1  copyir.com Check power supply to the Controller Fan  copyir.com 2  copyir.com Replace the Controller Fan  copyir.com
E805-0000    Main Fan error
The Main Fan was locked for a specified consecutive period of time  copyir.com    1  copyir.com Check the connection of the Main Fan  copyir.com 2  copyir.com Replace the Main Fan  copyir.com
E808-0000    Failure detection of Low Voltage Power Supply PCB
Printer detected failure of the Low Voltage Power Supply PCB  copyir.com    Replace the Engine Controller PCB  copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید