دفترچه سرویس و راهنمای فارسی دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو صفحه 29 یونیت رابط شمارنده کلید نوع A (B870)

دفترچه سرویس و راهنمای فارسی دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو صفحه 29 یونیت رابط شمارنده کلید نوع A (B870)

باز گشت به صفحه 28 سرویس مانوئل ریکو آفیشیو

 

صفحه 29 سرویس مانوئل ریکو آفیشیو

2.17     یونیت رابط شمارنده کلید نوع A (B870)

2.17.1      نحوه نصب

1.      بورد اتصال (connection board) [A] را وصل کنید (4 تا ساپورت لرزش (rocking support) [B])

2.     مهار [C] را به CN003 وصل کنید.

3.     مهار [D] را به CN004 وصل کنید.

    

4.     مهار [C] را به CN218 در BCU وصل کنید

5.     مهار را در دو نقطه [E] ببندید.

             

6.     مهار را از نگهدارنده 90 درجه (edge saddle) [F] عبور دهید