کیو سرا میتا fs1028mfp

0100    Backup memory device error    Defective flash memory     copyir.com Defective control PWB     copyir.com
0120    MAC address data error    Defective flash memory     copyir.com
0130    Backup memory read/write error    Defective flash memory     copyir.com Defective control PWB     copyir.com
0140    Backup memory data error    Defective flash memory     copyir.com Defective control PWB     copyir.com
0150    Control PWB EEPROM error
Detecting control PWB EEPROM (U17) communication error     copyir.com    Improper installation control PWB EEPROM (U17)     copyir.com Defective control PWB     copyir.com Data damage of control PWB EEPROM (U17)     copyir.com
0170    Billing counting error    Defective control PWB     copyir.com Data damage of control PWB EEPROM (U17)     copyir.com
0180    Machine number mismatch
Machine number of main and engine does not match     copyir.com    Data damage of control PWB EEPROM (U17)     copyir.com
0420    Paper feeder communication error
Communication error between control PWB and optional paper feeder     copyir.com    Improper installation paper feeder     copyir.com Defective harness between control PWB (YC30) and paper feeder interface connector, or improper connector insertion     copyir.com Defective control PWB     copyir.com Defective harness between PF main PWB (YC5) and paper feeder interface connector, or improper connector insertion     copyir.com Defective PF main- PWB     copyir.com
2000    Main motor error
The main motor ready input is not given for 2 s during the main motor is ON     copyir.com    Defective harness between main motor (CN1) and control PWB (YC17), or improper connector insertion     copyir.com Defective drive transmission system of the main motor     copyir.com Defective main motor     copyir.com Defective control PWB     copyir.com
2610    PF paper feed motor error
(Optional paper feeder 1) The PF paper feed motor of paper feeder 1 ready input is not given for 2 s during the PF paper feed motor is ON     copyir.com    Defective harness between PF paper feed motor and PF main PWB (YC4), or improper connector insertion     copyir.com Defective PF paper feed motor drive transmission system     copyir.com Defective PF main motor     copyir.com Defective control PWB     copyir.com
2620    PF paper feed motor error (Optional paper feeder 2)
The PF paper feed motor of paper feeder 2 ready input is not given for 2 s during the PF paper feed motor is ON     copyir.com    Defective harness between PF paper feed motor and PF main PWB (YC4), or improper connector insertion     copyir.com Defective PF paper feed motor drive transmission system     copyir.com Defective PF main motor     copyir.com Defective control PWB     copyir.com
3100    ISU home position error    Defective FFC between CCD PWB (YC1) and control PWB (YC8)     copyir.com Defective FFC between control PWB (YC6) and scanner PWB (YC103), or improper FFC insertion     copyir.com Defective home position sensor     copyir.com Defective harness between ISU motor and scanner PWB (YC104), or improper connector insertion     copyir.com Defective ISU motor     copyir.com
3200    Exposure lamp error
The exposure lamp is not turned on     copyir.com    Defective FFC between scanner PWB (YC103) and control PWB (YC6), or improper FFC insertion     copyir.com Defective FFC between CCD PWB (YC1) and control PWB (YC8)     copyir.com Defective harness between CCD PWB (YC3) and inverter PWB (YC101), or improper connector insertion     copyir.com Defective harness between inverter PWB (YC102) and exposure lamp, or improper connector insertion     copyir.com Defective exposure lamp     copyir.com Defective inverter PWB     copyir.com Defective control PWB
3300    AGC error
After AGC, correct input is not obtained at CCD    Defective FFC between CCD PWB (YC1) and control PWB (YC8)     copyir.com Defective exposure lamp     copyir.com Defective CCD PWB     copyir.com Defective control PWB     copyir.com
3500    CPU – ASIC (CCD PWB) communication error
An error code is detected     copyir.com    Defective FFC between CCD PWB (YC1) and control PWB (YC8)     copyir.com Defective CCD PWB     copyir.com Defective control PWB     copyir.com
4000    Polygon motor (laser scanner unit) error
The polygon motor ready input is not given for 6 s during the polygon motor is ON     copyir.com    Defective harness between polygon motor and control PWB (YC10), or improper connector insertion      copyir.comDefective laser scanner unit     copyir.com Defective control PWB     copyir.com
4200    BD error (laser scanner unit) error    BD sensor does not detect laser beam due to condensation on the polygon mirror     copyir.com Defective laser scanner unit     copyir.com Defective control PWB     copyir.com
6000    Broken fuser heater lamp wire
The fuser temperature does not rise after the fuser heater lamp has been turned on     copyir.com    Poor contact in the fuser thermistor connector terminals     copyir.com Poor contact in the fuser heater lamp connector terminals     copyir.com Fuser thermistor installed incorrectly     copyir.com Fuser thermal cutout triggered     copyir.com Fuser heater lamp installed incorrectly     copyir.com Broken fuser heater lamp wire     copyir.com
6020    Abnormally high fuser thermistor temperature
Fuser thermistor detects abnormally temperature     copyir.com    Shorted fuser thermistor     copyir.com Defective control PWB     copyir.com
6030    Broken fuser thermistor wire
Input from fuser thermistor is 0 (A/D value)     copyir.com    Poor contact in the fuser thermistor connector terminals     copyir.com Broken fuser thermistor wire     copyir.com Fuser thermistor installed incorrectly     copyir.com Fuser thermal cutout triggered     copyir.com Fuser heater lamp installed incorrectly     copyir.com Broken fuser heater lamp wire     copyir.com
6400    Zero cross signal error
The zero cross signal does not reach the control PWB for specified time     copyir.com    Defective harness between high voltage PWB (YC202) and control PWB (YC23), or improper connector insertion     copyir.com Defective connection between power source PWB (YC103) and high voltage PWB (YC201)     copyir.com Defective power source PWB     copyir.com Defective control PWB     copyir.com
7990    Waste toner full
The waste toner sensor has detected that the waste toner reservoir (drum unit) is full     copyir.com    Waste toner reservoir (drum unit) is full     copyir.com Defective waste toner sensor     copyir.com Defective control PWB     copyir.com
F000    Control PWB – Operation panel PWB communication error    Defective harness between operation panel PWB (YC1) and control PWB (YC7), or improper connector insertion     copyir.com Defective operation panel PWB     copyir.com Defective control PWB     copyir.com
F020    Control PWB RAM checksum error    Defective main memory (RAM) on the control PWB     copyir.com Defective expanded memory (DIMM)     copyir.com
F040    Control PWB engine communication error    Defective control PWB     copyir.com
F041    Control PWB – scanner PWB communication error
A communication error is detected     copyir.com    Defective control PWB or scanner PWB     copyir.com
F050    Control PWB engine checksum error    Some error may have occurred when downloading the firmware of the control PWB     copyir.com
F186    Control PWB video data control error    Defective control PWB     copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید