کانون Canon iR Advance 6055

ایرادات دستگاههای کانون براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

E000-0001    Fixing Assembly low temperature error
Temperature of the Fixing Main Thermistor (THM1) does not reach 70 degC although 20 seconds have passed after starting the Fixing Roller temperature control   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Fixing Assembly   copyir.com (Connection error of the Drawer, connector disconnection, open circuit) -> Replace the Heater Assembly   copyir.com 2   copyir.com Check the connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the Fixing Power Supply PCB (PCB10) (connector disconnection, open circuit, the caught cable)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Fixing Power Supply PCB (PCB10)   copyir.com 4   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E000-0002    Fixing Assembly low temperature error
Temperature of the Fixing Main Thermistor (THM1) does not reach 10 degC although 20 seconds have passed after starting the Fixing Roller temperature control   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Fixing Assembly   copyir.com (Connection error of the Drawer, connector disconnection, open circuit) -> Replace the Heater Assembly   copyir.com 2   copyir.com Check the connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the Fixing Power Supply PCB (PCB10) (connector disconnection, open circuit, the caught cable)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Fixing Power Supply PCB (PCB10)   copyir.com 4   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E000-0010    Fixing Assembly low temperature error
Turning OFF and then ON the power without clearing the error   copyir.com    Clear the error   copyir.com
E001-0002    Fixing Assembly high temperature error (software detection)
• The Fixing Main Thermistor (THM1) detects 230 degC or higher   copyir.com • The Fixing Sub Thermistor 1 (THM2)/Fixing Sub Thermistor 2 (THM3) detects 230 degC or higher for 2 consecutive seconds   copyir.com    1   copyir.com Check if the cable of the Thermistor is caught   copyir.com -> Replace the Thermistors   copyir.com -> Replace the Fixing Upper Unit   copyir.com 2   copyir.com IH control error   copyir.com -> Replace the Fixing Power Supply PCB (PCB10), the DC Controller PCB (PCB1), or the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com
E001-0003    Fixing Assembly high temperature error (hardware detection)
• The Fixing Main Thermistor (THM1) detects hardware overheating   copyir.com • The Fixing Sub Thermistor 1 (THM2)/Fixing Sub Thermistor 2 (THM3) detects hardware overheating   copyir.com    1   copyir.com Check if the cable of the Thermistor is caught   copyir.com -> Replace the Thermistors   copyir.com -> Replace the Fixing Upper Unit   copyir.com 2   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 3   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E001-0004    Fixing Assembly high temperature error (hardware detection)
Abnormal temperature difference among the Thermistors was detected   copyir.com    1   copyir.com Check if the cable of the Thermistor is caught or is open circuit   copyir.com -> Replace the Thermistors   copyir.com -> Replace the Fixing Upper Unit   copyir.com 2   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 3   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com 4   copyir.com Check if the Fixing Shutter operates   copyir.com -> Replace the Fixing Assembly   copyir.com
E001-0010    Fixing Assembly high temperature error
Turning OFF and then ON the power without clearing the error   copyir.com    Clear the error   copyir.com
E002-0001    Fixing Assembly temperature rise error
• Temperature of the Fixing Main Thermistor (THM1) does not reach 100 degC although 12 seconds have passed since it reached above 70 degC after starting the Fixing Roller temperature control   copyir.com • Temperature of the Fixing Main Thermistor does not reach 130 degC although 12 seconds have passed since it reached above 100 degC after starting the Fixing Roller temperature control   copyir.com • Temperature of the Fixing Main Thermistor does not reach 150 degC although 20 seconds have passed since it reached above 130 degC after starting the Fixing Roller temperature conrtol   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Fixing Main Thermistor (THM1)   copyir.com -> Replace the Fixing Main Thermistor Unit   copyir.com 2   copyir.com Check the installation of the Fixing Main Thermistor   copyir.com -> Replace the Fixing Upper Unit   copyir.com 3   copyir.com Replace the Fixing Power Supply PCB (PCB10)   copyir.com 4   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com 6   copyir.com Replace the Relay PCB (PCB5)   copyir.com
E002-0010    Fixing Assembly temperature rise error
Turning OFF and then ON the power without clearing the error   copyir.com    Clear the error   copyir.com
E003-0000    Fixing Assembly temperature decrease error
The Fixing Main Thermistor (THM1) detects 70 degC or lower for 2 seconds or longer although the temperature reached above 100 degC after starting the Fixing Roller temperature control   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Fixing Main Thermistor (THM1)   copyir.com -> Replace the Fixing Main Thermistor Unit   copyir.com 2   copyir.com Check the installation of the Fixing Main Thermistor   copyir.com -> Replace the Fixing Upper Unit   copyir.com 3   copyir.com Replace the Fixing Power Supply PCB (PCB10)   copyir.com 4   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com 6   copyir.com Replace the Relay PCB (PCB5)   copyir.com
E003-0010    Fixing Assembly temperature decrease error
Turning OFF and then ON the power without clearing the error   copyir.com    Clear the error   copyir.com
E004-0010    Fixing Power Supply error
Turning OFF and then ON the power without clearing the error   copyir.com    Clear the error   copyir.com
E004-0205    Fixing Power Supply error
Detect that the Fixing Main Thermistor Unit is not connected   copyir.com    1   copyir.com Check the harness of the Fixing Main Thermistor (THM1) in the Fixing Assembly   copyir.com 2   copyir.com Check the connection of the harness of the Fixing Assembly on the host machine side   copyir.com 3   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com
E005-0000    Fixing Cleaning Web absent error
After noticing the Fixing Cleaning Web absent, the web was pulled out 2000 times   copyir.com    1   copyir.com Replace the Fixing Cleaning Web   copyir.com 2   copyir.com Replace the Fixing Cleaning Web Level Sensor (PS45)   copyir.com 3   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com After executing the measures, clear the Fixing Cleaning Web counter (COPIER > COUNTER > MISC > FIXWEB)   copyir.com
E005-0001    Error in Fixing Cleaning Web Drive Solenoid connection
Connection of the Fixing Cleaning Web Drive Solenoid (SL9) is not detected when the power is turned ON   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector   copyir.com 2   copyir.com Replace the Fixing Cleaning Web Drive Solenoid (SL9)   copyir.com
E005-0010    Fixing Cleaning Web errort error
Turning OFF and then ON the power without clearing the error   copyir.com    Clear the error   copyir.com
E012-0001    Drum Motor (M1) error
Lock error of the Drum Motor (M1)   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Main Driver PCB (PCB2) and the Drum Motor (M1)   copyir.com Motor side: J2138, PCB side: J109 2   copyir.com Check the voltage of the Drum Motor (M1) J2151   copyir.com If voltage is 0V, check the connection of the Relay PCB J520   copyir.com 3   copyir.com Replace the Drum Motor (M1)   copyir.com 4   copyir.com Check the gear of the Drum Drive Shaft   copyir.com If the load is too much, replace the Process Unit and the Drum Drive Unit (Shaft)   copyir.com 5   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 6   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E013-0001    Error in Waste Toner Lock Detection Connector disconnection
The Waste Toner Lock Detection Switch (SW5) detects locked state 3 times for 200 msec at power-on   copyir.com    Check the connection of the Waste Toner Lock Detection Switch (SW5) and the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com Switch side: J3050, PCB side: J103
E013-0002    Error in Waste Toner Feed Screw Lock detection
The Waste Toner Lock Detection Switch detects locked state 3 times for 200 msec while the Developing Assembly is driven   copyir.com    1   copyir.com Check the Waste Toner Container and the Waste Toner Container Pipe   copyir.com If toner overflowed from the Waste Toner Container clogs the outlet of the Waste Toner Pipe, remove the clogged toner   copyir.com After removing it, check that the screw can be seen from the outlet of the pipe   copyir.com 2   copyir.com Check the connection of the Waste Toner Lock Detection Switch (SW5) and the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 3   copyir.com Check the connection of the Main Driver PCB (PCB2) and the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com Main Controller side: J3050, DC Controller side: J103 4   copyir.com Replace the Waste Toner Lock Detection Switch (SW5)   copyir.com 5   copyir.com Replace the Waste Toner Feed Unit   copyir.com 6   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 7   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com (When the error is still displayed after replacing the Waste Toner Feed Unit and the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com)
E014-0001    Fixing Motor error
Lock error of the Fixing Motor (M3)   copyir.com    1   copyir.com Check the gear of the Fixing Drive Unit   copyir.com -> Replace the gear   copyir.com 2   copyir.com Replace the Fixing Motor (M3)   copyir.com 3   copyir.com Check the connection drawer between the Fixing Assembly and the host machine   copyir.com 4   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com
E017-0001    ETB disengagement error
Disengagement of the ETB is not completed within the specified period of time   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the ETB Disengage Sensor (PS56)   copyir.com Sensor side: J2101, J3270, PCB side: J343 (Duplex Driver PCB (PCB4)) 2   copyir.com Check the connection of the Duplex Feed Left Motor (M19)   copyir.com Motor side: J2107, J3044 (relay), PCB side: J330 (Duplex Driver PCB (PCB4)) 3   copyir.com Replace the ETB Disengage Sensor (PS56)   copyir.com 4   copyir.com Replace the Duplex Feed Left Motor (M19)   copyir.com 5   copyir.com Replace the Duplex Driver PCB (PCB4)   copyir.com 6   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com NOTE: Check if the Disengagement Cam is stained   copyir.com If necessary, clean it   copyir.com Check if the drive system (gear, Motor, one-way) is failed   copyir.com If necessary, replace it   copyir.com Check if the link with the Fixing Feed Handle is failed   copyir.com If necessary, replace it   copyir.com
E017-0002    ETB engagement error
Engagement of the ETB is not completed within the specified period of time   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the ETB Disengage Sensor (PS55)   copyir.com Sensor side: J2100, J3270, PCB side: J343 (Duplex Driver PCB (PCB4)) 2   copyir.com Check the connection of the Duplex Feed Left Motor (M19)   copyir.com Motor side: J2107, J3044 (relay), PCB side: J330 (Duplex Driver PCB (PCB4)) 3   copyir.com Replace the ETB Engage Sensor (PS55)   copyir.com 4   copyir.com Replace the Duplex Feed Left Motor (M19)   copyir.com 5   copyir.com Replace the Duplex Driver PCB (PCB4)   copyir.com 6   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com NOTE: Check if the Disengagement Cam is stained   copyir.com If necessary, clean it   copyir.com Check if the drive system (gear, Motor, one-way) is failed   copyir.com If necessary, replace it   copyir.com Check if the link with the Fixing Feed Handle is failed   copyir.com If necessary, replace it   copyir.com
E017-0003    ETB HP error
Engagement of the ETB was not completed at initialization   copyir.com    If this error occurs at installation, the ETB Disengage Member (Transfer Frame Stopper) may be left unremoved   copyir.com Refer to the troubleshooting “Remedy to be implemented when the ETB Disengage Member (Transfer Frame Stopper) is left unremoved” in the Service Manual, and check whether the ETB Disengage Member is left unremoved or not and implement appropriate procedure   copyir.com If this error occurs at times other than installation, follow the following steps to implement check and remedy   copyir.com 1   copyir.com Check the connection of the ETB Disengage Sensor (PS56)   copyir.com Sensor side: J2101, J3270, PCB side: J343 (Duplex Driver PCB (PCB4)) 2   copyir.com Check the connection of the Duplex Feed Left Motor (M19)   copyir.com Motor side: J2107, J3044 (relay), PCB side: J330 (Duplex Driver PCB (PCB4)) 3   copyir.com Replace the ETB Disengage Sensor (PS56)   copyir.com 4   copyir.com Replace the Duplex Feed Left Motor (M19)   copyir.com 5   copyir.com Replace the Duplex Driver PCB (PCB4)   copyir.com 6   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com NOTE: Check if the Disengagement Cam is stained   copyir.com If necessary, clean it   copyir.com Check if the drive system (gear, Motor, one-way) is failed   copyir.com If necessary, replace it   copyir.com Check if the link with the Fixing Feed Handle is failed   copyir.com If necessary, replace it   copyir.com
E020-0000    Developing Assembly toner absent error
Toner in the Developing Assembly was empty for 2 minutes   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Developing Toner Sensor (TS1)   copyir.com Sensor side: J2133, J3089 (relay), PCB side: J3088 (relay), J114 (Main Driver PCB (PCB2)) 2   copyir.com Check the connection of the Magnet Roller Clutch (CL5)   copyir.com Sensor side: J2036, J3124 (relay), J3090 (relay) PCB side: J3091(relay), J115 (Main Driver PCB (PCB2)) 3   copyir.com Check the connection of the Toner Feed Motor (M28)   copyir.com Motor side: J2035, J3124 (relay), J3090 (relay) PCB side: J3091(relay), J115 (Main Driver PCB (PCB2)) 4   copyir.com Check the connection of the Buffer Toner Sensor (TS3)   copyir.com Sensor side: J2039, J3124 (relay), J3090 (relay) PCB side: J3091(relay), J115 (Main Driver PCB (PCB2)) 5   copyir.com Replace the Developing Toner Sensor (TS1)   copyir.com 6   copyir.com Replace the Magnet Roller Clutch (CL5)   copyir.com 7   copyir.com Replace the Toner Feed Motor (M28)   copyir.com 8   copyir.com Replace the Buffer Toner Sensor (TS3)   copyir.com 9   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 10   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E020-0001    Error in Developing Toner Sensor connection detection
The connection detection port was OFF at power-on   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Developing Toner Sensor (TS1)   copyir.com Sensor side: J2133, J3089 (relay), PCB side: J3088 (relay), J114 (Main Driver PCB (PCB2)) 2   copyir.com Replace the Developing Toner Sensor (TS1)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 4   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E020-0002    Error in Buffer Toner Sensor connection detection
The connection detection port was OFF at power-on   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Buffer Toner Sensor (TS3)   copyir.com Sensor side: J2039, J3124 (relay), J3090 (relay) PCB side: J3091(relay), J115 (Main Driver PCB (PCB2)) 2   copyir.com Replace the Buffer Toner Sensor (TS3)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 4   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E020-0003    Error in the Toner Excess Supply Sensor connection detection
The connection detection port was OFF at power-on   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Toner Excess Supply Sensor (TS2)   copyir.com Sensor side: J2038, J3124 (relay), J3090 (relay) PCB side: J3091(relay), J115 (Main Driver PCB (PCB2)) 2   copyir.com Replace the Toner Excess Supply Sensor (TS2)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 4   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E020-0004    Error in Magnet Roller Clutch connection detection
The connection detection port was OFF at power-on   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Magnet Roller Clutch (CL5)   copyir.com Sensor side: J2036, J3124 (relay), J3090 (relay) PCB side: J3091(relay), J115 (Main Driver PCB (PCB2)) 2   copyir.com Replace the Magnet Roller Clutch (CL5)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 4   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E020-0021    Error in Developing Assembly Toner Sensor Cleaning Scraper displacement
State with toner was detected continuously   copyir.com    1   copyir.com Turn OFF the main power   copyir.com 2   copyir.com Replace the Developing Assembly   copyir.com 3   copyir.com Turn ON the main power   copyir.com
E023-0001    Developing Motor error
Lock error of the Developing Motor (M2)   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector   copyir.com Motor side: J2319, Main Driver PCB (PCB2) side: J109 2   copyir.com Check the voltage of the Developing Motor (M2) J2152   copyir.com If voltage is 0V, check the connection of the Relay PCB J520   copyir.com 3   copyir.com Check the load of the Developing Motor (M2)   copyir.com Manually turn the Developing Motor (M2) located at the rear of the host machine to check it   copyir.com 4   copyir.com Replace the Developing Motor (M2)   copyir.com 5   copyir.com Replace the Developing Clutch (CL1)   copyir.com (When an error occurs while the Developing Clutch is ON   copyir.com) 6   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 7   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E023-0002    Error in Magnet Roller Clutch connection detection
Connection of the Magnet Roller Clutch (CL5) cannot be detected 5 times with 20 msec time interval   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Magnet Roller Clutch (CL5)   copyir.com Sensor side: J2006, Main Driver PCB (PCB2) side: J109 2   copyir.com Replace the Magnet Roller Clutch (CL5)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 4   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E025-0001    Toner Feed Motor error
Overcurrent of the Toner Feed Motor (M28) was detected   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector   copyir.com Motor side: J2036, Buffer Unit relay: J3124, Front side relay: J3090, Rear side relay: J3091, Main Driver PCB (PCB2) side: J115 2   copyir.com Replace the Toner Feed Motor (M28)   copyir.com 3   copyir.com Check if toner is clogged inside of the Buffer   copyir.com Turn the Drive Shaft of the Motor with your hand to check it   copyir.com If the load is too much, inside of the Buffer may be clogged, so clean inside of it   copyir.com 4   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E027-0001    Toner Supply Motor error
Lock error of the Toner Supply Motor (M10)   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector   copyir.com Motor side: J2037, Front side relay: J3080, Rear side relay: J3063, Main Driver PCB (PCB2) side: J117 2   copyir.com Remove the Toner Container, and check if an error occurs   copyir.com If an error does not occur, reinstall the Toner Container and check again   copyir.com If an error occurs, check the driving area of connection point of the container   copyir.com If an error occurs, go on to 3   copyir.com 3   copyir.com Replace the Toner Supply Motor (M10)   copyir.com 4   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E032-0001    Failure of NE Controller Counter
Detection of open circuit of count pulse signal   copyir.com    Disconnection of cable   copyir.com
E041-0001    Right Deck Lifter Motor error
Overcurrent of the Right Deck Lifter Motor was detected   copyir.com    1   copyir.com Check for displacement of the Lifter Wire of the Right Deck   copyir.com 2   copyir.com Check for hindrance to smooth movement of the Deck Base Plate of the Right Deck   copyir.com
E041-0002    Left Deck Lifter Motor error
Overcurrent of the Leftt Deck Lifter Motor was detected   copyir.com    1   copyir.com Check for displacement of the Lifter Wire of the Left Deck   copyir.com 2   copyir.com Check for hindrance to smooth movement of the Deck Base Plate of the Left Deck   copyir.com
E041-0003    Cassette 3 Lifter Motor error
Overcurrent of the Cassette 3 Lifter Motor was detected   copyir.com    1   copyir.com Check for error around the Lifter of the Cassette 3   copyir.com 2   copyir.com Check for hindrance to smooth movement of the Cassette Base Plate of the Cassette 3   copyir.com
E041-0004    Cassette 4 Lifter Motor error
Overcurrent of the Cassette 4 Lifter Motor was detected   copyir.com    1   copyir.com Check for error around the Lifter of the Cassette 4   copyir.com 2   copyir.com Check for hindrance to smooth movement of the Cassette Base Plate of the Cassette 4   copyir.com
E053-0001    Error in Reverse Upper Flapper Solenoid connection detection
Connection of the Reverse Upper Flapper Solenoid (SL5) cannot be detected 5 times with 20 msec time interval   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Reverse Upper Flapper Solenoid (SL5)   copyir.com Solenoid side: J2115, Duplex Driver PCB side: J340 2   copyir.com Replace the Reverse Upper Flapper Solenoid (SL5)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Duplex Driver PCB (PCB4)   copyir.com 4   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E060-0001    Primary Charging Shutter HP open error
The Primary Charging Shutter Sensor (PS94) detects that the shutter is opened although it is moved to the close position   copyir.com    1   copyir.com Check the position of the Primary Charging Shutter and the Cleaning Pad   copyir.com 1-A   copyir.com In the case that the Primary Charging Shutter and the Cleaning Pad fail to operate (stopped at HP at front side) 1-A-1   copyir.com Check the connection of the Primary Charging Wire Cleaning Motor (M6)   copyir.com Motor side: J3017, J3060 (iR-ADV 8xxx)/J3160 (iRADV 6xxx) (relay), PCB side: J3177 (relay), J107 (Main Driver PCB (PCB2)) 1-A-2   copyir.com Replace the Primary Charging Wire Cleaning Motor (M6)   copyir.com 1-B   copyir.com In the case that the Primary Charging Shutter and the Cleaning Pad are stopped at rear side (close operation position) 1-B-1   copyir.com Check the connection of the Primary Charging Shutter Sensor (PS94)   copyir.com Sensor side: J2029, J3089 (relay), PCB side: J3088 (relay), J114 (Main Driver PCB (PCB2)) 1-B-2   copyir.com Replace the Primary Charging Shutter Sensor (PS94)   copyir.com 1-C   copyir.com In the case that the Primary Charging Shutter and the Cleaning Pad are stopped along the way 1-C-1   copyir.com Check the loosening of screw on the Slider Pin and abrasion of the pin   copyir.com Tighten the screw or replace the Slider Pin   copyir.com 1-C-2   copyir.com Replace the Primary Charging Assembly   copyir.com 1-D   copyir.com In the case that the Primary Charging Shutter stops at front side and the Cleaning Pad moves to rear side 1-D-1   copyir.com Check if the Shutter Mounting Plate is deformed   copyir.com If so, replace the Shutter Unit   copyir.com 1-D-2   copyir.com Check the loosening of screw on the Slider Pin and abrasion of the pin   copyir.com Tighten the screw or replace the Slider Pin   copyir.com 1-D-3   copyir.com Replace the Primary Charging Assembly   copyir.com 2   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 3   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E060-0002    Primary Charging Shutter HP close error
The Primary Charging Shutter Sensor (PS94) detects that the shutter is closed although it is moved to the open position   copyir.com    1   copyir.com Check the position of the Primary Charging Shutter and the Cleaning Pad   copyir.com 1-A   copyir.com In the case that the Primary Charging Shutter and the Cleaning Pad fail to operate (stopped at HP at front side) 1-A-1   copyir.com Check the connection of the Primary Charging Wire Cleaning Motor (M6)   copyir.com Motor side: J3017, J3060 (iR-ADV 8xxx)/J3160 (iRADV 6xxx) (relay), PCB side: J3177 (relay), J107 (Main Driver PCB (PCB2)) 1-A-2   copyir.com Replace the Primary Charging Wire Cleaning Motor (M6)   copyir.com 1-B   copyir.com In the case that the Primary Charging Shutter and the Cleaning Pad are stopped at rear side (close operation position) 1-B-1   copyir.com Check the connection of the Primary Charging Shutter Sensor (PS94)   copyir.com Sensor side: J2029, J3089 (relay), PCB side: J3088 (relay), J114 (Main Driver PCB (PCB2)) 1-B-2   copyir.com Replace the Primary Charging Shutter Sensor (PS94)   copyir.com 1-C   copyir.com In the case that the Primary Charging Shutter and the Cleaning Pad are stopped along the way 1-C-1   copyir.com Check the loosening of screw on the Slider Pin and abrasion of the pin   copyir.com Tighten the screw or replace the Slider Pin   copyir.com 1-C-2   copyir.com Replace the Primary Charging Assembly   copyir.com 2   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 3   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E061-0001    Potential control error (VL)
The measured value in the dark area (VL) differs +/-30V or higher than the target potential at potential control   copyir.com NOTE: If the difference is somewhere between +/-10V and less than 30V, alarm is indicated   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Pre-exposure LED (connector connection, open circuit, the caught cable)   copyir.com 2   copyir.com Check the installation of the Primary Charging Assembly (connector connection, open circuit, the caught cable)   copyir.com 3   copyir.com Check the fixation state of the Drum and the Drum Shaft   copyir.com (Check if the drum fixation cylinder is properly installed   copyir.com) 4   copyir.com Check if the Dustproof Glass is soiled   copyir.com If necessary, clean it   copyir.com 5   copyir.com Check the installation of the Laser Scanner Unit (connector connection, open circuit, the caught cable)   copyir.com 6   copyir.com Check the installation of the Primary Charging High Voltage PCB (PCB11), and its connection (connector connection, open circuit, the caught cable)   copyir.com 7   copyir.com Check the installation of the Potential Sensor (connector connection, open circuit, the caught cable)   copyir.com 8   copyir.com Check the installation of the Drum Motor (M1), and its connection (connector connection, open circuit, the caught cable)   copyir.com 9   copyir.com Replace the parts   copyir.com • Primary Charging Assembly • Laser Scanner Unit • Potential Sensor • Primary Charging High Voltage PCB (PCB11) • Drum Motor (M1) • Main Driver PCB (PCB2) • DC Controller PCB (PCB1)
E061-0101    Potential control error (VD)
Potential in the dark area did not fall within the range (target value +/-10V) although retry was executed 8 times at VD potential control   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Pre-exposure LED (connector connection, open circuit, the caught cable)   copyir.com 2   copyir.com If the current value of the Primary Charging Roller (COPIER > DISPLAY > DPOT > PRIM-C) is 1550 micro A or higher, execute 2-1 to 3   copyir.com 2-1   copyir.com Increase the grid voltage of the Primary Charging Assembly by 100V (COPIER > ADJUST > HV-PRI > PRI-GRID)   copyir.com 2-2   copyir.com Execute the potential control (COPIER > FUNCTION > DPC > DPC)   copyir.com 2-3   copyir.com Turn OFF and then ON the power   copyir.com 3   copyir.com Check the installation of the Primary Charging Assembly (connector connection, open circuit, the caught cable)   copyir.com 4   copyir.com Check the installation of the Primary Charging High Voltage PCB (PCB11), and its connection (connector connection, open circuit, the caught cable)   copyir.com 5   copyir.com Check the installation of the Drum Motor (M1), and its connection (connector connection, open circuit, the caught cable)   copyir.com 6   copyir.com Replace the parts   copyir.com • Primary Charging Assembly • Primary Charging High Voltage PCB • Drum Motor (M1) • Main Driver PCB (PCB2) • DC Controller PCB (PCB1)
E064-00FF    High voltage setting error
With the state in which the developing AC is output, 600V or higher developing DC output was detected   copyir.com (Basically, this error is not detected   copyir.com However, to detect that the image formation-related backup data is corrupted or to protect the hardware in case of 600V or higher developing DC output, this is to be an error   copyir.com)    1   copyir.com Turn OFF and then ON the main power   copyir.com 2   copyir.com Replace the DCON PCB   copyir.com
E065-0001    Primary charging/grid high voltage output leak error
The leak detection signal was detected 5 times in a row for every 20 msec   copyir.com    1   copyir.com Check the connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the High Voltage Unit   copyir.com Main Driver side: J111, High Voltage Unit side: J3097 2   copyir.com Check the connection between the Relay PCB (PCB5) and the High Voltage Unit   copyir.com Relay side: J519, High Voltage Unit side: J3099 3   copyir.com Replace the Primary Charging Assembly   copyir.com 4   copyir.com Check the connection inside of the High Voltage Unit   copyir.com High Voltage Unit Relay (J3097) and Primary Charging High Voltage PCB (PCB11) (J3501) High Voltage Unit relay (J3099) and Pre-transfer Charging PCB (PCB26) (J3545, J3500) 5   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 6   copyir.com Replace the Primary Grid High Voltage Connector (FM4- 1006)   copyir.com
E066-0001    Pre-transfer Charging Shutter HP open error
The Pre-transfer Charging Shutter Sensor (PS95) detects that the shutter is opened although it is moved to the close position   copyir.com    1   copyir.com Check the position of the Pre-transfer Charging Shutter   copyir.com 1-A   copyir.com In the case that the Pre-transfer Charging Shutter fails to operate (stopped at HP at front side) Check the connection of the Pre-transfer Charging Wire Cleaning Motor (M7)   copyir.com Sensor side: J3108, J3089 (relay), PCB side: J3088 (relay), J114 (Main Driver PCB (PCB2)) 1-B   copyir.com In the case that the Pre-transfer Charging Shutter is stopped at rear side (close operation position) 1-B-1   copyir.com Check that the Primary Fan Duct is closed   copyir.com Close the Primary Fan Duct   copyir.com 1-B-2   copyir.com Check movement of the pin to push the Pre-transfer Charging Shutter Sensor (PS95)   copyir.com Replace the Pin   copyir.com 1-B-3   copyir.com Check movement of the flag on the Pre-transfer Charging Shutter Sensor (PS95)   copyir.com Replace the flag/ spring   copyir.com 1-B-4   copyir.com Check the connection of the Pre-transfer Charging Shutter Sensor (PS95)   copyir.com Sensor side: J2114, J3215 (relay), J3067 (relay) PCB side: J3066 (relay), J130 (Main Driver PCB (PCB2)) 1-C   copyir.com In the case that the Pre-transfer Charging Shutter is stopped along the way 1-C-1   copyir.com Check abrasion of the Slider Pin   copyir.com Replace the Slider Pin   copyir.com 1-C-2   copyir.com Replace the Pre-transfer Charging Assembly   copyir.com 2   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E066-0002    Pre-transfer Charging Shutter HP close error   copyir.com
The Pre-transfer Charging Shutter Sensor (PS95) detects that the shutter is closed although it is moved to the open position   copyir.com    1   copyir.com Check the position of the Pre-transfer Charging Shutter   copyir.com 1-A   copyir.com In the case that the Pre-transfer Charging Shutter fails to operate (stopped at HP at front side) Check the connection of the Pre-transfer Charging Wire Cleaning Motor (M7)   copyir.com Sensor side: J3108, J3089 (relay), PCB side: J3088 (relay), J114 (Main Driver PCB (PCB2)) 1-B   copyir.com In the case that the Pre-transfer Charging Shutter is stopped at rear side (close operation position) 1-B-1   copyir.com Check that the Primary Fan Duct is closed   copyir.com Close the Primary Fan Duct   copyir.com 1-B-2   copyir.com Check movement of the pin to push the Pre-transfer Charging Shutter Sensor (PS95)   copyir.com Replace the Pin   copyir.com 1-B-3   copyir.com Check movement of the flag on the Pre-transfer Charging Shutter Sensor (PS95)   copyir.com Replace the flag/ spring   copyir.com 1-B-4   copyir.com Check the connection of the Pre-transfer Charging Shutter Sensor (PS95)   copyir.com Sensor side: J2114, J3215 (relay), J3067 (relay) PCB side: J3066 (relay), J130 (Main Driver PCB (PCB2)) 1-C   copyir.com In the case that the Pre-transfer Charging Shutter is stopped along the way 1-C-1   copyir.com Check abrasion of the Slider Pin   copyir.com Replace the Slider Pin   copyir.com 1-C-2   copyir.com Replace the Pre-transfer Charging Assembly   copyir.com 2   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E067-0001    Developing high voltage output leak error
The leak detection signal was detected 5 times in a row for every 20 msec   copyir.com    1   copyir.com Check the connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the High Voltage Unit   copyir.com Main Driver side: J112, High Voltage Unit side: J3098 2   copyir.com Check the connection between the Relay PCB (PCB5) and the High Voltage Unit   copyir.com Relay side: J519, High Voltage Unit side: J3099 3   copyir.com Replace the Developing Assembly   copyir.com 4   copyir.com Check the connection point of the Developing Assembly   copyir.com If it is soiled, clean it   copyir.com 5   copyir.com Check the connection inside of the High Voltage Unit   copyir.com Check the connection of the High Voltage Unit Relay (J3097) and the Developing High Voltage PCB (J3511)   copyir.com High Voltage Unit Relay (J3099) and Pre-transfer Charging PCB (J3545, J3500, J3510) 6   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com
E068-0001    Pre-transfer charging high voltage output leak error
The leak detection signal was detected 5 times in a row for every 20 msec   copyir.com    1   copyir.com Check the connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the High Voltage Unit   copyir.com Main Driver side: J112, High Voltage Unit side: J3098 2   copyir.com Check the connection between the Relay PCB (PCB5) and the High Voltage Unit   copyir.com Relay side: J519, High Voltage Unit side: J3099 3   copyir.com Replace the Pre-transfer Charging Assembly   copyir.com 4   copyir.com Check the connection inside of the High Voltage Unit   copyir.com Check the connection of the High Voltage Unit Relay (J3098) and the Transfer High Voltage PCB (J3544)   copyir.com Check the connection of the High Voltage Unit Relay (J3099) and the Pre-transfer Charging PCB (J3545, J3500) 5   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 6   copyir.com Replace the Pre-transfer High Voltage Connector (FM4- 1007)   copyir.com 7   copyir.com Replace the Pre-transfer Transformer (Post Charging Trance) of the High Voltage Unit   copyir.com
E069-0001    Transfer high voltage output leak error
The leak detection signal was detected 5 times in a row for every 20 msec    1   copyir.com Check the connection between the Duplex Driver PCB (PCB4) and the High Voltage Unit   copyir.com Check the connection at Duplex Driver side (J343) and the Transfer High Voltage side (J3066)   copyir.com Check the connection at Duplex Driver side (J311) and the Transfer High Voltage side (J3061)   copyir.com (In addition, check that 24V is output   copyir.com) 2   copyir.com Check the connection of the Transfer High Voltage PCB (J3306)   copyir.com 3   copyir.com Replace the ETB Unit   copyir.com 4   copyir.com Replace the Duplex Driver PCB (PCB4)   copyir.com
E100-11xx    BD unlock error
Locked state was not detected within the specified period of time at start-up   copyir.com    1   copyir.com Check if the door is opened   copyir.com Close the door   copyir.com 2   copyir.com Check the connection between the DC Controller PCB (PCB1) and the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com DC Controller side: J471, J472, Laser Driver side: J5100, J5101, Relay Harness connection to Polygon Motor and BD PCB: J3011 3   copyir.com Replace the Laser Scanner Unit   copyir.com 4   copyir.com Replace the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com NOTE: When condensation occurs inside of the machine or the Laser Scanner Unit, this error also occurs   copyir.com When condensation occurs, leave the machine or the unit as it is until condensation disappears   copyir.com (Use the machine or the unit in an environment where condensation does not occur   copyir.com)
E100-12xx    BD unlock error
After the BD range was specified, lock was unlocked for 1 second or longer   copyir.com    1   copyir.com Check if the door is opened   copyir.com Close the door   copyir.com 2   copyir.com Check the connection between the DC Controller PCB (PCB1) and the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com DC Controller side: J471, J472, Laser Driver side: J5100, J5101, Relay Harness connection to Polygon Motor and BD PCB: J3011 3   copyir.com Replace the Laser Scanner Unit   copyir.com 4   copyir.com Replace the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com NOTE: When condensation occurs inside of the machine or the Laser Scanner Unit, this error also occurs   copyir.com When condensation occurs, leave the machine or the unit as it is until condensation disappears   copyir.com (Use the machine or the unit in an environment where condensation does not occur   copyir.com)
E100-13xx    Polygon Motor BD unlock error (Laser diode is not lit up/ failure of the BD PCB/power supply error, or condensation)
During the Polygon speed change, lock was unlocked for 1 second or longer   copyir.com (Laser diode is not lit up/failure of the BD PCB/power supply error, or condensation)    1   copyir.com Check if the door is opened   copyir.com Close the door   copyir.com 2   copyir.com Check the connection between the DC Controller PCB (PCB1) and the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com DC Controller side: J471, J472, Laser Driver side: J5100, J5101, Relay Harness connection to Polygon Motor and BD PCB: J3011 3   copyir.com Replace the Laser Scanner Unit   copyir.com 4   copyir.com Replace the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com NOTE: When condensation occurs inside of the machine or the Laser Scanner Unit, this error also occurs   copyir.com When condensation occurs, leave the machine or the unit as it is until condensation disappears   copyir.com (Use the machine or the unit in an environment where condensation does not occur   copyir.com)
E100-FFFF    Polygon Motor BD unlock error
Failed to get the Detailed Code (communication error, power supply error, PCB failure, etc   copyir.com)   copyir.com    1   copyir.com Check if the door is opened   copyir.com Close the door   copyir.com 2   copyir.com Check the connector connection, open circuit, and the caught cable of the DC Controller PCB (PCB1) and the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com DC Controller side: J471, J472, Laser Driver side: J5100, J5101, Relay Harness connection to Polygon Motor (M44) and BD Sensor: J3011 3   copyir.com Replace the Laser Scanner Unit   copyir.com 4   copyir.com Replace the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E102-0001    EEPROM writing error   copyir.com
Failed to write to EEPROM (Power is not supplied/EEPROM failure)   copyir.com    1   copyir.com Check if the door is opened   copyir.com Close the door   copyir.com 2   copyir.com Check the connector connection, open circuit, and the caught cable of the DC Controller PCB (PCB1) and the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com DC Controller side: J471, J472, Laser Driver side: J5100, J5101, Relay Harness connection to Polygon Motor (M44) and BD Sensor: J3011 3   copyir.com Replace the Laser Scanner Unit   copyir.com 4   copyir.com Replace the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E103-0001    Different Laser Scanner Unit model error
The scanner for 6075/6065/6055 models was installed to the imageRUNNER ADVANCE 8105/8095/8085 models, and vice versa   copyir.com    Replace the Laser Scanner Unit with the one for the correct model   copyir.com
E110-11xx    Polygon Motor FG unlock error
Locked state was not detected within the specified period of time at start-up   copyir.com (Power is not supplied/Polygon Motor signal error)    1   copyir.com Check if the door is opened   copyir.com Close the door   copyir.com 2   copyir.com Check the connector connection, open circuit, and the caught cable of the DC Controller PCB (PCB1) and the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com DC Controller side: J471, J472, Laser Driver side: J5100, J5101, Relay Harness connection to Polygon Motor (M44) and BD Sensor: J3011 3   copyir.com Replace the Laser Scanner Unit   copyir.com 4   copyir.com Replace the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E110-12xx    Polygon Motor FG unlock error
After the BD range was specified, lock was unlocked for 1 second or longer   copyir.com (Power is not supplied/Polygon Motor signal error)    1   copyir.com Check if the door is opened   copyir.com Close the door   copyir.com 2   copyir.com Check the connector connection, open circuit, and the caught cable of the DC Controller PCB (PCB1) and the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com DC Controller side: J471, J472, Laser Driver side: J5100, J5101, Relay Harness connection to Polygon Motor (M44) and BD Sensor: J3011 3   copyir.com Replace the Laser Scanner Unit   copyir.com 4   copyir.com Replace the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E110-13xx    Polygon Motor FG unlock error
During the Polygon speed change, lock was unlocked for 1 second or longer   copyir.com (Power is not supplied/Polygon Motor signal error)    1   copyir.com Check if the door is opened   copyir.com Close the door   copyir.com 2   copyir.com Check the connector connection, open circuit, and the caught cable of the DC Controller PCB (PCB1) and the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com DC Controller side: J471, J472, Laser Driver side: J5100, J5101, Relay Harness connection to Polygon Motor (M44) and BD Sensor: J3011 3   copyir.com Replace the Laser Scanner Unit   copyir.com 4   copyir.com Replace the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E110-FFFF    Polygon Motor FG unlock error
Failed to get the Detailed Code (communication error, power supply error, PCB failure)   copyir.com    1   copyir.com Check if the door is opened   copyir.com Close the door   copyir.com 2   copyir.com Check the connector connection, open circuit, and the caught cable of the DC Controller PCB (PCB1) and the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com DC Controller side: J471, J472, Laser Driver side: J5100, J5101, Relay Harness connection to Polygon Motor (M44) and BD Sensor: J3011 3   copyir.com Replace the Laser Scanner Unit   copyir.com 4   copyir.com Replace the Laser Driver PCB (PCB35)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E121-0001    Laser Scanner Cooling Fan error   copyir.com
The Fan stop signal is detected for 5 seconds or longer and retry is failed 4 times in a row although the Laser Scanner Cooling Fan (FM16) is turned ON   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector   copyir.com 2   copyir.com Replace the Laser Scanner Cooling Fan (FM16)   copyir.com
E197-0001    Error in Main Driver PCB connection detection
Failed to establish a communication between the DC Controller PCB (PCB1) and the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the DC Controller PCB (PCB1) and the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com DC Controller side: J411, J412, Main Driver side: J125, J126 2   copyir.com Check the Main Driver PCB (PCB2) power supply connection   copyir.com Check the connection at the Main Driver side (J128) and the DC Controller side (J414), and check the voltage   copyir.com 3   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 4   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E197-0002    Error in Feed Driver PCB connection detection
Failed to establish a communication between the DC Controller PCB (PCB1) and the Feed Driver Pub (PCB3)   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the DC Controller PCB (PCB1) and the Feed Driver PCB (PCB3)   copyir.com DC Controller side: J421, Feed Driver side: J204 2   copyir.com Check the connection of the Feed Driver PCB (PCB3) and the DC-DC Converter PCB   copyir.com Check the connection at the Feed Driver side (J218) and the DC-DC Converter side (J9033)   copyir.com 3   copyir.com Check the power supply of the Feed Driver PCB (PCB3)   copyir.com Check if appropriate voltages are applied to the Feed Driver side (12V to 1pin, 5V to 3pin, 3   copyir.com3V to 4pin)   copyir.com -> If not, replace the DC-DC Converter PCB   copyir.com 4   copyir.com Replace the Feed Driver PCB (PCB3)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E197-0003    Error in Duplex Driver PCB connection detection
Failed to establish a communication between the DC Controller PCB (PCB1) and the Duplex Driver PCB (PCB4)   copyir.com    1   copyir.com Check the connection between the DC Controller PCB (PCB1) and the Fixing Feed Drawer   copyir.com DC Controller side: J431, J432, Fixing Feed Drawer (host machine side): J3002D Fixing Feed Drawer (Fixing Feed side): J3002L, Duplex Driver side: J300, J301 2   copyir.com Check the connection of the Duplex Driver PCB (PCB4) and the DC-DC Converter PCB   copyir.com Check the connection at the Duplex Driver side (J311) and the DC-DC Converter side (J9034)   copyir.com 3   copyir.com Check the power supply of the Duplex Driver PCB (PCB4)   copyir.com Check if appropriate voltages are applied to the Duplex Driver side (12V to 1pin, 5V to 3pin, 3   copyir.com3V to 4pin)   copyir.com -> If not, replace the DC-DC Converter PCB   copyir.com 4   copyir.com Replace the Duplex Driver PCB (PCB4)   copyir.com 5   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E197-0004    Error in Relay PCB connection detection
Connection between the DC Controller PCB (PCB1) and the Relay PCB (PCB5) is disconnected   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the DC Controller PCB (PCB1) and the Relay PCB (PCB5)   copyir.com DC Controller side: J451, Relay side: J514 2   copyir.com Replace the Relay PCB (PCB5)   copyir.com 3   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E197-0005    Error in Main Driver PCB Analog Connector connection detection
Connection between the DC Controller PCB (PCB1) and the Main Driver PCB (PCB2) is disconnected   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the DC Controller PCB (PCB1) and the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com DC Controller side: J413, Main Driver side: J124 2   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com 3   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E197-0006    Error in Feed Driver PCB Drawer Connector connection detection
Connection between the DC Controller PCB (PCB1) and the Feed Driver PCB (PCB3) is disconnected   copyir.com    1   copyir.com Check the connection between the DC Controller PCB (PCB1) and the Fixing Feed Drawer   copyir.com DC Controller side: J431, J432, Fixing Feed Drawer (host machine side): J3002D Fixing Feed Drawer (Fixing Feed side): J3002L, Feed Driver side: J300, J301 2   copyir.com Replace the Feed Driver PCB (PCB3)   copyir.com 3   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E197-0008    Error in Fixing Drawer Connector connection detection
Connection between the DC Controller PCB (PCB1) and the Main Driver PCB (PCB2) is disconnected   copyir.com    1   copyir.com Check the connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the Fixing Drawer   copyir.com Main Driver side: J105, Fixing Drawer (host machine side): J3001D Check the Harness of the Fixing Drawer (Fixing side) (J3001L)   copyir.com 2   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com
E197-0009    Error in the Process Unit connection detection
Connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the Process Unit is disconnected   copyir.com    1   copyir.com Check the connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the Process Unit   copyir.com PCB side: J107, Process Unit side: J3060 2   copyir.com Replace the Process Unit   copyir.com
E197-0010    Error in Primary Charging High Voltage PCB connection detection
Connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the Primary Charging High Voltage PCB (PCB11) is disconnected   copyir.com    1   copyir.com Check the connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the Primary Charging High Voltage PCB (PCB11)   copyir.com Main Driver side: J111, Primary Charging High Voltage side: J3501 2   copyir.com Replace the Primary Charging High Voltage PCB (PCB11)   copyir.com
E197-0011    Error in Developing High Voltage PCB connection detection
Connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the Developing High Voltage PCB (PCB12) is disconnected   copyir.com    1   copyir.com Check the connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the Developing High Voltage PCB (PCB12)   copyir.com Main Driver side: J112, Developing High Voltage side: J3511 2   copyir.com Replace the Developing High Voltage PCB (PCB12)   copyir.com
E197-0012    Error in Transfer High Voltage PCB connection detection
Connection between the Duplex Driver PCB (PCB4) and the Transfer High Voltage PCB (PCB13) is disconnected   copyir.com    1   copyir.com Check the connection between the Duplex Driver PCB (PCB4) and the Transfer High Voltage PCB (PCB13)   copyir.com Duplex Driver side: J343, Transfer High Voltage side: J3062 2   copyir.com Replace the Transfer High Voltage PCB (PCB13)   copyir.com
E197-0181    Serial communication error
Failure of reception from the video signal control ASIC   copyir.com Data reception was failed 5 times in a row when reading data from the video signal control ASIC (at FG lock detection, BD lock detection)   copyir.com    Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E202-0001    Scanner HP error
An error occurs during the Scanner Unit (Paper Front) HP detection operation (outward)   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Scanner HP Sensor (SR2)   copyir.com 2   copyir.com Failure of the Scanner HP Sensor (SR2)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Scanner Motor (M1)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E202-0002    Scanner HP error
An error occurs during the Scanner Unit (Paper Front) HP detection operation (homeward)   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Scanner HP Sensor (SR2)   copyir.com 2   copyir.com Failure of the Scanner HP Sensor (SR2)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Scanner Motor (M1)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E202-0101    Glass HP error
An error occurs during the Glass HP detection operation (outward)   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Glass Shift HP Sensor (SR11)   copyir.com 2   copyir.com Failure of the Glass Shift HP Sensor (SR11)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Glass Shift Motor (M9)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the DADF Driver PCB (PCB1)   copyir.com
E202-0102    Glass HP error
An error occurs during the Glass HP detection operation (homeward)   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Glass Shift HP Sensor (SR11)   copyir.com 2   copyir.com Failure of the Glass Shift HP Sensor (SR11)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Glass Shift Motor (M9)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the DADF Driver PCB (PCB1)   copyir.com
E227-0001    Power supply (24V) error
24V port is OFF when the power is turned ON   copyir.comB    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Reader Power Supply   copyir.com 2   copyir.com Failure of power supply   copyir.com
E227-0002    Power supply (24V) error
24V port is OFF when a job is started   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Reader Power Supply   copyir.com 2   copyir.com Failure of power supply   copyir.com
E227-0003    Power supply (24V) error
24V port is OFF when a job is ended   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Reader Power Supply   copyir.com 2   copyir.com Failure of power supply
E227-0004    Power supply (24V) error
24V port is OFF when loading   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Reader Power Supply   copyir.com 2   copyir.com Failure of power supply   copyir.com
E227-0101    Power supply (24V) error
24V port is OFF when the power of DADF is turned ON   copyir.com    1   copyir.com Connection error between the DADF Driver PCB (PCB1) and the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Reader Power Supply   copyir.com 3   copyir.com Failure of power supply   copyir.com
E227-0102    Power supply (24V) error
24V port is OFF when a job is started in the DADF   copyir.com    1   copyir.com Connection error between the DADF Driver PCB (PCB1) and the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Reader Power Supply   copyir.com 3   copyir.com Failure of power supply   copyir.com
E227-0103    Power supply (24V) error
24V port is OFF when a job is ended in the DADF   copyir.com    1   copyir.com Connection error between the DADF Driver PCB (PCB1) and the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Reader Power Supply   copyir.com 3   copyir.com Failure of power supply   copyir.com
E240-0000    Communication error between Main Controller and DC Controller
Communication error occurs between the CPU of the Main Controller PCB and the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Main Controller PCB and the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com Main Controller side: J712, DC Controller side: J442 2   copyir.com Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Main Controller PCB   copyir.com
E240-0001    3 minutes passed with pickup request waiting status
It was detected that 3 minutes passed with pickup request waiting status   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector   copyir.com 2   copyir.com Check the connection of the Sub PCB in the Main Controller PCB 1 Box   copyir.com 3   copyir.com Check the connections of the DC Controller PCB and the Main Controller PCB 1   copyir.com Replace the PCB(s) if necessary   copyir.com
E240-0002    3 minutes passed with image output request waiting status
It was detected that 3 minutes passed with image output request waiting status   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector   copyir.com 2   copyir.com Check the connection of the Sub PCB in the Main Controller PCB 1 Box   copyir.com 3   copyir.com Check the connections of the DC Controller PCB and the Main Controller PCB 1   copyir.com Replace the PCB(s) if necessary   copyir.com
E240-0003    Software sequence error after the jam
A software sequence error (engine bug) was detected after the jam   copyir.com?    1   copyir.com Check the connection of the Connector   copyir.com 2   copyir.com Check the connection of the Sub PCB in the Main Controller PCB 1 Box   copyir.com 3   copyir.com Check the connections of the DC Controller PCB and the Main Controller PCB 1   copyir.com Replace the PCB(s) if necessary   copyir.com
E246    System error    Contact to the sales companies   copyir.com
E247    System error    Contact to the sales companies   copyir.com
E248-0000    SRAM error
SRAM check error when the power is turned ON   copyir.com    Main Controller PCB 2   copyir.com
E248-0001    EEPROM error
An error when EEPROM power for the Reader Controller PCB (PCB1) is turned ON   copyir.com    Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E248-0002    EEPROM error
EEPROM writing error for the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com    Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E248-0003    EEPROM error
Reading error after writing to EEPROM for the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com    Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E263-0000    Error in Current Sensor reference voltage generation
The reference voltage is not within the range of reference value   copyir.com    1   copyir.com Check the connection between the AC Driver PCB and the Main Driver PCB (connector disconnection, open circuit, short circuit of harness)   copyir.com AC Driver side: J615, Main Driver side: J103 2   copyir.com Replace the AC Driver PCB   copyir.com 3   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com
E263-0001    Current Sensor error
An error is detected in the value of the Current Sensor (SE601) (the value remains at the upper limit)   copyir.com    1   copyir.com Check the connection between the AC Driver PCB and the Main Driver PCB (connector disconnection, open circuit, short circuit of harness)   copyir.com AC Driver side: J615, Main Driver side: J103 2   copyir.com Replace the AC Driver PCB   copyir.com 3   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com
E263-0002    Current Sensor error
An error is detected in the value of the Current Sensor (SE601) (the value remains at the lower limit)   copyir.com    1   copyir.com Check the connection between the AC Driver PCB and the Main Driver PCB (connector disconnection, open circuit, short circuit of harness)   copyir.com AC Driver side: J615, Main Driver side: J103 2   copyir.com Replace the AC Driver PCB   copyir.com 3   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com
E263-0003    Error in Current Sensor accuracy
The value of the Current Sensor (SE601) is not within the range of reference value   copyir.com    1   copyir.com Check the connection between the AC Driver PCB and the Main Driver PCB (connector disconnection, open circuit, short circuit of harness)   copyir.com AC Driver side: J615, Main Driver side: J103 2   copyir.com Replace the AC Driver PCB   copyir.com 3   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com
E270-0001    Error in paper front vertical scanning synchronous signal
Vertical scanning synchronous signal (VSYNC) is not sent appropriately from the CMOS PCB (Scanner Unit (Paper Front)), so the image error occurs or the operation stops abnormally   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Scanner Unit (Reader)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Scanner Unit (Reader)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E270-0002    Error in horizontal scanning/vertical scanning synchronous signal
Due to the horizontal scanning synchronous signal (HSYNC) error, the vertical scanning synchronous signal (VSYNC) is not sent, so the image error occurs or the operation stops abnormally   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Scanner Unit (Reader/DADF)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Scanner Unit (Reader/DADF)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E270-0101    Error in paper back vertical scanning synchronous signal
Vertical scanning synchronous signal (VSYNC) is not sent appropriately from the CMOS PCB (Scanner Unit (Paper Back)), so the image error occurs or the operation stops abnormally   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Scanner Unit (DADF)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Scanner Unit (DADF)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E280-0001    Communication error between Reader Controller PCB (PCB1) and Scanner Unit (Reader)
Within the specified period of time, communication between the Reader Controller PCB and Scanner Unit (Paper Front) is not started   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Scanner Unit (Reader)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Scanner Unit (Reader)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E280-0101    Communication error between Reader Controller PCB (PCB1) and Scanner Unit (DADF)
Within the specified period of time, communication between the Reader Controller PCB and Scanner Unit (Paper Back) is not started   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Scanner Unit (DADF)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Scanner Unit (DADF)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E301-0001    Paper front light intensity NG
Light intensity is below the reference level at paper front shading   copyir.com    Failure of the Scanner Unit (Reader)   copyir.com
E301-0101    Paper back light intensity NG
Light intensity is below the reference level at paper back shading   copyir.com    Failure of the Scanner Unit (DADF)   copyir.com
E302-0001    Error in paper front shading   copyir.com
Error in shading RAM access, or the shading value is either below or higher than the reference level   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Scanner Unit (Reader)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Scanner Unit (Reader)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E302-0101    Error in paper back shading
Error in shading RAM access, or the shading value is either below or higher than the reference level   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Scanner Unit (DADF)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 3   copyir.com Operation error of the Glass Shift Motor (M9)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Scanner Unit (DADF)   copyir.com 5   copyir.com Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E315    Codec error
E350    System error    Contact to the sales companies   copyir.com
E351-0000    Main Controller PCB 2 communication error
Main Controller PCB 2 communication error   copyir.com    1   copyir.com Disconnect and then connect the connector of the Main Controller PCB 2   copyir.com 2   copyir.com Replace the Main Controller PCB 2   copyir.com
E354    System error    Contact to the sales companies   copyir.com
E355    System error    Contact to the sales companies   copyir.com
E400-0001    Communication error between Reader Controller PCB (PCB1) and DADF
Reception error occurs at the time of communication between the Reader Controller PCB and the DADF    1   copyir.com Connection error between the DADF Driver PCB (PCB1) and the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 2   copyir.com Failure of the DADF Driver PCB (PCB1)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E400-0002    Communication error between Reader Controller PCB (PCB1) and DADF
Reception error occurs at the time of communication between the Reader Controller PCB and the DADF   copyir.com    1   copyir.com Connection error between the DADF Driver PCB (PCB1) and the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 2   copyir.com Failure of the DADF Driver PCB (PCB1)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E401-0001    Pickup Roller Unit lifting error
The level of the Pickup Roller Unit Lifter HP Sensor (SR12) does not change within the specified period of time although the Pickup Roller Unit Lifter Motor (M10) is driven   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Pickup Roller Unit Lifter HP Sensor (SR12)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Pickup Roller Unit Lifter Motor (M10)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Pickup Roller Unit Lifter HP Sensor (SR12)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Pickup Roller Unit Lifter Motor (M10)   copyir.com
E401-0002    Pickup Roller Unit lifting error
The level of the Pickup Roller Unit Lifter HP Sensor (SR12) does not change within the specified period of time although the Pickup Roller Unit Lifter Motor (M10) is driven   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Pickup Roller Unit Lifter HP Sensor (SR12)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Pickup Roller Unit Lifter Motor (M10)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Pickup Roller Unit Lifter HP Sensor (SR12)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Pickup Roller Unit Lifter Motor (M10)   copyir.com
E407-0001    Tray Lifter Motor (M8) error
The Tray HP Sensor (SR13) is not turned ON or OFF within the specified period of time although the Tray Lifter Motor (M8) is driven   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Tray HP Sensor (SR13)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Tray Lifter Motor (M8)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Tray HP Sensor (SR13)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Tray Lifter Motor (M8)   copyir.com
E407-0002    Tray Lifter Motor (M8) error
The Paper Surface Sensor (SR6) is not turned ON within the specified period of time although the Tray Lifter Motor (M8) is driven   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Paper Surface Sensor (SR6)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Tray Lifter Motor (M8)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Paper Face Sensor (SR6)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Tray Lifter Motor (M8)   copyir.com
E413-0001    DADF Disengagement Motor 1 (M6) error
The DADF Disengagement HP Sensor 1 (SR15) is not turned ON within the specified period of time although the DADF Disengagement Motor 1 (M6) is driven   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Disengagement HP Sensor 1 (SR15)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Disengagement Motor 1 (M6)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Disengagement HP Sensor 1 (SR15)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Disengagement Motor 1 (M6)   copyir.com 5   copyir.com Failure of the DADF Driver PCB (PCB1)   copyir.com
E413-0002    DADF Disengagement Motor 1 (M6) error
The DADF Disengagement HP Sensor 1 (SR15) is not turned OFF within the specified period of time although the DADF Disengagement Motor 1 (M6) is driven   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Disengagement HP Sensor 1 (SR15)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Disengagement Motor 1 (M6)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Disengagement HP Sensor 1 (SR15)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Disengagement Motor 1 (M6)   copyir.com 5   copyir.com Failure of the DADF Driver PCB (PCB1)   copyir.com
E413-0011    DADF Disengagement Motor 2 (M7) error
The DADF Disengagement HP Sensor 2 (SR16) is not turned ON within the specified period of time although the DADF Disengagement Motor 2 (M7) is driven   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Disengagement HP Sensor 2 (SR16)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Disengagement Motor 2 (M7)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Disengagement HP Sensor 2 (SR16)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Disengagement Motor 2 (M7)   copyir.com 5   copyir.com Failure of the DADF Driver PCB (PCB1)   copyir.com
E413-0012    DADF Disengagement Motor 2 (M7) error
The DADF Disengagement HP Sensor 2 (SR16) is not turned OFF within the specified period of time although the DADF Disengagement Motor 2 (M7) is driven   copyir.com    1   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Disengagement HP Sensor 2 (SR16)   copyir.com 2   copyir.com Connector disconnection/open circuit of the Disengagement Motor 2 (M7)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Disengagement HP Sensor 2 (SR16)   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Disengagement Motor 2 (M7)   copyir.com 5   copyir.com Failure of the DADF Driver PCB (PCB1)   copyir.com
E423-0001    DADF SDRAM error
SDRAM access error   copyir.com    Error in SDRAM (video image memory) on the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E423-0002    DADF SDRAM erroror   copyir.com
SDRAM Verify error   copyir.com    Error in SDRAM (video image memory) on the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E490-0001    Different DADF model error
Not proper DADF is installed   copyir.com    1   copyir.com Installed DADF is a different model   copyir.com 2   copyir.com Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the DC Controller PCB   copyir.com 4   copyir.com Failure of the Main Controller PCB   copyir.com
E500-0000    Communication error (Finisher-E1)
The communication with the host machine is interrupted   copyir.com    1   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The host machine DC Controller PCB is faulty   copyir.com
E503-0002    Communication error (Finisher-E1)
The communication with the Saddle Stitcher is interrupted   copyir.com    1   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Saddle Controller PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E503-0003    Communication error (Finisher-E1/External 2 Hole Puncher)
The communication with the Puncher unit is interrupted   copyir.com    1   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and host machine DC Controller PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com 4   copyir.com The host machine DC Controller PCB is faulty   copyir.com
E503-0004    A   copyir.com Communication error (Finisher-E1) B   copyir.com Communication error with Insertion Unit (Document Insertion Unit-L1) C   copyir.com Communication error with Insertion Unit (Document Insertion/Folding Unit-H1)
A   copyir.com The communication with the Inserter or the Paper Folding Unit is interrupted   copyir.com B   copyir.com Failed communication for 3 consecutive times   copyir.com C   copyir.com Failed communication for 3 consecutive times   copyir.com    A-1   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and host machine Controller PCB is faulty   copyir.com A-2   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com A-3   copyir.com The host machine Controller PCB is faulty   copyir.com B-1   copyir.com Inserter Controller PCB is faulty   copyir.com B-2   copyir.com Disconnection of communication cable B-3   copyir.com Connector on the Inserter Controller PCB is disconnected   copyir.com C-1   copyir.com Folder Controller PCB is faulty   copyir.com C-2   copyir.com Disconnection of communication cable C-3   copyir.com Connector on the DC Controller PCB is disconnected   copyir.com
E505-0001    Finisher back-up RAM (EEPROM) error (Finisher-D1/E1)
The checksum for the EEPROM data has an error   copyir.com (The value written in EEPROM and the value extracted from EEPROM doesn’t conform   copyir.com)    The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E505-0002    EEPROM error (External 2 Hole Puncher)
The checksum for the EEPROM data has an error   copyir.com    The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com
E505-0003    A   copyir.com EEPROM error with the Insertion Unit (failed data reading/ writing) (Document Insertion Unit-L1) B   copyir.com EEPROM error with the Insertion Unit (failed data reading/ writing) (Document Insertion/Folding Unit-H1)
A   copyir.com The checksum for the EEPROM data has an error   copyir.com B   copyir.com Data failed to be read properly   copyir.com    A   copyir.com The Insertion Unit Controller PCB is faulty   copyir.com B   copyir.com Folder Controller PCB is faulty   copyir.com
E514-8001    Rear end assist home position error (Finisher-E1)
The stapler does not leave the rear end assist home position when the Rear Eend Assist Motor has been driven for 3 seconds   copyir.com    1   copyir.com The Rear End Assist Home Position Sensor (PI109) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Rear End Assist Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The end assist mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Rear End Assist Motor (M109) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E514-8002    Rear end assist home position error (Finisher-E1)
The stapler does not return to the rear end assist home position when the Rear End Assist Motor has been driven for 3 seconds   copyir.comm   copyir.com)    1   copyir.com The Rear End Assist Home Pposition Sensor (PI109) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Rear End Assist Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The end assist mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Rear End Assist Motor (M109) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E518-8001    Error in Folding Feed Motor lock (Document Insertion/Folding Unit-H1)
The Folding Feed Motor (M5) lock signal has been detected for more than the specified time   copyir.com    1   copyir.com Connector of the Folding Feed Motor (M5) is disconnected   copyir.com 2   copyir.com Folding Feed Motor (M5) is faulty   copyir.com
E519-0002    Gear change home position error (Finisher-E1)
The Gear Change Hhome Position Sensor does not turn ON when the Gear Change Motor has been driven for 387 pulses   copyir.com    1   copyir.com The Gear Change Home Position Sensor (PI117) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Gear Change Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The gear change mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Gear Change Motor (M110) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E519-8001    Gear change home position error (Finisher-E1)
The Gear Change Home Position Sensor does not turn OFF when the Gear Change Motor has been driven for 387 pulses   copyir.com    1   copyir.com The Gear Change Home Position Sensor (PI117) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Gear Change Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The gear change mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Gear Change Motor (M110) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E530-8001    Front aligning plate home position error (Finisher-E1)
The aligning plate does not leave the Aligning Plate Front Home Position Sensor when the Alignment Plate Front Motor has been driven for 4 seconds   copyir.com    1   copyir.com The Front Aligning Plate Home Position Sensor (PI106) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Front Aligning Plate Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The front aligning plate is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Front Aligning Plate Motor (M103) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E530-8002    Front aligning plate home position error (Finisher-E1)
The aligning plate does not return to aligning plate front home position Sensor when the alignment plate front Motor has been driven for 4 seconds   copyir.com    1   copyir.com The front Aligning Plate Home Position Sensor (PI106) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and front aligning plate Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The front aligning plate is faulty   copyir.com 4   copyir.com The front aligning plate Motor (M103) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E531-8001    Staple home position error (Finisher-E1)
The Stapler does not leave the staple home position when the Staple Motor has been driven for 0   copyir.com4 sec   copyir.com    1   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Stapler is faulty   copyir.com 2   copyir.com The Stapler is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E531-8002    Staple home position error (Finisher-E1)
The Stapler does not return to the staple home position when the Staple Motor has been driven for 0   copyir.com4 sec   copyir.com    1   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Stapler is faulty   copyir.com 2   copyir.com The Stapler is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E532-8001    Stapler shift home position error (Finisher-E1)
The Stapler does not leave the stapler shift home pposition when the Stapler Shift Motor hasbeen driven for 5 seconds   copyir.com    1   copyir.com The Stapler Drive Home Position Sensor (PI110) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Stapler Shift Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The stapler shift base is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Stapler Shift Motor (M105) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E532-8002    Stapler shift home position error (Finisher-E1)
The Stapler does not return to the stapler shift home position when the Stapler Shift Motor has been driven for 20 seconds   copyir.com    1   copyir.com The Stapler Drive Home Position Sensor (PI110) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Stapler Shift Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The stapler shift base is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Stapler Shift Motor (M105) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E535-8001    Swing home position error (Finisher-E1)
The Stapler does not leave the swing home position when the Swing Motor has been driven for 3 seconds   copyir.com    1   copyir.com The Swing Home Position Sensor (PI105) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Swing Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The swing mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Swing Motor (M106) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E535-8002    Swing home position error (Finisher-E1)
The Stapler does not return to the swing home position when the Swing Motor has bee driven for 3 seconds   copyir.com    1   copyir.com The Swing Home Position Sensor (PI105) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Swing Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The swing mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Swing Motor (M106) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E537-8001    Rear aligning plate home position error (Finisher-E1)
The aligning plate does not leave the Aligning Plate Rear Home Position Sensor when the Alignment Plate Rear Motor has been driven for 4 seconds   copyir.com    1   copyir.com The Aligning Plate Rear Home Position Sensor (PI107) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Aligning Plate Rear Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The rear aligning plate is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Rear Aligning Plate Motor (M104) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E537-8002    Rear aligning plate home position error (Finisher-E1)
The aligning plate does not return to Aligning Plate Rear Home Position Sensor when the Alignment Plate Rear Motor has been driven for 4 seconds   copyir.com    1   copyir.com The Aligning Plate Rear Home Position Sensor (PI107) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Aligning Plate Rear Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The rear aligning plate is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Rear Aligning Plate Motor (M104) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E540-8001    Tray 1 time out error (Finisher-E1)
1   copyir.com If the tray does not return to home position when the Tray 1 Shift Motor is driven for 25 seconds   copyir.com 2   copyir.com If the tray does not move to other area when Tray 1 Shift Motor is driven for 5 seconds   copyir.com    1   copyir.com The Tray 1 Shift Area Sensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Tray 1 Shift Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The tray up/down mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Tray 1 Shift Motor (M107) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E540-8002    Tray 1 shift area error (Finisher-E1)
1   copyir.com The dangerous area is reached before the Tray 1 Paper Surface Sensor detects paper surface during the paper surface detection operation   copyir.com 2   copyir.com A discontinuous area is detected during tray operation   copyir.com    1   copyir.com The Tray 1 Shift Area Sensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Tray 1 Shift Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The tray up/down mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Tray 1 Shift Motor (M107) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E540-8003    Swing Guide Switch/Staple Safety Switch error (Finisher-E1)
The swing guide switch or staple safety switch is activated while the tray is operating   copyir.com    1   copyir.com The Tray 1 Shift Area Sensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Tray 1 Shift Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The tray up/down mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Tray 1 Shift Motor (M107) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E540-8004    The Tray 1 Shift Motor clock error (Finisher-E1)
The FG input cannot be detected when the Tray 1 Shift Motor has been driven for 0   copyir.com2 second   copyir.com    1   copyir.com The Tray 1 Shift Area Sensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Tray 1 Shift Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The tray up/down mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Tray 1 Shift Motor (M107) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty
E540-8005    The Tray 1 Shift Motor speed error (Finisher-E1)
The lock detection signal turns OFF 150 msec after the lock detection signal turned ON   copyir.com    1   copyir.com The Tray 1 Shift Area Sensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Tray 1 Shift Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The tray up/down mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Tray 1 Shift Motor (M107) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E540-8006    The Tray 1 Shift Motor acceleration error (Finisher-E1)
The lock detection signal does not turn ON when the Tray 1 Shift Motor has been driven for 1 second   copyir.com    1   copyir.com The Tray 1 Shift Area Sensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Tray 1 Shift Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The tray up/down mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Tray 1 Shift Motor (M107) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E540-8007    The Tray 1 Shift Motor error (Finisher-E1)
The lock detection signal does not turn OFF when the Tray 1 Shift Motor is at a stop   copyir.com    1   copyir.com The Tray 1 Shift Area Sensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Tray 1 Shift Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The tray up/down mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Tray 1 Shift Motor (M107) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E542-8001    Tray 1 time out error (Finisher-E1)
1   copyir.com If the tray does not return to home position when the Tray 1 Shift Motor is driven for 25 seconds   copyir.com 2   copyir.com If the tray does not move to other area when Tray 2 Shift Motor is driven for 5 seconds   copyir.com    1   copyir.com The Tray 2 shift area Sensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Tray 2 Shift Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The tray up/down mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Tray 2 shift Motor (M105) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E542-8002    Tray 2 shift area error (Finisher-E1)
1   copyir.com The upper limit area is reached before the Tray 2 Paper Surface Sensor 1 detects the paper surface during paper surface detection operation   copyir.com 2   copyir.com A discontinuous area is detected during tray operation   copyir.com 3   copyir.com During evacuation operation, arrival at the area beyond the Tray 2 Paper Surface Sensor 2 is detected before this Sensor detects paper surface   copyir.com    1   copyir.com The Tray 2 Shift Area Sensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Tray 2 Shift Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The tray up/down mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Tray 2 Shift Motor (M105) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E542-8004    The Tray 2 Shift Motor clock error (Finisher-E1)
The FG input cannot be detected when the Tray 2 Shift Motor has been driven for 0   copyir.com2 second   copyir.com    1   copyir.com The Tray 2 Shift Area Sensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Tray 2 Shift Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The tray up/down mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Tray 2 Shift Motor (M105) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E542-8005    The Tray 2 Shift Motor speed error (Finisher-E1)
The lock detection signal turns OFF 150 msec after the lock detection signal turned ON   copyir.com    1   copyir.com The Tray 2 Shift Area Sensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Tray 2 Shift Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The tray up/down mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Tray 2 Shift Motor (M105) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E542-8006    The Tray 2 Shift Motor acceleration error (Finisher-E1)
The lock detection signal does not turn ON when the Tray 2 Shift Motor has been driven for 1 second   copyir.com    1   copyir.com The Tray 2 Shift Area Sensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Tray 2 Shift Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The tray up/down mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Tray 2 Shift Motor (M105) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E542-8007    The Tray 2 Shift Motor error (Finisher-E1)
The lock detection signal does not turn OFF when the Tray 2 Shift Motor is at a stop   copyir.com    1   copyir.com The Tray 2 Shift Area Sensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Tray 2 Shift Motor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The tray up/down mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Tray 2 Shift Motor (M105) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E551-0011    Error in the Power Supply Fan of the Insertion Unit
The loch signal is detected for the specified times while the fan operates   copyir.com    1   copyir.com The connector of the Fan (F1) is disconnected   copyir.com 2   copyir.com The wiring of the Fan (F1) is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Fan (F1) is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Insertion Unit Controller PCB is faulty   copyir.com
E551-0021    Error in the Power Supply Fan of the Paper Folding Unit
The loch signal is detected for the specified times while the fan operates   copyir.com    1   copyir.com The connector of the Fan (F1) is disconnected   copyir.com 2   copyir.com The wiring of the Fan (F1) is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Fan (F1) is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Paper Folding Unit Controller PCB is faulty   copyir.com
E562-8001    Error in Slowing Timing Sensor (Document Insertion/Folding Unit-H1)
The receiving-light intensity failed to be within the threshold although the emitting-light intensity is adjusted to be within the threshold when adjusting the Sensor   copyir.com    1   copyir.com Connector of the Slowing Timing Sensor (S24) is disconnected   copyir.com 2   copyir.com Slowing Timing Sensor (S24) is faulty   copyir.com
E562-8002    Error in Disengagement Timing Sensor (Document Insertion/ Folding Unit-H1)   copyir.com
The receiving-light intensity failed to be within the threshold although the emitting-light intensity is adjusted to be within the threshold when adjusting the Sensor   copyir.com    1   copyir.com Connector of the Disengagement Timing Sensor (S21) is disconnected   copyir.com 2   copyir.com Disengagement Timing Sensor (S21) is faulty   copyir.com
E562-8003    Error in Folding Position Accuracy Sensor (Document Insertion/Folding Unit-H1)
The receiving-light intensity failed to be within the threshold although the emitting-light intensity is adjusted to be within the threshold when adjusting the Sensor   copyir.com    1   copyir.com Connector of the Folding Position Accuracy Sensor (S23) is disconnected   copyir.com 2   copyir.com Folding Position Accuracy Sensor (S23) is faulty   copyir.com
E562-8004    Error in the Upper Stopper HP Sensor (Document Insertion/ Folding Unit-H1)
1   copyir.com Connector of the Upper Stopper HP Sensor (S16) is disconnected   copyir.com 2   copyir.com Upper Stopper HP Sensor (S16) is faulty   copyir.com    The receiving-light intensity failed to be within the threshold although the emitting-light intensity is adjusted to be within the threshold when adjusting the Sensor   copyir.com
E569-8001    Upper Stopper Motor of Paper Folding Unit failed to go through HP (Document Insertion/Folding Unit-H1)
The Upper Stopper HP Sensor failed to be OFF despite the drive of specified pulse in the case that the Upper Stopper Motor started to be driven while the Upper Stopper HP Sensor was ON   copyir.com    1   copyir.com Connector of the Upper Stopper Motor (M7) is disconnected   copyir.com 2   copyir.com Upper Stopper Motor (M7) is faulty   copyir.com 3   copyir.com Connector of the Upper Stopper HP Sensor (S16) is disconnected   copyir.com 4   copyir.com Upper Stopper HP Sensor (S16) is faulty   copyir.com
E569-8002    Upper Stopper Motor of Paper Folding Unit failed to return to HP (Document Insertion/Folding Unit-H1)
The Upper Stopper HP Sensor failed to be ON despite the drive of specified pulse in the case that the Upper Stopper Motor started to be driven while the Upper Stopper HP Sensor was OFF   copyir.com    1   copyir.com Connector of the Upper Stopper Motor (M7) is disconnected   copyir.com 2   copyir.com Upper Stopper Motor (M7) is faulty   copyir.com 3   copyir.com Connector of the Upper Stopper HP Sensor (S16) is disconnected   copyir.com 4   copyir.com Upper Stopper HP Sensor (S16) is faulty   copyir.com
E56A-8001    C-fold Stopper Motor of Paper Folding Unit failed to go through HP (Document Insertion/Folding Unit-H1)
The C-fold Stopper Motor HP Sensor failed to be OFF despite the drive of specified pulse in the case that the C-fold Stopper Motor started to be driven while the C-fold Stopper Motor HP Sensor was ON   copyir.com    1   copyir.com Connector of the C-fold Stopper Motor (M8) is disconnected   copyir.com 2   copyir.com C-fold Stopper Motor (M8) is faulty   copyir.com 3   copyir.com Connector of the C-fold Stopper HP Sensor (S17) is disconnected   copyir.com 4   copyir.com C-fold Stopper HP Sensor (S17) is faulty   copyir.com
E56A-8002    C-fold Stopper Motor of Paper Folding Unit failed to return to HP (Document Insertion/Folding Unit-H1)
The C-fold Stopper Motor HP Sensor failed to be ON despite the drive of specified pulse in the case that the C-fold Stopper Motor started to be driven while the C-fold Stopper Motor HP Sensor was OFF   copyir.com    1   copyir.com Connector of the C-fold Stopper Motor (M8) is disconnected   copyir.com 2   copyir.com C-fold Stopper Motor (M8) is faulty   copyir.com 3   copyir.com Connector of the C-fold Stopper HP Sensor (S17) is disconnected   copyir.com 4   copyir.com C-fold Stopper HP Sensor (S17) is faulty   copyir.com
E56B-8001    C-fold Tray Motor of Paper Folding Unit failed to go through HP (Document Insertion/Folding Unit-H1)
The C-fold Tray Motor Sensor failed to be OFF despite the drive of specified pulse in the case that the C-fold Tray Motor started to be driven while the C-fold Tray Motor Sensor was ON   copyir.com    1   copyir.com Connector of the C-fold Tray Motor (M6) is disconnected 2   copyir.com C-fold Tray Motor (M6) is faulty 3   copyir.com Connector of the C-fold Tray Motor Sensor (S19) is disconnected 4   copyir.com C-fold Tray Motor Sensor (S19) is faulty
E56B-8002    Folding Tray Motor of Paper Folding Unit failed to return to HP (Document Insertion/Folding Unit-H1)
The C-fold Tray Motor Sensor failed to be ON despite the drive of specified pulse in the case that the C-fold Tray Motor started to be driven while the C-fold Tray Motor Sensor was OFF   copyir.comenso    1   copyir.com Connector of the C-fold Tray Motor (M6) is disconnected   copyir.com 2   copyir.com C-fold Tray Motor (M6) is faulty   copyir.com 3   copyir.com Connector of the C-fold Tray Motor Sensor (S19) is disconnected   copyir.com 4   copyir.com C-fold Tray Motor Sensor (S19) is faulty   copyir.com
E584-0002    Shutter home position error (Finisher-E1)
The stapler does not return to the shutter home position when the Stack Ejection Motor has been driven for 3 seconds   copyir.com    1   copyir.com The Shutter Home Position Sensor (PI113) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Stack Ejection Motor, and between the Finisher Controller PCB and Shutter Clutch is faulty   copyir.com 3   copyir.com The shutter mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Stack Ejection Motor (M102), Shutter Clutch (CL101), ang Stack Ejection Lower Roller Clutch (CL102) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E584-8001    Shutter home position error (Finisher-E1)
The stapler does not leave the shutter home position when the Stack Ejection Motor has been driven for 3 seconds   copyir.com    1   copyir.com The Shutter Home Position Sensor (PI113) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Stack Ejection Motor, and between the Finisher Controller PCB and Shutter Clutch is faulty   copyir.com 3   copyir.com The shutter mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Stack Ejection Motor (M102), Shutter Clutch (CL101), ang Stack Ejection Lower Roller Clutch (CL102) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E590-8001    Punch home position error (External 2 Hole Puncher)
The Puncher does not detect the Punch Home Position Sensor when the Puncher Motor has been driven for 200 msec   copyir.com    1   copyir.com The Punch Home Position Sensor (PI63) and Punch Motor Clock Sensor (PI62) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Punch Controller PCB and Sensor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The punch mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The punch motor (M61) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 6   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E590-8002    Punch home position error (External 2 Hole Puncher)
After the Motor has been stopped at time of Punch Motor initialization, the Puncher does not detect Punch Home Position Sensor   copyir.com    1   copyir.com The Punch Home Position Sensor (PI63) and Punch Motor Clock Sensor (PI62) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Punch Controller PCB and Sensor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The punch mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The punch motor (M61) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 6   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E591-8001    Scrap full detection error (External 2 Hole Puncher)
The voltage of the light received is 3   copyir.com0 V or less even when the light emitting duty of the Scrap Full Detector Sensor has been increased to 66% or more   copyir.com    1   copyir.com The wiring between the Scrap Full Detector PCB and Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The Scrap Full Detector PCB is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E591-8002    Scrap full detection error (External 2 Hole Puncher)
The voltage of the light received is 2   copyir.com0 V or more even when the light emitting duty of the Scrap Full Detector Sensor has been decreased to 0%   copyir.com    1   copyir.com The Scrap Full Detector PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E592-8001    Trailing Edge Sensor error (External 2 Hole Puncher)
The voltage of the light received is 2   copyir.com5 V or less even when the light emitting duty of the Trailing Edge Sensor (LED5, PTR5) has been increased to 66% or more   copyir.com    1   copyir.com The wiring between the LED PCB/Photosensor PCB and Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The LED PCB and Photosensor PCB is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E592-8002    Trailing Edge Sensor error (External 2 Hole Puncher)
The voltage of the light received is 2   copyir.com0 V or more even when the light emitting duty of the Trailing Edge Sensor has been decreased to 0%   copyir.com    1   copyir.com The LED PCB and Photosensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E592-8003    Horizontal Registration Sensor 1 error (External 2 Hole Puncher)
The voltage of the light received is 2   copyir.com5 V or less even when the light emitting duty of the Horizontal Registration Sensor 1 (LED1, PTR1) has been increased to 66% or more   copyir.com    1   copyir.com The wiring between the LED PCB/Photosensor PCB and Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The LED PCB and Photosensor PCB is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E592-8004    Horizontal Registration Sensor 1 error (External 2 Hole Puncher)
The voltage of the light received is 2   copyir.com0 V or more even when the light emitting duty of the Horizontal Registration Sensor 1 (LED1, PTR1) has been decreased to 0%   copyir.com    1   copyir.com The LED PCB and Photosensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E592-8005    Horizontal Registration Sensor 2 error (External 2 Hole Puncher)
The voltage of the light received is 2   copyir.com5 V or less even when the light emitting duty of the Horizontal Registration Sensor 2 (LED2, PTR2) has been increased to 66% or more   copyir.com    1   copyir.com The wiring between the LED PCB/Photosensor PCB and Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The LED PCB and Photosensor PCB is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E592-8006    Horizontal Registration Sensor 2 error (External 2 Hole Puncher)
The voltage of the light received is 2   copyir.com0 V or more even when the light emitting duty of the Horizontal Registration Sensor 2 (LED2, PTR2) has been decreased to 0%   copyir.com    1   copyir.com The LED PCB and Photosensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E592-8007    Horizontal Registration Sensor 3 error (External 2 Hole Puncher)
The voltage of the light received is 2   copyir.com5 V or less even when the light emitting duty of the Horizontal Registration Sensor 3 (LED3, PTR3) has been increased to 66% or more   copyir.com    1   copyir.com The wiring between the LED PCB/Photosensor PCB and Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The LED PCB and Photosensor PCB is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty
E592-8008    Horizontal Registration Sensor 3 error (External 2 Hole Puncher)
The voltage of the light received is 2   copyir.com0 V or more even when the light emitting duty of the Horizontal Registration Sensor 3 (LED3, PTR3) has been decreased to 0%   copyir.com    1   copyir.com The LED PCB and Photosensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E592-8009    Horizontal Registration Sensor 4 error (External 2 Hole Puncher)
The voltage of the light received is 2   copyir.com5 V or less even when the light emitting duty of the Horizontal Registration Sensor 4 (LED4, PTR4) has been increased to 66% or more   copyir.com    1   copyir.com The wiring between the LED PCB/Photosensor PCB and Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The LED PCB and Photosensor PCB is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E592-800A    Horizontal Registration Sensor 4 error (External 2 Hole Puncher)
The voltage of the light received is 2   copyir.com0 V or more even when the light emitting duty of the Horizontal Registration Sensor 4 (LED4, PTR4) has been decreased to 0%   copyir.com    1   copyir.com The LED PCB and Photosensor PCB is faulty   copyir.com 2   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E593-8001    Horizontal registration home position error (External 2 Hole Puncher)
At time of Horizontal Registration Motor initialization, the punch slide unit does not leave the Horizontal Home Position Sensor even when it has been driven for 9 mm   copyir.com    1   copyir.com The Horizontal Registration Home Position Sensor (PI61) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Punch Controller PCB and Sensor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The horizontal registration mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Horizontal Registration Motor (M62) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 6   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E593-8002    Horizontal registration home position error (External 2 Hole Puncher)
At time of Horizontal Registration Motor initialization, the punch slide unit does not return to the Horizontal Registration Home Position Sensor even when the unit has been driven for 37 mm   copyir.com    1   copyir.com The Horizontal Registration Home Position Sensor (PI61) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Punch Controller PCB and Sensor is faulty   copyir.com 3   copyir.com The horizontal registration mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Horizontal Registration Motor (M62) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Punch Controller PCB is faulty   copyir.com 6   copyir.com The Finisher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5E1-0001    Tray Lift Motor of Paper Folding Unit failed to go through HP (Document Insertion Unit-L1)
The Paper Feed Sensor (S3) did not turned ON when the Inserter paper feed tray moved up   copyir.com    1   copyir.com Connector of the Tray Lift Motor (M2) is disconnected 2   copyir.com Tray Lift Motor (M2) is faulty 3   copyir.com Connector of the Paper Feed Sensor (S3) is disconnected 4   copyir.com Paper Feed Sensor is faulty
E5E1-0002    Tray Lift Motor of Paper Folding Unit failed to return to HP (Document Insertion Unit-L1)
During initialization or lowering of the Inserter paper feed tray, the Tray Lower Limit Sensor (S5) has not turned ON within the specified time   copyir.com    1   copyir.com Connector of the Tray Lift Motor (M2) is disconnected 2   copyir.com Tray Lift Motor (M2) is faulty 3   copyir.com Connector of the Tray Lower Limit Sensor (S5) is disconnected 4   copyir.com Tray Lower Limit Sensor (S5) is faulty
E5E1-8001    Tray Lift Motor of Paper Folding Unit failed to go through HP (Document Insertion/Folding Unit-H1)
The Paper Feed Sensor (S3) did not turned ON when the Inserter paper feed tray moved up   copyir.com    1   copyir.com Connector of the Tray Lift Motor (M2) is disconnected 2   copyir.com Tray Lift Motor (M2) is faulty 3   copyir.com Connector of the Paper Feed Sensor (S3) is disconnected 4   copyir.com Paper Feed Sensor (S3) is faulty
E5E1-8002    Tray Lift Motor of Paper Folding Unit failed to return to HP (Document Insertion/Folding Unit-H1)
During initialization or lowering of the Inserter paper feed tray, the Tray Lower Limit Sensor (S5) has not turned ON within the specified time   copyir.com    1   copyir.com Connector of the Tray Lift Motor (M2) is disconnected 2   copyir.com Tray Lift Motor (M2) is faulty 3   copyir.com Connector of the Tray Lower Limit Sensor (S5) is disconnected 4   copyir.com Tray Lower Limit Sensor (S5) is faulty
E5F0-8001    Paper positioning plate home position error (Finisher-E1)
The paper positioning plate home positio Sensor does not turn ON when the Paper Positioning Plate Motor has been driven for 1500 pulses   copyir.com    1   copyir.com The Paper Positioning Plate Home Position Sensor (PI7) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The positioning plate drive mechanism is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Paper Positioning Plate Motor (M4) is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F0-8002    Paper positioning plate home position error (Finisher-E1)    1   copyir.com The Paper Positioning Plate Home Position Sensor (PI7) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The wiring between the Finisher Controller PCB and Stack Ejection Motor, and between the Finisher Controller PCB and Shutter Clutch is faulty   copyir.com 3   copyir.com The positioning plate drive mechanism is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Paper Positioning Plate Motor (M4) is faulty   copyir.com 5   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F1-8001    Paper Ffolding Motor lock error (Finisher-E1)
The feed speed of the paper fold roller reaches 5 mm/sec or less   copyir.com    1   copyir.com The Paper Folding Motor Clock Sensor (PI4) and Paper Ffolding Home Position Sensor (PI21) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The paper folding roller drive mechanism is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Paper Folding Motor (M2) is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F1-8002    Paper positioning plate home position error (Finisher-E1)
The status of the Paper Fold Home Position Sensor does not change when the paper fold Motor has been driven for 3 seconds   copyir.com    1   copyir.com The Paper Folding Motor Clock Sensor (PI4) and Paper Ffolding Home Position Sensor (PI21) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The paper folding roller drive mechanism is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Paper Folding Motor (M2) is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F2-8001    Guide home position error (Finisher-E1)
The Guide Home Position Sensor does not turn ON when the Guide Motor has been driven for 700 pulses   copyir.com    1   copyir.com The Guide Home Position Sensor (PI13) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The guide plate drive mechanism is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Guide Motor (M3) is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F2-8002    Guide home position error (Finisher-E1)
The Guide Home Position Sensor does not turn OFF when the Guide Motor has been driven for 50 pulses   copyir.com    1   copyir.com The Guide Home Position Sensor (PI13) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The guide plate drive mechanism is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Guide Motor (M3) is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F3-8001    Aligning plate home position error (Finisher-E1)
The Aligning Plate Home Position Sensor does not turn ON when the Aligning Motor has been driven for 500 pulses   copyir.com    1   copyir.com The Aligning Plate Home Position Sensor (PI5) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The aligning plate drive mechanism is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Aligning Motor (M5) is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F3-8002    Aligning plate home position error (Finisher-E1)
The Aligning Plate Home Position Sensor does not turn OFF when the Aligning Motor has been driven for 50 pulses   copyir.com    1   copyir.com The Aligning Plate Home Position Sensor (PI5) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The aligning plate drive mechanism is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Aligning Motor (M5) is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F4-8001    Stitcher (rear) home position error (Finisher-E1)
The Stitcher Home Position Sensor does not turn ON when the Stitch Motor (rear) has been driven backward for 0   copyir.com5 sec   copyir.com    1   copyir.com The Stitcher Home Position Sensor (rear) (SW5) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The Stitcher (rear) is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F4-8002    Stitcher (rear) home position error (Finisher-E1)
The stitching home position Sensor does not turn OFF when the Stitch Motor (rear) has been driven forward for 0   copyir.com5 sec   copyir.com    1   copyir.com The Stitcher Home Position Sensor (rear) (SW5) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The Stitcher (rear) is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F5-8001    Stitcher (front) home position error (Finisher-E1)
The Stitcher Home Position Sensor does not turn ON when the Stitch Motor (front) has been driven forward for 0   copyir.com5 sec   copyir.com    1   copyir.com The Stitcher Home Position Sensor (front) (SW7) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The Stitcher (front) is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F5-8002    Stitcher (front) home position error (Finisher-E1)
The Stitcher Home Position Sensor does not turn OFF when the Stitch Motor (front) has been driven backward for 0   copyir.com5 sec   copyir.com    1   copyir.com The Stitcher Home Position Sensor (front) (SW7) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The Stitcher (front) is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F6-8001    Paper pushing plate home position error (Finisher-E1)
The Paper Pushing Plate Home Position Sensor does not turn ON when the Paper Pushing Plate Motor has been driven for 0   copyir.com5 sec   copyir.com    1   copyir.com The Paper Pushing Plate Home Position Sensor (PI14), Paper Pushing Plate Top Position Sensor (PI15), and Paper Pushing Plate Motor Clock Sensor (PI1) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The paper pushing plate drive mechanism is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Paper Pushing Plate Motor (M8) is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F6-8002    Paper pushing plate home position error (Finisher-E1)
The Paper Pushing Plate Home Position Sensor does not turn OFF when the Paper Pushing Plate Motor has been driven for 150 msec   copyir.com    1   copyir.com The Paper Pushing Plate Home Position Sensor (PI14), Paper Pushing Plate Top Position Sensor (PI15), and Paper Pushing Plate Motor Clock Sensor (PI1) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The paper pushing plate drive mechanism is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Paper Pushing Plate Motor (M8) is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F6-8003    Paper Pushing Plate Motor clock error (Finisher-E1)
The number of pulses detected by the Paper Pushing Plate Motor Clock Sensor is 6 pulses or less   copyir.com    1   copyir.com The Paper Pushing Plate Home Position Sensor (PI14), Paper Pushing Plate Top Position Sensor (PI15), and Paper Pushing Plate Motor Clock Sensor (PI1) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The paper pushing plate drive mechanism is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Paper Pushing Plate Motor (M8) is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F6-8004    Pushing position error (Finisher-E1)
The Paper Pushing Plate Leading Edge Position Sensor does not turn ON when the Paper Pushing Plate Motor has been driven for 0   copyir.com1 sec   copyir.com    1   copyir.com The Paper Pushing Plate Home Position Sensor (PI14), Paper Pushing Plate Top Position Sensor (PI15), and Paper Pushing Plate Motor Clock Sensor (PI1) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The paper pushing plate drive mechanism is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Paper Pushing Plate Motor (M8) is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E5F6-8005    Pushing position error (Finisher-E1)
The Paper Pushing Plate Leading Edge Position Sensor does not turn OFF when the Paper Pushing Plate Motor has been driven for 0   copyir.com5 sec   copyir.com    1   copyir.com The Paper Pushing Plate Home Position Sensor (PI14), Paper Pushing Plate Top Position Sensor (PI15), and Paper Pushing Plate Motor Clock Sensor (PI1) is faulty   copyir.com 2   copyir.com The paper pushing plate drive mechanism is faulty   copyir.com 3   copyir.com The Paper Pushing Plate Motor (M8) is faulty   copyir.com 4   copyir.com The Saddle Stitcher Controller PCB is faulty   copyir.com
E602    Hard disk error    See Service manual
E604-1024    Insufficient memory
Insufficient memory (require 1024 MB)   copyir.com    DDR2-SDRAM
E609-0008    Hard disk error
Temperature of the HDD does not rise to the specified temperature within the specified period of time at the time of startup   copyir.com    HDD   copyir.com
E609-0009    Hard disk error
At the time of recovery from sleep, it does not reach to the specified temperature   copyir.com    HDD   copyir.com
E610-0001    Failure of the HDD encryption key (hardware configuration error/initialization error/encryption key error/encryption processing error)
The Encryption Board does not exist   copyir.com    Check the hardware configuration   copyir.com
E610-0002    Failure of the HDD encryption key (hardware configuration error/initialization error/encryption key error/encryption processing error)
Not meeting the memory configuration to execute encryption operation   copyir.com    Check the hardware configuration   copyir.com
E610-0101    Failure of the HDD encryption key (hardware configuration error/initialization error/encryption key error/encryption processing error)
Failed to initialize the memory of key storage area   copyir.com    Turn OFF and then ON the power   copyir.com
E610-0102    Failure of the HDD encryption key (hardware configuration error/initialization error/encryption key error/encryption processing error)
Failed to initialize the encryption processing part   copyir.com    Turn OFF and then ON the power   copyir.com
E610-0201    Failure of the HDD encryption key (hardware configuration error/initialization error/encryption key error/encryption processing error)
Error in the encryption processing part   copyir.com    Turn OFF and then ON the power   copyir.com
E610-0202    Failure of the HDD encryption key (hardware configuration error/initialization error/encryption key error/encryption processing error)
Error in the encryption processing part   copyir.com    Turn OFF and then ON the power   copyir.com
E610-0301    Failure of the HDD encryption key (hardware configuration error/initialization error/encryption key error/encryption processing error)
Failed to create the encryption key   copyir.com    Turn OFF and then ON the power   copyir.com
E610-0302    Failure of the HDD encryption key (hardware configuration error/initialization error/encryption key error/encryption processing error)    Turn OFF and then ON the power   copyir.com Due to this error, HDD content is initialized   copyir.com
E610-0303    Failure of the HDD encryption key (hardware configuration error/initialization error/encryption key error/encryption processing error)
Failure of the encryption key is detected   copyir.com    Turn OFF and then ON the power   copyir.com Due to this error, HDD content is initialized   copyir.com
E610-0401    Failure of the HDD encryption key (hardware configuration error/initialization error/encryption key error/encryption processing error)
Error is detected during encryption   copyir.com    Turn OFF and then ON the power   copyir.com
E610-0402    Failure of the HDD encryption key (hardware configuration error/initialization error/encryption key error/encryption processing error)
Error is detected during decryption   copyir.com    Turn OFF and then ON the power   copyir.com
E610-0501    Failure of the HDD encryption key (hardware configuration error/initialization error/encryption key error/encryption processing error)
Error in document management information on /FSTDEV   copyir.com    Turn OFF and then ON the power   copyir.com
E611-0000    Rebooting due to SRAM corruption when executing a transmission job that secures disconnection of the power
In the case that reboot is repeated at recovery from power down because SRAM information is corrupted and the job information saved on SRAM cannot be read, the phenomenon that the communication is repeated occurs   copyir.com    Clear SRAM to erase the job that secures disconnection of the power   copyir.com
E674    FAX error
E677    Print server error
E710-0001    Printer IPC error
Error is detected by IPC communication IC of the printer engine at power ON   copyir.com    Disconnection of cable   copyir.com
E711-0001    IPC communication error
Occurrence of error was set for 4 times or more for 1   copyir.com5 seconds to the error register of the IPC Chip   copyir.com    Check the Cable   copyir.com
E711-0001    IPC communication error (retransmission request reception error)
Communication between the host machine and the Finisher was lost   copyir.com    1   copyir.com Check the cable connection   copyir.com Check the connection between DCON side (J462) and Finisher Lattice side (J9043) Finisher Cable 2   copyir.com Replace the DC Controller PCB   copyir.com
E711-0002    IPC communication error (reception timeout)
Communication between the host machine and the Finisher was lost   copyir.com    1   copyir.com Check the cable connection   copyir.com Check the connection between DCON side (J462) and Finisher Lattice side (J9043) Finisher Cable 2   copyir.com Replace the DC Controller PCB
E711-0004    IPC communication error (checksum error)
Communication between the host machine and the Finisher was lost   copyir.com    1   copyir.com Check the cable connection   copyir.com Check the connection between DCON side (J462) and Finisher Lattice side (J9043) Finisher Cable 2   copyir.com Replace the DC Controller PCB   copyir.com
E711-0020    IPC communication error (recovery error)
Communication between the host machine and the Finisher was lost   copyir.com    1   copyir.com Check the cable connection   copyir.com Check the connection between DCON side (J462) and Finisher Lattice side (J9043) Finisher Cable 2   copyir.com Replace the DC Controller PCB   copyir.com
E711-0040    IPC communication error (serial error)
Communication between the host machine and the Finisher was lost   copyir.com    1   copyir.com Check the cable connection   copyir.com Check the connection between DCON side (J462) and Finisher Lattice side (J9043) Finisher Cable 2   copyir.com Replace the DC Controller PCB   copyir.com
E713-0001    Finisher IPC communication error (retransmission request reception error)
Communication between the host machine and the Finisher was lost   copyir.com    1   copyir.com Check the cable connection of the Finisher   copyir.com DC Controller side: J462, Finisher Lattice side: J9043 2   copyir.com Replace the Finisher Controller PCB   copyir.com
E713-0002    Finisher IPC communication error (reception timeout)
Communication between the host machine and the Finisher was lost   copyir.com    1   copyir.com Check the cable connection of the Finisher   copyir.com DC Controller side: J462, Finisher Lattice side: J9043 2   copyir.com Replace the Finisher Controller PCB   copyir.com
E713-0004    Finisher IPC communication error (checksum error)
Communication between the host machine and the Finisher was lost   copyir.com    1   copyir.com Check the cable connection of the Finisher   copyir.com DC Controller side: J462, Finisher Lattice side: J9043 2   copyir.com Replace the Finisher Controller PCB   copyir.com
E713-0020    Finisher IPC communication error (recovery error)
Communication between the host machine and the Finisher was lost   copyir.com    1   copyir.com Check the cable connection of the Finisher   copyir.com DC Controller side: J462, Finisher Lattice side: J9043 2   copyir.com Replace the Finisher Controller PCB   copyir.com
E713-0040    Finisher IPC communication error (serial error)
Communication between the host machine and the Finisher was lost   copyir.com    1   copyir.com Check the cable connection of the Finisher   copyir.com DC Controller side: J462, Finisher Lattice side: J9043 2   copyir.com Replace the Finisher Controller PCB   copyir.com
E717-0001    Communication error with the NE Controller
Error when the NE Controller is started   copyir.com The NE Controller which was connected before turning OFF the power is not connected at power-on   copyir.com    Check the cable, and then go through the following to clear the error: Service Mode > COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR   copyir.com
E717-0002    Communication error with the NE Controller
IPC error at NE Controller operation   copyir.com Open circuit of IPC, unable to recover the IPC communication   copyir.com    Check the cable, and then go through the following to clear the error: Service Mode > COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR   copyir.com
E719-0001    Error in coin manager
Error when the coin manager is started   copyir.com The coin manager which was connected before turning OFF the power is not connected at power-on   copyir.com    Check the cable, and then go through the following to clear the error: Service Mode > COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR   copyir.com
E719-0002    Error in coin manager
IPC error at coin manager operation   copyir.com Open circuit of IPC, unable to recover the IPC communication   copyir.com When open circuit of the pickup/delivery signal cable is detected   copyir.com Invalid connection is detected   copyir.com    Check the cable, and then go through the following to clear the error: Service Mode > COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR   copyir.com
E719-0003    Error in coin manager
Communication error with the coin manager occurs during unit price acquisition at startup   copyir.com    Check the cable, and then go through the following to clear the error: Service Mode > COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR   copyir.com
E719-0011    Error when the Card Reader is started
The Card Reader which was connected before turning OFF the power is not connected at power-on   copyir.com    Check the cable, and then go through the following to clear the error: Service Mode > COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR   copyir.com
E719-0012    IPC error at Card Reader operation
Open circuit of IPC, unable to recover the IPC communication   copyir.com    Check the cable, and then go through the following to clear the error: Service Mode > COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR   copyir.com
E719-0031    Communication error when the Card Reader (serial) is started
Unable to start communication with the Card Reader at startup   copyir.com    1   copyir.com Check the cable connection of the Card Reader (connector connection error, open circuit), and then go through the following to clear the error: Service Mode > COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR   copyir.com 2   copyir.com After removing the Card Reader, execute the following service mode, and then reinstall the Card Reader   copyir.com • COPIER>FUNCTION>CLEAR>CARD • COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR
E719-0032    Communication error after the Card Reader (serial) is started
Although communication with the Card Reader was possible at startup, it became unavailable in the middle of it   copyir.com    Check the cable connection of the Card Reader (connector connection error, open circuit), and then go through the following to clear the error: Service Mode > COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR   copyir.com
E720-0001    Different model error
Not proper Finisher is connected   copyir.com    Check the configuration of options   copyir.com
E720-0002    Different model error
Not proper Option Deck is connected   copyir.com    Check the configuration of options   copyir.com
E730-1001    PDL software error
Initialization error   copyir.com    1   copyir.com PDL reset processing   copyir.com 2   copyir.com Turn OFF and then ON the power   copyir.com
E730-100A    PDL software error
Systematic fatal error, such as initialization failure, occurs   copyir.com    1   copyir.com PDL reset processing   copyir.com 2   copyir.com Turn OFF and then ON the power   copyir.com
E730-9004    Third party PDL communication error
Communication error with the print server   copyir.com    1   copyir.com Turn OFF and then ON the power   copyir.com 2   copyir.com Check the cable connection   copyir.com 3   copyir.com Replace the Open I/F PCB, F Link PCB (Main/Sub)   copyir.com 4   copyir.com Replace the Main Controller PCB   copyir.com
E730-9005    Third party PDL communication error
Error in video cable connection with the print server   copyir.com    1   copyir.com Turn OFF and then ON the power   copyir.com 2   copyir.com Check the cable connection   copyir.com 3   copyir.com Replace the Open I/F PCB, F Link PCB (Main/Sub)   copyir.com 4   copyir.com Replace the Main Controller PCB   copyir.com
E730-A006    PDL communication error
No reply from PDL   copyir.com Due to failure of Subbootable, or no existence, there is no reply from PDL   copyir.com    1   copyir.com PDL reset processing   copyir.com 2   copyir.com Turn OFF and then ON the power   copyir.com 3   copyir.com Check the connection of the Main Controller PCB   copyir.com 4   copyir.com Reinstall the firmware   copyir.com 5   copyir.com Replace the Main Controller PCB   copyir.com
E730-A007    Mismatched PDL version
Version of the host machine control software and version of PDL control software are different   copyir.com    1   copyir.com PDL reset processing   copyir.com 2   copyir.com Turn OFF and then ON the power   copyir.com 3   copyir.com System All Format and installation   copyir.com
E730-B013    PDL embedded font error
Font data is corrupted   copyir.com    1   copyir.com Turn OFF and then ON the power   copyir.com 2   copyir.com Reinstall the system   copyir.com 3   copyir.com System All Format and installation   copyir.com
E732-0000    Reader communication error
Negotiation failure   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector with the Reader   copyir.com 2   copyir.com Check the power of the Reader (check if the initialization operation is executed at startup)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Reader Controller PCB and the Main Controller PCB   copyir.com
E732-0001    Reader communication error
Communication error   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector with the Reader   copyir.com 2   copyir.com Check the power of the Reader (check if the initialization operation is executed at startup)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Reader Controller PCB and the Main Controller PCB   copyir.com
E732-0010    Reader communication error
Unable to detect Vsync from the Reader Controller although 2 minutes have passed after the completion of register setting of the Main Controller   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector with the Reader   copyir.com 2   copyir.com Check the power of the Reader (check if the initialization operation is executed at startup)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Reader Controller PCB and the Main Controller PCB   copyir.com
E732-8888    Reader type error
When a scanner of another model was detected during communication with the Reader   copyir.com    Replace the Reader with the correct one   copyir.com
E732-9999    Detection of Reader
The Reader is detected for the first time with the printer model   copyir.com (On the user screen, only the message”Turn OFF and then ON the power again”, instead of an error code, is displayed   copyir.com It is recorded as an error log in Service Mode > DISPLAY > ERR   copyir.com)
E733-0000    Printer communication error
Communication error between the Main Controller PCB 2 and the DC Controller PCB   copyir.com    1   copyir.com Check the cable connection (connector connection error/ open circuit)   copyir.com DC Controller PCB: J441, J442, Main Controller PCB 2: J21, J22 2   copyir.com Replace the DC Controller PCB/Main Controller PCB 2   copyir.com
E733-0001    Printer communication error
Communication error between the Main Controller PCB 2 and the DC Controller PCB   copyir.com    1   copyir.com Check the cable connection (connector connection error/ open circuit)   copyir.com DC Controller PCB: J441, J442, Main Controller PCB 2: J21, J22 2   copyir.com Replace the DC Controller PCB/Main Controller PCB 2   copyir.com
E733-0002    Printer communication error
Communication error between the Main Controller PCB 2 and the DC Controller PCB   copyir.com    1   copyir.com Check the cable connection (connector connection error/ open circuit)   copyir.com DC Controller PCB: J441, J442, Main Controller PCB 2: J21, J22 2   copyir.com Replace the DC Controller PCB/Main Controller PCB 2   copyir.com
E733-0010    Printer communication error
Communication error between the Main Controller PCB 2 and the DC Controller PCB   copyir.com    1   copyir.com Check the cable connection (connector connection error/ open circuit)   copyir.com DC Controller PCB: J441, J442, Main Controller PCB 2: J21, J22 2   copyir.com Replace the DC Controller PCB/Main Controller PCB 2   copyir.com
E740-0002    Network Controller error    1   copyir.com Check the connection of the LAN Connector   copyir.com 2   copyir.com Check the connection of the Main Controller PCB 1   copyir.com 3   copyir.com Replacement of the Main Controller PCB 1   copyir.com
E743-0000    DDI communication error
The Reader Controller PCB detected the communication error between the Main Controller PCB and the Reader Controller PCB   copyir.com    1   copyir.com Connection error between the Main Controller PCB and the Reader Controller PCB   copyir.com 2   copyir.com Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Main Controller PCB   copyir.com
E743-0003    DDI communication error
The Reader Controller PCB detected the communication error between the Main Controller PCB and the Reader Controller PCB   copyir.com    1   copyir.com Connection error between the Main Controller PCB and the Reader Controller PCB   copyir.com 2   copyir.com Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Main Controller PCB   copyir.com
E743-0004    DDI communication error
The Reader Controller PCB detected the communication error between the Main Controller PCB and the Reader Controller PCB   copyir.com    1   copyir.com Connection error between the Main Controller PCB and the Reader Controller PCB   copyir.com 2   copyir.com Failure of the Reader Controller PCB (PCB1)   copyir.com 3   copyir.com Failure of the Main Controller PCB   copyir.com
E744    Error in language file/BootROM    Download the correct version of the language file   copyir.com
E746-0003    Different Image Analysis PCB model
Different Image Analysis PCB model   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Image Analysis PCB   copyir.com 2   copyir.com Replace the Image Analysis PCB   copyir.com
E746-0021    Image Analysis PCB self-check error detection
Image Analysis PCB self-check error detection   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Image Analysis PCB   copyir.com 2   copyir.com Replace the Image Analysis PCB   copyir.com
E746-0022    Invalid Image Analysis PCB version    1   copyir.com Upgrade the Image Analysis PCB software   copyir.com 2   copyir.com Replace the Image Analysis PCB   copyir.com
E746-0023    No reply from Image Analysis PCB
No reply from Image Analysis PCB   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Image Analysis PCB   copyir.com 2   copyir.com Replace the Image Analysis PCB   copyir.com
E746-0024    Image Analysis PCB operation error
Image Analysis PCB operation error   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Image Analysis PCB   copyir.com 2   copyir.com Replace the Image Analysis PCB   copyir.com
E746-0031    Hardware error (TPM)    The TPM PCB is not installed, the TPM PCB for other model is installed, or failure of TPM Chip   copyir.com
E746-0032    Error which the system recovery is not possible occurs (TPM)    Location of security information in HDD/SRAM is unknown   copyir.com Execute”Initialize All Data/Settings”   copyir.com
E746-0033    Error occurs, but system recovery is possible (TPM)    Mismatch of key   copyir.com Execute restoration of the TPM key   copyir.com
E746-0034    Error occurs, but auto recovery of system is possible (TPM)    Mismatch of key occurs   copyir.com However, recovery by restart is possible   copyir.com Turn OFF and then ON the power   copyir.com
E748-2000    Main Controller PCB access error
Main Controller PCB Chip access error   copyir.com    Replace the Main Controller PCB 1/2   copyir.com
E748-2001    Main Controller PCB access error
Main Controller PCB memory access error   copyir.com    1   copyir.com Remove and then reinstall the DDR2-SDRAM(M0/M1/P)   copyir.com 2   copyir.com Replace the Main Controller PCB 1/2   copyir.com
E748-2010    Flash board error    Contact to the sales companies
E748-2011    Flash board error    Contact to the sales companies
E748-2012    Flash board error    Contact to the sales companies
E748-2021    Main controller board 2 access errors    Main controller board 1/2 removing and inserting, replacement
E748-2023    Main controller board 2 access errors    DDR2-SDRAM (M0/M1/P) removing and inserting, replacement
E748-2024    Main controller board 2 access errors    Main controller board 1/2 removing and inserting, replacement
E748-4910    Main Controller PCB 2 error    Replace the Main Controller PCB 2   copyir.com
E748-9000    System error    Contact to the sales companies
E753-0001    Download error
Firmware update error   copyir.com    Turn OFF and then ON the power   copyir.com
E753-0001    Download Error
System Software Update Error Error occurs when updating system software of uninstalled options    Check the log to find where the download error has been occurred   copyir.com FIN_E1 Staple Finisher-E1/Booklet Finisher-E1 G3CCB Super G3 FAX Board-AF1/Super G3 2nd Line Fax Board-AF1/Super G3 3rd/4th Line Fax Board-AE1 G3CCM Super G3 FAX Board-AF1/Super G3 2nd Line Fax Board-AF1/Super G3 3rd/4th Line Fax Board-AE1 When any of the above system software is displayed, check if the target option has been installed   copyir.com When the target option has not been installed: Turn OFF and then ON the main power supply to restore (since there is no system software to be updated   copyir.com)   copyir.com When the target option has been installed: Check if the accessory is correctly installed and if the target system software to be downloaded is for the installed option   copyir.com Then download the appropriate system software again   copyir.com
E804-0000    Power Supply Cooling Fan 1/2 error
The Fan stop signal is detected for 5 seconds or longer and retry is failed 4 times in a row although the Power Supply Cooling Fan 1 (FM14)/Power Supply Cooling Fan 2 (FM15) is turned ON   copyir.com The error detection signal cable is shared with the Fans, and it is not detected with which Fan the error occurs   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector   copyir.com 2   copyir.com Replace the Power Supply Cooling Fan 1 (FM14)/Power Supply Cooling Fan 2 (FM15)   copyir.com
E804-0001    Fixing Power Supply Cooling Fan error
The Fan stop signal is detected for 1   copyir.com5 seconds or longer and retry is failed 4 times in a row although the Fixing Power Supply Cooling Fan (FM7) is turned ON   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector   copyir.com 2   copyir.com Replace the Fixing Power Supply Cooling Fan (FM7)   copyir.com
E806-0000    Making Image Exhaust Fan error
The Fan stop signal is detected for 5 seconds or longer and retry is failed 4 times in a row although the Making Image Exhaust Fan (FM3) is turned ON   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector   copyir.com 2   copyir.com Replace the Making Image Exhaust Fan (FM3)   copyir.com
E808-0001    Fixing Power Supply error
Detected 145V (100V/120V model)/290V (230V model) or higher inlet voltage at power-on   copyir.com    1   copyir.com Check the outlet voltage   copyir.com -> Connect to the correct outlet   copyir.com 2   copyir.com Check the connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the Fixing Power Supply PCB (PCB10)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Fixing Power Supply PCB (PCB10)   copyir.com 4   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com
E808-0002    Fixing Power Supply error
Detected 75 V (100V/120V model)/150 V (230V model) or higher inlet voltage at power-on   copyir.com    1   copyir.com Check the outlet voltage   copyir.com -> Connect to the correct outlet   copyir.com 2   copyir.com Check the connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the Fixing Power Supply PCB (PCB10)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Fixing Power Supply PCB (PCB10)   copyir.com 4   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com
E808-0003    Fixing Power Supply error
Inlet current is 1A or lower for 1 second or longer although the maximum voltage is output   copyir.com    1   copyir.com Check the clogging of the Fixing Power Supply Cooling Fan (FM7)   copyir.com 2   copyir.com Check the clogging of the Louver on right side of the host machine (Multi-purpose Tray side)   copyir.com 3   copyir.com Check the connection of the Fixing Power Supply PCB (PCB10) Output Connector   copyir.com 4   copyir.com Replace the Fixing Power Supply PCB (PCB10)   copyir.com
E808-0004    Fixing Power Supply error
Detected OFF with 12V of the Main Driver PCB (PCB2) output   copyir.com    Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com
E808-0005    12V OFF detection when relay is turned ON
Detected OFF with 12V of the Fixing Power Supply output after IH relay is turned ON   copyir.com    1   copyir.com Check the conduction of the Fixing Thermal Switch 1/2 (TP1/2)   copyir.com 2   copyir.com Check the drawer between the Fixing Assembly and the host machine   copyir.com 3   copyir.com Check the connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the Fixing Power Supply PCB (PCB10)   copyir.com 4   copyir.com Replace the Fixing Power Supply Unit   copyir.com 5   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com
E808-0006    ASIC error    Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E808-0007    Fixing Power Supply error
Inlet voltage and the IH Power Supply ID are not matched   copyir.com    Check the connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the Fixing Power Supply PCB (PCB10)   copyir.com Replace the Fixing Power Supply PCB with the one for the correct location (voltage)   copyir.com
E808-0008    Fixing Power Supply error
Current fluctuation error   copyir.com    1   copyir.com Check the connection between the Main Driver PCB (PCB2) and the Fixing Power Supply PCB (PCB10)   copyir.com 2   copyir.com Check the connection between the Fixing Power Supply PCB (PCB10) and the Heater Unit   copyir.com 3   copyir.com Replace the Fixing Roller and Heater Unit   copyir.com 4   copyir.com Replace the Fixing Power Supply PCB (PCB10)   copyir.com 5   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2)   copyir.com
E808-0009    Fixing Power Supply error
Unable to clear the error flag at power-on   copyir.com    Replace the DC Controller PCB (PCB1)   copyir.com
E820-0000    Developer Lower Cooling Fan error power-on   copyir.com
The Fan stop signal is detected for 5 seconds or longer and retry is failed 4 times in a row although the Developer Lower Cooling Fan (FM30) is turned ON   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector   copyir.com 2   copyir.com Replace the Developer Lower Cooling Fan (FM30)   copyir.com
E820-0001    Developer Upper Cooling Fan error
The Fan stop signal is detected for 5 seconds or longer and retry is failed 4 times in a row although the Developer Upper Cooling Fan (FM31) is turned ON   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector   copyir.com 2   copyir.com Replace the Developer Upper Cooling Fan (FM31)   copyir.com
E820-0002    Duplex Driver Cooling Fan error
The Fan stop signal is detected for 5 seconds or longer and retry is failed 4 times in a row although the Duplex Driver Cooling Fan (FM41) is turned ON   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector   copyir.com 2   copyir.com Replace the Duplex Driver Cooling Fan (FM41)   copyir.com
E824-0000    Primary Charging Air Supply Fan error
The Fan stop signal is detected for 5 seconds or longer and retry is failed 4 times in a row although the Primary Charging Air Supply Fan (FM2) is turned ON   copyir.com    1   copyir.com Check the connection of the Connector   copyir.com 2   copyir.com Replace the Primary Charging Air Supply Fan (FM2)   copyir.com
E840-0001    Fixing Shutter Motor error
The Fixing Shutter HP Sensor (PS53) failed the detection at the Fixing Shutter operation   copyir.com    1   copyir.com Check the operation of the Fixing Shutter Gear (overload, etc   copyir.com)   copyir.com 2   copyir.com Check the operation of the Fixing Shutter Motor (M15) at the initialization operation of the Fixing Shutter   copyir.com 3   copyir.com Check the detection of the Fixing Shutter HP Sensor (PS53) (if the Sensor operates normally)   copyir.com 4   copyir.com Check the drawer of the Fixing Assembly and the host machine   copyir.com 5   copyir.com Replace the Fixing Upper Unit and the Fixing Drawer Harness Unit   copyir.com 6   copyir.com Replace the Main Driver PCB (PCB2) (check the fuse (FU11))   copyir.com
E880-0001    Controller Fan error
Error in the Main Controller Cooling Fan (FM4) is detected   copyir.com    Connector disconnection, failure of Fan   copyir.com
E880-0005    Controller Fan error
Connector disconnection, failure of Fan   copyir.com    Error in the HDD Cooling Fan (FM) is detected   copyir.com
E905-0001    POD Deck Air Assist Fan error
[POD Deck Lite] When the Air Assist Swing Motor fails to return to the HP although a specified period of time has passed    1   copyir.com Check connector disconnection/improper connection   copyir.com => Disconnect and then connect the connector   copyir.com Target connector: Deck Lite Controller J04, J05 BoxDriver J51, J52, J57 2   copyir.com Replace the Swing Motor (M3) and the Air Assist Fan (FM1, FM2, FM3)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Deck Lite Controller PCB   copyir.com 4   copyir.com Replace the BoxDriver PCB   copyir.com
E905-0002    POD Deck Air Assist Fan error
[POD Deck Lite] When the Pickup Motor Cooling Fan is not locked    1   copyir.com Check connector disconnection/improper connection   copyir.com => Disconnect and then connect the connector   copyir.com Target connector: Deck Lite Controller J30 2   copyir.com Replace the Motor Cooling Fan (FM4)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Deck Lite Controller PCB   copyir.com
E905-0003    POD Deck Air Assist Fan error
[POD Deck Lite] When the Pickup Motor Cooling Fan is not unlocked    1   copyir.com Check connector disconnection/improper connection   copyir.com => Disconnect and then connect the connector   copyir.com Target connector: Deck Lite Controller J30 2   copyir.com Replace the Motor Cooling Fan (FM4)   copyir.com 3   copyir.com Replace the Deck Lite Controller PCB   copyir.com
E906-0001    POD Deck Air Heater error[
POD Deck Lite] Air Heater high temperature error When 120 deg C or higher temperature is detected for 1 second consecutively    1   copyir.com Check connector disconnection/improper connection   copyir.com – > Disconnect and then connect the connector   copyir.com Target connector: Deck Lite Controller J03, J05 BoxDriver J52, J54, J58, J59 2   copyir.com Replace the Air Heater   copyir.com 3   copyir.com Replace the Deck Lite Controller PCB
E906-0002    POD Deck Air Heater errorr high   copyir.com
[POD Deck Lite] Air Heater low temperature error When the heater does not become Ready although a specified period of time has passed   copyir.com    1   copyir.com Check connector disconnection/improper connection   copyir.com – > Disconnect and then connect the connector   copyir.com Target connector: Deck Lite Controller J03, J05 BoxDriver J52, J54, J58, J59 2   copyir.com Replace the Air Heater   copyir.com 3   copyir.com Replace the Deck Lite Controller PCB   copyir.com
E996-xxxx    Timeout error
The DC Controller is not stopped   copyir.com The Detailed Code varies according to the state transition of the software   copyir.com    Turn OFF and then ON the main power   copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید