کیو سرا میتا fs1025mfp

0030    FAX Board System Error
Cannot communicate with the modem when activated     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective FAX control PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
0100    Backup memory read/write error(NOR     copyir     copyir.comcom
Flash returns an abnormal status     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective flash memory     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
0120    MAC address data error
For data in which the MAC address is invalid     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective flash memory     copyir     copyir     copyir.comcomcom
0190    Backup memory error (engine     copyir     copyir.comcom
Unable to read the main PWB IC     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective flash memory     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
0630    Scan DMA error
Unable to transfer DMA     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
2000    Main motor error
Pulse is not detected after 1000msec     copyir     copyir     copyir.comcomcom Motor won’t stabilize after 300msec     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective connector cable or poor contact in the connector Defective drive transmission system of motor     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective motor     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
3100    Scanner Carriage Error
The HP sensor won’t be opened when it is driven in the scan direction for 37     copyir     copyir     copyir.comcomcom44 mm (*1     copyir     copyir.comcom at the initial scanning when the HP sensor is cut off     copyir     copyir     copyir.comcomcom The HP sensor won’t be cut off when it is driven in the return direction for 320     copyir     copyir     copyir.comcomcom44mm (*2     copyir     copyir.comcom at the initial scanning when the HP sensor is open     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective home position sensor     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective scanner motor     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
3300    AGC Error
The resultant AGC fell outside the range of allowance     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir     copyir     copyir.comcomcom CIS sensor     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
3500    Scan ASIC Error
The scan ASIC has been inoperative     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
4000    Polygon motor synchronize error
Polygon motor is not stabilized within 15 s since the motor is activated     copyir     copyir     copyir.comcomcom After polygon motor is stabilized     copyir     copyir     copyir.comcomcom the ready signal is not detected for 7 s continuously     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective polygon motor     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
4200    BD stability error
The BD signal is not detected for 1000 ms after processing the compulsion lighting     copyir     copyir     copyir.comcomcom At the interrupt in VSYNC     copyir     copyir     copyir.comcomcom the BD error is detected continuously for 10 times in 400 ms intervals     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective APC PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
6000    Broken fuser heater
The temperature does not reach 100° C/212 °F after the fuser heater lamp has been turned on continuously for 30 s     copyir     copyir     copyir.comcomcom At the time of 20 degrees or less from specified temperature     copyir     copyir     copyir.comcomcom the fuser temperature does not rise by 2 degrees or more after the fuser heater lamp has been turned on continuously for 8 s     copyir     copyir     copyir.comcomcom(during ready or during print     copyir     copyir.comcom    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir     copyir     copyir.comcomcom Fuser thermostat triggered     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective fuser heater     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
6020    Abnormally high fuser thermistor temperature
Fuser thermistor detects a temperature higher than 210°C/410°F for 3 s    Deformed connector pin     copyir     copyir     copyir.comcomcom Shorted fuser thermistor     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective power source PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
6030    Broken fuser thermistor wire
Average input AD given by the thermistor is less than 2 for 300msec     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir     copyir     copyir.comcomcom Broken fuser thermistor wire     copyir     copyir     copyir.comcomcom Fuser thermostat triggered     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
6400    Fixing control zero cross signal error
The ZCROSS signal does not reach the main PWB for more than 2 s     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective power source PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
F000    Communication Error between Main PCB and Panel PCB
Communication failure during the start     copyir     copyir     copyir.comcomcomup or operation     copyir     copyir     copyir.comcomcom * : Only 3 in 1 25/26 ppm model     copyir     copyir     copyir.comcomcom 4 in 1 20/21     copyir     copyir     copyir.comcomcom 25/26 ppm model    Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective operation PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
F020    RAM R/W error
The average AD value of the sensor input is smaller than 2 during SLP_RLY is off and 300 ms     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
F040    Communication Error between Main PCB and Engine PCB
Communication is failed between the controller and the engine     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom
F050    No Engine Main Program
Engine program failure     copyir     copyir     copyir.comcomcom    Defective engine software     copyir     copyir     copyir.comcomcom Defective main PWB     copyir     copyir     copyir.comcomcom

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید