ریکوآفشیو Ricoh Aficio SP4400SF

ایرادات دستگاههای ریکو براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

840 ( copyir.com 01    The scanner is disabled and can’t be used ( copyir.com
840 ( copyir.com 02    The scanner is disabled and can’t be used ( copyir.com
841    Image Pipeline
841 ( copyir.com 96    SIZAR out of band interrupt
842    Communication Failure
843    Scanner Failure – Carriage failed to move to Home of desired position
844    Front scan module output level error
844 ( copyir.com 01    Rear scan module output level error
844 ( copyir.com 02    Front scan module lamp level too low
844 ( copyir.com 03    Rear scan module lamp level too low
845    Front scan module cable failure or SCC card failure
845 ( copyir.com 01    Rear scan module cable failure or SCC card failure
845 ( copyir.com 02    Cable / SCC Failure
845 ( copyir.com 03    Cable / SCC Failure
846    Front calibration strip unusable
846 ( copyir.com 01    Rear calibration strip unusable
846 ( copyir.com 02    Front calibration strip too far left
846 ( copyir.com 03    Front calibration strip too far right
846 ( copyir.com 04    Front calibration strip has excessive skew
846 ( copyir.com 05    Front calibration strip has excessive bow
846 ( copyir.com 06    Front calibration strip has excessive dark area
846 ( copyir.com 07    Front magnification exceeds limits
847    Modem Failure
847 ( copyir.com 01    Fax Storage
847 ( copyir.com 02    Fax Storage
848 ( copyir.com 01    Modem/Config ID Mismatchnusable
849    HD/Config ID Mismatch
849 ( copyir.com 01    HD/Config ID Mismatch
900 ( copyir.com xx    RIP software error
902 ( copyir.com xx    Engine software error
903 ( copyir.com xx    Paperport link driver error
904 ( copyir.com xx    Interface violation by RIP
905 ( copyir.com xx    Interface violation by paperport device
906 ( copyir.com xx    RIP interface drive error
910 ( copyir.com xx    DC pick motor stall
911 ( copyir.com xx    DC pick motor excessive PWM
912 ( copyir.com xx    DC pick motor below speed
913 ( copyir.com xx    DC pick motor over speedPWM
914 ( copyir.com 00    DC pick motor error
914 ( copyir.com 01    Lost encoder feedback
917 ( copyir.com xx    Transfer service error
920 ( copyir.com 00    Under temperature during steady state control ( copyir.com
921 ( copyir.com 00    Under temperature during standby control ( copyir.com
922 ( copyir.com 00    Fuser failed to ramp to target temperature
923 ( copyir.com 00    Fuser is over temperature
924 ( copyir.com 00    Open thermistor check ( copyir.com
925 ( copyir.com xx    Wrong fuser installed ( copyir.com  The fuser type stored in the cartridge ID does not match the actual fuser installed in the machine ( copyir.com
927 ( copyir.com 00    Service fan error
929 ( copyir.com 00    Toner sensor error
929 ( copyir.com 01    No home window
929 ( copyir.com 02    No sensor transition (closed)
929 ( copyir.com 03    No sensor transition (open)
930 ( copyir.com xx    Wrong printhead installed
931 ( copyir.com xx    No first hsync
932 ( copyir.com xx    Lost hsyncs
933 ( copyir.com xx    Mirror motor locked: No hsync received
935 ( copyir.com xx    Motor unable to reach operating speed
936 ( copyir.com xx    Transport motor initial lock failure
937 ( copyir.com 00    Main transport motor lost lock
940 ( copyir.com 00    LVPS service error
948 ( copyir.com xx    Failed engine boardn (open)
949 ( copyir.com xx    Failed engine boardn (open)
950 ( copyir.com xx    Mismatch between EEPROM and mirror memory
951 ( copyir.com xx    Error with secure NVRAM on the controller board
952 ( copyir.com xx    A recoverable NVRAM Cyclic Redundancy Check error occurred ( copyir.com
953 ( copyir.com xx    NVRAM chip failure with mirror
954 ( copyir.com xx    NVRAM chip failure with system part ( copyir.com
955 ( copyir.com xx    The code ROM or NAND flash failed the Cyclic Redundancy Check or the NAND experienced an uncorrectible multi-bit failure ( copyir.com
956 ( copyir.com 00    RIP card failure: processor failure
956 ( copyir.com 01    Processor overheated
957 ( copyir.com xx    RIP card failure: ASIC failure
958 ( copyir.com xx    The machine has performed more than 100 “shift and reflash” operations as a result of ECC bit corrections
959 ( copyir.com 01    Controller verification failure of pensive boot code
959 ( copyir.com 02    Failure to authenticate Signature Verification Code
959 ( copyir.com 03    Signature Verification Code failed to authenticate a code partition ( copyir.com
959 ( copyir.com 04    Jump to unverified address
959 ( copyir.com 05    Unknown boot failure
959 ( copyir.com 20    Controller hardware failure
959 ( copyir.com 21    Code did not respond to command request ( copyir.com
959 ( copyir.com 22    Challenge secret failure
959 ( copyir.com 23    Self test failed during initialization ( copyir.com
959 ( copyir.com 24    EEPROM retention error
959 ( copyir.com 25    Insufficient device space during HW prog
959 ( copyir.com 26    Incremental counter reset exceeds maximum value
959 ( copyir.com 27    Increment count failed due to max value limit
959 ( copyir.com 28    Invalid SP memory configuration
960 ( copyir.com xx    RAM memory error: RAM soldered on the controller board is bad
961 ( copyir.com xx    RAM memory error: memory card in slot is bad ( copyir.com
964 ( copyir.com xx    Download Emulation Cyclic Redundancy Check Error: checksum failure detected in the emulation header or emulation file ( copyir.com
975 ( copyir.com xx    Unrecognizable network
976 ( copyir.com xx    Unrecoverable software error in network port
978 ( copyir.com xx    Bad checksum while programming network port
979 ( copyir.com xx    Flash parts failed while programming network port
980 ( copyir.com xx    Engine experiencing unreliable communication with the specified device
981 ( copyir.com xx    Engine protocol violation detected by the specified device
982 ( copyir.com xx    Communications error detected by the specified device
983 ( copyir.com xx    Invalid command received by the specified device
984 ( copyir.com xx    Invalid command parameter received by the specified device
990 ( copyir.com xx    An equipment check condition has occurred in the specified device, but the device is unable to identify the exact component failure ( copyir.com
991 ( copyir.com xx    The specified device has detected an equipment check in its system card ( copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید