کدها و خطاهای فتوکپی شارپ AR 161کدها و خطاهای فتوکپی شارپ AR 161   كانكتور هاي روي برد اصلي دستگاه فتوكپي ديجيتال AR-161          
               
        توضيحات   كانكتور خطا
          كانكتور  UP DATE  دستگاه(FLASH ROM)  CN1  
          كانكتور CCD CN2 E7
 کدها و خطاهای فتوکپی شارپ AR 161         كانكتور برد رابط بين مين برد و برد پرينتر و  فكس CN3  
          كانكتور LSU CN4 E7-03
      پين3 فرمان لامپ هيت  وضعيت LOW  در زمان فعال بودن   كانكتور تغذيه CN5 H3,H4
          پين 1 FW   L8-01
          كانكتور هاي ولتاژ CN6  
          كانكتور الكترونيك سورتر CN7  
    سري AB     كانكتور سنسور تشخيص سايز كاغذ CN8  
    سري INCH     كانكتور سنسور تشخيص سايز كاغذ CN9  
          كانكتور كاست OPTION CN10  
          كانكتور SPF CN11  
          كانكتور پنل CN12 U95
          كانكتور موتور اصلي CN13 L4-01
    پين1   وضعيت high در صورت وجود كاست     كانكتور سوئيچ  تشخيص وجود كاست CN14  
 کدها و خطاهای فتوکپی شارپ AR 161         كانكتور سلونوئيد تغذيه كاغذ دستي(پين 1و2    وضعيت low در زمان فعال بودن )  CN15  
          و كانكتور ترميستور(پين 3و4 )   H2 
          كانكتور سوئيچ ريست درام CN16  
          كانكتور سنسور باز و بسته بودن SPF CN17  
    پين 2 وضعيت low در زمان فعال بودن     كانكتور  رزيست رولر PS CN18  
    پين2 وضعيتlow در زمان فعال بودن     كانكتور سلونوئيد تغذيه كاغذ  از كاست CN19  
          كانكتور لامپ كپي CN20 F5-02
          NOT USED CN21  
          كانكتور سوئيچ درب كناري CN22  
          كانكتور فن داخلي CN23  
          كانكتور فن داخلي CN24  
  مربوط به job separator L4-10     كانكتور  قسمت  خروجي كاغذ  CN25 L4-10
 کدها و خطاهای فتوکپی شارپ AR 161         پين 11 سنسور shift       پين 12 سنسور full       پين13 سنسور lift   F1-06
( پين 1~3 سنسور دابلكس و پين 4~6 سنسور خروجي)   كانكتور  سنسورهاي دابلكس CN26  
          كانكتور يونيت تانك CN27  
          كانكتور سنسور ورودي CN28  
          كانكتور سنسور ابتدائي اسكن CN29 U3-29
          كانكتور  OPTION سكه اي شدن دستگاه CN30  
      پين 1 = 24ولت   كانكتور المان حرارتي  CN31  
    پين 2 وضعيت low در صورت وجود كاغذ     كانكتور سنسور تشخيص وجود كاغذ در تغذيه دستي CN32  
    پين2  وضعيتhigh در صورت وجود كاغذ     كانكتور سنسور تشخيص وجود كاغذ در كاست CN33  
          كانكتور موتور دابلكس CN34  
          كانكتور موتور اسكن CN35 L1,L3
          كانكتور موتور تونر CN36  
               
  وضعيت فعال   پين كانكتور   فرمان خطا 
  LOW   3 CN6   MC  
  LOW   4 CN6   TC  
HIGH=-525 Vdc LOW=-400Vdc 5 CN6   G BAIS  
  LOW   6 CN6   DV BAIS  
  GND         SC  
L6-10خطاي LOW   10 CN4   موتور چند ضلعي  
L6-10خطاي LOW   9 CN4   ثبات دور موتور  چند ضلعي  
      3 CN4   اطلاعات سند E7-03
  همزمان كننده افقي 2 CN4   تشخيص سنسورBD  
      1 CN4   5Vdc  
      5.7.8 CN13   24Vdc  
  LOW   4 CN13   موتور اصلي L4-01
  LOW   3 CN13   ثبات دور موتور اصلي  
               
   کدها و خطاهای فتوکپی شارپ AR 161            
               
               
               
               
               
               
               

کدها و خطاهای فتوکپی شارپ AR 161

 

 

    AR-161             8           ريست كردن يا صفر كردن كنتور كپي  
كد اصلي كد فرعي     عملكرد         9           ريست كردن يا صفر كردن كنتور چاپگر  
                24 10           ريست كردن يا صفر كردن كنتور الكترونيك سورتر  
1 1         تست عملكرد حركت اسكن با سرعت انتخابي     11           ريست كردن يا صفر كردن كنتور فكس  
  2         تست عملكرد  سنسور ابتدائي اسكن بطور دستي       13           ريست كردن يا صفر كردن كنتور اسكن  
  1         تست عملكرد LED هاي روي پنل بمدت 5 ثانيه   25 1           تست عملكرد موتور اصلي بمدت 30 ثانيه (در صورت عدم نصب كارتريج T/D موتور اصلي فعال ميشود)  
5 2         تست عملكرد لامپ هيت و فن مربوطه      10           تست عملكرد موتور چند ضلعي يونيت LSU بمدت 30 ثانيه  
  3         تست عملكرد لامپ كپي بمدت 10 ثانيه     1           نمايش دهنده OPTION هاي نصبي روي دستگاه با روشن شدنLED هاي پنل  
6 1         تست عملكرد سلو نو ئيد هاي تغذيه كاغذ و ps رولر     3           تنظيم  نوع وضعيت درخواست رمز شخصي دستگاه     (درخواست رمز شخصي داخلي=0)  
  1         نمايش دهنده زمان آماده شدن دستگاه و همچنين تست كپي متوالي   26 5           تنظيم نحوه شمارش كنتورهاي اصلي و دولوپر و همچنين كنتور سرويس كار نسبت به كاغذ A3   
  2         مشابه كد01-7 همچنين عدم فعال بودن سنسورهاي عبور كاغذ     6 AB( 8 ) تنظيم براي سري    تنظيم روي دستگاه 10   كد محلي دستگاه   
7 4         سريع آماده شدن دستگاه و تست كپي متوالي     22           تنظيم زبان( انگليسي-1)  
  6         مشابه كد 01-7همچنين عدم نمايش  زمان آماده شدن دستگاه     30           تنظيم CE MARK  
  7         مشابه كد02-7 همچنين عدم نمايش زمان آماده شدن دستگاه   30 1           تست عملكرد سنسور هاي عبوري كاغذ  
  8         نمايش دهنده زمان آماده شدن دستگاه بدون  تست كپي متوالي   42 1           ريست كردن يا صفر كردن كنتور دولوپر  
  1 DC-400+-8V  VR31 CN2 PIN 1,2       تست عملكرد باياس تانك بمدت 30 ثانيه   43 1       160~205 درجه سانتي گراد   تنظيم درجه حرارت فيوزينگ  
8 2 DC-525+-10V VR51 CN3  PIN1,3   گريد هاي ولتاژ در حالت HIGHهنگام آماده شدن دستگاه   تست عملكرد شارژرMC  بمدت 30ثانيه    46 1 AE      TEXT PHOTO TEXT/PHOTO   تنظيم  غلظت نور لامپ كپي  
  3 DC-400+-10V VR51 CN3  PIN1,3   گريد  هاي ولتاژ در حالت LOWبعد از آماده شدن دستگاه   تست عملكرد شارژرMC  بمدت 30ثانيه        اتوماتيك دستي فتو               صرفه جوئي در تونر در حالت هاي  
  6         تست عملكرد شارژر TC بمدت 30 ثانيه     1 AE      TEXT       تنظيم بزرگنمائي و كوچكنمائي عرضي  
10 *         تست عملكرد  موتور تونر بمدت 30 ثانيه   48   اتوماتيك دستي نهائي          
14 *         برطرف كننده كليه خطا ها بجز U2     2       در حالت OC/COPY   تنظيم بزرگنمائي وكوچكنمائي طولي  
16 *         بر طرف كننده  خطاي  U2     5       در حالت SPF/COPY   تنظيم بزرگنمائي وكوچكنمائي طولي  
17 *         بر طرف كننده خطاي PF     1 AE       TEXT PHOTO AE,TEXT AE,PHOTO   تنظيم لبه ومحوي لبه و محوي سمت چپ  
20 1         ريست كردن يا صفر كردن كنتور سرويس كار       محوي چپ  محوي لبه محوي لبه كپي محوي حاشيه عرضي محوي انتهاي كپي   ومحوي انتهاي لبه كپي   
        0-2500برگ 3-30000 برگ تنظيم سيكل سرويس   50 10           تنظيم مركزيت  عرضي كاغذ  
21 1     1-5000برگ 4-150000برگ زمان روشن شدن چراغ     13           تنظيم مركزيت عرضي كاغذ  در حالت استفاده از OC  
        2-15000برگ 5- غير فعال سرويس كار     16           تنظيم مركزيت عرضي كاغذ  در حالت استفاده از SPF  
  1         نمايش دهنده كنتور سرويس كار   51 2           تنظيم  زمان غير فعال  شدن رزيست( مدت زمان چرخش رزيست رولر)  
  2         نمايش دهنده سيكل سرويس تنظيم شده در كد 01-21   63 1           تست حساسيت در حالت SHADING  
  3         نمايش دهنده محل گير كاغذ   64 1           تست قسمت PRINTING  
  4         نمايش دهنده كنتور گير كاغذ                 خطا ها  
  5         نمايش دهنده كنتور اصلي دستگاه   H2 oo           اشكال در ترميستور( باز بودن ترميستور)  
  6         نمايش دهنده كنتور دولوپر   H3 oo           بالا بودن درجه حرارت فيوزينگ  
  7         نمايش دهنده سيكل دولوپر تنظيم شده در كد 02-21   H4 oo           پائين بودن درجه حرارت فيوزينگ  
  8         نمايش دهنده كنتور SPF     4           خطاي ارتباطي در EEPROM  
22 9         نمايش دهنده كنتور تغذيه كاغذ   U2 11           خطاي حافظه( SAM )   ( خطادر دسترسي به حافظه( EEPROM )  
  12         نمايش دهنده كنتور درام     12           خطاي حافظه  (EEPROM)   
  14         نمايش دهنده نسخه FLASH ROM   F5 2           اشكال در لامپ كپي  
  15         نمايش دهنده خطاهاي بوجود آمده در دستگاه   L8 1           اشكال در سيگنال FW  
  16         نمايش دهنده كنتور DUPLEX     3           اشكال در LSU  
  17         نمايش دهنده كنتور كپي   E7 4           اشكال در CCD  (سطح روشني)  
  18         نمايش دهنده كنتور چاپگر     5           اشكال در CCD (سطح تيرگي)  
  19         نمايش دهنده كنتور الكترونيك سورتر     12           اشكال در Shading  
  20         نمايش دهنده كنتور فكس   U3 29           اشكال در سنسور ابتدائي اسكن  MHPS  
  21         نمايش دهنده كنتور اسكن   L1 oo           اشكال در حركت رفت اسكن  
  1         ريست كردن يا صفر كردن گير كاغذ   L3 oo           اشكال در حركت برگشت اسكن  
  2         ريست كردن يا صفر كردن خطا هاي داخل حافظه   L4 1           اشكال در حركت موتور اصلي  
  4         ريست كردن يا صفر كردن كنتور SPF     10           اشكال در موتور Job separator  
24 5         ريست كردن يا صفر كردن كنتور DUPLEX   L6 10           اشكال در موتور چند ضلعي يونيت LSU  
  6         ريست كردن يا صفر كردن كنتور تغذيه كاغذ   F1 6           اشكال در موتور Shifter  
  7         ريست كردن يا صفر كردن كنتور درام   U 95 *           اشكال در پنل  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

نصب برنامه راه انداز چاپگر دستگاه AR-161-205

براي نصب اين برنامه راه انداز چاپگر احتياج به كامپيوتري با مشخصات سخت افزاري ونرم افزاري زير ميباشد

نوع كامپيوتر            IBM  PC\AT                   و يا سازگار با آن     و CD  درايور                                    

                                      مجهز به پورت موازي دو طرفه bi-directional 

سيستم عامل                        win95    win98    win NT 4.0

CPU                                486SX                         يا بهتر  WIN95          

                                            486DX/66MHZ          يا بهتر          WIN98

                                       (پنتيوم ويا بهتر توصيه ميشود)

                                       486/25MHZ             يا بهتر            WIN NT4.0

RAM                               8MB      يا بيشتر(12MB)                WIN95

                                       16MB   يا بيشتر(32MB)                 WIN98

                                       16MB   يا بيشتر                                                             WIN NT 4.0

نحو نصب برنامه راه انداز پرينتر دستگاه AR-161-205در محيط WIN 95

كامپيوتر و دستگاه AR-161-205را خاموش كنيد.    كابل پرينتر دستگاه AR-161-205را به پورت موازي كامپيوتر متصل كنيد(LPT1)

داخل كاست دستگاه را از كاغذ پر كنيد  دستگاه AR-161-205را روشن كنيد

1-كامپيوتر را روشن كنيد تا ويندوز شروع بكار كند.

پنجره  UP DATA DEVICE DRIVER WIZARDو ياNEW HARDWARE FOUND ظاهر ميشود

اگر پنجره UP DATA DEVICE DRIVER WIZARDظاهر شد روي دكمه NEXTكليك كنيد و كار را از مرحله 2 ادامه دهيد

و اگرپنجرNEW HARDWARE FOUND ظاهر گرديد به روش زير عمل كنيد

انتخاب كنيد DRIVER FROM PROVIDED BY HARDWARE MANUFACTURER وسپس دكمه OKرا كليك كنيد.

وقتي پنجره نصب از روي ديسك(INSTALL FROM DISK) ظاهر شد CD برنامه راه انداز پرينتر دستگاهAR-161 را در درايورCD-ROMقرار دهيد  و تايپ كنيدR:\ENGLISH\WINXX و دكمه OK راكليك كنيد

يكي از دو درايور پرينتر را انتخاب و با كليك روي nextكار را از مرحله 5 ادامه دهيد(PCL6-PCL5e)

2-جستجو كنيد راه انداز پرينتر مربوطه را بوسيله كليك كردن (other locations)

3-ديسك CDبرنامه راه انداز پرينتر دستگاه AR-161-205را در درايورCD-ROMقرا دهيد وتايپ كنيد R:\ENGLISH\WINXX وسپس دكمه OK راكليك كنيد

4-بعد از پيدا كردن درايور پرينتر توسطWINDOWSكليك كنيد دكمه FINISH را براي ادامه كار نصب

(توجه: در اين مرحله نصب   برنامه راه انداز پرينترPCL6 بطور خود كار نصب ميگردد.اگرشما قصد نصب برنامه راه انداز پرينترPCL5eرا داريد

مراجعه كنيد به نصب در محيط win95-98  بدونplug &paly    )

5- نام پرينتر را وارد كنيد

در صورتي كه ميخواهيد پرينترو نام پرينتر در حال نصب شما پيش فرض باشد دكمهyes را كليك كنيد.و سپس دكمه nextرا كليك كنيد.

6-براي گرفتن test page دكمه   yesوسپس دكمهfinish  را كليك كنيد.

برنامه نصب راه انداز پرينتر  شروع ميشود

اگر پنجره insert disk  ظاهر شد مراحل زير را اجرا كنيد.

روي دكمه okكليك كنيد

وقتي پنجره  copying fileظاهر شد تايپ كنيدR:\ENGLISH\WINXX   و سپس دكمه OK را كليك كنيد.

7-بعد ازگرفتن TEST PAGEدرست . باكليك كنيد روي دكمه YES   دستگاه  AR-161آماده براي پرينت گرفتن ميباشد     

————————————————————————————

مشخصات دستگاه

نوع دستگاه                       روميزي

سرعت كپي برداري              در حالت يك بار اسكن و يك بار كپي   16كپي در دقيقه در حالت نرمال با كاغذ A4عرضي

در سري AB

                                     در حالت..                50%           200%           100%

                                                                  14                16                 16              A4

                                                                  12                12                 12             A4R

                                                                   9                  9                    9              A3

زمان تهيه اولين كپي               2/7  ثانيه در حالت استفاده از كاغذ A4 عرضي از كاست اول

سند                                 ماكزيمم سايز سند                            A3

                                     محل قرار گيري سند                          وسط سمت چپ

                                     تشخيص سايز سندبطور خودكار            ندارد

                                     انتخاب سايز سند                             A4R-A4-B4-A3-B5-B5R

SPF     ,    R-SPF   (تغذيه تك برگ سند بطور خود كار)                 option

SPF                               AR-SP2

R-SPF                           ندارد

                                     ماكزيمم ظرفيت سيني SPF  30برگ كاغذ 56تا90گرم بر متر مربع

                                     سايز سند در SPF                            A3  MAX           A5  MIN

                                       سرعت                                         16 كپي در دقيقه در حالت استفاده از كاغذA4عرضي و نرمال

                                     نحو و محل قرار گيري سند                     سند روبه بالا و در وسط

                                     تشخيص بطورخودكار سايزسند              روي سيني تغذيه سند SPF

كاغذ

                                     سايز كاغذ                                      A6 MIN~A3 MAX

                                           سيستم تغذيه كاغذ                            كاست+ سيني تغذيه دستي

                                     نحو تشخيص سايز كاغذ                       كاست تشخيص دهنده وجودكاغذ وتنظيم سايز توسط پنل

                                                                                       سيني دستي- تنها تشخيص دهنده وجود كاغذ

سيستم تغذيه كاغذ

كاست                              سايزكاغذ                                       A3-B4-A4-A4R-B5-B5R-A5

                                            ظرفيت كاست                                 250 برگ

                                      تشخيص دهنده هاي كاغذ                    سنسور تشخيص وجود كاغذ و سايزكاغذ

                                      وزن كاغذ                                      56~80g/m2

                                          نوع كاغذ                                      كاغذ هاي باز يافت شده كاغذ استاندارد

سيني دستي                      

                                     سايزكاغذ                                       A3~A5

                                            ظرفيت سيني دستي                            100 برگ (كاغذ هاي 56~80g/m2)

                                     تشخيص دهنده هاي كاغذ                    سنسور تشخيص وجود كاغذ و عدم تشخيص سايز كاغذ

                                     وزن كاغذ                                       56~128g/m2

                                            نوع كاغذ                                      كاغذ باز يافت شده وليبل و فيلم و OHP

 

OPTION                                           AR-DE5                                     AR-DE6                                                             

سايزكاغذ                                          A3-B4-A4R-A4-B5-B5R-A5  

ظرفيت كاغذ                         500 برگ(دو كاست)                          250برگ

وزن كاغذ                                               56  تا  80  گرم بر مت مربع

تشخيص دهنده ها                              سنسور تشخيص وجود كاغذ  و  سايز كاغذ

تنظيم سايز كاغذ                          توسط مرتب كننده هاي طولي و عرضي  و پنل دستگاه 

ابعاد                                  mm 280X570X570mm                          103 X570 X 570

وزن                                      kg 14                                           kg 5/8 

 نوع كاغذ                                                  كاغذهاي باز يافت شده واستاندار

ولتاژ تغذيه                                                    تهيه ولتاژ 5 ولت و 24 ولت از دستگاه

تعداد كپي متوالي         

                                                                حداكثر  99 برگ كپي در هر با تنظيم

زمان آماده شدن دستگاه

                                                                35 ثانيه با توجه  به در نظر گرفتن ولتاژ كار  و رطوبت و دماي مناسب

صرفه جوئي در مصرف انرژي                               pre-heat    و  shut  off    موجود

زمان لازم  براي جبران گير كاغذ

در زمان رفع گيركاغذ(اگرظرف مدت60 ثانيه گيركاغذدستگاه برطرف گرددودرب جلوي دستگاه بسته شود polygon motorمتوقف نميگردد                بزرگنمائي و كوچكنمائي  

بزرگنمائي و كوچكنمائي مرحله اي 200%-141%-122%-115%-100%-86%-81%-70%-50%

بزرگنمائي وكوچكنمائي zooming))                       200%  تا  50%  بصورت                1% zoom

بزرگنمائي وكوچكنمائي طولي                                200%  تا  50%     

بزرگنمائي وكوچكنمائي عرضي                               200%  تا  50%     

تراكم چاپ (PRINT DENSITY)

در سيستمAB (ماكزيمم منطقه چاپ)

293          X     416            A3        MAX   

256         X     360            B4

293          X     206            A4

206         X     293            A4R

253        X     178            B5  

178        X     253            B5R

تنظيم لبه كپي و محوي لبه كپي

تنظيم لبه ابتداي كپي تا           mm  4                               تنظيم محوي لبه كپي ( ابتدا و انتها و محوي راست و چپ سند)

تنظيم لبه انتهاي كپي تا            mm 4  

خروجي كاغذ و finisher

ظرفيت خروجي كاغذ            250 برگ روبه پائين

jobseparator                   option مربوط به جدا كردن پرينت از كپي   (AR-TR2)

                                      قسمت بالاي jobse….     فكس    با ظرفيت 100برگ       و  قسمت پائين jobse….  كپي     با ظرفيت 150 برگ

 

 

 

 

 

عملكرد هاي اضافه شده
APS  #                                        غيرفعال در حالت استفاده ازSPF

AMS #                                        غيرفعال در حالت استفاده ازSPF

دابلكس                                           ندارد

كنتور سند                                        ندارد

*سورتر                                           در صورت نصب الكترونيك سورتر(OPTION)

بزرگنمائي وكوچكنمائي                        50%  تا  200%  بطور افقي  يا عمودي مستقل

يك تنظيم دو كپي                                در صورت عدم استفاده از بزرگنمائي وكوچكنمائي و SPF

*شيفت حاشيه                                   شيفت با پهناي  mm9

*محوي لبه                                        محوي لبه         mm 5(0~20mm)

معكوس كردن كپي                              فقط بطور كامل

*2در 1   و  4در 1                            دوبرگ سند در يك برگ كپي و يا چهار برگ سند در يك برگ كپي

*چرخش كپي                                    سند عرضي كپي طولي ويا بلعكس

صرفه جوئي در توان مصرف                    pre-heat    تنظيم توسط كابر در پروگرام

صرفه جوئي در توان مصرف                    shut off     تنظيم توسط كابر در پروگرام

ATS                                             تنظيم توسط كابر در پروگرام 

*نمايشگر پيغام                                    در حالت فكس و پرينتر

پروگرام                                           موجود

كنتور اصلي                                      موجود

توجه

علامت    *                                      در صورت نصب OPTION مورد نظر

علامت#                                           در صورت استفاده از دكمه مربوطه روي پنل

 

OPTION  AR-161

AR-DE5                                       كاست 250 برگي                                    تهيه ولتاژ از دستگاه

AR-DE6                                       كاست 250 برگي دو عدد                          تهيه ولتاژ از دستگاه

AR-SP2                                        تغذيه تك برگ بطور خودكار                        تهيه ولتاژ از دستگاه

AR-EB3                                       الكترونيك سورتر                                     تهيه ولتاژ از دستگاه                       

AR-PB8                                       كارت پرينتر                                           تهيه ولتاژ از دستگاه   

AR-FX2                                       كارت فكس                                          تهيه ولتاژ از دستگاه

AR-PA1                                       LCD پنل (20digit x 2 lin)                     تهيه ولتاژ از دستگاه                   

AR-TR2                                       سيني جدا كننده كپي از پرينت

AR-PS1                                        كارت توسعه PS2

AR-MM5                                     حافظه 2MB   براي فكس

AR-MM6                                     حافظه 4MB   براي فكس

AR-MM7                                     حافظه 8MB   براي فكس

ديگر مشخصات

نوع درام                                         OPC

قطر درام                                         mm30

لامپ كپي                                       xenon

سيستم ظاهر سازي                             استفاده از دو المان تونر و دولوپر( بعنوان حمل كننده)

سيستم شارژر

شارژر اصلي MC                               استفاده از تغيه دندان اره اي و ولتاژ بالاي dc

شارژر TC                                       استفاده ازسيم شارژر ولتاژ بالاي dc

 

سيستم فيوزينگ                                 استفاده از هيت رولرها و ناخنك جدا كننده

سيستم تميز كننده سطح درام                   استفاده از تيغه بليد

ابعاد دستگاه (mm )                           W                         X              D                 X                     H

mm                                                            467mm      X            531        X               mm 590

منطقه مورد لزوم نصب                                                         D              W                         X     

 

mm                                                                                               530           X             mm590

وزن                                               در حدود   Kg5/34

ولتاژ تغذيه دستگاه                              220 ولت با تلرانس 15% +-

                                                    فركانس    HZ 50          

توان مصرفي دستگاه       

در حالت صر فه جويي در انرژي              در حدود  kwh     103

per-heat                                       در حدود    wh 60

SHUT  OFF                                  در حدود     wh 8/4

متوسط كار كرد ماهانه

2000~3000 كپي در ماه                   تنها كپي

4000~5000 كپي در ماه                   بطور كلي

نويز دستگاه                                    

استاندارد                                         BA

تفكيك پذيري     (  resolation   )

 

600   نقطه در اينچ                            در حالت نوشتن

400   نقطه در اينچ                            در حالت خواندن

درجه بندي

256 درجه                                      در حالت خواندن

باينري                                             در حالت نوشتن

پروگرام             AR-161

دكمه LIGHT رابمدت 5 ثانيه نگه داريد تا وقتيكه نمايش دهندهاي                                            شروع به چشمك زدن كند

روي پنل  –  –  نمايش يافته شماره پروگرام را وارد كنيد   اولين رقم از سمت راست تنظيم وضعيت پروگرام و دومين رقم از سمت راست شماره پروگرامميباشد.

پروگرام

1-برگشت به وضعيت اوليه بعد از آخرين برگ كپي                                       2-صرفه جوئي درمصرف انرژي (پائين آمدن درجه حرارت فيوزينگ)

تنظيم وضعيت                                                                                 تنظيم وضعيت                        (حدود100 درجه سانتي گرادد)

غير فعال     =   0                                                                          غير فعال     =   0

30   ثانيه   =   1                                                                           30 ثانيه     =   1

60   ثانيه   =   2( پيش فرض )                                                            60ثانيه      =   2

90   ثانيه   =   3                                                                           90 ثانيه     =   3( پيش فرض )

120 ثانيه   =   4                                                                           20 ثانيه     =   4                                                        3-صرفه جوئي درمصرف انرژي( در حالت SHUT OFF  )                           4-تغذيه بطور خودكار سند در حالت تغذيه متوالي                     

تنظيم وضعيت                                                                                 تنظيم وضعيت        

دقيقه 30     =   1( پيش فرض )                                                           غير فعال     =   0( پيش فرض )

دقيقه 60     =   2                                                                           فعال          =  1

دقيقه  90    =   3                                                                           5-حالت صرفه جوئي انرژي

دقيقه 120   =   4                                                                           تنظيم وضعيت

دقيقه  240  =   5                                                                           غير فعال     =   0

6-تنظيم نحو الكترونيك سورتر ( ½    ¼ )                                                 فعال          =  1( پيش فرض )

تنظيم وضعيت                                                                                  7-چرخش كپي(90 درجه )

غير فعال     =   0( پيش فرض )                                                            تنظيم وضعيت

فعال         =   1                                                                             غير فعال     =   0

8-انتخاب بطور خودكار كاغذ                                                               فعال         =   1( پيش فرض )

تنظيم وضعيت                                                                                  9- انتخاب بطور خودكار كاست

غير فعال     =   0                                                                            تنظيم وضعيت

فعال         =   1( پيش فرض )                                                             غير فعال     =   0                                                                                         

10-فعال و غير فعال كردن در خواست رمز شخصي                                      فعال         =   1( پيش فرض )

 تنظيم وضعيت                                                                                 11-وارد كردن رمز شخصي

غير فعال     =   0( پيش فرض )                                                             تنظيم وضعيت                                                                                     

فعال         =   1                                                                           وارد كردن رمز شخصي سه رقمي تا 20رمز(  –   –   –  )

12-تعويض رمز شخصي                                                                      13-حذف رمز شخصي

14-نمايش كنتور رمز شخصي                                                                 15-صفر كردن كنتور رمز شخصي

16-محوي لبه وحاشيه                                                                          17-الگوي2  /  1   A=1 ( پيش فرض ) =  B  2

   mm5= 1                                                                                    18-الگوي4  /  1  A=1( پيش فرض )=2C     =3D     =4

mm10=2( پيش فرض )

mm15=3

mm20=4

 

           

مواد مصرفي

كارتريج دولوپر مشكي(AR-200DC)                                          شامل تونر ودولوپر                                       عمر

                                                                                  X1  TONER 610g                                        15K

DEVELOPER395g                                                                                                        

كاتريج درام (AR-200DM)                                               X1   كارتريج درام                                             30K                                                                          

كيت تونر (AR-200LT)                                                 X10   بطري تونر 600 گرمي                                150K 

                                                                                 X1    شيلنگ خرطومي

                                                                               X10    كلاهك تونر

ظرف اضافات تونر(AR-200TB)                                        X10     ظرف اضافات تونر

كيت دولوپر(AR-200LD)                                               X10    بطري دولوپر 395گرمي                             150K

                                                                               X10     كلاهك دولوپر

                                                                               X10      بليد DV 

كاور محافظ(AR-200MG)                                               X10      كاور MG 

كيت درام (AR-200LR)                                                  X1       درام                                                   30K  

                                                                                            پليت نگه دارنده درام

كيت بليد( AR-200CB)                                                  X10      بليد           

 


             

دستگاه AR-161

 

APS                                          AUTO PAPER SELECTION  (تنظيم توسط كاربر در پروگرام)             

AMS                                          AUTO MAGNIFICATION RATIO SELECTION  (تنظيم توسط كاربر در پروگرام)                                      

سورتر(بصورت OFF SET )                در صورت نصب برد الكترونيك سورتر و نصبSPF

بزرگنمائي وكوچكنمائي                        50%  تا  200%  بطور عرضي  يا طولي (مستقل از هم )

يك باراسكن و چند بار كپي                    در صورت نصب برد الكترونيك سورترويا حافظه  موجودروي دستگاه(مشابه دستگاههاي سفارش آمريكاوكانادا)

شيفت (SHIFT)                               شيفت با پهناي  mm9(در صورت نصب برد الكترونيك سورتر)

محوي حاشيه سند(edge –center)            محوي حاشيه (0~20mmدر حالت تنظيم با پروگرام) در صورت نصب برد الكترونيك سورتر

معكوس كردن كپي(B/W revers)           بطور كامل

( 2در 1 )و(  4در 1 )                         دوبرگ سند در يك برگ كپي و يا چهار برگ سند در يك برگ كپي(در صورت نصب برد الكترونيك سورتر و SPF)

چرخش كپي(90درجه)                          سند عرضي كپي طولي ويا بلعكس (در صورت نصب برد الكترونيك سورترو استفاده از دكمه AUTO IMAGE)

صرفه جوئي در توان مصرف                     pre-heat    تنظيم توسط كاربر در پروگرام

صرفه جوئي در توان مصرف                     shut off     تنظيم توسط كاربر در پروگرام

ATS                                             AUTO TARY SWITCHING  (تنظيم توسط كاربر در پروگرام)

DPCM                                           DUAL PAGE COPY MODE

نمايشگر پيغام                                      در حالت فكس و پرينتر(در صورت نصب كيتLCD  پنل)

پروگرام                                            موجود

كنتور اصلي                                       موجود

 

OPTION  AR-161

 

AR-DE5                                       كاست 250 برگي                                         تهيه ولتاژ از دستگاه

AR-DE6                                       كاست 500 برگي (دو كاست 250 برگي)            تهيه ولتاژ از دستگاه

AR-SP2                                        تغذيه تك برگ بطور خودكار (SPF)                    تهيه ولتاژ از دستگاه

AR-EB3                                       برد الكترونيك سورتر                                       تهيه ولتاژ از دستگاه                       

AR-PB8                                       برد كنترل پرينتر                                             تهيه ولتاژ از دستگاه   

AR-FX2                                       برد فكس                                                     تهيه ولتاژ از دستگاه

AR-PA1                                       كيت LCD پنل (20digit x 2 lin)                     تهيه ولتاژ از دستگاه                    

AR-TR2                                       سيني جدا كننده كپي از پرينت و فكس(jobseparator)

AR-PS1                                        كارت توسعه PS2 (post script 2 )

AR-MM5                                      حافظه 2MB   براي فكس

AR-MM6                                      حافظه 4MB   براي فكس

AR-MM7                                      حافظه 8MB   براي فكس

AR-NC3D                                      كارت شبكه(PRINTER SERVER CARD )

 

 

 

                                                                                                بخش آموزش فتوكپي

       

                                                                                              

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید