کیو سرا میتا fs1040

0100    Backup memory read/write error (NOR     copyir     copyir.comcom
Flash returns an abnormal status     copyir     copyir.comcom    Defective flash memory     copyir     copyir.comcom
0120    MAC address data error For data in which the MAC address is invalid     copyir     copyir.comcom    Defective flash memory     copyir     copyir.comcom
0190    Backup memory error (engine     copyir     copyir.comcom Unable to read the main PWB IC     copyir     copyir.comcom    Defective flash memory     copyir     copyir.comcom Defective main PWB     copyir     copyir.comcom
0630    Scan DMA error Unable to transfer DMA     copyir     copyir.comcom    Defective main PWB     copyir     copyir.comcom
2000    Main motor error
Pulse is not detected after 1000msec     copyir     copyir.comcom Motor won’t stabilize after 300msec     copyir     copyir.comcom    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir     copyir.comcom Defective drive transmission system of motor     copyir     copyir.comcom Defective motor     copyir     copyir.comcom Defective main PWB     copyir     copyir.comcom
4000    Polygon motor synchronize error
Polygon motor is not stabilized within 15 s since the motor is activated     copyir     copyir.comcom After polygon motor is stabilized     copyir     copyir.comcom the ready signal is not detected for 7 s continuously     copyir     copyir.comcom    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir     copyir.comcom Defective polygon motor     copyir     copyir.comcom Defective main PWB     copyir     copyir.comcom
4200    BD stability error
The BD signal is not detected for 1000 ms after processing the compulsion lighting     copyir     copyir.comcom At the interrupt in VSYNC     copyir     copyir.comcom the BD error is detected continuously for 10 times in 400 ms intervals     copyir     copyir.comcom    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir     copyir.comcom Defective APC PWB     copyir     copyir.comcom Defective main PWB     copyir     copyir.comcom
6000    Broken fuser heater
The temperature does not reach 100° C/212 °F after the fuser heater lamp has been turned on continuously for 30 s     copyir     copyir.comcom At the time of 20 degrees or less from specified temperature     copyir     copyir.comcom the fuser temperature does not rise by 2 degrees or more after the fuser heater lamp has been turned on continuously for 8 s     copyir     copyir.comcom(during ready or during print     copyir     copyir.comcom    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir     copyir.comcom Fuser thermostat triggered     copyir     copyir.comcom Defective fuser heater     copyir     copyir.comcom Defective main PWB     copyir     copyir.comcom
6020    Abnormally high fuser thermistor temperature
Fuser thermistor detects a temperature higher than 210°C/410°F for 3 s    Deformed connector pin     copyir     copyir.comcom Shorted fuser thermistor     copyir     copyir.comcom Defective power source PWB     copyir     copyir.comcom Defective main PWB     copyir     copyir.comcom
6030    Broken fuser thermistor wire
Average input AD given by the thermistor is less than 2 for 300msec     copyir     copyir.comcom    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir     copyir.comcom Broken fuser thermistor wire     copyir     copyir.comcom Fuser thermostat triggered     copyir     copyir.comcom Defective main PWB     copyir     copyir.comcom
6400    Fixing control zerocross signal error
The ZCROSS signal does not reach the main PWB for more than 2 s     copyir     copyir.comcom    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir     copyir.comcom Defective power source PWB     copyir     copyir.comcom Defective main PWB     copyir     copyir.comcom

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید