کیو سرا میتا km1510

C011    Backup memory data problem
• Data in the specified area of the backup memory does not match the specified values     copyir     copyir.comcom    Problem with the backup memory data     copyir     copyir.comcom Defective backup RAM     copyir     copyir.comcom
C021    Printer board communication problem
• There is no reply after 20 retries at communication     copyir     copyir.comcom    Poor contact in the connector terminals     copyir     copyir.comcom Defective main PCB or printer board     copyir     copyir.comcom
C040    DIMM problem
• Information on DIMM cannot be read out correctly at power     copyir     copyir.comcomon     copyir     copyir.comcom    Poor contact of the memory board     copyir     copyir.comcom DIMM installed incorrectly     copyir     copyir.comcom Defective DIMM     copyir     copyir.comcom
C041    Bitmap problem
• There is a problem with the data or address bus of the bitmap DRAM     copyir     copyir.comcom    Poor contact of the memory board     copyir     copyir.comcom DIMM installed incorrectly     copyir     copyir.comcom Defective DIMM     copyir     copyir.comcom
C043    DMA problem
• DMA transmission of compressed     copyir     copyir.comcom decompressed     copyir     copyir.comcom rotated     copyir     copyir.comcom relocated or blanked     copyir     copyir.comcomout image data does not complete within the specified period of time     copyir     copyir.comcom    Poor contact of the memory board     copyir     copyir.comcom Defective main PCB or memory board     copyir     copyir.comcom
C100    Exposure lamp problem
• Check the CCD input value for the lighting status of the exposure lamp 100 ms after the exposure lamp is lit and the carriage is moved to the shading position     copyir     copyir.comcom If the exposure lamp does not light     copyir     copyir.comcom turn off the lamp     copyir     copyir.comcom After 500 ms     copyir     copyir.comcom light the lamp again and     copyir     copyir.comcom a further 500 ms later     copyir     copyir.comcom check the CCD input     copyir     copyir.comcom The exposure lamp does not light after 5 retries     copyir     copyir.comcom    Poor contact of the connector terminals     copyir     copyir.comcom Defective exposure lamp     copyir     copyir.comcom Defective main PCB or inverter PCB     copyir     copyir.comcom Incorrect shading position     copyir     copyir.comcom CCD PCB output problem     copyir     copyir.comcom
C104    Optical system problem
• After AGC     copyir     copyir.comcom correct input is not obtained at CCD     copyir     copyir.comcom    Poor contact of the connector terminals     copyir     copyir.comcom Defective exposure lamp     copyir     copyir.comcom Defective main PCB or inverter PCB     copyir     copyir.comcom Incorrect shading position     copyir     copyir.comcom CCD PCB output problem     copyir     copyir.comcom
C310    Scanner carriage problem
• The home position is not correct when the power is turned on or at the start of copying using the contact glass     copyir     copyir.comcom    Poor contact of the connector terminals     copyir     copyir.comcom Defective scanner home position switch     copyir     copyir.comcom Defective main PCB     copyir     copyir.comcom Defective scanner motor     copyir     copyir.comcom
C400    Polygon motor synchronization problem
• The polygon motor does not reach a stable speed within 19 s of the polygon motor remote signal turning on     copyir     copyir.comcom    Poor contact of the connector terminals     copyir     copyir.comcom Defective polygon motor     copyir     copyir.comcomDefective power source PCB     copyir     copyir.comcom
C401    Polygon motor steady     copyir     copyir.comcomstate problem
• The polygon motor rotation is not stable for 400 ms after the polygon motor rotation has been stabilized     copyir     copyir.comcom    Poor contact of the connector terminals     copyir     copyir.comcom Defective polygon motor     copyir     copyir.comcom Defective power source PCB     copyir     copyir.comcom
C420    BD steady     copyir     copyir.comcomstate problem
• The VTC detects a BD error for 800 ms after the polygon motor rotation has been stabilizad     copyir     copyir.comcom    Poor contact of the connector terminals     copyir     copyir.comcom Defective LSU     copyir     copyir.comcom Defective main PCB     copyir     copyir.comcom
C510    Main charger problem
• MC ALM signal is detected continuously for 800 ms when MC REM signal is turned on     copyir     copyir.comcom    Poor contact of the high     copyir     copyir.comcomvoltage transformer PCB connector terminals     copyir     copyir.comcom Defective high     copyir     copyir.comcomvoltage transformer PCB     copyir     copyir.comcom Leakage during main charging     copyir     copyir.comcom Deformed high     copyir     copyir.comcomvoltage transformer PCB terminal spring     copyir     copyir.comcom
C610    Broken fixing heater wire
• It takes 15 s or more for the fixing temperature to reach 50°C/122°F after the power is turned on or the safety switch is turned off and on     copyir     copyir.comcom
• It takes 10 s or more for the fixing temperature to reach 100°C/212°F from 50°C/122°F     copyir     copyir.comcom
• It takes 24 s or more for the fixing temperature to reach the secondary stabilization fixing temperature from the primary stabilization fixing temperature     copyir     copyir.comcom    Fixing heater installed incorrectly     copyir     copyir.comcom Broken fixing heater wire     copyir     copyir.comcom Poor contact in the fixing unit thermistor connector terminals     copyir     copyir.comcom Broken fixing unit thermistor wire     copyir     copyir.comcom Fixing unit thermistor installed incorrectly     copyir     copyir.comcom Fixing unit thermostat triggered     copyir     copyir.comcom
C620    Abnormally low fixing unit thermistor temperature
• The fixing temperature remains below 90°C/194°F for 10 s during copying     copyir     copyir.comcom    Fixing heater installed incorrectly     copyir     copyir.comcom Broken fixing heater wire     copyir     copyir.comcom Poor contact in the fixing unit thermistor connector terminals     copyir     copyir.comcom Broken fixing unit thermistor wire     copyir     copyir.comcom Fixing unit thermistor installed incorrectly     copyir     copyir.comcom Fixing unit thermostat triggered     copyir     copyir.comcom
C630    Abnormally high fixing unit thermistor temperature
• The fixing temperature exceeds 230°C/446°F for 10 s     copyir     copyir.comcom    Shorted fixing unit thermistor     copyir     copyir.comcom Broken fixing heater control circuit on the power source PCB     copyir     copyir.comcom
C710    Toner sensor problem
• The sensor output voltage is outside the range of 0     copyir     copyir.comcom5 to 4     copyir     copyir.comcom5 V during toner control     copyir     copyir.comcom
• The toner sensor control voltage cannot be set within the setting range when maintenance item U130 is run     copyir     copyir.comcom    Defective toner sensor     copyir     copyir.comcom Poor contact of the toner sensor connector terminals     copyir     copyir.comcom Developer problem     copyir     copyir.comcom
C730    Broken external temperature thermistor wire
• The input voltage is above 4     copyir     copyir.comcom5 V     copyir     copyir.comcom    Poor contact of the humidity sensor PCB connector terminals     copyir     copyir.comcom Defective external temperature thermistor     copyir     copyir.comcom
C731    Short     copyir     copyir.comcomcircuited external temperature thermistor
• The input voltage is below 0     copyir     copyir.comcom5 V     copyir     copyir.comcom    Poor contact of the humidity sensor PCB connector terminals     copyir     copyir.comcom Defective external temperature thermistor     copyir     copyir.comcom

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید