کیو سرا میتا fsc8500dn

C0100    Backup memory (EEPROM) device problem (Main PWB) Reading from or writing to EEPROM cannot be performed      copyir.com    Defective main PWB      copyir.com Device damage of EEPROM      copyir.com
C0120    MAC address data error
For data in which the MAC address is invalid      copyir.com    Defective main PWB      copyir.com
C0150    Backup memory (EEPROM) device problem (Engine PWB)
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Defective engine PWB      copyir.com Device damage of EEPROM      copyir.com
C0160    Backup memory (EEPROM) data problem (Engine PWB)
Reading data from EEPROM is abnormal      copyir.com    Data damage of EEPROM      copyir.com
C0170    Copy counts problem
A checksum error is detected in the main and sub backup memories for the copy counters      copyir.com    Data damage of EEPROM      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C0180    Machine number mismatch error
Machine number of main PWB and engine PWB does not match      copyir.com    Data damage of EEPROM      copyir.com
C0320    Power CPU communication problem
A communication error is detected 10 times in succession      copyir.com    Defective engine PWB      copyir.com
C0640    Hard disk drive problem
The hard disk cannot be accessed      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective hard disk      copyir.com Defective main PWB      copyir.com
C0800    Image processing problem
JAM05 is detected twice      copyir.com    Defective main PWB      copyir.com Defective main PWB      copyir.com The battery is disconnected from the main PWB      copyir.com
C1010    Lift motor 1 error
After cassette 1 is inserted, lift switch 1 does not turn on within 12 s      copyir.com This error is detected four times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Broken gears or couplings of lift motor 1      copyir.com Defective lift motor 1      copyir.com Defective lift switch 1      copyir.com Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C1020    Lift motor 2 error
After cassette 2 is inserted, lift switch 2 does not turn on within 12 s      copyir.com This error is detected four times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Broken gears or couplings of lift motor 2      copyir.com Defective lift motor 2      copyir.com Defective lift switch 2      copyir.com Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C1030    PF lift motor 1 error (optional paper feeder)
After cassette 3 is inserted, PF lift switch 1 does not turn on within 12 s      copyir.com This error is detected two times successively      copyir.com During driving the motor, the lift overcurrent protective monitor signal is detected for 500 ms or more two times successively      copyir.com However, the first 1 s after PF lift motor 1 is turned on is excluded from detection      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Broken gears or couplings of PF lift motor 1      copyir.com Defective PF lift motor 1      copyir.com Defective PF lift switch 1      copyir.com
C1040    PF lift motor 2 error (optional paper feeder)
After cassette 4 is inserted, PF lift switch 2 does not turn on within 12 s      copyir.com This error is detected two times successively      copyir.com During driving the motor, the lift overcurrent protective monitor signal is detected for 500 ms or more two times successively      copyir.com However, the first 1 s after PF lift motor 2 is turned on is excluded from detection      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Broken gears or couplings of PF lift motor 2      copyir.com Defective PF lift motor 2      copyir.com Defective PF lift switch 2      copyir.com
C1100    PF lift motor 1 error (optional 3000- sheet paper feeder)
A motor over-current signal is detected continuously for 1 s or longer      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com PF lift motor 1 does not rotate correctly (the motor is overloaded)      copyir.com
C1110    PF lift motor 2 error (optional 3000- sheet paper feeder)
A motor over-current signal is detected continuously for 1 s or longer      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com PF lift motor 2 does not rotate correctly (the motor is overloaded)      copyir.com
C1120    PF left lift position problem (optional 3000-sheet paper feeder)
Level switch 1 does not turn on within 30 s of PF lift motor 1 turning on      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective level switch 1      copyir.com Defective PF lift motor 1      copyir.com The PF left lift does not rise properly      copyir.com
C1130    PF right lift position problem (optional 3000-sheet paper feeder)
Level switch 2 does not turn on within 30 s of PF lift motor 2 turning on      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective level switch 2      copyir.com Defective PF lift motor 2      copyir.com The PF right lift does not rise properly      copyir.com
C1800    Paper feeder communication error (optional paper feeder)
A communication error from paper feeder is detected 10 times in succession      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C1900    Paper feeder EEPROM error (optional paper feeder)
When writing the data, the write data and the read data is not continuously in agreement three times      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com Defective paper feeder      copyir.com
C1950    Transfer belt unit EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective transfer belt speed PWB (inner transfer belt unit)      copyir.com
C2101    Developing motor K error
The rated speed achievement signal does not turn to L within 2 s since developing motor K is activated      copyir.com The rated speed achievement signal is at the H level for 1 s continuously after developing motor K is stabilized      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective developing motor K      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C2102    Developing motor MCY error
The rated speed achievement signal does not turn to L within 2 s since developing motor MCY is activated      copyir.com The rated speed achievement signal is at the H level for 1 s continuously after developing motor MCY is stabilized      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective developing motor MCY      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C2201    Drum motor K steady-state error
Drum motor K does not keep the steadystate speed for 5 s successively since the motor is stabilized      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor K      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2202    Drum motor C steady-state error
Drum motor C does not keep the steadystate speed for 5 s successively since the motor is stabilized      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor C      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2203    Drum motor M steady-state error
Drum motor M does not keep the steadystate speed for 5 s successively since the motor is stabilized      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor M      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2204    Drum motor Y steady-state error
Drum motor Y does not keep the steadystate speed for 5 s successively since the motor is stabilized      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor Y      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2211    Drum motor K startup error
Drum motor K is not stabilized within 5 s since the motor is activated      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor K      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2212    Drum motor C startup error
Drum motor C is not stabilized within 5 s since the motor is activated      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor C      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2213    Drum motor M startup error
Drum motor M is not stabilized within 5 s since the motor is activated      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor M      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2214    Drum motor Y startup error
Drum motor Y is not stabilized within 5 s since the motor is activated      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor Y      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2231    Drum motor K main sensor error
No signal is input to the sensor for 1      copyir.com5 s continuously      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor K      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2232    Drum motor C main sensor error
No signal is input to the sensor for 1      copyir.com5 s continuously      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor C      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2233    Drum motor M main sensor error
No signal is input to the sensor for 1      copyir.com5 s continuously      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor M      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2234    Drum motor Y main sensor error
No signal is input to the sensor for 1      copyir.com5 s continuously      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor Y      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2241    Drum motor K sub sensor error
No signal is input to the sensor for 1      copyir.com5 s continuously      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor K      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2242    Drum motor C sub sensor error
No signal is input to the sensor for 1      copyir.com5 s continuously      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor C      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2243    Drum motor M sub sensor error
No signal is input to the sensor for 1      copyir.com5 s continuously      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor M      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2244    Drum motor Y sub sensor error
No signal is input to the sensor for 1      copyir.com5 s continuously      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor Y      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2261    Drum motor K device sensor error
The device alarm signal is input      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor K      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2262    Drum motor C device error
The device alarm signal is input      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor C      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2263    Drum motor M device error
The device alarm signal is input      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor M      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2264    Drum motor Y device error
The device alarm signal is input      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum motor Y      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2271    Drum position sensor K error
While the drum rotates two turns, no signal is input to the sensor      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum position sensor K      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2272    Drum position sensor C error
While the drum rotates two turns, no signal is input to the sensor      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum position sensor C      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2273    Drum position sensor M error
While the drum rotates two turns, no signal is input to the sensor      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum position sensor M      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2274    Drum position sensor Y error
While the drum rotates two turns, no signal is input to the sensor      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum position sensor Y      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2300    Fuser motor error
After the motor drive ON signal is output and 1 s elapses, the rated speed reach signal is not input continuously for 2 s      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective fuser motor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C2351    Cleaning motor K error
After the motor drive ON signal is output and 2 s elapses, the rated speed reach signal is not input continuously for 1 s      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective cleaning motor K      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C2352    Cleaning motor MCY error
After the motor drive ON signal is output and 2 s elapses, the rated speed reach signal is not input continuously for 1 s      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective cleaning motor K      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C2400    Eject motor error
After the motor drive ON signal is output and 2 s elapses, the rated speed reach signal is not input continuously for 1 s      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective eject motor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C2500    MP motor error
After the motor drive ON signal is output and 2 s elapses, the rated speed reach signal is not input continuously for 1 s      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective MP motor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C2550    Paper conveying motor error
After the motor drive ON signal is output and 2 s elapses, the rated speed reach signal is not input continuously for 1 s      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective paper conveying motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2600    PF paper conveying motor error (optional paper feeder)
The lock signal of the motor is detected above 450 ms      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective paper PF paper conveying motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C2700    Color release motor error
After driving of the color release motor starts, the error signal is not at the H level for 4 s continuously      copyir.com After driving of the color release motor starts, the release signal does not turn to the L level within 5 s      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective color release motor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C2810    Waste toner motor error
After driving of the waste toner motor starts, the error signal is not at the H level for 2 s continuously      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective waste toner motor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C2950    Motor control PWB communication error
A communication error from motor control PWB is detected 10 times in succession      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C4000    Polygon motor synchronization problem
The rated speed achievement signal won’t turn to L in 48 s since the polygon motor is activated      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective polygon motor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C4010    Polygon motor steady-state problem
The rated speed achievement signal turns to H every other 24 s after the polygon motor is stabilized      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective polygon motor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C4100    BD initialization problem
When power is turned on, ASIC of engine PWB detects a BD error for 1 s after the polygon motor is activated      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective laser scanner unit      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C4200    BD steady-state problem    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective laser scanner unit      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C5101    Main high-voltage K error
Abnormality of charger roller K is detected when Vpp adjustment      copyir.com    Installation defectiveness on charger roller unit K      copyir.com Defective charger roller unit K      copyir.com
C5102    Main high-voltage C error
Abnormality of charger roller C is detected when Vpp adjustment      copyir.com    Installation defectiveness on charger roller unit C      copyir.com Defective charger roller unit C      copyir.com
C5103    Main high-voltage M error
Abnormality of charger roller M is detected when Vpp adjustment      copyir.com    Installation defectiveness on charger roller unit M      copyir.com Defective charger roller unit M      copyir.com
C5104    Main high-voltage Y error
Abnormality of charger roller Y is detected when Vpp adjustment      copyir.com    Installation defectiveness on charger roller unit Y      copyir.com Defective charger roller unit Y      copyir.com
C5301    Cleaning lamp K error    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective cleaning lamp K      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C5302    Cleaning lamp C error    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective cleaning lamp C      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C5303    Cleaning lamp M error    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective cleaning lamp M      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C5304    Cleaning lamp Y error    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective cleaning lamp Y      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C6000    Fuser heater 1 break
Fuser thermistor 1 detects a temperature lower than the Ready indication temperature for 90 s during warming up      copyir.com Fuser thermistor 1 deduced less than 130C/266F for 5 s during stand-by      copyir.com Fuser thermistor 1 does not reach 75C/ 167aF even after 30 s during warming up      copyir.com    Defective fuser heater 1      copyir.com Defective fuser thermostat 1      copyir.com Installation defectiveness on fuser thermistor 1      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C6010    Abnormally high fuser thermistor temperature
The fuser Abnormally high signal is detected for 60 s or more      copyir.com    Defective PWB      copyir.com
C6020    Abnormally high fuser thermistor 1 temperature
The fuser temperature exceeds 240C/ 464F for 1 s      copyir.com    Installation defectiveness on fuser thermistor 1      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C6030    Fuser thermistor 1 break error During warming up, fuser thermistor 1 does not detect temperature rise of 1C/ 1      copyir.com8F for 10 s      copyir.com When the difference of temperature of fuser thermistor 1 and 2 becomes 90aC/ 195F or more is detected continuously for 6 s      copyir.com    Defective fuser heater 1      copyir.com Installation defectiveness on fuser thermistor 1      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C6040    Fuser heater error
Fuser thermistor 1 detects temperature change of 20C/36F or more for 160 ms 100 times or more since the power is turned on      copyir.com    Defective fuser heater 1      copyir.com Installation defectiveness on fuser thermistor 1      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C6050    Abnormally low fuser thermistor 1 temperature
During printing, the temperature at the heat roller lower than 110C/230F is detected continuously for 6 s      copyir.com    Defective fuser heater 1      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C6100    Fuser heater 2 break
Fuser thermistor 2 detected less than 100C/212F for 120 s during driving      copyir.com Fuser thermistor 2 deduced less than 150C/302F for 300 s during driving      copyir.com Fuser thermistor 2 deduced less than 100C/212F for 5 s during driving      copyir.com    Defective fuser heater 2      copyir.com Defective fuser thermostat 2      copyir.com Installation defectiveness on fuser thermistor 2      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C6120    Abnormally high fuser thermistor 2 temperature
The fuser temperature exceeds 190C/ 374F for 1 s      copyir.com    Installation defectiveness on fuser thermistor 2      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C6130    Fuser thermistor 2 break error
Fuser thermistor 2 detects a temperature of 30C/86F or lower for 75 s      copyir.com    Installation defectiveness on fuser thermistor 2      copyir.com Defective fuser heater 2      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C6150    Abnormally low fuser thermistor 2 temperature    Defective fuser heater 2      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C6200    Fuser heater 1 edge break
During warming up, fuser thermistor 1 does not detect temperature rise of 1C/ 1      copyir.com8F for 10 s      copyir.com Fuser thermistor 1 does not reach 90C/ 194F even after 30 s during warming up      copyir.com    Defective fuser heater 1      copyir.com Defective fuser thermostat 1      copyir.com Installation defectiveness on fuser thermistor 1      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C6220    Abnormally high fuser thermistor 1 edge temperature The fuser temperature exceeds 250C/ 482F for 1 s      copyir.com    Installation defectiveness on fuser thermistor 1      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C6230    Fuser thermistor 1 edge break error
Fuser thermistor 1 detects a temperature of 40C/104F or lower for 30 s      copyir.com    Defective fuser heater 1      copyir.com Installation defectiveness on fuser thermistor 1      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C6400    Zero-cross signal error
While fuser heater ON/OFF control is performed, the zero-cross signal is not input within 3 s      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C6410    Fuser unit type mismatch problem Absence of the fuser unit is detected      copyir.com    Fuser unit connector inserted incorrectly      copyir.com Different type of the fuser unit is installed      copyir.com
C7000    Toner motor problem
fter driving of the toner motor starts, the error signal is not at the H level for 500 ms continuously      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Broken the gear      copyir.com Defective toner motor M/C/Y/K      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C7100    Toner container motor error
The rated speed achievement signal does not turn to L within 2 s since toner container motor is activated      copyir.com The rated speed achievement signal is at the H level for 1 s continuously after toner container motor is stabilized      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drive transmission system      copyir.com Defective toner container motor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C7101    Toner sensor K problem
Sensor output value of 60 or less or 944 or more continued for 3 s      copyir.com    Defective developing unit K      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C7102    Toner sensor C problem
Sensor output value of 60 or less or 944 or more continued for 3 s      copyir.com    Defective developing unit C      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C7103    Toner sensor M problem
Sensor output value of 60 or less or 944 or more continued for 3 s      copyir.com    Defective developing unit M      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C7104    Toner sensor Y problem
Sensor output value of 60 or less or 944 or more continued for 3 s      copyir.com    Defective developing unit Y      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C7200    Broken internal thermistor wire
An abnormal value is detected in the input data to inner temperature sensor 1      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective laser scanner unit      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C7210    Short-circuited internal thermistor An abnormal value is detected in the input data to inner temperature sensor 1      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective laser scanner unit      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C7240    Broken internal thermistor 2 wire
An abnormal value is detected in the input data to inner temperature sensor 2      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C7250    Short-circuited internal thermistor 2
An abnormal value is detected in the input data to inner temperature sensor 2      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C7401    Developing unit K type mismatch problem
Absence of the developing unit K is detected      copyir.com    Developing unit connector inserted incorrectly      copyir.com Different type of the developing unit is installed      copyir.com
C7402    Developing unit C type mismatch problem
Absence of the developing unit C is detected      copyir.com    Developing unit connector inserted incorrectly      copyir.com Different type of the developing unit is installed      copyir.com
C7403    Developing unit M type mismatch problem
Absence of the developing unit M is detected      copyir.com    Developing unit connector inserted incorrectly      copyir.com Different type of the developing unit is installed      copyir.com
C7404    Developing unit Y type mismatch problem
Absence of the developing unit Y is detected      copyir.com    Developing unit connector inserted incorrectly      copyir.com Different type of the developing unit is installed      copyir.com
C7411    Drum unit K type mismatch problem
Absence of the drum unit K is detected      copyir.com    Drum unit connector inserted incorrectly      copyir.com Different type of the drum unit is installed      copyir.com
C7412    Drum unit C type mismatch problem
Absence of the drum unit C is detected      copyir.com    Drum unit connector inserted incorrectly      copyir.com Different type of the drum unit is installed      copyir.com
C7413    Drum unit M type mismatch problem
Absence of the drum unit M is detected      copyir.com    Drum unit connector inserted incorrectly      copyir.com Different type of the drum unit is installed      copyir.com
C7414    Drum unit Y type mismatch problem
Absence of the drum unit Y is detected      copyir.com    Drum unit connector inserted incorrectly      copyir.com Different type of the drum unit is installed      copyir.com
C7420    Transfer belt unit type mismatch problem
Absence of the transfer belt unit is detected      copyir.com    Transfer belt unit connector inserted incorrectly      copyir.com Different type of the transfer belt unit is installed      copyir.com
C7601    ID sensor 1 error
An abnormal value is detected in the input data to ID sensor 1      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C7602    ID sensor 2 error
An abnormal value is detected in the input data to ID sensor 2      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
C7800    Broken external thermistor wire
An abnormal value is detected in the input data to the outer temperature sensor      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C7901    Drum K EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum PWB K      copyir.com
C7902    Drum C EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum PWB C      copyir.com
C7903    Drum M EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum PWB M      copyir.com
C7904    Drum Y EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective drum PWB Y      copyir.com
C7911    Developing unit K EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective developing PWB K      copyir.com
C7912    Developing unit C EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective developing PWB C      copyir.com
C7913    Developing unit M EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective developing PWB M      copyir.com
C7914    Developing unit Y EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively      copyir.com Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively      copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective developing PWB Y      copyir.com
C7950    High voltage control PWB error
A communication error from high voltage control PWB is detected 10 times in succession      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C8020    Punch motor problem (optional 3000- sheet document finisher)
The error signal of the punch motor is detected for more than 500 ms while the punch motor is operating      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective punch motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C8030    Tray upper limit detection problem (optional document finisher)
When the tray elevation motor raises a tray, the ON status of the tray upper limit sensor is detected      copyir.com    The tray upper limit sensor, paper surface sensor 1/2 connector makes poor contact      copyir.com Defective tray upper limit sensor, paper surface sensor 1/2      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
C8040    Belt problem (optional document finisher)
The belt sensor does not turn on/off within specified time of the belt solenoid turning on      copyir.com    The belt sensor, belt solenoid connector makes poor contact      copyir.com Defective belt sensor      copyir.com Defective belt solenoid      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
C8050    Paper conveying belt motor 1 problem (optional 3000-sheet document finisher)
Paper conveying belt home position sensor 1 does not turn off within 1      copyir.com5 s      copyir.com Paper conveying belt home position sensor 1 does not turn on within 2      copyir.com5 s      copyir.com Jam 88 is indicated      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective paper conveying belt home position sensor 1      copyir.com Defective paper conveying belt motor 1      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C8060    Paper conveying belt motor 2 problem (optional 3000-sheet document finisher)
Paper conveying belt home position sensor 2 does not turn off within 1      copyir.com5 s      copyir.com Paper conveying belt home position sensor 2 does not turn on within 1      copyir.com5 s      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective paper conveying belt home position sensor 2      copyir.com Defective paper conveying belt motor 2      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C8070    Inner tray communication error (optional 3000-sheet document finisher)
Communication with the inner tray is not possible although the connection is detected      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C8140    Main tray problem (optional 3000- sheet document finisher)
The main tray is not detected by the main tray upper limit detection sensor or the main tray paper upper surface detection sensor within 20 s since the tray has started ascending      copyir.com The main tray upper limit detection sensor or the main tray paper upper surface detection sensor is not detected to be turned off in 20 s after the main tray has descended      copyir.com The main tray low limit detection sensor is not detected to be turned on in 20 s after the main tray has descended      copyir.com During main tray ascent, the main tray upper limit detection sensor or the main tray paper upper surface detection sensor stays on for more than 2 s      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective main tray motor      copyir.com Defective main tray upper limit detection sensor/main tray paper upper surface detection sensor/main tray lower limit detection sensor      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
C8140    Tray elevation motor problem (optional document finisher)
The tray low limit sensor or paper surface sensor 1/2 cannot be detected to be on within 10 s since the tray elevation motor is activated      copyir.com    The tray elevation motor connector makes poor contact      copyir.com The tray elevation motor malfunctions      copyir.com The tray lower limit sensor, paper surface sensor 1/2 connector makes poor contact      copyir.com Defective tray lower limit sensor, paper surface sensor 1/2      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
C8170    Side registration motor 1 problem (optional 3000-sheet document finisher)
When operation returned to a home position is performed at the time of initial operation and a home position is not detected even if 3 s passed      copyir.com Jam 88 is indicated      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective side registration motor 1      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C8180    Side registration motor 2 problem (optional 3000-sheet document finisher)
When operation returned to a home position is performed at the time of initial operation and a home position is not detected even if 3 s passed      copyir.com Jam 88 is indicated      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective side registration motor 2      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C8210    Stapler moving motor 1 error (optional 3000-sheet document finisher)
When operation returned to a home position is performed at the time of initial operation and a home position is not detected even if 1      copyir.com5 s passed      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective stapler moving motor 1      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
C8210    Stapler problem (optional document finisher)
Jam 82 is indicated      copyir.com    The stapler connector makes poor contact      copyir.com The stapler is blocked with a staple      copyir.com The stapler is broken      copyir.com Defective finisher main PWB
C8220    Stapler moving motor 2 error (optional 3000-sheet document finisher)
When operation returned to a home position is performed at the time of initial operation and a home position is not detected even if 3      copyir.com5 s passed      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective stapler moving motor 2      copyir.com Defective staple relay PWB      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
C8230    Stapler motor problem (optional 3000- sheet document finisher)
Jam 82 is indicated      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective stapler motor      copyir.com Defective staple relay PWB      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
C8300    Center-folding unit communication error (optional center-folding unit of 3000-sheet document finisher)
Communication with the center-folding unit is not possible although the connection is detected      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective centerfold set switch      copyir.com Defective centerfold main PWB      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
C8310    Centerfold side registration motor 2 problem (optional center-folding unit of 3000-sheet document finisher)
The home position is not detected when initial operation even if 1 s passed      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective centerfold side registration motor 2      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C8320    Centerfold paper conveying belt motor problem (optional center-folding unit of 3000-sheet document finisher)
The home position is not detected when initial operation even if 2      copyir.com5 s passed      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective centerfold paper conveying belt motor 1/2      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C8320    Adjustment motor 2 problem (optional document finisher)
The adjustment sensor 2 does not turn on/off within specified time of the adjustment motor 2 turning on      copyir.com    The adjustment sensor 2, adjustment motor 2 connector makes poor contact      copyir.com Defective adjustment sensor 2      copyir.com Defective adjustment motor 2      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
C8330    Blade motor problem (optional center- folding unit of 3000-sheet document finisher)
The home position is not detected when initial operation even if 1      copyir.com5 s passed      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective blade motor      copyir.comensor 2      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C8330    Adjustment motor 1 problem (optional document finisher)
The adjustment sensor 1 does not turn on/off within specified time of the adjustment motor 1 turning on      copyir.com    The adjustment sensor 1, adjustment motor 1 connector makes poor contact      copyir.com Defective adjustment sensor 1      copyir.com Defective adjustment motor 1      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
C8340    Centerfold staple motor problem (optional center-folding unit of 3000- sheet document finisher)
Jam 89 is indicated      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective centerfold staple motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com

C8350    Centerfold side registration motor 1 problem (optional center-folding unit of 3000-sheet document finisher)
The home position is not detected when initial operation even if 1 s passed      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective centerfold side registration motor 1      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C8350    Roller motor problem (optional document finisher)
The roller sensor does not turn on/off within specified time of the roller motor turning on      copyir.com    The roller sensor, roller motor connector makes poor contact      copyir.com Defective roller sensor      copyir.com Defective roller motor      copyir.comnsor 1      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
C8360    Centerfold main motor problem (optional center-folding unit of 3000- sheet document finisher)
The motor lock signal is detected above 1 s during driving the centerfold main motor      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective centerfold main motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C8360    Slide motor problem (optional document finisher)
The slide sensor does not turn on/off within specified time of the slide motor turning on      copyir.com    The slide sensor, slide motor connector makes poor contact      copyir.com Defective slide sensor      copyir.com Defective slide motor      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
C8440    Sensor adjusting problem (optional document finisher)
The sensor cannot be adjusted within the specified range      copyir.com    The paper entry sensor connector makes poor contact      copyir.com Defective paper entry sensor      copyir.com The optical path of the paper entry sensor is blocked by foreign matter      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
C8460    EEPROM problem (optional document finisher)
Reading from or writing to EEPROM cannot be performed      copyir.com    Defective EEPROM or finisher main PWB      copyir.com
C8500    Mailbox communication error (optional mailbox of 3000-sheet document finisher)
Communication with the mailbox is not possible although the connection is detected      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C8510    Mailbox drive motor problem (optional mailbox of 3000-sheet document finisher)
The motor lock signal is detected above 500 ms during driving the mailbox drive motor      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective mailbox drive motor      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C8800    Document finisher communication error (optional 3000-sheet document finisher)
A communication error from document finisher is detected 10 times in succession      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective PWB      copyir.com
C8900    Finisher backup memory data problem (optional 3000-sheet document finisher)
Read and write data does not match 3 times in succession      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com EEPROM installed incorrectly      copyir.com Defective finisher main PWB      copyir.com
C8910    Punch backup memory data problem (optional of 3000-sheet document finisher)
Read and write data does not match 3 times in succession      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective punch PWB      copyir.com
C8920    Mailbox backup memory data problem (optional mailbox of 3000-sheet document finisher)
Read and write data does not match 3 times in succession      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com Defective mailbox main PWB      copyir.com
C8930    Center-folding backup memory data problem (optional center-folding unit of 3000-sheet document finisher)
Read and write data does not match 3 times in succession      copyir.com    Poor contact in the connector terminals      copyir.com EEPROM installed incorrectly      copyir.com Defective centerfold main PWB      copyir.com
C9530       copyir.com      copyir.com      copyir.com C9550    Contact the Service Administrative Division      copyir.com
F000    Operation panel PWB communication error    Defective main PWB      copyir.com Defective operation panel PWB      copyir.com
F020    Memory checksum error    Defective main PWB      copyir.com Defective expansion memory      copyir.com
F040    Engine PWB communication error    Defective main PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
F050    Engine ROM checksum errorl PWB      copyir.com    Defective engine PWB      copyir.com
F278    Power source PWB secondary side error    Defective power source PWB      copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید